Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat edellisestä neljänneksestä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00

Jatkuvat toiminnot tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2012

  • Liikevaihto oli 255,3 miljoonaa euroa (260,3 milj. euroa).
  • Liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa).
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,5 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa).
  • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 2,5 (4,1).
  • Tulos ennen veroja oli 4,0 miljoonaa euroa (6,0 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,06 euroa).

Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti

  • Liikevaihto ja kannattavuus paranivat heikoksi jääneeseen vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna mutta ei yltänyt vertailukauden tasolle. 
  • Ahlstrom solmi yhteistyösopimuksen Dow Chemical Companyn kanssa. Sopimuksen myötä Dow Water and Process Solutions (DW&PS) -liiketoimintayksikkö alkaa käyttää Ahlstromin Disruptor®-teknologiaa juomavesisovelluksissaan.  
  • Yhtiö teki muutoksia taloudelliseen segmenttiraportointiinsa 1.1.2013 alkaen kun aikaisempi Filtration-liiketoiminta-alue jaettiin kahteen osaan: Advanced Filtration sekä Transportation Filtration. Tämän lisäksi muodostettiin uusi Trading and New Business -segmentti.

Näkymät vuodelle 2013

  • Ahlstromin 31.1.2013 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 980-1 140 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 prosenttia liikevaihdosta.

Jan Lång, toimitusjohtaja

- Liikevaihtomme ja kannattavuutemme paranivat heikosta edellisestä vuosineljänneksestä, mutta eivät yltäneet suhteellisen vahvan vertailujakson tasolle. Maantieteellisesti myynnin kasvua Aasiassa tukivat uudet tuotelanseeraukset. Euroopassa myynti polki paikallaan vaikeassa markkinaympäristössä, erityisesti Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa koimme vaihtelua kysynnässä joistakin positiivisista yleisistä taloudellisista merkeistä huolimatta.   

- Olen tyytyväinen Advanced Filtration -liiketoiminta-alueen tulokseen ja Munktellin yhdistämisen etenemiseen suunnitellusti. Myös Transportation Filtration -liiketoiminta-alue paransi suoritustaan alueellisista vaihteluista huolimatta. Food and Medical -liiketoiminta-alueen tulos oli pettymys, ja ryhdymme määrätietoisiin toimenpiteisiin jotta tilanne kohenee ja tulos paranee.    

- Olemme tehneet paljon työtä tuotekehitysprosessimme parantamiseksi, ja tämä työ on jo alkanut tuottaa näkyviä tuloksia. Aiomme tuoda tänä vuonna markkinoille kaksi kertaa enemmän uusia tuotteita kuin viime vuonna.

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos, % 2012
Liikevaihto 255,3 260,3 -1,9 1 010,8
Liikevoitto 8,3 10,7 -22,1 21,7
Liikevoitto, % 3,3 4,1   2,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,5 10,6 -39,1 21,0
Liikevoitto, % 2,5 4,1   2,1
Tulos ennen veroja 4,0 6,0 -32,7 -4,8
Kauden tulos 2,5 4,0 -38,2 -15,2
Osakekohtainen tulos 0,05 0,06   -0,41
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 4,9 5,9   2,2
Liiketoiminnan nettorahavirta -21,4 14,6   78,7
Investoinnit 11,5 12,0 -4,4 74,1
Henkilöstö kauden lopussa  3 821  3 807  0,4  3 829

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö oli jonkin verran suotuisampi kuin heikolla vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä. Kysyntä jatkui kuitenkin vaimeana ja vaihtelevana Ahlstromin päämarkkinoilla. Maantieteellisesti kysyntä pysyi heikkona Euroopassa, etenkin Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa oli havaittavissa ristiriitaisia markkinasignaaleja katsauskauden loppua kohden. Aasian markkinat elpyivät edelleen.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella kaasuturbiinien suodattimien, bioteknologian alan suodatinsovellusten ja laboratoriosovellusten markkinoiden vahvistuminen jatkui. Vedensuodattimien kysyntä jatkui vahvana.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien kysyntä Euroopassa ja etenkin Venäjällä oli katsauskaudella hyvällä tasolla. Tapettimateriaalien kysyntä Euroopassa pysyi vakaana. Tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa jatkui.

Food and Medical -liiketoiminta-alueella teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussit) markkinat olivat edelleen vaimeat Euroopassa. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat olivat vaihtelevat Pohjois-Amerikassa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Euroopassa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä tasaantui laskukausien jälkeen. Aasiassa kysyntä vahvistui.

Sellun markkinahintojen nousu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, ja joidenkin sellulaatujen hinnat olivat korkeammat kuin vertailukaudella. Synteettisten kuitujen kuten polyesterin ja viskoosin hinnat olivat vakaita, kun taas polypropeenin hinta nousi. Kemikaalien hinnat pysyivät yleisesti ottaen vakaina tai laskivat, mutta nesteliuottimien kuten fenolihartsien hinnat nousivat. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, liuottimia ja tärkkelystä. Maakaasun hinnat pysyivät vakaina Euroopassa mutta nousivat Pohjois-Amerikassa.

Uuden IFRS Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönotto

Ahlstrom on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Konsernin ja segmenttien taloudelliset tiedot vuodelta 2012 sekä vuosineljänneksiltä on oikaistu vastaavasti.

Muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin käyttöönoton myötä liikevoitto on korkeampi ja eläkevastuut kasvavat ja eläkevarat sekä oma pääoma pienenevät konsernin vuoden 2012 taloudellisessa raportoinnissa.

Jatkuvien toimintojen liikevoitto vuodelta 2012 kasvaa 3,1 milj. eurolla kun työsuhde-etuuksiin liittyvät nettokorot raportoidaan osana rahoituseriä. Tammi-maaliskuu 2012 osalta vaikutus on 0,8 milj. euroa positiivinen. Muutos kasvattaa liikevoittoa segmenteissä. Konsernin oma pääoma vuoden 2012 avaavassa taseessa alenee 58,8 milj. euroa johtuen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisesta laajaan tulokseen. Tämän vaikutus velkaantuneisuusasteeseen vuoden 2012 lopussa oli 6,7 prosenttiyksikköä.

Lopetetut toiminnot

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistäminen

Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 27.11.2012 Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen (LP Europe) ja Brasilian toimintojen (Coated Specialities) jakautumisen ja yhdistämisen Munksjö AB:hen. Uusi yhtiö on maailman johtavia erikoispaperinvalmistajia.

Label and Processing -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Ahlstrom ja Munksjö jättivät 20.3.2013 Euroopan komissiolle muutosehdotuksen, joka liittyy Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjön suunnitellun yhdistymisen kilpailuvaikutuksiin hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien osalta. Euroopan komissio pidensi ehdotuksen käsittelyaikaa 7.6.2013 saakka.

Ehdotuksen mukaan Ahlstromin hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien tuotantolinjat Saksan Osnabrückin tehtaalla myydään kolmannelle osapuolelle, jotta komission toteamat kilpailuvaikutuksiin liittyvät asiat saadaan ratkaistua.

Ahlstromin marraskuussa 2012 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä jakautumissuunnitelmalle raukeaa 27.5.2013. Ehdotuksen pidennetyn käsittelyajan vuoksi on mahdollista, että Euroopan komission päätöstä ei saada ennen hyväksynnän raukeamista.

Jos Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Euroopan toimintojen jakautumisen hyväksyntä raukeaa, uusi ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään Euroopan toimintojen jakautumissuunnitelmasta.

Johtuen myös EU:n pidentyneestä käsittelyajasta, Ahlstrom arvioi että Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen osalta järjestely saadaan päätökseen vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla aiemmin arvioidun toisen vuosineljänneksen sijaan. Ahlstrom järjestää myöhemmin tänä vuonna uuden ylimääräisen yhtiökokouksen osakkeenomistajille päättämään uudesta prosessista Brasilian toimintojen jakautumisessa.  

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-maaliskuussa 2013 oli 5,4 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Label and Processing -liiketoiminta sekä entisen Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toiminnot sisältyvät lukuihin. Kumpikaan luku ei sisällä poistoja, ja vuoden 2013 lukuun vaikutti joidenkin henkilöstövastuiden purkaminen.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-maaliskuussa 2013 oli 7,9 miljoonaa euroa (8,1 milj. euroa). Kun oman pääoman ehtoisen lainan korot otetaan huomioon, osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,15 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,6 prosenttia (5,5 %).

Tulevaisuuden näkymät
Ahlstromin 31.1.2013 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon jatkuvissa toiminnoissa arvioidaan olevan 980-1 140 miljoonaa euroa vuonna 2013. Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 prosenttia liikevaihdosta.

Investointien jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa vuonna 2013 (74,1 milj. euroa vuonna 2012). Luku sisältää jo vuosina 2011 ja 2012 julkistettuja investointeja, kuten tapettimateriaalien tuotantolinjan Binzhoussa Kiinassa ja suodatinmateriaalin tuotantolinjan kapasiteetin lisäyksen Torinossa Italiassa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat, ja niiden ennustettavuus on rajallista. Euroopan talouden taantuma voi pitkittyä, koska ehdotetut julkisten menojen leikkaukset ja veronkorotukset sekä ennätyskorkea työttömyys pienentävät käytettävissä olevia tuloja. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat edelleen ristiriitaisia. Aasian talouskasvu voi olla ennakoitua hitaampaa. 

Hidastunut talouskasvu ja jopa markkinoiden tilapäinen taantuminen merkitsevät riskiä Ahlstromin kannattavuudelle. Ne voivat pienentää myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, päämarkkinoidemme lisääntynyt epävakaus ja rajoitettu ennustettavuus vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina etenkin Kiinassa investointeja, jotka ovat nyt tai lähitulevaisuudessa käynnistysvaiheessa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina ja epävakaina.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen alennusten riski voi kasvaa ja nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat laskisivat samalla.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2012 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom on siirtynyt Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen. Yhtiön osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 25.4.2013 klo 10.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20). 

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 25.4.2012 klo 14.30. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 1621 Suomessa tai +44 (0)20 3364 5381 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7529840.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) ja siihen liittyvään diaesitykseen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin dioihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 25.4.2013 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2013. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2013.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2013

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Keskiviikko 7.8. 1.7.-7.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Torstai 24.10. 1.-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Vuonna 2012 liikevaihtomme jatkuvissa toiminnoissa (Label and Processing -liiketoiminta pois lukien) oli noin 1 miljardi euroa. Ahlstromin 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisää sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.