Munksjö Oyj:s aktieägare godkände delningen av Ahlstroms affärsverksamhet Label and Processing i Brasilien

Stockholm, Sverige, 2013-05-17 11:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Börsmeddelande

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Munksjö Oyj:s aktieägare har idag godkänt en partiell delning av
Ahlstromkoncernens affärsverksamhet Label and Processing i Brasilien i enlighet
med delningsplanen.

Munksjö Oyj:s och Ahlstrom Oyj:s styrelser har den 13 maj 2013 undertecknat en
ny delningsplan, enligt vilken alla tillgångar och skulder i Ahlstromkoncernens
affärsverksamhet Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties) övergår
till Munksjö Oyj genom en partiell delning. Den tidigare delningsplanen
avseende Coated Specialties has återkallats eftersom att villkoren för
verkställandet av delningen inte kommer att uppfyllas före delningsbeslutet som
fattades av Ahlstroms extraordinära bolagsstämma den 27 november 2012
förfaller.

I samband med verkställandet av delningen av Coated Specialties kommer Ahlstrom
Oyj:s aktieägare att som delningsvederlag erhålla 0,265 nya aktier i Munksjö
Oyj för varje aktie som de äger i Ahlstrom Oyj. Delningsplanen finns i sin
helhet som bilaga till detta börsmeddelande och den innehåller information om
bland annat delningsvederlaget till Ahlstrom Oyj:s aktieägare, den förväntade
tidpunkten för verkställande av delningen, fördelningen av det ursprungliga
bolagets tillgångar och skulder till det övertagande bolaget samt villkoren för
verkställandet av delningen. Delningen av Coated Specialties beräknas
verkställas före utgången av 2013.

Mer information om delningen kommer att finnas i det prospekt som beräknas
publiceras av Munksjö Oyj en vecka före Ahlstroms extraordinära bolagsstämma
som sammankallats till den 4 juli 2013 för att fatta beslut om delningen.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.


Bilagor:Attachment - Demerger plan SWE.PDF
Coated specialities demerger plan SER 17052013 SWE.pdf