Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013: Strateginen tiekartta kasvulle luotu

Ahlstrom Oyj:n PÖRSSITIEDOTE 24.10.2013 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Tammi-syyskuun 2013 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi

Jatkuvat toiminnot heinä-syyskuu 2013 verrattuna heinä-syyskuuhun 2012

 • Liikevaihto 251,1 miljoonaa euroa (248,8 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 0,6 % (2,9 %).
 • Tulos ennen veroja -4,4 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,09 euroa (-0,16 euroa).

Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti

 • Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvoi 5,4 % vuotta aiempaan nähden, mutta liikevoitto laski.
 • Ahlstrom julkisti strategisen ohjelmansa vuoteen 2020 asti ja uudet pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet. Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän korkealuokkaisen tuotevalikoiman avulla.
 • Yhtiö laski liikkeelle uuden oman pääoman ehtoisen 100 miljoonan euron lainan ja toteutti vuonna 2009 liikkeelle lasketun oman pääoman ehtoisen lainan osittaisen takaisinoston.

Jatkuvat toiminnot tammi-syyskuu 2013 verrattuna tammi-syyskuuhun 2012

 • Liikevaihto 771,4 miljoonaa euroa (770,8 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto 16,3 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,9 miljoonaa euroa (25,2 miljoonaa euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 2,1 % (3,3 %).
 • Tulos ennen veroja -4,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,17 euroa (-0,21 euroa).

Näkymät vuodelle 2013

 • Ahlstromin16.9.2013 julkistetut tulevaisuuden näkymät vuodelle 2013 pysyvät ennallaan. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 960-1 040 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentin jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 0-2 % liikevaihdosta.

Jan Lång, toimitusjohtaja

"Olemme määritelleet uuden strategiamme, joka viitoittaa tietämme eteenpäin käytyämme nyt läpi mittavan muutoksen. Nykyinen liiketoimintamme tarjoaa hyvät mahdollisuudet globaalille kasvulle. Olemme tunnistaneet kolmella alueella merkittäviä kasvumahdollisuuksia puhtaan veden ja ilman tuottamisessa, terveydenhuollon diagnostiikassa sekä rakennus- ja kuljetusteollisuuden komposiittimateriaaleissa."

"Vaikkakin liikevoittomme oli kolmannella vuosineljänneksellä pettymys, niin olemme rohkaistuneita liikevaihdon kasvettua vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna. Olen luottavainen, että keskitetymmän liiketoimintaportfolion sekä käynnissä olevan kulujen sopeuttamisohjelmamme avulla pystymme parantamaan taloudellista tulostamme. Sopeuttamisohjelma etenee suunnitelmiemme mukaisesti."

"Tuoteportfoliomme uudistaminen etenee ja lanseerasimme useita uusia tuotteita menneen neljänneksen aikana, mukaan lukien Ahlstrom TenderGuard(TM) terveydenhuollon kankaissa sekä Ahlstrom MasterTape(TM) - Kiinan markkinoille. Olemme tehneet hyvää työtä kykyjemme parantamiseksi ja olenkin luottavainen, että voimme saavuttaa kunnianhimoisen tavoitteemme luoda 20 % liikevaihdostamme uusista tuotteista, jotka on kehitetty viimeisen kolmen vuoden aikana."

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q3/2013 Q3/2012 Muutos, % Q1-Q3/2013 Q1-Q3/2012 Muutos, %
Liikevaihto 251,1 248,8 0,9 771,4 770,8 0,1
Liikevoitto 1,5 6,3 -75,5 16,3 20,9 -22,1
Liikevoitto, % 0,6 2,5   2,1 2,7  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,5 7,3 -79,1 15,9 25,2 -37,0
Liikevoitto, % 0,6 2,9   2,1 3,3  
Tulos ennen veroja -4,4 -0,2   -4,4 2,0  
Kauden tulos -3,7 -6,4 42,3 -6,7 -6,6 -1,3
Osakekohtainen tulos -0,09 -0,16   -0,17 -0,21  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 0,7 3,4   2,3 3,7  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 23,2 21,2 9,5 37,2 63,2 -41,1
Investoinnit 17,8 16,5 8,0 50,0 48,0 4,2
Henkilöstö kauden lopussa 3 697 3 760 -1,7 3 697 3 760 -1,7

* Sisältäen lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö vastasi kolmannella vuosineljänneksellä vertailukautta, ja kokonaiskysyntä Ahlstromin päämarkkina-alueilla jatkui vaimeana ja alueellisesti vaihtelevana. Maantieteellisesti katsoen Euroopan kysyntä oli edelleen heikkoa erityisesti maanosan eteläosissa. Pohjois-Amerikan markkinoilla näkyi myönteisiä merkkejä. Kasvu oli nopeinta Aasiassa.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella laboratorio- ja bioteknologia- ja kaasuturbiinisovelluksissa käytettävien suodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat edelleen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Myös vedenpuhdistussovellusten kysyntä kasvoi.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien kysyntä Euroopassa, etenkin Venäjällä, pysyi hyvällä tasolla katsauskaudella. Tuulienergiasovellusten markkinat pysyivät vakaina, mutta matalalla tasolla. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä Euroopassa jatkui edelleen vakaana ja parani hieman Kiinassa. Rakennusalan materiaalien kysyntä oli edelleen heikkoa.

Food and Medical -liiketoiminta-alueella elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden kysyntä oli vakaata, kun taas teippimateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien markkinat pysyivät vaimeina etenkin Euroopassa ja Aasiassa. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä heikkeni Pohjois-Amerikassa.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien, mukaan lukien raskaiden ajoneuvojen suodatinmateriaalien, kysyntä piristyi katsauskauden loppua kohden Pohjois-Amerikassa. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa, alueen heikosta makrotalouskehityksestä huolimatta. Kysyntä Aasiassa ja etenkin Kiinassa kasvoi edelleen.

Sellun markkinahinnat vaihtelivat kolmannella vuosineljänneksellä ja olivat korkeampia vertailujaksoon verrattuna. Synteettisten kuitujen, kuten polyesterin ja viskoosin, hinnat pysyivät ennallaan tai laskivat, kun taas polypropeenin hinnat nousivat. Kemikaalien hinnat pysyivät yleisesti ennallaan tai laskivat. Fenolihartsien kaltaisten nestemäisten liuottimien hinnat pysyivät edelleen korkeina. Ahlstrom käyttää tuotannossaan kemikaaleja, kuten lateksia, titaanidioksidia, nestemäisiä liuottimia ja tärkkelystä. Maakaasun hinnat nousivat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Strateginen ohjelma ja uudet pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet

Ahlstrom on määrittänyt kasvustrategiansa vuoteen 2020 asti. Yhtiön nykyistä ja tulevaa tuotetarjontaa ohjaavat maailmanlaajuiset megatrendit, kuten luonnonvarojen niukkuus, ympäristötietoisuus, väestölliset muutokset ja kaupungistuminen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän korkealaatuisen tuotevalikoiman avulla.

Tukeakseen Ahlstromin kestävän kasvun strategiaa yhtiön hallitus on hyväksynyt päivitetyt pitkän ajan taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihteluiden.

·         Liikevaihto: vähintään 5 % vertailukelpoinen vuotuinen kasvu

·         Liikevaihto uusista tuotteista[1]: vähintään 20 %

·         Liikevoitto[2]: 7 % liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä ja 10 % liikevaihdosta vuoden 2016 jälkeen. Nykyisellä taserakenteella tämä tarkoittaa noin 13 % ja 15 %:n sijoitetun pääoman tuottoa.

·         Velkaantumisaste: pidetään 50-80 %:n haarukassa

Lopetetut toiminnot

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistäminen

Ahlstrom toteutti 24.5.2013 ensimmäisen vaiheen prosessista, jossa sen Label and Processing -liiketoiminta Euroopassa yhdistetään Munksjö AB:hen. Yhdistämisen jälkeen Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista erikoispaperien valmistajista.

Järjestelyn toisen vaiheen, Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen Brasiliassa, odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä. Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 4.7.2013 Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen.

Label and Processing -liiketoiminta Euroopassa on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa 27.5.2013 asti. Coated Specialties -liiketoiminta Brasiliassa raportoidaan edelleen lopetetuissa toiminnoissa, kunnes järjestely on toteutettu sen osalta.

Ahlstrom on käynnistänyt myyntiprosessin hiomapaperin pohjamateriaalien ja esikyllästettyjen koristepaperien liiketoiminnan myymiseksi Osnabrückissä Saksassa kolmannelle osapuolelle Euroopan komission velvoittamalla tavalla, jotta komission osoittamat kilpailulliset seikat otetaan huomioon. Nämä kaksi liiketoimintaa raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. Myyntiprosessin odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lopetettujen toimintojen tulos

Label and Processing Euroopan toimintojen operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 27.5.2013 asti. Coated Specialties -liiketoiminnan ja aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiiviset tulokset sisältyvät koko katsauskauden lukuihin. Lisäksi kaksi Osnabrückissä sijaitsevaa tuotantolinjaa, jotka on tarkoitus myydä kolmannelle osapuolelle, on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. Kaikki operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut on ilmoitettu ilman poistoja.

Lopetettujen toimintojen tappio heinä-syyskuussa 2013 oli 17,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa voittoa). Vuoden 2013 luku sisältää myös veroilla vähennetyn 13,2 milj. euron varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjatun arvonalennuksen ja myyntikulun, joka liittyy pääsääntöisesti kahden tuotantolinjan myyntiin Osnabrückissä sekä aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoihin.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-syyskuussa 2013 oli 55,4 milj. euroa (8,8 milj. euroa) sisältäen noin 86,4 milj. euron jakautumisen vaikutuksien jälkeen sekä myös jakautumisvastikevelan kirjaamisen käypään arvoon sekä Munksjö Oyj:n osakkeiden arvonalentamiskirjauksen. Tammi-syyskuun 2013 luku sisältää myös veroilla vähennetyn 44,3 milj. euron varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjatun arvonalennuksen ja myyntikulun, joka liittyy pääsääntöisesti Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen vaikutukseen Brasiliassa. Jakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä kauden tappio heinä-syyskuussa 2013 oli 21,0 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa tappiota). Osakekohtainen tulos mukaan lukien oman pääoman ehtoisen lainan korko oli -0,46 euroa (-0,13 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -22,8 % (-4,1 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-syyskuussa 2013 oli 48,7 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos mukaan lukien oman pääoman ehtoisen lainan korko oli 1,01 euroa  (-0,03 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 14,9 % (0,5 %).

Yllä olevat luvut sisältävät edellisissä luvuissa selitetyt jakautumisvaikutukset.

Kulujen sopeuttamisohjelma

Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom on käynnistänyt sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Tavoitteena on keventää yhtiön kustannuspohjaa niin, että samalla säilytetään riittävät globaalit resurssit. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 35 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Luku sisältää aiemmin ilmoitetut 15 miljoonan euron kuluvähennykset, joista noin 10 miljoonaa euroa koostuu Munksjö Oyj:lle siirrettävistä kuluista. 

Kustannuksia säästetään sopeuttamalla toimintoja ja yleistä kustannuspohjaa maailmanlaajuisista palveluista. Ahlstrom kirjaa kertaluonteisia kuluja noin 15 miljoonaa euroa vuosina 2013-2014 ohjelmasta, jonka on arvioitu vaikuttavan 350 ihmiseen maailmanlaajuisesti.

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. 30.9.2013 mennessä yhtiö on saavuttanut noin 6,0 miljoonan euron kustannussäästöt, joista noin 2 miljoonaa euroa johtui Munksjölle siirtyneistä kuluista, ja kirjannut vain vähäisiä rakennemuutoskuluja.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstromin 16.9.2013 julkaisemat tulevaisuuden näkymät ovat ennallaan. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista vuonna 2013 arvioidaan olevan 960-1 040 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 0-2 % liikevaihdosta.

Investointien jatkuvista toiminnoista ilman yritysostoja arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 75 miljoonaa euroa (74,1 miljoonaa euroa vuonna 2012). Arvioon sisältyvät jo vuosina 2011 ja 2012 ilmoitetut investoinnit, kuten Kiinan Binzhoussa sijaitseva tapettimateriaalien tuotantolinja ja suodatinmateriaalien valmistuskapasiteetin lisääminen Italian Torinossa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat ja vaikeasti ennakoitavat. Euroopan talous on osoittanut joitakin elpymisen merkkejä. Elpyminen voi olla kuitenkin epätasaista ja haurasta. Yhdysvaltain taloudesta on saatu viime aikoina myönteisempiä signaaleja, vaikka signaalit ovat edelleen vaihtelevia. Aasian ja erityisesti Kiinan talous saattaa kehittyä aiemmin ennakoitua hitaampaa tahtia.

Odotettua hitaampi talouskasvu uhkaa Ahlstromin taloudellista tulosta. Se voi supistaa myyntivolyymeja ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa puolestaan heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on viime vuosina käynnistänyt investointiprojekteja erityisesti Kiinassa. Ne ovat käynnistysvaiheessa tai siirtyvät siihen lähikuukausina. Yhtiön taloudellinen suorituskyky voi heikentyä uusien tuotantolinjojen kaupallistamisen seurauksena.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla ja vaihdelleet.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com ja vuoden 2012 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom on siirtynyt Finanssivalvonnan mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen. Yhtiön osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. +358 (0)10 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät yhtiön tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä konferenssissa, joka pidetään Helsingissä tänään 24.10.2013 klo 14.00 (CET +1). Konferenssi pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C. 

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 24.10.2013 klo 16.00 (CET +1). Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 9590 Suomessa tai +44 (0)3427 1905 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7806852.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella myös suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) sekä esitysmateriaaleihin on yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne konferenssista on kuunneltavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 24.10.2013 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2013. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2013.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 torstaina 30.1. 1.-30.1.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu tiistaina 29.4. 1.-29.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 24.10. 1.-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys, joka tukee johtavia yrityksiä eri puolilla maailmaa toimimaan edelläkävijöinä omilla aloillaan. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalitekstiileissä, potilasvaatteissa, lääketieteellisissä testeissä, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintaa) oli miljardi euroa. Ahlstromin 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.


[1] Kehitetty viimeisen kolmen vuoden aikana

[2] Ilman kertaluonteisia eriä