Uppförandekod

Ahlstrom-Munksjös marknad är global och företaget har produktionsanläggningar i Europa, USA, Brasilien, Indien, Kina och Sydkorea.

På samtliga platser där företaget verkar ställs krav på företaget som vi måste leva upp till. Målsättningen är att Ahlstrom-Munksjö skall uppfattas som en trovärdig och tillförlitlig partner som bedriver affärer med integritet och följer de lagar och regler som reglerar vår verksamhet.

Ahlstrom-Munksjö strävar efter att skapa mervärde för sina aktieägare och andra intressenter samt att bygga relationer baserade på öppenhet, tillit och respekt med medarbetare, affärspartners, aktieägare och andra intressenter – och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. För att uppnå detta krävs starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang.

Överträdelser av denna kod ska rapporteras till närmaste chef eller, om denne är inblandad eller på annat sätt jävig, till dennes närmaste chef. Rapporter om överträdelser kan även ske anonymt och konfidentiellt till en dedikerad och konfidentiell emailadress codeviolation (a) ahlstrom-munksjo.com. Endast General Counsel Anderas Elving har tillgång till denna adress.