Ahlstrom-Munksjö Oyj tilinpäätöstiedote 2018: Kasvustrategian onnistunut toteuttaminen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 14.2.2019 KLO 08.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2018. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

 • Vertailukelpoinen IFRS-käyttökate kasvoi vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä 14,3 % ja oli 72,1 miljoonaa euroa (63,1 milj. euroa) eli 10,1 % (11,5 %) liikevaihdosta.

 • Experan yritysoston ja Caieirasin erikoispaperitehtaan oston päätökseen saattaminen vahvistavat merkittävästi asemaamme Amerikassa.

  • Vähintään 10 miljoonan euron vuotuiset liiketoiminnan synergiaedut tunnistettu aiemmin kerrottujen Experan 8 milj. euron ja Caieirasin 6 milj. euron kustannussynergioiden lisäksi.

  • Näiden liiketoiminnan lisäsynergioiden odotetaan toteutuvan lähivuosien aikana

 • Noin 150 miljoonan euron merkintäoikeusanti saatiin menestyksekkäästi päätökseen

Q4/2018 PRO FORMA VS. Q4/2017 PRO FORMA

 • Liikevaihto oli 734,8 miljoonaa euroa (718,9 milj. euroa), kasvua 2,2 %.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 71,4 miljoonaa euroa (80,5 milj. euroa) eli 9,7 % (11,2 %) liikevaihdosta.

 • Tuotteidemme bruttokatteet paranivat edelleen. Kannattavuutta heikensi myyntimäärien lasku, joka johtui tavanomaista voimakkaammasta kausivaihtelusta sekä operatiivisista haasteista kahdella toimipaikalla, joilla on jo käynnissä korjaavat toimenpiteet.  

 • Tilikauden tappio oli -10,3 miljoonaa euroa (27,6 milj. euron voitto), jossa näkyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien merkittävä vaikutus, joka puolestaan johtui yritysostoista ja kustannussäästötoimenpiteistä.

 • Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (0,24 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,18 euroa (0,38 euroa).

2018 PRO FORMA VS. 2017 PRO FORMA

 • Liikevaihto oli 2 996,9 miljoonaa euroa (2 961,5 milj. euroa), kasvua 1,2 %. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 5,1 %.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 329,9 miljoonaa euroa (366,3 milj. euroa) eli 11,0 % (12,4 %) liikevaihdosta.

 • Muuttuvien kustannusten nousua kompensoitiin onnistuneesti myyntihintojen korotuksilla. Kannattavuutta heikensi pääasiassa myyntimäärien lasku, joka osittain johtui suunnitellusta paperikoneen sulkemisesta Stenayn tehtaalla sekä operatiivisista haasteista Aspan sellutehtaalla.  

 • Tilikauden tulos oli 63,2 miljoonaa euroa (41,9 milj. euroa), jossa näkyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien merkittävä vaikutus, mikä johtui yritysostoista ja kustannussäästötoimenpiteistä.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,36 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 1,15 euroa (1,32 euroa).

EHDOTUS OSINGONJAOKSI

 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,52 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Tämä vastaa noin 20 % osingon kasvua, kun otetaan huomioon joulukuun osakeannin aiheuttama osakkeiden kokonaismäärän lisäys.

Tässä vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa tammi–joulukuun 2018 luvut ja loka–joulukuun 2018 luvut sekä kaikki vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Expera Specialty Solutions -yritysostolla ja MD Papéis Caieiras -yritysostolla sekä Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos ne olisivat toteutuneet vuoden 2017 alussa. Pro forma laskentaperiaatteet löytyvät liitteestä 2. Tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen sisältävä liite 1 on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

AVAINLUVUT

IFRS avainluvut, milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 2018 2017
Liikevaihto 712,2 547,1 565,6 2 438,0 1 959,9
Vertailukelpoinen käyttökate 72,1 63,1 71,8 277,7 248,2
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 10,1 11,5 12,7 11,4 12,7
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -34,5 -10,4 -8,7 -55,1 -38,1
Käyttökate 37,5 52,7 63,1 222,6 210,1
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja* 46,3 40,3 50,1 186,1 166,1
Vertailukelpoinen liiketulos 34,5 32,6 42,4 151,4 141,7
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 4,9 6,0 7,5 6,2 7,2
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -42,2 -10,4 -8,7 -62,7 -38,1
Liiketulos -7,7 22,1 33,7 88,7 103,5
Tilikauden voitto/tappio -19,8 22,7 19,4 42,9 66,5
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa -0,20 0,23 0,20 0,43 0,78
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,20 0,37 0,33 1,18 1,29
Liiketoiminnan nettorahavirta 30,9 77,2 28,0 91,6 186,5
Poistot ja arvonalentumiset 45,2 30,6 29,4 133,9 106,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit 64,5 40,2 38,5 160,1 84,6
Tytäryrityksen hankinta vähennyttynä hankituilla rahavaroilla 608,0 - - 608,0 -
Nettovelka 971,3 375,3 456,6 971,3 375,3
Velkaantumisaste, % 83,6 36,2 44,1 83,6 36,2

 

Pro forma -avainluvut, milj. euroa Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 2018 2017
Liikevaihto 734,8 718,9 745,2 2 996,9 2 961,5
Vertailukelpoinen käyttökate 71,4 80,5 89,4 329,9 366,3
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 9,7 11,2 12,0 11,0 12,4
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -24,0 -10,5 -4,4 -39,6 -94,0
Käyttökate 47,4 70,0 85,0 290,3 272,2
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja * 45,3 53,0 63,8 225,5 251,7
Vertailukelpoinen liiketulos 32,9 40,5 51,6 176,6 200,4
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 4,5 5,6 6,9 5,9 6,8
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -31,7 -10,5 -4,4 -47,3 -94,0
Liiketulos 1,3 30,0 47,2 129,4 106,4
Tilikauden voitto/tappio -10,3 27,6 25,7 63,2 41,9
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa -0,09 0,24 0,22 0,54 0,36
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,18 0,38 0,33 1,15 1,32
Poistot ja arvonalentumiset 46,2 40,0 37,8 161,0 165,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 65,9 51,3 44,6 176,3 124,7

*Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot, jotka liittyvät liiketoimintojen yhdistämisiin alkaen vuodesta 2013.                  

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja aiemman kauden korjauksia, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja avainluvuista on liitteessä 2.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

Vuonna 2018 etenimme hyvin kohti strategisia tavoitteitamme. Experan ja Caieirasin yritysostot ovat strategisen muutoksemme merkittäviä askelia kohti maailmanlaajuista johtajuutta valituissa tuotesegmenteissä ja olemme erittäin tyytyväisiä näihin hankintoihin. Kriittisen kokoluokan saavuttaminen arvoketjussa mahdollistaa maailmanlaajuisen toiminnan ja antaa meille valmiudet vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Experan osto kolminkertaisti Ahlstrom-Munksjön liikevaihdon Yhdysvalloissa, ja Caieirasin hankinta vahvisti merkittävästi toimintaamme Etelä-Amerikassa. Pro forma -liikevaihtomme saavutti 3 miljardia euroa, ja vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 330 miljoonaa euroa.

Yritysostot tuovat myös kustannussynergioita juuri oikeaan aikaan nyt kun olemme jo saavuttaneet suurimman osan Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen hyödyistä. Siksi kilpailukykymme vahvistuu entisestään. Lisäksi olemme tunnistaneet merkittäviä liiketoiminnan synergiamahdollisuuksia etenkin ristiinmyynnin, teknologioiden jakamisen ja tuotannon optimoinnin alueilla, mitkä tukevat suorituskykyämme lähivuosina.

HAASTAVA NELJÄNNES

Taloudellinen tuloksemme oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä epätyydyttävä. Tuotteidemme bruttokatteet kasvoivat viime vuoden jokaisella neljänneksellä, mutta toimitusmäärien lasku heikensi kannattavuutta. Lasku johtui tavallista voimakkaammista kausivaihteluista, erityisesti joulukuussa, sekä suunnitellusta paperikoneen sulkemisesta Stenayn tehtaalla Ranskassa ja Aspan sellutehtaan tuotannon keskeytyksistä. Asiakkaat reagoivat entistä epävarmempiin talouden näkymiin. Joulukuinen sellun hinnan lasku ei tavanomaisen viiveen vuoksi vaikuttanut tulokseemme. Rahavirtaamme vaikuttivat yritysostoon ja integraation liittyvät kustannukset sekä tuloksen heikkeneminen.

KOHDENNETUT KUSTANNUSTOIMENPITEET ETENEVÄT

Jatkamme suunnitelmaa sulkea yksi paperikone Stenayn tehtaalla Ranskassa. Parannamme siten Food Packaging -liiketoiminnan toispuolisesti päällystettyjen paperituotteiden kilpailukykyä ja järkeistämme tuotevalikoimaamme. Olemme pahoillamme päätöksen henkilöstövaikutuksista, mutta meidän on mukauduttava toimintaympäristön muutoksiin ja linjattava toimintamme räätälöityjen ratkaisujen erikoismarkkinoille tähtäävän strategian mukaisesti.

Decor-liiketoiminnassa olemme onnistuneet palauttamaan tuotteiden bruttokatteet aiemmalle tasolle ja jatkamme kokonaisvaltaisen suunnitelman toteuttamista parantaaksemme tehokkuutta ja saavuttaaksemme laatujohtajuuden. Beverage & Casing -liiketoiminnassa uuden tuotantolinjan investointi etenee ja kasvattaa kapasiteettia, parantaa tuotteiden ominaisuuksia ja tehostaa toimintaa.

LUOTTAVAISESTI KOHTI TULEVAISUUTTA

Saimme vuoden aikana päätökseen investointeja, jotka kasvattavat asiakasarvoa parantamalla tuotteiden laatua ja laajentavat kapasiteettiamme Abrasive-, Filtration- ja Food Packaging -liiketoiminnoissa. Lisäksi päätimme useista uusista investoinneista, jotka parantavat tehokkuutta, ympäristösuorituskykyä ja laatua sekä kasvattavat kapasiteettiamme. Odotamme näiden investointien vaikutusten näkyvän asteittain tulevina vuosina.

Suhtaudun luottavaisesti tuleviin vuosiin huolimatta viime vuoden lopun epätyydyttävästä tuloksesta ja maailmantalouden näkymien epävarmuuksista. Odotamme saavuttavamme yritysostojen ja investointien hyödyt sekä kustannussynergiat ja -säästöt. Vuonna 2019 keskitymme integrointiin ja luvattujen synergioiden toteuttamiseen sekä kassavirran tuottamiseen. Tuotteidemme bruttokatteet ovat vahvistuneet, ja jatkamme toimenpiteitä kilpailukykymme parantamiseksi samalla kun matkaamme kohti kasvua.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate saavutti 330 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa oli nähtävissä, että asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Tiettyjen tuotesegmenttien kysynnän hidastumisesta ja asiakkaiden varastojen pienentymisestä huolimatta markkinoiden perusteet ovat edelleen suhteellisen vakaat. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtä suoritus- ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteet paranivat vuoden 2018 kuluessa ja tavoiteltujen synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan parantavan tulosta vuonna 2019.

EHDOTUS VOITONJAOSTA

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n taseessa olevat jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 777 405 417,67 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 29.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2019.

Toinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2019 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 25.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 27.9.2019 ja maksupäivä viimeistään 4.10.2019.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 100 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Ahlstrom-Munksjö altistuu makrotalouden ja teollisuuteen liittyvien tapahtumien aiheuttamille markkinaolosuhteiden muutoksille ja epävarmuudelle sekä riskeille, joita mahdollisesti syntyy sen toiminnoista, liiketoimintaympäristön muutoksista, maailmantalouden kehityksestä tai lainsäädännön muutoksista. Tällaisten riskien toteutumisella saattaisi olla oleellisia haittavaikutuksia yhtiön toimintaan, tuottoihin ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Selluun, titaanioksidiin ja muihin keskeisiin raaka-aineisiin liittyvät kustannukset ovat pysyneet korkeina, ja yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa sen kyky nostaa myyntihintoja kustannusinflaation vaikutusten lieventämiseksi sekä raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus.

Ahlstrom-Munksjö on saanut äskettäin päätökseen Expera- ja Caieiras-yritysostot, eivätkä kaikki tai mitkään niihin liittyvät odotetut hyödyt välttämättä toteudu. Lisäksi yhtiö ei välttämättä pysty yhdistämään hankittuja toimintoja onnistuneesti nykyisiin liiketoimintoihinsa. Meneillään olevat kauppakiistat ja Brexitin lopputulema lisäävät maailmantalouden näkymien epävarmuutta ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin.

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46 250 1029
Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 14.2.2019 klo 11.00 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C, neuvotteluhuone Antti). Tuloksen esittelee englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0214_q4/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 159041

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.