Ahlstromin lopputilinpäätös: vuosineljänneksellä ennätyksellinen liikevoitto ja vahva liikevaihdon kasvu

Ahlstrom-Munksjö Oyj: Ahlstromin TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 26.4.2017 klo 8.30 Tämä on tiivistelmä Ahlstromin lopputilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi   Ahlstromin lopputilinpäätöstiedote Tammi–maaliskuu 2017 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2016  · Liikevaihto oli 272,7 miljoonaa euroa (267,2 milj. euroa), kasvua 2,1 %. Vertailukelpoinen liikevaihto[1] (http://#_ftn1) kasvoi 7,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. · Oikaistu käyttökate oli 42,6 miljoonaa euroa (27,9 milj. euroa) eli 15,6 % (10,5 %) liikevaihdosta · Liikevoitto oli 32,4 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa) · Oikaistu liikevoitto oli 30,7 miljoonaa euroa (15,0 milj. euroa) eli 11,2 % (5,6 %) liikevaihdosta · Tulos ennen veroja oli 28,3 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa) · Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,04 euroa) · Liiketoiminnan nettorahavirta oli 26,2 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa) Merkittäviä tapahtumia · Ahlstrom ja Munksjö toteuttivat yhtiöiden sulautumisen, minkä myötä syntyi uusi johtava toimija kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tuli Ahlstrom-Munksjö Oyj. Sakari Ahdekivi, Ahlstromin väliaikainen toimitusjohtaja ”Ahlstromin tilinpäätös näyttää erinomaista tulosta. Ensimmäisen neljänneksen oikaistu liikevoittomme ja liikevoittoprosenttimme olivat korkeammat kuin koskaan aiemmin yhtiön nykyisellä rakenteella eli tämän vuosikymmenen alusta lukien. Tulosta vahvistivat myynnin erittäin voimakas kasvu kaikissa liiketoimintayksiköissä, toiminnan tehostuminen ja kiinteiden kulujen lasku. Viimeisen kolmen vuoden aikana pystyimme tekemään merkittävän käänteen tuloksessamme. Haluan kiittää työntekijöitämme ja kaikkia sidosryhmiämme tästä hienosta saavutuksesta. Saavutimme taloudelliset tavoitteemme etuajassa. Se luo vakaan pohjan tulevaisuudelle ja vauhdittaa Ahlstromin ja Munksjön yhdistymistä yhdeksi yhtiöksi.” Avainlukuja Milj. euroa  Q1/2017  Q1/2016  Muutos, %  2016  Liikevaihto  272,7  267,2  2,1  1 085,9  Käyttökate  44,7  23,5  90,0  121,1       % 16,4  8,8  11,2  liikevaihdosta  Käyttökatteeseen 2,2  -4,4  -9,8  sisältyvät   oikaisuerät  Oikaistu käyttökate  42,6  27,9  52,4  130,9       % 15,6  10,5  12,1  liikevaihdosta  Liikevoitto  32,4  10,6  204,9  70,8       % 11,9  4,0  6,5  liikevaihdosta  Liikevoittoon 1,8  -4,4  -9,8  sisältyvät oikaisuerät  Oikaistu liikevoitto  30,7  15,0  104,2  80,6       %   11,2  5,6  7,4  liikevaihdosta  Voitto ennen veroja  28,3  6,7  56,3  Kauden tulos  19,6  3,5  34,9  Osakekohtainen tulos  0,38  0,04  0,61  Sijoitetun pääoman 25,7  8,0  13,6  tuotto (ROCE), %  Liiketoiminnan 26,2  8,4  210,1  125,8  nettorahavirta   Investoinnit  5,1  4,6  10,8  37,9  Korolliset 138,2  194,9  -29,1  140,8  nettovelat  Velkaantumisaste, %   44,5  66,5  44,6  Omavaraisuusaste, %   39,3  34,9  38,2  Henkilöstö kauden 3 175  3 285  -3,3  3 233  lopussa   Ahlstrom on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita.   Ahlstrom teki muutoksia taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaan vuoden 2016 alussa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä korvautui oikaistulla liikevoitolla, ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä korvautui oikaistulla käyttökatteella.  Ahlstrom määrittelee vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavasti: Oikaisuerät: uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalentumiset sekä myyntivoitot ja -tappiot Käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset Oikaistu käyttökate = käyttökate - oikaisuerät Oikaistu liikevoitto = liikevoitto - oikaisuerät  Ahlstrom ja Munksjö toteuttivat yhtiöiden sulautumisen   Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj sulautuivat 1.4.2017. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tuli Ahlstrom-Munksjö Oyj. Yhdistymisen myötä syntyi yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto on noin 2,1 mrd. euroa, ja sillä on noin 6 200 työntekijää ja 41 tuotanto- ja jalostuslaitosta 14 maassa. Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sidosryhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvistumisen ja toiminnan tehostumisen ansiosta. Ahlstrom-Munksjön kasvutavoitteita tukevat vahva tase ja rahavirta. Ahlstromin ja Munksjön ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen 11.1.2017, ja sille saatiin Euroopan komission hyväksyntä 13.3.2017. Sulautumisen yhteydessä Ahlstrom ja Munksjö jakoivat noin 46 milj. euroa varoja eli 0,49 euroa Ahlstromin osaketta kohti ja 0,45 euroa Munksjön osaketta kohti yhtiöiden tavallisen vuotuisen varojenjaon sijaan. Ahlstrom-Munksjön tilintarkastamattomat pro forma -taloustiedot ja tiettyjä muita tietoja, kuten johtoryhmän kokoonpano, on esitetty 16.12.2016 julkaistussa sulautumisesitteessä. Tulevaisuuden näkymät   Ahlstrom sulautui Munksjöhön huhtikuun 2017 alussa. Tästä johtuen Ahlstrom ei julkaise tulevaisuuden näkymiä. Liiketoiminnan lähiajan riskit  Ahlstrom sulautui Munksjöhön huhtikuun 2017 alussa. Tästä johtuen Ahlstrom ei julkaise kuvausta lähiajan riskeistä. Lähiajan riskejä kuvattiin Ahlstromin tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2016 osoitteessa http://www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/Katsaukset-ja-presentaatiot/ (http://ahlstrom-munksjo.com/Investors/ahlstrom-reports-and-presentations/). Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvattiin tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvattiin myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement), joka sisältyi vuoden 2016 vuosikertomukseen. Julkistusmenettely  Tällä pörssitiedotteella julkistetaan liitteenä oleva Ahlstromin lopputilinpäätöstiedote. Katsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi. Lisätietoja  Sakari Ahdekivi, puh. 010 888 4768 Juho Erkheikki, puh. 010 888 4731 ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://#_ftnref1) Ei sisällä myytyjä toimintoja Saksan Osnabrückissa. 

 

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.