Ahlstrom Oyj:n hallituksen täydennysehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.6.2013 klo 14.00

Ei levitettäväksi tai lähetettäväksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin

Ahlstrom Oyj:n hallitus täydentää 17.5.2013 annettua kutsua osakkeenomistajille ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Ahlstrom Oyj:n hallitus ehdottaa uutena asiana, että ylimääräinen yhtiökokous päättää ylikurssirahaston alentamisesta siirtämällä kaikki ylikurssirahastoon kirjatut varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Täydennetty kutsu 4.7.2013 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen sisältäen uuden kohdan 7 on kokonaisuudessa alla.

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.7.2013 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (pääsisäänkäynnit M4/K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Coated Specialties -liiketoimintaa koskevasta jakautumisesta päättäminen

Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n hallitukset ovat 13.5.2013 allekirjoittaneet jakautumissuunnitelman liittyen 28.8.2012 julkistettuun Ahlstrom -konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistämiseen. Jakautumissuunnitelma koskee Ahlstrom -konsernin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoja ("Coated Specialties -liiketoiminta").

Jakautumissuunnitelman ("Coated Specialties Jakautumissuunnitelma") mukaan kaikki Coated Specialties -liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisen seurauksena tätä tarkoitusta varten Suomeen perustetulle Munksjö Oyj:lle ("Coated Specialties Jakautuminen").

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Coated Specialties Jakautuminen hyväksytään Coated Specialties Jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Coated Specialties Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjö Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden ("Coated Specialties Jakautumisvastike"). Mikäli osakkeenomistajan Coated Specialties Jakautumisvastikkeena saamien osakkeiden määrä olisi murtoluku, osakkeiden määrä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Coated Specialties Jakautumisvastiketta ei anneta Ahlstrom Oyj:n hallussa olevista omista osakkeista.

Yhtiökokouksessa Coated Specialties Jakautumista vastustaneella Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 17 luvun 13 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia yhtiökokouksessa Coated Specialties Jakautumisvastikkeensa lunastamista.

7. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että Ahlstrom Oyj:n ylikurssirahastoa, jonka määrä 31.12.2012 oli 187 787 804,18 euroa, alennetaan nollaan siirtämällä kaikki ylikurssirahastoon kirjatut varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ottaen huomioon Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Euroopan toimintojen jakautumisen vaikutukset ja ehdotetun Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen jakautumisen vaikutukset siltä osin, kun ne tulevat sovellettavaksi. Ehdotettu ylikurssirahaston alentamisen määrä on enintään 100 miljoonaa euroa. Ylikurssirahaston alentaminen kirjataan yhtiön taseeseen hallituksen määräämänä päivänä, viimeistään 31.12.2013.

Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei tunne ylikurssirahastoa, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla osakepääoman alentamissäännöksiä.

Ehdotetun alentamisen jälkeen varat kuuluisivat vapaaseen omaan pääomaan, mikä johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja siten mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön.

8. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Muut asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain nojalla pidettävä osakkeenomistajien nähtävillä, ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla.

Hallituksen ehdotukset ja muut mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.7.2013.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.6.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 1.7.2013 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous,
  • sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
  • kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101 Helsinki,
  • telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
  • puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.6.2013, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 1.7.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla internet-sivuilla.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kutsua 17.5.2013 julkaistuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen on täydennetty 12.6.2013 uudella ehdotuksella (7. kohta).

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä täydennetyn kutsun päivämääränä 12.6.2013 on 46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.

Helsingissä 12.6.2013

AHLSTROM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa, kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

RajoitustekstiTätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.