Ahlstrom julkistaa pro forma -luvut ja käynnistää kulujen sopeuttamisen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.11.2012 klo 9.50

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, julkistaa pro forma -talousluvut vuodelle 2011 ja tammi-syyskuulle 2012 jatkuvien toimintojen osalta tarkoituksenaan havainnollistaa Munksjö AB:n kanssa suunnitellun yritysjärjestelyn taloudelliset vaikutukset Ahlstromin jatkuviin toimintoihin. Ahlstrom pyrkii myös löytämään keinoja kulurakenteensa parantamiseksi ja toimintojensa sopeuttamiseksi, jotta yhtiön koko, laajuus ja kulurakenne tulevaisuudessa vastaisivat Munksjön ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen välisen yhdistymisen jälkeistä tilannetta.

Viime vuosina Ahlstrom on systemaattisesti toteuttanut strategiaansa ja keskittänyt toimintojaan alueille, jotka tarjoavat houkuttelevimpia kasvumahdollisuuksia. Yhtiö on päättänyt keskittyä edistyksellisiin teknologioihin ja tuotteisiin, jotka suojaavat ihmisiä, puhdistavat ilmaa ja nesteitä sekä tuovat erilaisia pintoja ja rakenteita asiakkaiden tuotteisiin. Yhtiö pyrkii vahvistamaan johtavaa asemaansa suodatinmateriaaleissa sekä kasvamaan korkealaatuisissa kuitumateriaaleissa rakennus-, elintarvikepakkaus- ja terveydenhuollon sovelluksissa.

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistyminen kahden osittaisjakautumisen kautta on viimeisin ja merkittävin askel Ahlstromin uudelleenjärjestäytymisessä. Yhdistyminen mahdollistaa sen, että yhtiö pystyy keskittymään valitsemiinsa lisäarvoa tuottaviin liiketoiminta-alueisiinsa: Building and Energy, Filtration ja Food and Medical. Suunnitellun yritysjärjestelyn ehdot julkaistiin omana pörssitiedotteenaan 28.8.2012.

Label and Processing -liiketoimintojen jakautumiset vaativat 27.11.2012 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymiset. Näiden hyväksymisten myötä liiketoiminta-alue raportoidaan lopetettuina toimintoina, ja sen seurauksena Ahlstrom julkistaa uudet tulevaisuuden näkymät liikevaihdosta ja liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä heti ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

"Yhtiön painopistealueita tarkentamalla pystymme paremmin ja ketterämmin palvelemaan asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Julkistimme äskettäin organisaatiomuutoksen, jonka avulla pyrimme yksinkertaistamaan rakennettamme ja vastaamaan nopeammin asiakastarpeisiin. Uskomme, että tiukempi strateginen fokus ja kyky toimia nopeasti auttavat meitä menestymään myös sellaisessa markkinaympäristössä, jossa taloudellinen epävakaus ja kasvava kysynnän dynamiikka korostuvat", sanoo toimitusjohtaja Jan Lång.

Yhtiö aloittaa kulujen sopeuttamisohjelman

Ahlstrom pyrkii mukauttamaan yhtiön kulut ja rakenteen sopivanlaajuisiksi vastaamaan Label and Processingin toimintojen jakautumisen jälkeistä tilannetta. Tavoitteena on saattaa yhtiön kustannusrakenne kevyemmäksi samalla huolehtien siitä, että yhtiöllä on riittävät resurssit maailmanlaajuisesti. Ahlstrom pyrkii saavuttamaan 15 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt niiden kulujen lisäksi, jotka siirtyvät Munksjölle vuoden kuluessa yritysjärjestelyn toteutumisesta.

Kustannussäästöjä syntyy, kun yhteisiä kuluja karsitaan konsernin hankkeista ja palveluista. Lisätietoja kustannussäästöohjelmasta kerrotaan myöhemmin.

Allaolevat pro forma -tunnusluvut kuvaavat Ahlstromin jatkuvia toimintoja. Label and Processing raportoidaan erikseen lopetettuina toimintoina. Täydelliset pro forma -taloudelliset tiedot ovat tiedotteen liitteenä pdf-muodossa.

TUNNUSLUVUT Ahlstrom Ahlstrom
  Ahlstrom pro forma Ahlstrom pro forma
  Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q3
2011 2011 2012 2012
     
Jatkuvat toiminnot     
Liikevaihto, milj. euroa 1 607,2 1 020,9 1 210,7 776,1
Liikevoitto, milj. euroa 20,1 -1,9 33,9 13,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 49,7 23,9 39,8 18,0
Liikevoiton osuus liikevaihdosta ilman kertaluonteisia eriä, % 3,1 2,3 3,3 2,3
     
Taseen tunnuslukuja    Toteutunut Jatkuvat toiminnot
Korolliset nettovelat, milj. euroa - - 279,8 192,6
Omavaraisuusaste, % - - 40,8 46,0
Velkaantumisaste, % - - 50,4 38,4
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa - - 884,3 782,6

2011 jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal -liiketoiminta-aluetta.
Pro forma 2011 jatkuvat toiminnot ilman Home and Personal ja Label and Processing
-liiketoiminta-alueita.
Tilintarkastamaton pro forma -informaatio havainnollistaa Label and Processing -liiketoiminnan
Euroopan ja Brasilian toimintojen jakautumisten vaikutuksia Ahlstromin konsernituloslaskelmaan olettaen, että transaktio olisi toteutunut 1.1.2011. Tilintarkastamaton pro forma -informaatio perustuu olettamiin eikä se siksi anna kuvaa Ahlstromin todellisesta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ei ole IFRS:n mukainen tunnusluku. Kertaluonteiset erät koostuvat poikkeuksellisista kustannuksista, kuten uudelleenjärjestelykuluista, joilla ei oleteta olevan jatkuvaa vaikutusta Ahlstromille.
Ylläolevat pro forma -tunnusluvut eivät sisällä yritysjärjestelyn jälkeisiä mahdollisia
kustannusrakenteen sopeuttamistoimenpiteitä.

Lisätietoja:

Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Nämä tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta myyntitarjousta tai ostokehotusta

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen 2005 ("Määräys") tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.