Spa Holdings 3 Oy jatkaa ostotarjouksen tarjousaikaa ja antaa päivityksen peruuttamattomista sitoumuksista

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.12.2020 klo 8.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TIIVISTELMÄ

  • Tarjousaikaa jatketaan 14.1.2021 asti
  • Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
  • Ahlström-perheen tiettyjen omistusten sisäiseen uudelleenjärjestelyyn liittyvän omistusehdon täyttymistä varten on vastaanotettu riittävästi peruuttamattomia sitoumuksia
  • Tähän päivään mennessä vastaanotetut peruuttamattomat sitoumukset edustavat noin 73,5 prosenttia ostotarjouksen kohteena olevista Ahlstrom-Munksjön osakkeista.

Lasse Heinonen, Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja:

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Ahlström-perheen jäsenet ovat antaneet vahvan tukensa ja että tarjouksentekijän vastaanottamat peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 73,5 prosenttia ostotarjouksen kohteena olevista Ahlstrom-Munksjön osakkeista. Lisäksi eläkevakuutusyhtiöiden Ilmarisen, Varman ja Elon antamat peruuttamattomat sitoumukset osoittavat selvästi, että merkittävät osakkeenomistajat näkevät ostotarjouksen parhaana vaihtoehtona kaikille Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille.”

Ivano Sessa, Bain Capitalin Managing Director ja Co-Head of European Industrials:

”Olemme tyytyväisiä siihen, että ostotarjous etenee hyvin ja työstämme nyt kohti sen toteuttamista vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Konsortio on varmistanut rahoitussitoumukset, jotka antavat meille halutessamme joustavuuden toteuttaa ostotarjous 90 prosenttia alhaisemmilla tasoilla. Olemme myös erittäin tyytyväisiä tähän mennessä vastaanottamaamme osakkeenomistajien osoittaman tuen tasoon, ja tulemme jatkamaan työskentelyä kohti tavoitettamme varmistaa kaikkien tarvittavien ostotarjouksen toteuttamisen edellytysten täyttyminen tämän uuden aikataulun puitteissa.”

TARJOUSAJAN JATKAMINEN

Spa Holdings 3 Oy (”Tarjouksentekijä”) aloitti 22.10.2020 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen hankkiakseen kaikki Ahlstrom-Munksjö Oyj:n (”Ahlstrom-Munksjö” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet, jotka eivät ole Ahlstrom-Munksjön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) (”Ostotarjous”). Ostotarjouksen tarjousaika alkoi 22.10.2020 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja sen alkuperäinen päättymispäivä oli 30.12.2020 klo 16.00 (Suomen aikaa). Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l. (”Bain Luxco”) (Bain Capital Private Equity (Europe), LLP:n, ja/tai sen osakkuusyhtiöiden hallinnoimien tai ohjaamien rahastojen omistuksessa ja määräysvallassa oleva yhtiö (yhdessä ”Bain Capital” ja kyseiset rahastot ”Bain Capital Funds”)), Ahlstrom Invest B.V. (”Ahlstrom Capital”, joka on Ahlström Capital Oy:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö), Viknum AB (”Viknum”) ja Belgrano Inversiones Oy (”Belgrano Inversiones”) muodostavat konsortion (“Konsortio”) Ostotarjousta varten.

Yksi Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä on sen ehdoissa esitetyn mukaisesti tarvittavien hyväksyntöjen saaminen kilpailu- ja muilta sääntelyviranomaisilta. Tarjouksentekijä on tähän mennessä saanut enemmistön vaadittavista viranomaishyväksynnöistä Ostotarjouksen toteuttamiselle. Koska tietyt viranomaishyväksyntäprosessit, mukaan lukien Euroopan komission tarkastus, ovat kuitenkin edelleen vireillä eikä niiden odoteta valmistuvan alkuperäisen tarjousajan aikana, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa 14.1.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) asti, ellei tarjousaikaa edelleen jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Vireillä olevista viranomaishyväksynnöistä riippuen, Ostotarjouksen odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Ahlstrom-Munksjön Osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia tarjousajan jatkamisen johdosta.

PÄIVITYS PERUUTTAMATTOMISTA SITOUMUKSISTA

Ahlstrom Capital on ilmoittanut Tarjouksentekijälle, että se on vastaanottanut tiettyjä Ahlström-perheen jäseniä koskevaan sisäiseen uudelleenjärjestelyyn ja osakevaihtoon liittyen peruuttamattomia sitoumuksia, jotka yhdessä Ahlstrom Capitalin nykyisen omistuksen kanssa edustavat noin 54,9 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä. Täten osakevaihdon toteuttamisedellytyksistä se, että Ahlstrom Capital omistaisi sen toteuttamisen seurauksena enemmän kuin 50 prosenttia Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä, täyttyisi saatujen sitoumusten perusteella.

Lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, joka edustaa noin 1,22 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä, on eräin tavanomaisin ehdoin antanut Tarjouksentekijälle peruuttamattoman sitoumuksen hyväksyä Ostotarjous. Kuten aiemmin on tiedotettu, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat myös antaneet peruuttamattomat sitoumukset, jotka yhdessä edustavat noin 4,16 prosenttia kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä.

Tarjouksentekijä on 8.12.2020 mennessä saanut peruuttamattomia sitoumuksia hyväksyä Ostotarjous (mukaan lukien niitä Osakkeita koskien, jotka Ahlstrom Capital tulisi saamaan osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen seurauksena), jotka edustavat yhteensä noin 73,5 prosenttia Ostotarjouksen kohteena olevista Ahlstrom-Munksjön Osakkeista (eli pois lukien Ahlstrom-Munksjön hallussa olevat 664 862 omaa osaketta).

Tiettyjä Ahlström-perheen jäseniä koskevan sisäisen uudelleenjärjestelyn ja osakevaihdon odotetaan toteutuvan vähän ennen Ostotarjouksen tarjousajan päättymistä. Ahlstrom Capital on peruuttamattomasti sitoutunut hyväksymään Ostotarjouksen nykyisen omistuksensa sekä osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen seurauksena saamiensa Osakkeiden osalta. Ahlstrom Capitalilla ei näin ollen ole velvollisuutta tehdä arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 19 §:n mukaista pakollista julkista ostotarjousta Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 §:n mukaisesti osakevaihdon mahdollisen toteuttamisen johdosta.

Tarjouksentekijä tulee täydentämään tarjousasiakirjaa vastaamaan (soveltuvin osin) tähän pörssitiedotteeseen sisältyviä tietoja ja julkistamaan tätä koskevan täydennysasiakirjan sitten, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt.

Sijoittaja- ja mediakyselyt:

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlström Capital Oy

Camilla Sågbom, Director, Corporate Communications and Responsibility, +358 10 888 4172, camilla.sagbom@ahlstromcapital.com

Bain Capital

Ed Gascoigne-Pees, +44 (0)7884 001 949, ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk
Candice Adam, +44 (0)7771 906 073, candice.adam@camarco.co.uk

Viknum AB

Mattias Arnelund, toimitusjohtaja, mattias.arnelund@nidoco.se

Belgrano Inversiones Oy

Alexander Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja, alexander.ehrnrooth@virala.fi

TIETOA KONSORTIOSTA

Ahlstrom Capital on tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö. Ahlström Capital Oy on perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka sijoitustoiminta on keskittynyt teollisuusalan yrityksiin, kiinteistöihin ja metsiin. Vuonna 2019 Ahlström Capital Oy:n portfolioyhtiöiden liikevaihto oli noin 5 miljardia euroa ja portfolioyhtiöt työllistivät noin 15 500 henkilöä 29 maassa. Ahlström Capital Oy:llä ja Ahlstrom-Munksjöllä on yhteinen, lähes 170 vuotta pitkä historia.

Viknum on Nidoco AB:n (”Nidoco”) kokonaan omistama tytäryhtiö. Nidoco on ruotsalainen sijoitusyhtiö, jonka strategiana on luoda pitkän aikavälin arvoa aktiivisella omistajuudella sekä julkisesti noteeratuissa että yksityisesti omistetuissa yhtiöissä. Nidoco on tällä hetkellä merkittävä osakkeenomistaja kolmessa pohjoismaisessa pörssiyhtiössä, ja sillä on suoria ja epäsuoria omistuksia yli 250 listaamattomassa yhtiössä maailmanlaajuisesti. Nidocon tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 6,7 miljardia euroa, ja ne työllistävät yli 15 000 työntekijää. Nidoco on itsenäinen osa Virala Groupia, jonka omistavat Alexander ja Albert Ehrnrooth.

Belgrano Inversiones on Alexander Ehrnroothin omistama sijoitusyhtiö.

Bain Luxco on Bain Capital Fundsin omistuksessa ja määräysvallassa. Bain Capital on yksi maailman menestyneimpiä ja aktiivisimpia pääomasijoitusyhtiöitä. Se on perustamisvuodestaan 1984 lähtien tehnyt pääomasijoituksia yli 345 itsenäiseen yritykseen ja hallinnoi tällä hetkellä noin 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin pääomaa. Bain Capital työllistää maailmanlaajuisen verkostonsa kautta yli 520 sijoitusalan ammattilaista Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Bain Capital on tehnyt lukuisia menestyksekkäitä ja arvoa kasvattavia investointeja ja irtautumisia Pohjoismaissa viimeisten vuosien aikana, mukaan lukien Securitas Direct Verisure Group, Euroopan johtava ammattimaisesti valvottujen kodin hälytysjärjestelmien ja yhdistettyjen älykotipalveluiden tarjoaja, Bravida, Pohjoismaiden johtava elektroniikka-, lämmitys- ja putkipalveluiden sekä LVI-palveluiden toimittaja, EWOS, johtava kansainvälisessä kalankasvatusteollisuudessa käytettävän rehun ja ravinnon toimittaja, ja Nets, johtava pohjoiseurooppalainen maksu-, informaatio- ja digitaalisten identiteettiratkaisujen tarjoaja.

TIETOA AHLSTROM-MUNKSJÖSTÄ

Ahlstrom-Munksjö on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ja Nasdaq Stockholm AB:n pörssilistoilla. Ahlstrom-Munksjö on yksi maailman johtavista innovatiivisten ja kestävien kuitupohjaisten materiaalien valmistajista tarjoten ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Ahlstrom-Munksjön tuotteita käytetään monissa teollisuussovelluksissa sekä kuluttajalähtöisissä tuotteissa ja prosesseissa, kuten päivittäistavaroissa, terveydenhuollon ja biotieteiden alalla, rakennus- ja kalusteteollisuudessa sekä kuljetuksen ja teollisuuden loppukäyttäjäsegmenteissä. Ahlstrom-Munksjön tarjonta käsittää suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittely- ja pakkausmateriaalit, laminaattipaperit, hiomatuotteiden ja teippien pohjapaperit, sähkötekniset eristepaperit, lasikuitumateriaalit sekä terveydenhuollon kankaat ja diagnostiikkasovellukset sekä valikoiman muita erikoispapereita ja sellua teollisuuden ja kuluttajien loppukäyttöön. Ratkaisut on suunniteltu ja tuotettu täyttämään ja ylittämään tietyt asiakasvaatimukset koskien laatua ja toimivuutta, jotta varmistetaan lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Tuotteet on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja muiden arvoketjun sidosryhmien kanssa vaatien kokemusta ja ammattitaitoa erikoispapereiden ja kuitupohjaisten ratkaisujen tuotannosta. Ahlstrom-Munksjön tavoitteena on jatkuvasti kehittää kestävään muotoiluun ja toimivuuteen perustuvaa tuotteiden, sovelluksien ja ratkaisujen tarjontaa. Ahlstrom-Munksjö palvelee yli 7 000 asiakasta yli 100 maassa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN JA TÄYDENNYSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN TAI TÄYDENNYSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA TAI TÄYDENNYSASIAKIRJAA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINKI OY:N SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ahlstrom-Munksjön yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Ahlstrom-Munksjötä eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Ahlstrom-Munksjön, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Ahlstrom-Munksjön Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Ahlstrom-Munksjön muille osakkeenomistajille.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen Ostotarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Ahlstrom-Munksjön arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena Osakkeiden omistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Ahlstrom-Munksjö ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Ahlstrom-Munksjötä tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Ahlstrom-Munksjön sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Vastuuvapauslauseke

PJT Partners (UK) Limited, jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta tässä kuvattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle PJT Partners (UK) Limitedin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta tässä kuvattuihin asioihin liittyen. PJT Partners (UK) Limited tai mikään sen tytäryhtiöistä, sivuliikkeistä tai yhteistyöyrityksistä ei ole vastuullinen tai velvollinen millään tavoin (suorasti tai epäsuorasti, sopimukseen perustuen, tuottamuksellisesti, lain nojalla tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta kenellekään, joka ei ole PJT Partners (UK) Limitedin asiakas tähän pörssitiedotteeseen tai sen sisältämiin lausuntoihin liittyen tai muutoin.

Goldman Sachs International, joka on Prudential Regulation Authorityn valtuuttama ja jonka toimintaa sääntelee Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, toimii ainoastaan Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun puolesta Ostotarjoukseen ja tässä pörssitiedotteessa viitattuihin asioihin liittyen eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Goldman Sachs Internationalin asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta tai neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa tässä pörssitiedotteessa viitattuun asiaan tai järjestelyyn liittyen.

Nordea Bank Oyj toimii Tarjouksentekijän eikä kenenkään muun taloudellisena neuvonantajana ja järjestäjänä Yhdysvaltojen ulkopuolella Ostotarjoukseen liittyen, eikä se pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan Ostotarjoukseen liittyen eikä se ole vastuussa kenellekään muulle kuin Tarjouksentekijälle Nordea Bank Oyj:n asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta eikä neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai muihin tässä pörssitiedotteessa mainittuihin asioihin liittyen. Selkeyden vuoksi todetaan, että Nordea Bank Oyj ei ole Yhdysvalloissa rekisteröity välittäjä eikä se osallistu Ostotarjoukseen liittyviin suoriin yhteydenottoihin Yhdysvalloissa olevien sijoittajien kanssa (sijoittajan ottaessa yhteyttä tai muutoin). Yhdysvalloissa olevien osakkeenomistajien tulisi ottaa yhteyttä välittäjiinsä Ostotarjoukseen liittyvien kysymysten osalta.

UBS Europe SE, joka on Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtin (BaFin) ja Euroopan Keskuspankin (EKP) valtuuttama ja sääntelemä, toimii ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta tämän Ostotarjouksen ja muiden tässä asiakirjassa viitattujen asioiden yhteydessä, ei pidä ketään muuta henkilöä (oli hän/se tämän asiakirjan vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Ostotarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä asiakirjassa viitattuun liiketoimeen tai järjestelyyn liittyen.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.