Munksjö Oyj publicerar prospekt för delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien

Helsingfors, Finland, 2013-06-28 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN,
KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA,
JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER FÖRENTA STATERNA.

Finansinspektionen i Finland har idag godkänt den
finskspråkiga versionen av sammanfattningen och värdepappersnoten som bolaget
har upprättat för emissionen av aktier i samband med delningen av Ahlstroms
affärsområde Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties).
Sammanfattningen och värdepappersnoten tillsammans med registreringsdokumentet
publicerat den 16 november 2012 utgör bolagets prospekt för aktier som
emitteras som delningsvederlag.

Delningen utgör en del av transaktionen där Munksjö AB kombineras med Ahlstroms
affärsområde Label and Processing. Enligt delningsplanen övergår alla
tillgångar och skulder i Coated Specialties till Munksjö Oyj genom en partiell
delning. Munksjö Oyj:s och Ahlstrom Oyj:s styrelser undertecknade den 13 maj
2013 en ny delningsplan för Coated Specialties och upphävde den tidigare
delningsplanen. Den tidigare delningsplanen upphävdes eftersom inte alla
regulativa godkännanden erhölls innan beslutet som fattades av Ahlstroms extra
bolagsstämma den 27 november 2012 förföll. Ahlstrom har sammankallat en extra
bolagsstämma den 4 juli 2013 för att godkänna delningen av Coated Specialties
och verkställandet av delningen förväntas ske innan utgången av 2013.

Prospektet innehåller följande information som inte publicerats tidigare:

Eftersom handeln med Munksjö Oyj:s aktier inletts på Helsingforsbörsen har det
preliminära verkliga värdet (fair value) på den för Coated Specialties
överförda ersättningen uppdaterats i pro forma -informationen så att den
motsvarar det noterade priset för Munksjös aktie den 11 juni 2013 (6,10 euro).
Baserat på detta aktiepris utgör det preliminära verkliga värdet på den
överförda ersättningen 75,0 miljoner euro jämfört med det tidigare presenterade
preliminära verkliga värdet på 112,4 miljoner euro. Skillnaden på 37,4 miljoner
euro har bokförts som en minskning av goodwill och eget kapital. Det slutliga
värdet på den överförda ersättningen som hänför sig till Coated Specialties
kommer att motsvara Munksjöaktiens pris när delningen verkställs och således
kommer det slutliga värdet på den överförda ersättningen samt den relaterade
goodwill -posten att förändras.

Den finskspråkiga versionen av prospektet och en inofficiell engelskspråkig
översättning finns tillgängliga på Munksjös webbplats www.munksjo.com senast
den 1 juli 2013.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt
meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till
Australien, Kanada, den speciella administrativa regionen Hong Kong i
Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna.
Informationen i detta dokument utgör inte ett anbud om försäljning av eller
infordran av att köpa de värdepapper som hänvisas till i dokumentet i någon
sådan jurisdiktion där anbudet, infordran eller försäljningen enligt gällande
värdepappersmarknadslagstiftning skulle vara rättsstridiga innan registrering,
dispens från registrering eller annat godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av
värdepapper i Förenta staterna. Enligt Förenta staternas
värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S. Securities Act of 1933, med
vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut eller säljas i Förenta
staterna utan registrering eller dispens från registrering. Ahlstrom Abp,
Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och avser inte att registrera
någon emission av aktier i Munksjö i Förenta staterna. Ingen publik emission av
aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Förenade
kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med Artikel 19(5),
Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader
i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner ("high net worth
companies") och andra personer som detta dokument får riktas till i enlighet
med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som är medlemmar
eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till i enlighet
med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan benämns
tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till vilken detta
dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att idkas med
relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera på basis av
eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.


Bilagor:Publishing of the CS prospectus 28062013 SWE.pdf