Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2014 klo 16.00

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2014.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä enintään 14 001 182,40 euron (0,30 euroa/osake) edestä seuraavasti:

(i) Munksjö Oyj:n osakkeina maksettava osinko

Kunkin 26 Ahlstromin osakkeen erän omistaja saa yhden Munksjö Oyj:n ("Munksjö") osakkeen osinkona. Ahlstrom jakaa osakkeenomistajille yhteensä enintään 1 795 023 Munksjön osaketta.

Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Munksjön osakkeen murto-osia ei jaeta, vaan murto-osia vastaava summa maksetaan rahana. Munksjön osakkeen murto-osia vastaavan maksun määrä perustuu Munksjön osakkeena maksettavan osingon verotusarvoon, joka on Munksjön osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo osakkeena maksettavan osingon maksupäivänä. Munksjön osakkeen murto-osat yhdistetään kokonaisiksi osakkeiksi ja myydään. Mikäli osakkeiden myynnistä saatavat varat eivät kata maksun määrää, Ahlstrom maksaa erotuksen rahalla murto-osiin oikeutetuille osakkeenomistajille. Mikäli myynnistä saatavat varat ylittävät maksettavan summan, Ahlstrom pitää erotuksen. Markkinakäytännön mukaisesti Ahlstrom on vastuullinen maksamaan osingonjaosta aiheutuvan varainsiirtoveron.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen tekemään tarkennuksia ja teknisiä korjauksia, joille voi olla tarvetta osingonjaon käytännön toteutuksessa.

(ii) Rahana maksettava osinko

Osinkoa jaetaan yhtiön voittovaroista noin 0,09 euroa per osake. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 30.1.2014 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella rahana maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 4 308 056,13 euroa.

Ahlstromin suorittama ennakonpidätys osingoista, jotka on jaettu sekä Munksjön osakkeina että rahana, pidätetään rahana jaettavasta osingosta.

(iii) Osingonjakoprosessi

Yhtiön osinkoon oikeuttavalla osakkeella voi käydä kauppaa 25.3.2014 saakka. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamien omien osakkeiden perusteella. Munksjö Oyj:n osakkeina maksettava osinko maksetaan 4.4.2014. Rahana maksettavat osakkeiden murto-osat ja rahana maksettavat osingot maksetaan noin 8.4.2014.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 70 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 § kuulumaan seuraavasti:

"4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja, jos niin tarpeelliseksi katsoo, varapuheenjohtajan.

Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan."

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. Robin Ahlström, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Daniel Meyer ja Anders Moberg valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Markus Rauramo (s. 1968) ja Panu Routila (s. 1964). Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja                                                 84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja                                          63 000 euroa / vuosi

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja             63 000 euroa / vuosi

Jäsenet                                                           42 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan  1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Kaj Waseniuksen vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen  ja pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Robin Ahlströmin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain valiokunnan. Henkilöstöasiain valiokunta korvaa hallituksen aiemman palkitsemisvaliokunnan.  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Lori Cross, Markus Rauramo ja Panu Routila. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Pertti Korhonen (puheenjohtaja), Robin Ahlström ja Anders Moberg.

Henkilöstöasiain valiokunta perustettiin tukemaan hallitusta sen varmistamisessa, että kaikki henkilöstöpääomaan liittyvät asiat kuten etiikka ja arvot, resurssointistrategia, osaamisen ja suorituksen johtaminen sekä palkitsemisjärjestelyt tukevat liiketoiminnan strategisia tavoitteita ja mahdollistavat avainhenkilöiden rekrytoinnin, kehittämisen ja sitouttamisen siten, että yhtiön lakisääteiset ja hyvän hallintotavan mukaiset vaatimukset sekä osakkeenomistajien odotukset huomioidaan. Valiokunta ohjaa myös henkilöstöasioihin liittyviä yritysvastuullisuusasioita.

Helsinki 25.3.2014

Ahlstrom Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.