Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2013: Valmiina toteuttamaan uutta kasvustrategiaa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.1.2014 klo 12.55

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi/fi

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2013

Valmiina toteuttamaan uutta kasvustrategiaa

Jatkuvat toiminnot loka-joulukuu 2013 verrattuna loka-joulukuuhun 2012

 • Liikevaihto 243,4 miljoonaa euroa (240,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto -5,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,5 miljoonaa euroa (-4,1 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä -1,0 (-1,7).
 • Tulos ennen veroja -11,1 miljoonaa euroa (-8,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,29 euroa (-0,23 euroa).

Loka-joulukuu 2013 lyhyesti

·                Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvoi 5,1 % vertailukaudesta.

 • Yhtiö jatkoi uusien tuotteiden julkistamista parantaakseen myyntivalikoimaansa ja kannattavuuttaan. Yksi avaintuotejulkistuksista oli sisäilmaa tehokkaasti puhdistava Ahlstrom Flow2Save(TM) -suodatinmateriaali.
 • Painopisteen vahvistamiseksi sekä kasvun ja kannattavuuden vauhdittamiseksi Food and Medical -liiketoiminta-alue jaettiin kahteen segmenttiin 1.1.2014 alkaen.
 • Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnon jakautuminen Brasiliassa (Coated Specialties) vietiin päätökseen. Tämä oli viimeinen vaihe Label and Processing -liiketoimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymisessä. Ahlstrom vei myös päätökseen kahden tuotantolinjan myynnin Osnabrückissa viranomaisille annettujen sitoumusten mukaisesti. 
 • Ahlstrom saattoi päätökseen omistamiensa Jujo Thermalin osakkeiden myynnin sekä West Carrollton -tehtaan myynnin.

Jatkuvat toiminnot tammi-joulukuu 2013 verrattuna tammi-joulukuuhun 2012

 • Liikevaihto 1 014,8 miljoonaa euroa (1 010,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa (21,8 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,4 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 1,3 (2,1).
 • Tulos ennen veroja -15,4 miljoonaa euroa (-6,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,46 euroa (-0,44 euroa).

Ehdotus osingonjaoksi

·         Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa sekä käteisenä että Munksjö Oyj:n osakkeina. Ehdotuksen mukaan kutakin 26 Ahlstromin osakketta kohden saa yhden Munksjö Oyj:n osakkeen osinkona sekä käteisenä 0,09 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan yhteensä enintään 14,0 miljoonan euron, tai 0,30 per osake, edestä.

Näkymät vuodelle 2014

 • Liikevaihdon arvioidaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Jan Lång, toimitusjohtaja

 • Taloudellisen tuloksemme parantaminen on meidän tärkein tehtävämme tänä vuonna. Olen vakuuttunut siitä, että parantunut tuotevalikoimamme yhdistettynä kulujen sopeuttamisohjelmaamme kohentaa tulostamme vuonna 2014 ja sen jälkeen.  Olemme edenneet hyvin kohti pitkän ajan tavoitettamme uusien tuotteiden 20 % osuudesta liikevaihdostamme, mikä parantaa tuotevalikoimaamme ja marginaalejamme.
 • On rohkaisevaa, että liikevaihtomme on edelleen kasvanut vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna, vaikkakin liikevoittomme pysyi epätyydyttävällä tasolla katsauskaudella. Kustannusrakenteemme on liian raskas Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen  ja aikaisemman Home and Personal -liiketoiminnan myynnin jälkeen. Olemme tunnistaneet lisä-säästömahdollisuuksia ja nostaneet aiemmin ilmoitettua sopettamisohjelmamme 35 miljoonan euron tavoitetta 50 miljoonaan euroon. 
 • Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa saimme päätökseen useita yhtiön muutokseen liittyneitä järjestelyitä. Nyt kun liiketoimintaportfoliomme on järjestelty uudelleen voimme keskittyä kannattavuuteen ja kasvuun.

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q4/2013 Q4/2012 Muutos, % Q1-Q4/2013 Q1-Q4/2012 Muutos, %
Liikevaihto 243,4 240,1 1,4 1 014,8 1 010,8 0,4
Liikevoitto -5,5 1,0   10,7 21,8 -50,9
Liikevoitto, % -2,3 0,4   1,1 2,2  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -2,5 -4,1 38,9 13,4 21,1 -36,7
Liikevoitto, % -1,0 -1,7   1,3 2,1  
Tulos ennen veroja -11,1 -8,4 -31,5 -15,4 -6,4 -139,6
Kauden tulos -12,2 -9,8 -24,5 -18,9 -16,4 -15,2
Osakekohtainen tulos -0,29 -0,23   -0,46 -0,44  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -3,5 -1,7   0,9 2,3  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 3,7 15,5 -75,9 41,0 78,7 -48,0
Investoinnit 26,1 26,1 -0,2 76,1 74,1 2,6
Henkilöstö kauden lopussa 3 536 3 829 -7,7 3 536 3 829 -7,7

* Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö vastasi neljännellä vuosineljänneksellä vertailukautta, ja kokonaiskysyntä Ahlstromin päämarkkina-alueilla jatkui vaimeana ja alueellisesti vaihtelevana. Maantieteellisesti Euroopan kysyntä oli edelleen heikko etenkin mantereen eteläosissa. Pohjois-Amerikan markkinoilla näkyi edelleen myönteisiä merkkejä. Kasvu oli nopeinta Aasiassa.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa käytettävien suodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat edelleen maailmanlaajuisesti. Vedenpuhdistussovellusten ja ilmansuodatussovellusten kysyntä kasvoi myös, kun taas kaasuturbiinisovellusten markkinat olivat vakaat.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien kysynnän kehitys polki Euroopassa loppuvuodesta paikallaan. Tuulienergiasovellusten markkinat pysyivät vakaina mutta matalalla tasolla. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä osoitti vaimenemisen merkkejä Euroopassa mutta pysyi vakaana Kiinassa. Rakennusalan materiaalien kysyntä oli edelleen vaimeaa.

Food and Medical -liiketoiminta-alueella elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden markkinat pysyivät vakaina ja teippimateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien markkinat paranivat edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna etenkin Euroopassa ja Aasiassa. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli edelleen vaimeaa etenkin Pohjois-Amerikassa.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden, mukaanlukien raskaiden ajoneuvojen, suodatinmateriaalien kysynnän kasvu jatkui Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Eurooppa osoitti piristymisen merkkejä. Etelä-Amerikassa devalvaation aiheuttama markkinoiden hidastuminen jatkui.

Sellun markkinahinnat joko nousivat tai pysyivät vakaina neljännellä neljänneksellä ja olivat korkeammat kuin vertailukaudella. Synteettisten kuitujen, kuten polyesterin ja viskoosin, hinnat pysyivät vakaina, kun taas polypropeenin hinnat nousivat ja olivat korkeammat kuin vertailukaudella. Kemikaalien hinnat pysyivät yleisesti vakaina tai nousivat. Ahlstrom käyttää tuotannossaan kemikaaleja, kuten lateksia, nestemäisiä liuottimia ja tärkkelystä Fenolihartsien kaltaisten nestemäisten liuottimien hinnat pysyivät korkeina. Maakaasun hinnat nousivat hieman ja olivat korkeammat kuin vertailukaudella.

Lopetetut toiminnot

Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistäminen

Ahlstrom toteutti 24.5.2013 ensimmäisen vaiheen prosessista, jossa sen Label and Processing -liiketoiminta Euroopassa yhdistetään Munksjö AB:hen. Yhdistämisen jälkeen Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista erikoispaperien valmistajista. Järjestelyn toinen vaihe, Coated Specialties -liiketoiminnan jakautuminen Brasiliassa, toteutui 29.11.2013.

Ahlstrom vei päätökseen hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien liiketoimintojen myynnin saksalaiselle pääomasijoitusyhtiölle Perusalle 31.12.2013. Myynti tehtiin Euroopan komissiolle ja Brasilian kilpailuviranomaiselle (CADE) annettujen sitoumusten mukaisesti, joista tiedotettiin toukokuussa 2013.

Lopetettujen toimintojen tulos

Label and Processing -liiketoiminnan Euroopan toimintojen operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 27.5.2013 asti ja Coated Specialties -liiketoiminnan operatiivinen tulos Brasiliassa 2.12.2013 asti. Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toiminnot sekä hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepaperien liiketoiminnot sisältyivät lopetettuihin toimintoihin koko katsauskauden ajan. Kaikki operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut on ilmoitettu ilman poistoja. Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen myynti Suominen Oyj:lle odotettaan tapahtuvan helmikuussa 2014.

Lopetettujen toimintojen tulos loka-joulukuussa 2013 oli 20,6 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa). Lukuun sisältyy noin 23,9 miljoonaa euroa jakautumisen vaikutuksia.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-joulukuussa 2013 oli 75,9 miljoonaa euroa (16,4 milj. euroa). Luku sisältää veroilla vähennetyn 42,3 miljoonan euron arvonalennuksen varojen käypään arvoon arvostamisesta ja myyntikulut. Tämän lisäksi luku sisältää noin 113,3 miljoonaa euroa jakautumisen vaikutuksia, joihin kuuluu mm. jakautumisvastikevelan kirjaaminen käypään arvoon sekä Munksjö Oyj:n osakkeiden arvonalentamiskirjaus. 

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä kauden voitto loka-joulukuussa 2013 oli 8,4 miljoonaa euroa (2,3 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli 0,15 euroa (-0,06 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,2 % (-1,8 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä kauden voitto tulos tammi-joulukuussa 2013 oli 57,0 miljoonaa euroa (0,1 milj. euron tappio). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli 1,17 euroa (-0,09 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,8 % (0,0 %).

Yllä olevat luvut sisältävät edellisissä luvuissa selitetyt jakautumisvaikutukset.

Kulujen sopeuttamisohjelma

Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom on käynnistänyt sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Ahlstrom ilmoitti 30.1.2014  laajentavansa aiemmin ilmoittamaansa kulujen sopeuttamisohjelmaansa 35 miljoonasta eurosta 50 miljoonaan euroon. Suurin osa sopeuttamisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuonna 2015.

Sopeuttamisohjelman seurauksena Ahlstromin henkilöstöluvun arvioidaan pienentyvän maailmanlaajuisesti enintään noin 400 henkilöllä 7.8.2013 tiedotetun 350 henkilön sijaan.

Suunnitellut säästöt koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimintoja maailmanlaajuisesti. Suunnitelmien mukaan tärkeimpiin säästökohteisiin kuuluvat muun muassa kulujen vähentäminen myynnissä, yhteisissä toiminnoissa ja hallinnossa (SGA-kulut) sekä jatkuva tuottavuuden parantaminen toimitusketjussa. Tavoitteena on laskea SGA-kulut takaisin 10-11 prosentin tasolle liikevaihdosta vuonna 2015.

Suunnitellut muutokset ja henkilövähennykset edellyttävät henkilöstön kanssa käytäviä yhteistoimintaneuvotteluita, jotka aloitetaan paikallisten lakien edellyttämällä tavalla niissä maissa, joissa suunnitellut sopeuttamistoimet aiheuttavat henkilöstövaikutuksia.

Ahlstrom suunnittelee kirjaavansa kertaluonteisen noin 15 miljoonan euron kulun vuosien 2014-2015 aikana.

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö saavutti 31.12.2013 mennessä noin 12 miljoonan euron kustannussäästöt, joista noin 5 miljoonaa euroa koostui Munksjölle siirtyneistä kuluista ja jotka on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. Yhtiö kirjasi vain vähäisiä rakennemuutoskuluja.

Ehdotus voitonjaosta

Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona. Kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa käytetään mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten pienentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2013 olevat jakokelpoiset varat olivat 501 462 715,72 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan yhteensä enintään 14,0 miljoonan euron edestä seuraavasti:

      (i)                  Munksjö Oyj:n osakkeina maksettava osinko: Kunkin 26 Ahlstromin osakkeen erän omistaja saa yhden Munksjö Oyj:n osakkeen osinkona. Ahlstrom jakaa osakkeenomistajille yhteensä enintään 1 795 023 Munksjön osaketta.

                   

      (ii)                Rahana maksettava osinko: Osinkoa jaetaan yhtiön voittovaroista noin 0,09 euroa per osake. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 30.1.2014 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 4,3 miljoonaa euroa.

Ahlstrom aikoo jakaa osinkoa myös tulevaisuudessa sekä käteisenä että Munksjö Oyj:n osakkeina.

Yhtiön osinkoon oikeuttavalla osakkeella voi käydä kauppaa 25.3.2014 saakka. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei kuitenkaan makseta täsmäytyspäivänä yhtiön tai sen tytäryhteisön omistamien omien osakkeiden perusteella. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 4.4.2014. Rahana maksettavat pienet osuudet ja rahana maksettavat osingot maksetaan noin 8.4.2014.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 70 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaan.

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 2-5 % liikevaihdosta. Arvio perustuu Ahlstromin näkemykseen yhtiön päämarkkina-alueiden, hintojen, tuotevalikoiman, kilpailutilanteen ja odotettujen kustannussäästöjen kehityksestä.

Investointien jatkuvista toiminnoista ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2014 (76,1 milj. euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden odotetaan elpyvän tänä vuonna, mutta tilanne vaihtelee alueittain. Euroopan talous on osoittanut piristymisen merkkejä, mutta elpyminen voi olla epätasaista ja haurasta. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat myönteisempiä. Aasian ja etenkin Kiinan talouden kasvu voi jäädä ennakoitua hitaammaksi.

Odotettua hitaampi talouskasvu uhkaa Ahlstromin taloudellista tulosta. Se voi supistaa myyntivolyymeja ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa puolestaan heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on viime vuosina aloittanut investointiprojekteja, jotka ovat käynnistysvaiheessa kuten esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Yhtiön taloudellinen suorituskyky voi heikentyä uusien tuotantolinjojen kaupallistamisen seurauksena.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla ja vaihtelevina.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com ja vuoden 2012 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

Julkistusmenettely

Ahlstrom on siirtynyt Finanssivalvonnan mahdollistamaan julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2013. Yhtiön tuilinpäätöstiedote 2013 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi/fi.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 30.1.2014 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti). 

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 30.1.2014 klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 9543 Suomessa tai +44 (0)20 3427 1903 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 1736357.

Puhelinkonferenssia voi myös kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) ja esitysmateriaaleihin on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne konferenssista on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitysmateriaaleihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 30.1.2014 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2013. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2013.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu tiistaina 29.4. 1.-29.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 24.10. 1.-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.