Munksjö Oyj julkaisee esitteen liittyen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen osittaisjakautumiseen

Helsinki, Suomi, 2013-06-28 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN,
KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN,
UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Finanssivalvonta on
tänään hyväksynyt suomenkielisen tiivistelmän ja arvopaperiliitteen, jonka
yhtiö on laatinut liittyen Ahlstromin Label and Processing
-liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen (Coated Specialties)
osittaisjakautumisen yhteydessä annettaviin osakkeisiin. Tiivistelmä ja
arvopaperiliite yhdessä 16.11.2012 julkaistun rekisteröintiasiakirjan kanssa
muodostavat yhtiön jakautumisvastikkeena antamia osakkeita koskevan
esitteen.

Osittaisjakautuminen on osa transaktiota, jossa
Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alue yhdistetään.
Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki Coated Specialtiesiin kuuluvat varat ja
velat siirretään Munksjö Oyj:hin osittaisjakautumisen kautta. Munksjö Oyj:n ja
Ahlstrom Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 13.5.2013 uuden
jakautumissuunnitelman liittyen Coated Specialtiesiin ja peruuttivat edellisen
jakautumissuunnitelman. Edellinen jakautumissuunnitelma peruttiin, koska
kaikkia tarvittavia viranomaislupia ei saatu ennen Ahlstromin ylimääräisen
yhtiökokouksen 27. marraskuuta 2012 tekemän jakautumista koskevan päätöksen
raukeamista. Ahlstrom on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4.7.2013
hyväksymään Coated Specialtiesin jakautumisen, ja jakautumisen odotetaan
saatavan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.

Esite sisältää seuraavia aikaisemmin
julkistamattomia tietoja:

Koska kaupankäynti Munksjön osakkeilla on alkanut
Helsingin Pörssissä, pro forma -taloudellisissa tiedoissa Coated Specialtiesin
luovutetun vastikkeen alustava käypä arvo on päivitetty vastaamaan Munksjön
osakkeen noteerattua hintaa 11.6.2013 (6,10 euroa). Tähän osakkeen hintaan
perustuva luovutetun vastikkeen alustava käypä arvo on 75,0 miljoonaa euroa kun
aikaisemmin esitetty alustava käypä arvo oli 112,4 miljoonaa euroa. Erotus 37,4
miljoonaa euroa on kirjattu liikearvon ja oman pääoman vähennykseksi. Coated
Specialties -hankinnassa luovutettava lopullinen vastike perustuu Munksjön
osakkeen noteerattuun hintaan kun Coated Specialtiesia koskeva jakautuminen
saatetaan päätökseen, mistä johtuen luovutetun vastikkeen lopullinen arvo ja
liikearvon määrä tulevat muuttumaan.

Suomenkielinen esite sekä sen epävirallinen
englanninkielinen käännös ovat saatavilla Munksjön verkkosivuilla osoitteessa
www.munksjo.com viimeistään 1.7.2013.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250
1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh.
+46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh.
+46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää
Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan
erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai
Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa
muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai
ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta
tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja
Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa
Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei
tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys")
artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia,
johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki
tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä
"asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on
mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.
Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Liitteet:Publishing of the CS prospectus 28062013 FIN.pdf