Munksjö Oyj: Kutsu Munksjö Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2014-02-13 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 13.2.2014, KLO. 14:30 CET

Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 2.4.2014 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja
Karamzininrannan puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.
Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2013 ei makseta osinkoa

9. Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautuksena

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman
palautuksen määrä on 0,1 euroa osaketta kohden.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
7.4.2014 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 14.4.2014.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa ja jäsenille 35 000
euroa. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksettavien palkkioiden
ehdotetaan säilyvän ennallaan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 9 000 euroa ja jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 6 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa.
Nimitystoimikunnan jäsenille ei ehdoteta maksettavan palkkiota.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Sebastian
Bondestam, Fredrik Cappelen, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander
Björklund ja Peter Seligson. Vuodesta 2013 lähtien hallituksen jäsenenä
toiminut Jarkko Murtoaro on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta
hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi
Caspar Callerström ja Alexander Ehrnrooth.

Caspar Callerström, vuonna 1973 syntynyt Ruotsin kansalainen, on
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on ollut EQT Partners AB:n
palveluksessa vuodesta 1996 ja toimii yhtiön osakkaana. Hän toimi lokakuusta
2007 joulukuuhun 2013 yhtiön Head of EQT Equity-nimikkeellä. Hänellä on ollut
ja on useita luottamustehtäviä. Hän toimii hallituksen jäsenenä Sanitec Oyj:ssä
ja Scandic AB:ssä.

Alexander Ehrnrooth, vuonna 1974 syntynyt Suomen kansalainen, on
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja MBA. Hän on Fiskars Oyj:n
hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 2000 alkaen. Hän on
myös vuodesta 1995 alkaen toiminut Virala Oy Ab:n toimitusjohtajana. Lisäksi
hän on toiminut Aleba Corporationin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003,
Belgrano Investments Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1999 ja Wärtsilä Oyj:n
hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 alkaen.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Peter Seligson ja Caspar Callerström,
jotka eivät tämän kutsun päivämääränä ole riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla olevien
henkilöiden CV:t ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (www.munksjo.com).

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4
000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten
myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on
myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen
oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Munksjö
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.munksjo.com. Munksjö Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 12.3.2014. Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
16.4.2014 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 27.3.2014 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön internetsivujen kautta www.munksjo.com/yhtiokokous

- sähköpostitse: yhtiokokous@munksjo.com,

- kirjeitse osoitteeseen Munksjö Oyj, Yhtiökokous, Kasarmikatu 46-48, 00130
Helsinki, tai

- puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 234 5004

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Munksjö Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla internet-sivuilla.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2014, osakkeenomistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 27.3.2014 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä
mainituilla internetsivuilla.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Munksjö Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 13.2.2014 on 51 061
581 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 51 061 581 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.

Tukholmassa 13.2.2014

MUNKSJÖ OYJ

Hallitus