Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat hyväksyivät Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoja koskevan jakautumisen

Tukholma, Ruotsi, 2013-05-17 11:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Pörssitiedote

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat ovat tänään hyväksyneet Ahlstrom-konsernin
Label and Processing -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoja koskevan
osittaisjakautumisen jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n hallitukset ovat 13.5.2013 allekirjoittaneet
uuden jakautumissuunnitelman, jonka mukaan kaikki Ahlstrom-konsernin Label and
Processing -liiketoimintaan Brasiliassa (Coated Specialties) kuuluvat varat ja
velat siirretään Munksjö Oyj:hin osittaisjakautumisella. Edellinen Coated
Specialties-liiketoimintaa koskeva jakautumissuunnitelma on mitätöity, sillä
jakautumisen täytäntöönpanon ehtoja ei tulla täyttämään ennen 27.11.2012
pidetyn Ahlstromin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen voimassaolon
raukeamista.

Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä
Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena 0,265 Munksjö
Oyj:n uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstrom Oyj:n osaketta kohden.
Jakautumissuunnitelma on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja
se sisältää tiedot muun muassa Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajille annettavasta
jakautumisvastikkeesta, jakautumisen täytäntöönpanon arvioidusta ajankohdasta,
jakautuvan yhtiön varojen ja velkojen jakamisesta vastaanottavalle yhtiölle ja
jakautumisen toteuttamisen ehdoista. Coated Specialties-liiketoiminnan
jakautumisen odotetaan pantavan täytäntöön vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja jakautumisesta tullaan antamaan esitteessä, jonka Munksjö Oyj
julkaisee noin viikkoa ennen Ahlstrom Oyj:n ylimääräistä yhtiökokousta, joka on
kutsuttu koolle päättämään jakautumisesta 4.7.2013.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Munksjö Oyj,
Munksjö AB ja Ahlstrom Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä
mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön
osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
Liitteet:Attachment - Demerger plan FIN.pdf
Coated specialities demerger plan SER 17052013 FIN.pdf