Kutsu Ahlstrom Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.10.2012 klo 13.00

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin.

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.11.2012 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (pääsisäänkäynnit M4 / K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. LP Europe -liiketoimintaa koskevasta jakautumisesta päättäminen

Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ovat 11.9.2012 allekirjoittaneet kaksi jakautumissuunnitelmaa liittyen 28.8.2012 julkistettuun Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistämiseen. Ensimmäinen jakautumissuunnitelma koskee Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintoja ("LP Europe -liiketoiminta") ja toinen jakautumissuunnitelma Ahlstrom-konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoja ("Coated Specialties -liiketoiminta").

Ensimmäisen jakautumissuunnitelman ("LP Europe Jakautumissuunnitelma") mukaan kaikki LP Europe -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisen seurauksena tätä tarkoitusta varten Suomeen perustetulle Munksjö Oyj:lle ("LP Europe Jakautuminen").

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että LP Europe Jakautuminen hyväksytään LP Europe Jakautumissuunnitelman mukaisesti.

LP Europe Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,25 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden (eli vaihtosuhde on 4:1) ("LP Europe Jakautumisvastike"). Mikäli osakkeenomistajan LP Europe Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. LP Europe Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Yhtiökokouksessa LP Europe Jakautumista vastustaneella Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun 13 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia yhtiökokouksessa LP Europe Jakautumisvastikkeensa lunastamista.

7. Coated Specialties -liiketoimintaa koskevasta jakautumisesta päättäminen

Ahlstrom Oyj:n hallitus on 11.9.2012 allekirjoittanut myös toisen jakautumissuunnitelman ("Coated Specialties Jakautumissuunnitelma"), jonka mukaan kaikki Coated Specialties -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisen seurauksena tätä tarkoitusta varten Suomeen perustetulle Munksjö Oyj:lle ("Coated Specialties Jakatuminen").

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Coated Specialties Jakautuminen hyväksytään Coated Specialties Jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden ("Coated Specialties Jakautumisvastike"). Mikäli osakkeenomistajan Coated Specialties Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Coated Specialties Jakautumisvastiketta ei anneta Ahsltrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Yhtiökokouksessa Coated Specialties Jakautumista vastustaneella Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun 13 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia yhtiökokouksessa Coated Specialties Jakautumisvastikkeensa lunastamista.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Muut asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain nojalla pidettävä osakkeenomistajien nähtävillä, ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.10.2012.

Hallituksen ehdotukset ja muut mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 11.12.2012.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.11.2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 22.11.2012 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous,
  • sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
  • kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101 Helsinki,
  • telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
  • puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.11.2012, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 22.11.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla internet-sivuilla.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 15.10.2012 on 46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.

Helsingissä 15.10.2012

AHLSTROM OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Rajoitusteksti
Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.