Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012: Strategian toteutus eteni merkittävästi

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.10.2012 klo 12.00

Jatkuvat toiminnot heinä-syyskuu 2012 verrattuna heinä-syyskuuhun 2011

 • Liikevaihto 391,7 miljoonaa euroa (389,7 milj. euroa). 

 • Liikevoitto 9,4 miljoonaa euroa (-17,3 milj. euroa).  

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,3 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 2,4 (2,0). 

 • Tulos ennen veroja 0,3 miljoonaa euroa (-24,4 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos -0,16 euroa (-0,47 euroa). 


Heinä-syyskuu 2012 lyhyesti

 • Ahlstrom jatkoi liiketoimintansa keskittämistä ja ilmoitti irrottavansa yhtiöstä Label and Processing -liiketoiminta-alueen, joka yhdistetään Munksjö AB:n kanssa. Yhdistymisestä syntyvä uusi yhtiö on yksi maailman johtavia erikoispaperien valmistajia.  

 • Kasvustrategiansa mukaisesti Ahlstrom ilmoitti ostavansa Munktell Filter AB:n. Kauppa tukee Ahlstromin strategista pyrkimystä kasvattaa liiketoimintaansa erikoissuodatinmateriaaleissa, kuten bioteknologia- ja laboratoriokäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa.  


Jatkuvat toiminnot tammi-syyskuu 2012 verrattuna tammi-syyskuuhun 2011

 • Liikevaihto 1 210,7 miljoonaa euroa (1 235,9 milj. euroa). 

 • Liikevoitto 33,9 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa).  

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,8 miljoonaa euroa (48,0 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 3,3 (3,9). 

 • Tulos ennen veroja 13,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos -0,08 euroa (-0,17 euroa). 


Näkymät vuodelle 2012

 • Ahlstrom päivitti 16.10.2012 tulevaisuuden näkymiään vuoden 2012 osalta. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 550 - 1 630 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 48 - 58 miljoonaa euroa.  


Jan Lång, toimitusjohtaja

- Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistäminen Munksjön kanssa on
merkittävä askel strategiamme toimeenpanossa. Tämä mahdollistaa sen, että voimme jatkossa keskittää voimavaramme alueille, joissa näemme Ahlstromin kannalta houkuttelevimmat kasvumahdollisuudet. Toinen viimeaikainen strateginen askel on Munktell -yritysosto, joka on hyvä esimerkki päämäärästämme hakea kasvua. Tämän järjestelyn avulla voimme laajentaa tuotevalikoimaamme ja maatieteellistä kattavuuttamme.

- Pystyimme parantamaan kannattavuuttamme jonkin verran kolmannella neljänneksellä onnistuneen hinnoittelupolitiikan avulla, vaikka markkinat heikentyivätkin. Myyntimäärien lasku ja epäsuotuisat valuuttakurssit vaikuttivat tulokseemme kuitenkin negatiivisesti.

- Kysyntä heikkeni Euroopassa erityisesti katsauskauden lopussa samalla kun talouden elpyminen Kiinassa on viivästynyt. Myyntimääriemme odotetaan loppuvuonna kehittyvän aikaisempia arvioitamme heikommin, ja tästä johtuen päivitimme ohjeistustamme. Olemme aktiivisesti etsineet keinoja lieventää myyntimäärien laskun vaikutusta, ja teemme näin myös jatkossa. 

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 Muutos, %
Liikevaihto 391,7 389,7 0,5 1 210,7 1 235,9 -2,0
Liikevoitto 9,4 -17,3 33,9 24,3 39,4
% liikevaihdosta 2,4 -4,4 2,8 2,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,3 8,0 17,1 39,8 48,0 -17,0
% liikevaihdosta 2,4 2,0 3,3 3,9
Tulos / Tappio ennen veroja 0,3 -24,4 13,5 4,1 229,2
Kauden tulos / tappio -6,3 -20,2 68,7 -0,1 -3,3 96,1
Osakekohtainen tulos -0,16 -0,47 -0,08 -0,17
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,6 -8,6 4,3 3,7
Investoinnit 19,6 13,2 48,0 55,4 30,5 81,5
Henkilöstö kauden lopussa 5 053 5 169 -2,3 5 053 5 169 -2,3

*Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö pysyi haasteellisena kolmannella neljänneksellä: kysyntä oli vaimeaa ja volatiliteetti lisääntyi. Maantieteellisesti kysyntä oli heikkoa Euroopassa mutta kehittyi suotuisammin Pohjois-Amerikassa. Aasian, erityisesti Kiinan, markkinoiden elpyminen on viivästynyt.

Lattiamateriaalien, tapettipaperin ja tapettimateriaalien kysyntä Euroopassa oli vakaata katsauskaudella. Kiinan tapettimateriaalimarkkinoilla, jotka olivat heikenneet alkuvuodesta, oli havaittavissa merkkejä tasaantumisesta. Tuulivoimateollisuuden käyttämien erikoislujitteiden markkinatilanne heikkeni entisestään.

Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat kasvoivat edelleen Pohjois-Amerikassa, mutta joitakin merkkejä markkinoiden hidastumisesta oli nähtävissä katsauskauden loppupuolella. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä pysyi vaimeana Euroopassa. Ahlstromin erikoissuodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat edelleen etenkin kaasuturbiinisuodattimissa ja bioteknologian suodattimissa.

Teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussit) markkinat olivat edelleen heikot katsauskaudella, mutta terveydenhuollon materiaalien kysyntä pysyi vakaana.

Erikoispaperimarkkinat olivat edelleen yleisesti ottaen vaimeat. Metallisoitujen pohjapaperien, joustopakkauspaperien ja huonekalupaperien kysyntä laski kolmannella neljänneksellä, mutta hiomapaperien markkinat olivat vakaat.

Sellun markkinahinnat laskivat jonkin verran kolmannella neljänneksellä ja pysyivät alle vertailukauden tason lukuun ottamatta erikoisselluja kuten merseroitu sellu. Polypropeenin ja muiden synteettisten kuitujen hinnat nousivat. Kemikaalien hintojen lasku jatkui, mutta hinnat olivat edelleen korkeita. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, tärkkelystä ja kaoliinia.  

Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (milj. euroa) Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/
2012
Q1-Q3/
2011
Muutos, %
Building and Energy 56,0 68,9 -18,7 187,6 230,5 -18,6
Filtration 87,4 78,7 11,1 268,2 244,8 9,6
Food and Medical 93,7 91,5 2,4 272,1 275,8 -1,4
Label and Processing 161,8 163,6 -1,1 503,3 528,4 -4,8
Muut liiketoiminnat* ja eliminoinnit -7,2 -12,9 -20,4 -43,6
Liikevaihto yhteensä 391,7 389,7 0,5 1 210,7 1 235,9 -2,0

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Heinä-syyskuu 2012 verrattuna heinä-syyskuuhun 2011

Ahlstromin vuoden 2012 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 391,7 miljoonaa euroa (389,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia vuoden 2011 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Kasvuun vaikutti pääasiassa suotuisa valuuttakurssikehitys, kun Yhdysvaltain dollari vahvistui suhteessa euroon. Myyntivolyymien pieneneminen ja yksiköiden sulkemiset laskivat liikevaihtoa. Tuotevalikoiman heikkeneminen vähensi osaltaan korkeampien myyntihintojen positiivista vaikutusta.

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna:

Muutos, %
Q3/2011
Hinta ja tuotevalikoima 0,8
Valuutta 3,7
Volyymi -2,0
Sulkemiset, yritysmyynnit ja ostot -2,0
Q3/2012 0,5

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 4,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntimäärät laskivat seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Building and Energy (-26,9 %, tai -9,1 % ilman yksiköiden sulkemisten vaikutusta), ja Food and Medical (-10,8 %). Filtration-liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 1,5 prosenttia ja Label and Processing -liiketoiminta-alueen myyntimäärät 0,7 prosenttia. Myyntimäärät ilman yksiköiden sulkemisten vaikutuksia laskivat 1,5 prosenttia. Yksiköitä suljettiin pääasiassa Building and Energy -liiketoiminta-alueella.

Tammi-syyskuu 2012 verrattuna tammi-syyskuuhun 2011

Ahlstromin liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 1 210,7 miljoonaa euroa (1 235,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 2,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta ja yksiköiden sulkemisista. Suotuisa valuuttakurssikehitys, joka näkyi pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisena suhteessa euroon, paransi liikevaihtoa. Tuotevalikoiman heikkeneminen eliminoi osaltaan korkeampien myyntihintojen vaikutusta.

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna:

Muutos, %
Q1-Q3/2011
Hinta ja tuotevalikoima 0,1
Valuutta 2,8
Volyymi -2,5
Sulkemiset, yritysmyynnit ja ostot -2,4
Q1-Q3/2012  -2,0

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 4,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntimäärät laskivat seuraavilla liiketoiminta-alueilla: Building and Energy (-25,1 %, tai -5,1 % ilman yksiköiden sulkemisten vaikutusta), Food and Medical (-11,4 %) ja Label and Processing (-1,0 %). Filtration-liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 0,7 prosenttia. Myyntimäärät ilman yksiköiden sulkemisten vaikutuksia laskivat 2,0 prosenttia. Yksiköitä suljettiin pääasiassa Building and Energy -liiketoiminta-alueella.

Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa

Taloudellinen tulos liiketoiminta-alueittain Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/
2012
Q1-Q3/
2011
Muutos, %
Building and Energy
Liikevoitto 2,0 -23,4 6,5 -20,1
% liikevaihdosta 3,5 -34,0 3,5 -8,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,7 -0,9 6,3 2,4 163,8
% liikevaihdosta 3,1 -1,3 3,3 1,0
Filtration
Liikevoitto 5,1 4,5 13,0 14,1 18,2 -22,4
% liikevaihdosta 5,8 5,7 5,3 7,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,3 4,2 27,7 18,4 18,5 -0,2
% liikevaihdosta 6,1 5,3 6,9 7,5
Food and Medical
Liikevoitto 2,4 4,2 -41,3 5,5 10,0 -45,1
% liikevaihdosta 2,6 4,6 2,0 3,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,1 4,3 -28,0 6,6 10,1 -34,8
% liikevaihdosta 3,3 4,7 2,4 3,7
Label and Processing
Liikevoitto -1,4 -3,7 61,7 8,5 13,1 -35,0
% liikevaihdosta -0,9 -2,2 1,7 2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,4 -0,6 -126,3 8,6 14,4 -40,4
% liikevaihdosta -0,9 -0,4 1,7 2,7
Muut liiketoiminnat* ja eliminoinnit
Liikevoitto 1,4 1,1 -0,7 3,2
Ahlstrom-konserni
Liikevoitto 9,4 -17,3 33,9 24,3 39,4
% liikevaihdosta 2,4 -4,4 2,8 2,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,3 8,0 17,1 39,8 48,0 -17,0
% liikevaihdosta 2,4 2,0 3,3 3,9

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Heinä-syyskuu 2012 verrattuna heinä-syyskuuhun 2011

Ahlstromin liikevoitto vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä oli 9,4 miljoonaa euroa (17,3 milj. euron tappio). Luku sisältää 0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-25,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,3 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Vuonna 2011 merkittävimmät kertaluonteiset kulut aiheutuivat lasikuidun ja lasikuitumaton tuotannon lopettamisesta Karhulassa sekä hybriditapettimateriaalin tuotantolinjan sulkemisesta Torinossa Italiassa. Karhulan ja Torinon tehtaat ovat osa Building and Energy -liiketoiminta-aluetta.

Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa myyntihintojen noususta. Viime vuoden lopussa toteutettu tulosparannusohjelma ja toimitusketjun tehostuminen paransivat kannattavuutta. Myös kunnossapitokustannusten ja muiden lyhyen aikavälin kustannusten vähentämisellä oli myönteinen vaikutus kannattavuuteen.

Liikevoittoa heikensivät myyntimäärien lasku ja energiakustannusten kasvu, joka johtui maakaasun hinnannoususta Italiassa ja Brasiliassa. Lisäksi valuuttakurssien vaihteluilla oli -3,7 miljoonan euron nettovaikutus liikevoittoon. Euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen vaihtokurssikehitys nosti sellun hintaa euroissa, mikä heikensi pääasiassa Label and Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Tätä kompensoi osittain muissa valuutoissa hinnoiteltu vienti euroalueen ulkopuolelle.

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 6,6 % tuotannosta vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä (8,7 %).

Tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (24,4 milj. euron tappio).

Tuloverot olivat 6,6 miljoonaa euroa (verotuotot 4,3 milj. euroa). Verokantaan vaikuttivat korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen veroja. Tämän lisäksi verohyvityksiä ei kirjattu konserniyhtiöille, joiden tulosnäkymät ovat epävarmat, eikä osakkuusyhtiöille.

Katsauskauden tappio oli -6,3 miljoonaa euroa (20,2 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korot huomioiden oli -0,16 euroa (-0,47 euroa).

Tammi-syyskuu 2012 verrattuna tammi-syyskuuhun 2011

Liikevoitto tammi-syyskuussa 2012 oli 33,9 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa). Luku sisältää -5,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-23,7 milj. euroa). Kertaluonteiset erät sisältävät Espanjan suodatinmateriaalitehtaan sulkemiseen liittyvän noin 3,4 miljoonan euron kulun. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,8 miljoonaa euroa (48,0 milj. euroa). Vuoden 2011 liikevoitto sisältää aiemmin mainitut kertaluonteiset kulut.

Kannattavuutta heikensivät myyntimäärien lasku ja energiakustannusten kasvu, joka johtui maakaasun hinnannoususta Italiassa ja Brasiliassa. Valuuttakurssien vaihteluilla oli -8,8 miljoonan euron nettovaikutus liikevoittoon. Euron ja Yhdysvaltain dollarin välinen vaihtokurssikehitys nosti sellun hintaa euroissa, mikä heikensi pääasiassa Label and Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Tätä kompensoi osittain muissa valuutoissa hinnoiteltu vienti euroalueen ulkopuolelle, erityisesti Yhdysvaltain dollareissa.

Vuoden 2011 lopussa toteutettu tulosparannusohjelma, toimitusketjun tehostuminen ja myyntihintojen nousu paransivat kannattavuutta. Lisäksi vuoden 2012 liikevoittoon vaikutti positiivisesti edelliseen vuoteen liittyvien noin 2,8 miljoonan euron palkkiovarauksien purkaminen.

Chirnsiden biohajoavan teepussimateriaalin tuotantolinjan ja Mundran terveydenhuollon kuitukankaiden tuotannon kaupallistaminen jatkui. Chirnsiden ja Mundran tehtaat ovat osa Food and Medical -liiketoiminta-aluetta.

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 6,5 % tuotannosta vuoden 2012 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana (6,6 %).

Tulos ennen veroja oli 13,5 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).

Tuloverot olivat 13,7 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Verokantaan vaikuttivat korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen veroja. Tämän lisäksi verohyvityksiä ei kirjattu konserniyhtiöille, joiden tulosnäkymät ovat epävarmat, eikä osakkuusyhtiöille.

Katsauskauden tappio oli -0,1 miljoonaa euroa (3,3 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korot huomioiden oli -0,08 euroa (-0,17 euroa).

Home and Personal -liiketoiminnan myynti

Ahlstromin pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoiminta siirrettiin Suominen Oyj:lle 31.10.2011. Pyyhkimistuoteliiketoiminnan Brasilian toimintojen siirto Suominen Oyj:lle lykkääntyy, kuten 27.9.2012 ilmoitettiin. Ahlstrom oli aiemmin arvioinut siirron tapahtuvan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä.

Kaikki tarvittavat viranomaisluvat toiminnalle Brasiliassa on jo saatu aiemmin saatujen kilpailuviranomaisten hyväksymisten lisäksi. Osapuolet neuvottelevat kaupan päättämisen edellytyksistä, kuten rahoituksesta. Kauppahinta oli 170 miljoonaa euroa, ja siitä jäljellä on 25 miljoonaa euroa. Pyrkimyksenä on siirtää Brasilian toiminnot Suomiselle mahdollisimman pian.

Lopetetut toiminnot

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa 31.10.2011 saakka. Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian liiketoiminnat raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa, kunnes niiden siirto saadaan päätökseen.

Lopetettujen toimintojen tulos heinä-syyskuussa 2012 oli 0,9 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen luku sisältää koko Home and Personal -liiketoiminnan, mutta vuoden 2012 kolmannen neljänneksen luku sisältää vain Brasilian liiketoiminnat.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-syyskuussa 2012 oli 1,7 miljoonaa euroa (-14,0 milj. euroa). Vuoden 2011 luku sisältää koko Home and Personal -liiketoiminnan, mutta vuoden 2012 luku sisältää vain Brasilian liiketoiminnat. Vuoden 2011 luku sisältää käypään arvoon liittyvän arvonalentumistappion sekä 18,6 miljoonaa euroa myyntikuluja verojen jälkeen.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tappio heinä-syyskuussa 2012 oli 5,5 miljoonaa euroa (-18,4 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korot huomioiden oli -0,14 euroa (-0,43 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -3,9 prosenttia (-11,7 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-syyskuussa 2012 oli 1,6 miljoonaa euroa (17,4 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korot huomioiden oli -0,04 euroa (-0,47 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 0,4 prosenttia (-3,5 %).

Liiketoiminta-aluekatsaus

Building and Energy

Milj. euroa Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 Muutos, %
Liikevaihto 56,0 68,9 -18,7 187,6 230,5 -18,6
Liikevoitto 2,0 -23,4 6,5 -20,1
% liikevaihdosta 3,5 -34,0 3,5 -8,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,7 -0,9 6,3 2,4 163,8
% liikevaihdosta 3,1 -1,3 3,3 1,0
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 6,1 -67,6 6,8 -19,6
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 22,2 30,3 -26,9 74,5 99,6 -25,1

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2012 oli 56,0 miljoonaa euroa (68,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 18,7 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui pääasiassa yksiköiden ja tuotantolinjojen sulkemisista Karhulassa, Torinossa ja Bishopvillessa vuoden 2011 neljännellä neljänneksellä. Lisäksi liikevaihtoa laski tapettimateriaalien heikentynyt kysyntä Kiinassa. Lattianpäällysteet, tapettipaperit ja tapettimateriaalit sekä erikoissovellukset esim. auto- ja rakennusteollisuudelle vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon Euroopassa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 1,7 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa). Tulosparannusohjelmaan liittyvät toimet paransivat liikevoittoa. Pienentyneet myyntimäärät ja niiden myötä lisääntyneet tuotantoseisokit heikensivät kannattavuutta. Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (23,4 milj. euron tappio).

Tammi-syyskuussa 2012 liikevaihto oli 187,6 miljoonaa euroa (230,5 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa).

Filtration

Milj. euroa Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 Muutos, %
Liikevaihto 87,4 78,7 11,1 268,2 244,8 9,6
Liikevoitto 5,1 4,5 13,0 14,1 18,2 -22,4
% liikevaihdosta 5,8 5,7 5,3 7,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,3 4,2 27,7 18,4 18,5 -0,2
% liikevaihdosta 6,1 5,3 6,9 7,5
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 11,2 11,1 10,8 14,8
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 27,4 27,0 1,5 85,3 84,6 0,7

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2012 oli 87,4 miljoonaa euroa (78,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Erikoissuodatinmateriaalit, erityisesti kaasuturbiinisuodattimet, bioteknologian suodattimet ja laboratorioissa käytettävät sovellukset, vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon, kuten myös suotuisat valuuttakurssit. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,3 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). Kasvu johtui parantuneesta tuotevalikoimasta. Maakaasun hinnannousu Italiassa sekä erikoissellun raaka-ainekustannusten nousu heikensivät kannattavuutta. Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2012 liikevaihto oli 268,2 miljoonaa euroa (244,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,4 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa).

Food and Medical

Milj. euroa Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2010 Muutos, %
Liikevaihto 93,7 91,5 2,4 272,1 275,8 -1,4
Liikevoitto 2,4 4,2 -41,3 5,5 10,0 -45,1
% liikevaihdosta 2,6 4,6 2,0 3,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 3,1 4,3 -28,0 6,6 10,1 -34,8
% liikevaihdosta 3,3 4,7 2,4 3,7
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % 4,4 8,3 3,4 6,4
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 28,9 32,4 -10,8 88,0 99,4 -11,4

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2012 oli 93,7 miljoonaa euroa (91,5 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntihintojen noususta ja myönteisestä valuuttakurssivaikutuksesta. Myyntimäärien lasku, johtuen teippi- ja elintarvikepakkausmateriaalien vaimeasta kysynnästä Aasiassa sekä vetäytymisestä tietyiltä kannattamattomilta markkinoilta, vaikutti kuitenkin negatiivisesti liikevaihtoon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,1 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa). Lasku johtui myyntimäärien pienenemisestä ja siitä aiheutuneesta tuotantoseisokkien kasvusta tehtailla. Parantunut tuotevalikoima vahvisti kannattavuutta. Liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2012 liikevaihto oli 272,1 miljoonaa euroa (275,8 milj. euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,6 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa).

Label and Processing

Milj. euroa Q3/2012 Q3/2011 Muutos, % Q1-Q3/2012 Q1-Q3/2011 Muutos, %
Liikevaihto 161,8 163,6 -1,1 503,3 528,4 -4,8
Liikevoitto -1,4 -3,7 61,7 8,5 13,1 -35,0
% liikevaihdosta -0,9 -2,2 1,7 2,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,4 -0,6 -126,3 8,6 14,4 -40,4
% liikevaihdosta -0,9 -0,4 1,7 2,7
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), % -2,5 -5,6 4,9 6,6
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 136,0 135,1 0,7 428,7 432,9 -1,0

Liikevaihto heinä-syyskuussa 2012 oli 161,8 miljoonaa euroa (163,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,1 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui heikommasta tuotevalikoimasta eräissä segmenteissä. Irrokepaperit, kuten hiljattain lanseeratut Acti-V(TM) -tuotteet, tukivat liikevaihtoa. Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euron tappio). Euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi, heikompi tuotevalikoima ja energiakustannusten nousu Brasiliassa ja Italiassa heikensivät tulosta. Jacarein tehtaalla Brasiliassa ja Osnabrückin tehtaalla Saksassa toteutetut tehostamistoimet vahvistivat kannattavuutta. Liiketappio oli 1,4 miljoonaa euroa (3,7 milj. euron tappio).

Liiketoiminta-alue vei läpi myyntihintojen korotukset kolmannella neljänneksellä. Korotuksilla katetaan vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla tapahtunut raaka-ainekustannusten ja energiakustannusten nousu.

Tammi-syyskuussa 2012 liikevaihto oli 503,3 miljoonaa euroa (528,4 milj. euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa).

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)

Liiketoiminnan nettorahavirta heinä-syyskuussa 2012 oli 21,2 miljoonaa euroa (26,7 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 9,5 miljoonaa euroa (15,4 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2012 oli 63,2 miljoonaa euroa (72,8 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 18,7 miljoonaa euroa (45,4 milj. euroa).

Operatiivinen käyttöpääoma oli 169,9 miljoonaa euroa 30.9.2012 (176,7 milj. euroa 31.12.2011). Kiertonopeus parani kaksi päivää ja oli 39 päivää katsauskauden lopussa.

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 279,8 miljoonaa euroa (237,8 milj. euroa vuoden 2011 lopussa). Yhtiön korolliset velat olivat 328,9 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 17,7 kuukautta, ja pääomilla painotettu keskikorko oli 4,68 prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 41,9 kuukautta.

Heinä-syyskuussa 2012 nettorahoituskulut olivat 5,1 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 4,1 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa voittoja) ja muita rahoituskuluja 0,8 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2012 nettorahoituskulut olivat 14,6 miljoonaa euroa (18,1 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 11,8 miljoonaa euroa (13,2 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja muita rahoituskuluja 2,7 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa).

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit oli 331,3 miljoonaa euroa (399,2 milj. euroa). Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä yhteensä 150,8 miljoonaa euroa (146,7 milj. euroa).

Velkaantumisaste oli 50,4 prosenttia (38,2 % vuoden 2011 lopussa). Omavaraisuusaste oli 40,8 prosenttia (43,6 % vuoden 2011 lopussa).

Investoinnit

Ahlstromin investoinnit jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja olivat 19,6 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2012 (13,2 milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2012 yhtiön investoinnit ilman yritysostoja olivat 55,4 miljoonaa euroa (30,5 milj. euroa). Luku sisältää kreppipapereita valmistavan yhteisyrityksen Longkoussa Kiinassa, tapettimateriaalien tuotantolinjan Binzhoussa Kiinassa ja suodatinmateriaalien tuotantokapasiteetin lisäyksen Torinossa Italiassa, josta ilmoitettiin vuonna 2010.

Kolmannen neljänneksen aikana Ahlstrom ilmoitti investoinnista suodatinmateriaalien tuotantokapasiteetin lisäykseen Torinon tehtaalla Italiassa. Investointi sisältää kuljetusteollisuuden ja kaasuturbiinien suodatinmateriaaleja valmistavan paperikoneen parannuksen. Investoinnin arvo on noin 10 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistyminen

Ahlstrom allekirjoitti 28.8.2012 Munksjö AB:n pääomistajan EQT:n kanssa sopimuksen, jonka myötä Ahstromin Label and Processing -liiketoiminta-alue yhdistyy Munksjö AB:n kanssa johtavaksi erikoispaperiyhtiöksi kahden osittaisjakautumisen kautta: ensimmäisessä osittaisjakautumisessa Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toiminnot (LP Europe) ja toisessa osittaisjakautumisessa liiketoiminta-alueen Brasilian toiminnot (Coated Specialties) irrotetaan Ahlstromista ja liitetään Munksjö AB:hen. Uuden yhtiön nimeksi tulee Munksjö Oyj, ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yritysjärjestely antaa Ahlstromille mahdollisuuden keskittyä lisäarvoa tuottaviin liiketoiminta-alueisiin, jotka ovat Building and Energy, Filtration and Food ja Medical. Label and Processing -liiketoiminta-aluetta voidaan taas paremmin kehittää edelleen yhdessä Munksjön kanssa.

Munktell-yrityskauppa

Ahlstrom ilmoitti 5.9.2012 Munktell Filter AB:n ostosta. Kauppa tukee Ahlstromin strategista pyrkimystä kasvattaa liiketoimintaansa erikoissuodatinmateriaaleissa, kuten bioteknologia- ja laboratoriokäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa. Sopimuksen osana Ahlstrom hankkii 100 prosenttia Munktell Filter AB:n osakkeista sekä yhtiön osuudet Munktell & Filtrak GmbH:sta, Filtres Fioroni SA:sta sekä Munktell Inc.:stä. Kaupan arvo on noin 20 miljoonaa euroa, ja se sisältää myöhemmin tehtävät vähemmistöosuuksien lunastukset. Kaupan myötä Ahlstrom nousee johtavaksi bioteknologia- ja laboratoriokäyttöön tarkoitettuja suodatinmateriaaleja valmistavaksi yritykseksi. 

Kehittämisohjelmat

Prosessien suunnittelun ja yhdenmukaistamisen tehostamiseen tähtäävät kehittämisohjelmat jatkuivat katsauskaudella aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla globaaleja prosesseja.

Tulosparannusohjelma

Ahlstromin tulosparannusohjelma päättyi joulukuussa 2011. Ohjelman tavoitteena oli noin 15 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus vuodesta 2012 alkaen, ja se vaikutti 362 työntekijän työsuhteeseen eri puolilla maailmaa, kuten Karhulassa, Bishopvillessä Yhdysvalloissa, Torinossa Italiassa, Jacareissa Brasiliassa ja Osnabrückissä Saksassa. Yhtiö kirjasi ohjelmasta noin 31,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuonna 2011. Ohjelmasta kirjattavien kertaluonteisten erien yhteisvaikutus on rahavirtaneutraali.

Henkilöstö

Ahlstromin palveluksessa oli tammi-syyskuussa 2012 keskimäärin 5 111 työntekijää* (5 179). Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 5 053 työntekijää (5 169). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä Ranskassa (24,4 %), Yhdysvalloissa (19,1 %), Italiassa (11,4 %), Suomessa (8,1 %), Saksassa (7,6 %) ja Brasiliassa (7,0 %).

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-syyskuussa 2012 vaihdettiin yhteensä 1,45 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 19,8 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 11,86 euroa ja ylin 15,45 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 28.9.2012 hintaan 13,20 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 608,6 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.

Syyskuun 2012 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 269 005 omaa osaketta eli noin 0,58 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 10,00 euroa katsauskauden lopussa (11,50 euroa 31.12.2011).

Varsinainen yhtiökokous

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 1,30 euroa osakkeelta. Osinko koostuu varsinaisesta osingosta (0,87 euroa) ja ylimääräisestä osingosta (0,43 euroa), joka perustuu Home and Personal -liiketoiminta-alueen myyntiin. Lisäksi yhtiökokous päätti varata 100 000 euroa lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Nathalie Ahlström (s. 1974) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan sekä ottamaan yhtiön omia osakkeita pantiksi yhdessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen.

Hallitus nimitti kolme valiokuntaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

Muutos hallituksen kokoonpanossa

Nathalie Ahlström (DI) jätti eroilmoituksensa Ahlstromin hallituksen jäsenyydestä. Syynä oli uuden työtehtävän aiheuttama eturistiriita. Ero astui voimaan 1.9.2012.

Hallituksessa jatkaa kuusi jäsentä vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka: Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen (varapuheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen ja Anders Moberg.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vimpu Intressenter AB:n omistusosuus kasvoi

Ahlstrom sai 2.10.2012 Vimpu Intressenter Ab:ltä ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta.

Ilmoituksen mukaan Vimpu Intressenterin omistusosuus kasvoi 2.10.2012 yli viiteen prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista. Vimpu Intressenterin omistuksessa on nyt 2 358 013 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,05 prosentin osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistiin 15.10.2012. Ahlstrom järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 27.11.2012. Ylimääräinen yhtiökokous päättää kahdesta suunnitellusta osittaisjakautumisesta, jotka liittyvät 28.8.2012 tiedotettuun Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n yhdistymiseen.

Tulevaisuuden näkymiä koskeva muutos

Ahlstrom päivitti 16.10.2012 vuoden 2012 liikevaihtoa ja liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä koskevia tulevaisuuden näkymiään. Yhtiön myyntimäärien odotetaan loppuvuonna kehittyvän Ahlstromin aikaisempia arvioita heikommin johtuen kysynnän hidastumisesta yhtiön päämarkkinoilla. Kysyntä on heikentynyt erityisesti Euroopan markkinoilla jatkuneen hidastumisen vuoksi. Tämän lisäksi Kiinan elpyminen on viivästynyt.

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 550 - 1 630 miljoonaa euroa vuonna 2012. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 48 - 58 miljoonaa euroa.

Investointien jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 85 miljoonaa euroa vuonna 2012 (66,4 milj. euroa vuonna 2011). Ahlstrom oli aiemmin arvioinut investointien olevan noin 100 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna julkistettujen investointien lisäksi arvio sisältää vuosina 2010 ja 2011 julkistetut investoinnit, joita ovat tapettimateriaalilinja ja suodatinmateriaalilinjan parannus Binzhoussa Kiinassa sekä kreppipapereita valmistava yhteistyöyritys Longkoussa Kiinassa.

Label and Processing -liiketoiminta-alueen jakautuminen edellyttää Ahlstromin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 27.11.2012. Ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttyä jakautumisen liiketoiminta raportoidaan osana lopetettuja toimintoja, ja Ahlstrom julkistaa uudet vuoden 2012 jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä koskevat arviot heti ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Euroopan velkakriisin mahdollinen laajeneminen ja siitä seuraava talouden pitkäaikaisempi hidastuminen sekä hitaampi kasvu Aasiassa lisäävät Ahlstromin taloudelliseen kehitykseen kohdistuvia riskejä. Ehdotetut julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset monissa Euroopan maissa vähentävät käytettävissä olevia tuloja. Yhdysvaltojen talouden indikaattorit ovat vaihtelevampia. Hidastunut talouskasvu tai jopa markkinoiden tilapäinen supistuminen voivat johtaa myyntimäärien laskuun ja heikentää kannattavuutta pakottamalla Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien määrää tehtaillaan. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus ja päämarkkinoiden kysyntävaihtelun lisääntyminen sekä näkyvyyden rajoittuneisuus vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Viimeaikaisesta laskusta huolimatta joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina ja vaihtelu on ollut suurta.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, riski myyntihintojen laskusta voi kasvaa ja nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat laskisivat samanaikaisesti.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja hallituksen toimintakertomuksessa, joka sisältyy vuoden 2011 vuosikertomukseen. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 22.10.2012

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, CFO, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 22.10.2012 klo 13.30. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 22.10.2012 klo 15.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 4250 Suomessa tai +44 (0)20 3140 8286 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 3104023.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 22.10.2012 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2012. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2012.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2013 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2012 Torstai 31.1. 1.-31.1.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Perjantai 25.4. 1.-25.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Keskiviikko 7.8. 1.7.-7.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Torstai 24.10. 1.-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Liite
Konsernitilinpäätös

Liite: Konsernitilinpäätös

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 391,7 389,7 1 210,7 1 235,9 1 607,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -339,7 -359,0 -1 047,4 -1 090,1 -1 421,9
Bruttokate 52,0 30,7 163,4 145,8 185,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,7 -11,4 -43,8 -36,4 -50,0
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,6 -4,9 -14,0 -13,8 -17,9
Hallinnon kulut -23,2 -23,0 -74,4 -67,5 -90,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 1,4 4,0 8,1 12,3
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -10,2 -1,3 -12,0 -19,6
Liikevoitto / -tappio 9,4 -17,3 33,9 24,3 20,1
Rahoitustuotot ja -kulut -5,1 -6,0 -14,6 -17,8 -22,6
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta -4,0 -1,1 -5,7 -2,4 -4,0
Voitto / tappio ennen veroja 0,3 -24,4 13,5 4,1 -6,6
Tuloverot -6,6 4,3 -13,7 -7,4 -5,6
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -6,3 -20,2 -0,1 -3,3 -12,2
 
Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto/tappio 0,9 1,9 1,9 4,5 3,4
Varojen käypään arvoon
arvostamisesta kirjattu arvonalennus ja myyntikulut
- -0,2 -0,2 -18,6 -23,4
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 0,9 1,8 1,7 -14,0 -20,0
 
Tilikauden voitto / tappio -5,5 -18,4 1,6 -17,4 -32,2
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -5,0 -18,4 2,5 -17,5 -32,2
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,5 -0,0 -0,9 0,2 -0,0
Jatkuvat toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa
- Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu *
-0,16 -0,47 -0,08 -0,17 -0,38
Sisältäen lopetetut toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa
- Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu *
-0,14 -0,43 -0,04 -0,47 -0,81
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä      

LAAJA TULOSLASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Tilikauden voitto / tappio -5,5 -18,4 1,6 -17,4 -32,2
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
Muuntoerot -2,5 -11,3 -5,7 -27,4 -11,9
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten muista laajan tuloksen eristä -0,0 - 0,4 - -
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset - - - - -
Rahavirran suojaukset - -0,0 - -0,1 -
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -2,5 -11,3 -5,4 -27,5 -11,9
Tilikauden laaja tulos yhteensä -7,9 -29,7 -3,8 -44,9 -44,1
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -7,4 -29,7 -2,9 -45,1 -44,0
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,5 -0,0 -0,9 0,2 -0,0

TASE 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 535,1 531,3 553,4
Liikearvo 111,1 107,5 113,8
Muut aineettomat hyödykkeet 45,3 37,6 47,6
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 34,7 8,2 36,6
Muut sijoitukset 0,4 2,5 0,4
Muut saamiset 55,6 46,5 51,9
Laskennalliset verosaamiset 58,8 60,4 61,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 841,1 794,0 865,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 188,1 188,2 185,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 255,5 257,3 241,4
Tuloverosaamiset 1,0 2,0 2,4
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 48,7 21,0 94,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 493,3 468,5 523,6
Myytävänä olevat omaisuuserät 26,8 228,4 42,3
Varat yhteensä 1 361,1 1 491,0 1 430,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 461,2 532,2 530,1
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 14,2 1,0 12,6
Oma pääoma yhteensä 555,4 613,2 622,7
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 229,9 232,0 274,2
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 76,0 75,7 73,3
Varaukset 3,6 2,8 4,5
Muut velat 9,1 3,8 4,8
Laskennalliset verovelat 30,9 31,1 28,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 349,4 345,5 385,5
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 99,1 112,9 58,1
Ostovelat ja muut velat 331,5 330,5 328,8
Tuloverovelat 5,7 4,8 5,6
Varaukset 18,5 23,1 20,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 454,7 471,3 412,8
Velat yhteensä 804,1 816,8 798,3
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 1,6 60,9 9,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 361,1 1 491,0 1 430,8

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - -17,5 -17,5 0,1 - -17,4
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
   Muuntoerot - - - - -27,4 - - -27,4 - - -27,4
   Osuus pääomaosuus-menetelmällä
yhdisteltyjen sijoitusten
muista laajan tuloksen eristä
- - - - - - - - - - -
   Ulkomaisiin yksiköihin
tehtyjen nettosijoitusten suojaukset
- - - - - - - - - - -
   Rahavirtojen suojaukset - - - -0,1 - - - -0,1 - - -0,1
Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1
Oman pääoman ehtoinen
laina
- - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - -0,1 - -0,1 - - -0,1
Johdon
osakeomistusohjelma
- - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 2,1 -1,0 1,1 - - 1,1
Oma pääoma 30.9.2011 70,0 209,3 8,3 -0,1 -8,6 -4,3 257,7 532,2 1,0 80,0 613,2

Oma pääoma 1.1.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 6,9 -7,4 243,0 530,1 12,6 80,0 622,7
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 2,5 2,5 -0,9 - 1,6
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
    Muuntoerot - - - - -5,7 - - -5,7 0,0 - -5,7
    Osuus pääomaosuus-menetelmällä yhdisteltyjen
sijoitusten muista laajan
tuloksen eristä
- - - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4
    Ulkomaisiin yksiköihin
tehtyjen nettosijoitusten
suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - - - - - - - - -
Osingonjako ja muu - - - - - - -60,4 -60,4 - - -60,4
Oman pääoman ehtoinen
laina
- - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - -5,7 -5,7 - - -5,7
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - 2,5 - 2,5
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,1 0,1 - - 0,1
Oma pääoma 30.9.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 1,6 -7,4 179,5 461,2 14,2 80,0 555,4

RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut toiminnot Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio -5,5 -18,4 1,6 -17,4 -32,2
Oikaisut yhteensä 33,5 33,7 88,6 117,0 141,2
Nettokäyttöpääoman muutokset 2,9 10,8 -1,2 -28,6 -10,7
Varausten muutos -4,4 15,8 -7,2 15,7 14,0
Rahoituserät -4,8 -13,0 -14,6 -8,6 -20,8
Maksetut / saadut tuloverot -0,5 -2,3 -4,0 -5,4 -7,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 21,2 26,7 63,2 72,8 83,7
Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta - 0,3 - 0,3 -1,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21,0 -12,5 -63,2 -34,0 -60,0
Muut investointitoiminnot 9,4 0,9 18,8 6,3 117,7
Investointien nettorahavirta -11,6 -11,3 -44,5 -27,4 56,7
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot ja muut - - -60,0 -41,1 -41,2
Omien osakkeiden lunastukset - -0,1 - -0,1 -3,1
Johdon osakeomistusohjelman mukaiset sijoitukset Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin - - - - -
Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - -7,6
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset -8,8 -19,4 -3,3 -5,7 -18,9
Rahoituksen nettorahavirta -8,8 -19,4 -63,3 -46,8 -70,7
Rahavarojen muutos 0,8 -4,0 -44,5 -1,5 69,7
Rahavarat tilikauden alussa 48,8 26,6 94,4 24,6 24,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,5 -0,6 -0,8 -1,2 0,1
Rahavarat tilikauden lopussa 49,1 21,9 49,1 21,9 94,4

TUNNUSLUVUT Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
2012 2011 2012 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Henkilöstökulut -74,1 -84,6 -231,1 -243,1 -323,6
Poistot -18,6 -20,8 -56,3 -64,3 -84,5
Arvonalentumiset - -9,1 0,0 -9,1 -10,8
Liikevoitto, % 2,4 -4,4 2,8 2,0 1,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,6 -8,6 4,3 3,7 2,0
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,16 -0,47 -0,08 -0,17 -0,38
Investoinnit, milj. euroa 19,6 13,2 55,4 30,5 66,4
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 093 5 192 5 111 5 179 5 181
Sisältäen lopetetut toiminnot
Henkilöstökulut -74,4 -93,6 -232,0 -269,7 -353,8
Poistot -18,6 -20,8 -56,3 -72,1 -92,3
Arvonalentumiset - -9,1 0,0 -22,6 -32,7
Liikevoitto, % 2,6 -2,9 2,9 0,7 0,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,9 -5,7 4,4 1,3 -0,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,9 -11,7 0,4 -3,5 -4,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 279,8 333,2 279,8 333,2 237,8
Omavaraisuusaste, % 40,8 41,2 40,8 41,2 43,6
Velkaantumisaste, % 50,4 54,3 50,4 54,3 38,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,14 -0,43 -0,04 -0,47 -0,81
Oma pääoma/osake, euroa 10,00 11,48 10,00 11,48 11,50
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl 46 105 46 350 46 105 46 316 46 282
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 46 105 46 346 46 105 46 346 46 105
Investoinnit, milj. euroa 19,8 14,0 56,2 34,1 70,4
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 884,3 968,3 884,3 968,3 955,0
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 122 5 762 5 139 5 748 5 666
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Suominen on sisällytetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä.

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Building and Energy 56,0 68,9 187,6 230,5 296,2
Filtration 87,4 78,7 268,2 244,8 324,5
Food and Medical 93,7 91,5 272,1 275,8 361,9
Label and Processing 161,8 163,6 503,3 528,4 678,1
Muut toiminnot 22,6 18,1 69,0 52,4 71,1
Sisäinen myynti -29,8 -31,0 -89,4 -95,9 -124,6
Liikevaihto 391,7 389,7 1 210,7 1 235,9 1 607,2
Building and Energy 0,7 0,6 2,6 3,2 3,8
Filtration 2,7 2,0 8,4 6,5 9,4
Food and Medical 6,6 8,5 17,8 27,8 34,1
Label and Processing 5,9 8,7 19,7 24,8 32,4
Muut toiminnot 13,9 11,2 40,9 33,6 44,9
Sisäinen myynti 29,8 31,0 89,4 95,9 124,6
Building and Energy 2,0 -23,4 6,5 -20,1 -27,8
Filtration 5,1 4,5 14,1 18,2 22,8
Food and Medical 2,4 4,2 5,5 10,0 12,0
Label and Processing -1,4 -3,7 8,5 13,1 11,6
Muut toiminnot 1,4 1,0 -0,7 3,2 1,5
Eliminoinnit -0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 9,4 -17,3 33,9 24,3 20,1
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Building and Energy 6,1 -67,6 6,8 -19,6 -19,8
Filtration 11,2 11,1 10,8 14,8 13,6
Food and Medical 4,4 8,3 3,4 6,4 5,7
Label and Processing -2,5 -5,6 4,9 6,6 4,4
Konserni (ROCE), % 2,6 -8,6 4,3 3,7 2,0
Building and Energy 124,6 123,3 124,6 123,3 129,4
Filtration 180,5 161,3 180,5 161,3 168,5
Food and Medical 223,4 205,7 223,4 205,7 208,4
Label and Processing 215,4 248,9 215,4 248,9 247,2
Muut toiminnot 11,2 -9,4 11,2 -9,4 10,9
Eliminoinnit -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3
Nettovarat yhteensä 754,9 729,5 754,9 729,5 764,1
Building and Energy 3,0 1,5 7,8 4,6 7,5
Filtration 4,8 4,4 16,2 10,8 21,8
Food and Medical 5,9 2,6 20,2 6,5 16,4
Label and Processing 3,9 4,4 8,4 6,5 17,9
Muut toiminnot 1,9 0,4 2,8 2,0 2,8
Investoinnit yhteensä 19,6 13,2 55,4 30,5 66,4
Building and Energy -2,8 -4,6 -8,4 -14,0 -18,2
Filtration -4,3 -4,2 -14,5 -12,4 -16,7
Food and Medical -4,8 -4,5 -14,0 -14,0 -18,4
Label and Processing -6,2 -7,0 -18,9 -21,3 -27,9
Muut toiminnot -0,5 -0,5 -0,6 -2,7 -3,2
Poistot yhteensä -18,6 -20,8 -56,3 -64,3 -84,5
Building and Energy - -9,1 0,0 -9,1 -11,1
Filtration - - - - -
Food and Medical - - - - -
Label and Processing - - - - 0,2
Muut toiminnot - - - - -
Arvonalentumiset yhteensä - -9,1 0,0 -9,1 -10,8
Building and Energy 0,2 -22,5 0,2 -22,5 -29,0
Filtration -0,2 0,3 -4,3 -0,3 0,8
Food and Medical -0,6 -0,1 -1,1 -0,1 0,3
Label and Processing - -3,0 -0,1 -1,3 -2,0
Muut toiminnot 0,8 0,0 -0,7 0,5 0,4
Kertaluonteiset erät yhteensä 0,1 -25,3 -5,9 -23,7 -29,6

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Tuhatta tonnia 2012 2011 2012 2011 2011
Building and Energy 22,2 30,3 74,5 99,6 127,1
Filtration 27,4 27,0 85,3 84,6 110,9
Food and Medical 28,9 32,4 88,0 99,4 128,7
Label and Processing 136,0 135,1 428,7 432,9 557,5
Muut toiminnot 1,6 2,6 6,5 7,3 9,3
Eliminoinnit -10,2 -12,9 -32,8 -40,1 -52,0
Myyntitonnit yhteensä 205,8 214,4 650,2 683,7 881,6

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN - sis. lop. toim. Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Eurooppa 211,3 242,5 657,0 777,2 981,2
Pohjois-Amerikka 78,9 112,2 237,6 334,4 420,6
Etelä-Amerikka 50,8 55,1 156,9 161,3 212,8
Aasian ja Tyynenmeren alue 48,1 46,1 145,9 153,7 202,4
Muu maailma 6,1 10,3 22,5 28,0 35,7
Liikevaihto 395,1 466,2 1 219,8 1 454,6 1 852,6

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN
MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2011
Kirjanpitoarvo 1.1. 573,3 704,9 704,9
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - -
Lisäykset 53,7 32,5 69,5
Vähennykset -15,3 -0,2 -87,9
Poistot ja arvonalentumiset -53,6 -76,2 -103,2
Kurssierot ja muut muutokset -3,9 -22,1 -10,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 554,3 638,7 573,3

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2011
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot 17,3 0,4 5,0
Tavaroiden ja palveluiden ostot -12,3 -2,3 -4,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,1 0,1 7,3
Ostovelat ja muut velat 1,9 0,2 3,4
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen lopetetut toiminnot 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
Lyhytaikainen osa 6,6 7,1 5,8
Pitkäaikainen osa 23,3 18,8 19,7
Yhteensä 29,8 25,9 25,5

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen lopetetut toiminnot 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
Kiinnitykset 73,0 73,0 73,0
Pantit 0,7 0,2 0,3
Vastuut
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 12,2 20,4 19,5
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 19,0 15,0 15,0
Hankintasitoumukset 29,3 20,5 19,4
Muut vastuusitoumukset 1,9 2,3 3,1

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 391,7 413,2 405,8 371,3 389,7 423,7 422,5
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -339,7 -360,3 -347,3 -331,8 -359,0 -366,2 -364,9
Bruttokate 52,0 52,8 58,5 39,6 30,7 57,5 57,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,7 -14,8 -14,3 -13,6 -11,4 -11,7 -13,2
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,6 -4,8 -4,6 -4,0 -4,9 -4,0 -4,9
Hallinnon kulut -23,2 -27,5 -23,6 -22,6 -23,0 -23,8 -20,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 1,9 1,4 4,2 1,4 5,0 1,8
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -0,2 -0,3 -7,6 -10,2 -0,8 -0,9
Liikevoitto / -tappio 9,4 7,4 17,0 -4,2 -17,3 22,1 19,5
Rahoitustuotot ja -kulut -5,1 -4,9 -4,6 -4,9 -6,0 -6,6 -5,2
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten tuloksesta -4,0 -1,7 0,0 -1,6 -1,1 -1,3 -0,0
Voitto / tappio ennen veroja 0,3 0,8 12,4 -10,7 -24,4 14,3 14,3
Tuloverot -6,6 -2,4 -4,6 1,8 4,3 -5,8 -5,9
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -6,3 -1,6 7,8 -8,9 -20,2 8,5 8,3
Lopetetut toiminnot
 
Tilikauden voitto/tappio 0,9 0,9 0,2 -1,1 1,9 1,3 1,3
Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu arvonalennus ja myyntikulut - -0,1 -0,1 -4,9 -0,2 -18,4 -0,1
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 0,9 0,8 0,1 -6,0 1,8 -17,1 1,3
 
Tilikauden voitto / tappio -5,5 -0,8 7,9 -14,8 -18,4 -8,6 9,6
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -5,0 -0,8 8,2 -14,6 -18,4 -8,6 9,4
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,5 -0,1 -0,3 -0,2 -0,0 -0,0 0,2

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto
Building and Energy 56,0 63,0 68,5 65,8 68,9 79,6 82,0
Filtration 87,4 93,3 87,5 79,7 78,7 83,8 82,3
Food and Medical 93,7 89,4 89,0 86,1 91,5 90,9 93,4
Label and Processing 161,8 173,0 168,5 149,6 163,6 183,2 181,7
Muut toiminnot ja eliminoinnit -7,2 -5,5 -7,7 -9,9 -12,9 -13,8 -16,9
Konserni yhteensä 391,7 413,2 405,8 371,3 389,7 423,7 422,5
Liikevoitto / -tappio
Building and Energy 2,0 1,9 2,7 -7,7 -23,4 0,2 3,1
Filtration 5,1 3,0 6,1 4,6 4,5 6,6 7,1
Food and Medical 2,4 0,9 2,2 2,0 4,2 2,9 3,0
Label and Processing -1,4 4,2 5,7 -1,5 -3,7 10,5 6,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit 1,4 -2,5 0,4 -1,7 1,1 1,9 0,1
Konserni yhteensä 9,4 7,4 17,0 -4,2 -17,3 22,1 19,5
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä
Building and Energy 1,7 1,9 2,7 -1,1 -0,9 0,2 3,1
Filtration 5,3 6,8 6,3 3,5 4,2 6,1 8,2
Food and Medical 3,1 1,3 2,2 1,6 4,3 2,9 3,0
Label and Processing -1,4 4,2 5,8 -0,8 -0,6 8,8 6,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit 0,6 -1,0 0,4 -1,6 1,1 2,5 -0,8
Konserni yhteensä 9,3 13,2 17,4 1,7 8,0 20,4 19,7
Myyntitonnit, tuhatta tonnia
Building and Energy 22,2 25,0 27,4 27,5 30,3 34,6 34,7
Filtration 27,4 29,7 28,1 26,3 27,0 29,2 28,4
Food and Medical 28,9 29,1 30,0 29,2 32,4 33,3 33,7
Label and Processing 136,0 148,6 144,1 124,6 135,1 149,7 148,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -8,6 -8,1 -9,5 -9,8 -10,3 -11,1 -11,4
Konserni yhteensä 205,8 224,3 220,1 197,8 214,4 235,7 233,6

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 391,7 413,2 405,8 371,3 389,7 423,7 422,5
Liikevoitto / -tappio 9,4 7,4 17,0 -4,2 -17,3 22,1 19,5
Voitto / tappio ennen veroja 0,3 0,8 12,4 -10,7 -24,4 14,3 14,3
Tilikauden voitto / tappio -6,3 -1,6 7,8 -8,9 -20,2 8,5 8,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,6 2,6 7,4 -2,6 -8,6 10,2 9,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,16 -0,06 0,14 -0,22 -0,47 0,16 0,14
Sisältäen lopetetut toiminnot
Liikevaihto 395,1 416,0 408,7 397,9 466,2 496,8 491,6
Liikevoitto / -tappio 10,3 8,2 17,1 -8,9 -13,5 3,6 20,8
Voitto / tappio ennen veroja 1,2 1,6 12,5 -17,4 -20,7 -4,4 15,5
Tilikauden voitto / tappio -5,5 -0,8 7,9 -14,8 -18,4 -8,6 9,6
Velkaantumisaste, % 50,4 51,5 38,3 38,2 54,3 52,6 48,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,9 2,8 7,2 -4,3 -5,7 1,1 8,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,14 -0,05 0,15 -0,34 -0,43 -0,21 0,17
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl 46 105 46 105 46 105 46 180 46 350 46 349 46 248
* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

Tunnuslukujen laskenta
Korolliset nettovelat
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä/                                 x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakot
Velkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat/                                       x 100
Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Tilikauden tulos/                                              x 100
Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                               x 100
Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Liikevoitto (liiketappio)/                                                            x 100
Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo)
Laimentamaton tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
Laimennettu tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana
Oma pääoma/osake, euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa