Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 - Positiivinen kannattavuustrendi jatkui

Helsinki, Suomi, 2014-07-23 12:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 23.7.2014 klo. 12.55 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 - Positiivinen
kannattavuustrendi jatkui

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2014

- Liikevaihto oli 292,5 (208,0) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom
Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 26,0 (16,5) milj. euroa,
joka vastaa 8,9 % (7,9 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,4 (8,3) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -0,6 (-27,6) milj. euroa.

- Liiketulos oli 12,8 (-19,3) milj. euroa ja kauden tulos 4,1 (-22,0) milj.
euroa.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2014

- Liikevaihto oli 580,4 (362,5) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom
Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 53,4 (28,0) milj. euroa,
joka vastaa 9,2 % (7,7 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 27,1 (13,3) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -1,6 (-30,6) milj. euroa.

- Liiketulos oli 25,5 (-17,3) milj. euroa ja kauden tulos 8,4 (-23,9) milj.
euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,16 (-1,38) euroa.

- Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 241,5 (30.6.2013: 268,2,
31.12.2013: 229,3) milj. euroa, mikä vastaa 56,5 %:n (30.6.2013: 68,9 %,
31.12.2013: 54,1 %) velkaantumisastetta.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 8,3 (5,2) milj. euroa.

AVAINLUVUT huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3
Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 8,9 7,9 9,2 7,7 6,4
Käyttökate 25,4 -11,1 51,8 -2,6 5,9
Käyttökateprosentti, % 8,7 -5,3 8,9 -0,7 0,7
Liiketulos (oik.*) 13,4 8,3 27,1 13,3 15,7
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 4,6 4,0 4,7 3,7 1,8
Liiketulos 12,8 -19,3 25,5 -17,3 -33,4
Liiketulosprosentti, % 4,4 -9,3 4,4 -4,8 -3,9
Kauden tulos 4,1 -22,0 8,4 -23,9 -57,4
Tulos/osake, EUR 0,07 -0,98 0,16 -1,38 -1,97
Korollinen nettovelka** 241,5 268,2 241,5 268,2 229,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Vertailukausien historialliset tiedot on oikaistu uuden standardin IFRS 11
mukaisesti, lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2013 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

"Työssä Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n erikoispaperitoimintojen yhdistymisestä
saatavien synergiaetujen toteuttamiseksi on nyt edetty viimeisen vaiheeseen.
Synergiaetujen on määrä olla 20-25 milj. euron vuositasolla, ja toisen
vuosineljänneksen lopussa saavutetut synergiat vastasivat noin 23 milj. euron
vuosittaista tasoa. Lisää synergiaetuja on odotettavissa vuoden
jälkipuoliskolla, joten vuoden loppuun mennessä saavutetaan noin 25 milj. euron
vuosittainen taso. Toimintojen yhdistämisen, integraatiotyön ja synergiaetujen
seurannasta vastannut projektiryhmä päättää työnsä jo vuoden vaihteessa hyvin
tehdyn työn jälkeen. Olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä voidessani todeta, että
työ on sujunut alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin ja että olemme päässeet
tulokseen, joka vastaa odotuksiamme.

Liiketoimintaamme toisella vuosineljänneksellä leimasi hintavakaus ja tasainen
tilauskanta. Haluan tässä yhteydessä erityisesti nostaa esiin kaksi
liiketoiminta-aluetta. Ensinnäkin Graphics and Packaging on edelleen
kasvattanut kannattavuuttaan. Liiketoiminta-alueen tulos vastaa odotuksia, ja
lisäksi henkilöstövähennyksistä on päästy sopimukseen työntekijäjärjestöjen
kanssa. Vähennysten vaikutukset realisoituvat neljännen vuosineljänneksen
aikana. Liiketoiminta-alueen loppuvuoden tavoitteena on saavuttaa yli viiden
prosentin käyttökate niinä kuukausina, joille ei ole suunniteltu
huoltoseisokkeja. Toiseksi nostan esiin Industrial Applications
liiketoiminta-alueen, joka on vuosineljänneksen aikana jatkanut kannattavuuden
nostamista.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kassavirtaamme rasittivat noin 14 milj. euron
erät liittyen aiemmin tehtyihin varauksiin sekä kertaluonteisiin kustannuksiin.
Olemme tämän lisäksi korottaneet käyttöpääomaamme, ensisijaisesti varastotasoa,
jotta voimme turvata palvelutasomme suunniteltujen lomaseisokkien aikana. Tämän
johdosta odotamme kassavirran olevan selvästi parempi toisella
vuosipuoliskolla.

Onnittelen taas työntekijöitä, jotka saavuttivat tai ylittivät jälleen kerran
vaativat tavoitteemme!"

Tulevaisuuden näkymät

Munksjön tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2014 kolmannen
vuosineljänneksen aikana suhteellisen vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon
jälkeen. Kassavirran odotetaan olevan parempi vuoden 2014 toisella
vuosipuoliskolla.

Vuosittaisten liiketoimintojen yhdistymisen tuomien synergiaetujen odotetaan
olevan aiemmin tiedotetun tavoitteen, 20-25 milj. euron, ylemmällä tasolla.
Lisätoimia tulostavoitteen, 12 %:in käyttökateprosentin liiketoimintasyklin
aikana, saavuttamiseksi on sekä käynnistetty että suunnitteilla.

Vuosittaiset lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt
suoritetaan, tullaan toteuttamaan samassa laajuudessa kuin vuonna 2013
poikkeuksena liiketoiminta-alue Graphics and Packaging. Liiketoiminta-alueen
kahden tuotantolaitoksen lomaseisokit tulevat kestämään noin viikon
edellisvuotta pidempään, johtuen paperikoneiden parannustoimien
suorittamisesta.

Uuden globaalin erikoispaperiyhtiön syntyminen - Munksjö AB:n ja Ahlstromin
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyminen

Munksjö Oyj syntyi ruotsalaisen Munksjö AB:n ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyessä. Toiminta jakautuu
neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners, Industrial Applications
sekä Graphics and Packaging. Liiketoiminta-alueet muodostavat myös Munksjön
raportointisegmentit.

Katsauskauden taloudellisen tuloksen lisäksi katsaukseen on sisällytetty
yhdistymistä koskevat taloudelliset pro forma -luvut havainnollistamaan
yhdistymisen vaikutusta. Koska yhdistyminen saatettiin päätökseen vuonna 2013,
pro forma -luvut on laadittu vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen asti.
Yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten pro forma -luvut on laadittu, on
saatavilla 13.2.2014 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut ja integraatiotyö

Vuosittaisten liiketoimintojen yhdistymisen tuomien synergiaetujen odotetaan
olevan aiemmin tiedotetun tavoitteen, 20-25 milj. euron, ylemmällä tasolla.
Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tulos sisältää toteutuneita synergioita
noin 5,5 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä saavutettu
synergiataso vastaa noin 23 milj. euron vuosittaista synergiatasoa.

Saavutetut synergiat ovat pääasiassa liittyneet hankintoihin ja organisaation
virtaviivaistamiseen. Loppujen saavutettavien synergioiden odotetaan toteutuvan
Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueella.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat
arviolta 10-15 milj. euroa. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen
kirjattiin noin 0,5 milj. euroa synergiaetujen toteuttamiseen liittyviä
kertaluonteisia kustannuksia vuoden 2013 tulokseen kirjattujen noin 11 milj.
euron kustannusten lisäksi. Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tulokseen ei
kirjattu synergiaetujen toteuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.
Kertaluonteisten kustannusten negatiivinen vaikutus kassavirtaan oli vuonna
2013 4,0 milj. euroa, vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 milj. euroa
ja toisella vuosineljänneksellä 1,0 milj. euroa.

Munksjö-konserni

huhti-kesä tammi-kesä tammi-j HANKITUT 27.tou 27.
oulu TOIMINN ko-kes touko-
OT ä joulu
milj. 2014 2013 2014 2013 2013 milj. 2013 2013
euroa euroa
Raportoi Raportoi
tu 1) tu 1)
Liikevai 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Liikevai 46,9 257,0
hto hto
Käyttöka 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0 Käyttöka 2,3 6,9
te te
(oik.*) (oik.*)
Käyttöka 8,9 7,9 9,2 7,7 6,4 Käyttöka 4,9 2,7
teprosen teprosen
tti, % tti, %
(oik.*) (oik.*)
Käyttöka 25,4 -11,1 51,8 -2,6 5,9 Käyttöka 0,1 -3,5
te te
Käyttöka 8,7 -5,3 8,9 -0,7 0,7 Käyttöka 0,2 -1,4
teprosen teprosen
tti, % tti, %
Liiketul 13,4 8,3 27,1 13,3 15,7 Liiketul 0,6 -4,9
os os
(oik.*) (oik.*)
Liiketul 4,6 4,0 4,7 3,7 1,8 Liiketul 1,3 -1,9
osprosen osprosen
tti, % tti, %
(oik*) (oik.*)
Liiketul 12,8 -19,3 25,5 -17,3 -33,4 Liiketul -1,5 -15,3
os os
Liiketul 4,4 -9,3 4,4 -4,8 -3,9 Liiketul -3,2 -6,0
osprosen osprosen
tti, % tti, %
Kauden 4,1 -22,0 8,4 -23,9 -57,4 Toimituk 41 000 223 400
tulos set
(tonnia
)
Käyttöom 8,6 4,6 14,1 6,8 22,6
aisuusin
vestoinn
it
Henkilös 2 770 1 970 2 770 1 814 2 216

keskimä
ärin,
FTE
Pro forma 2)
Liikevai 292,5 299,6 580,4 590,0 1 120,3
hto
Käyttöka 26,0 16,3 53,4 35,2 64,1
te**
(oik.*)
Käyttöka 8,9 5,4 9,2 6,0 5,7
teprosen
tti**, %
(oik.*)
Käyttöka 25,4 13,3 51,8 31,5 42,3
te**
Käyttöka 8,7 4,4 8,9 5,3 3,8
teprosen
tti**, %
Toimituk 228 400 231 100 454 000 458 100 885 300
set,
tonnia

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Sisältää ne synergiasäästöt ja kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka
on saavutettu 27.5.2013 jälkeen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated
Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012.
Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro
forma-tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljännen vuosineljännekseen
saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat
raportoituja lukuja.

Raportoitu

Toinen neljännes 2014

Liikevaihto oli 292,5 (208,0) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen
yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 26,0 (16,5) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,9 % (7,9 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,4 (8,3) milj. euroa ja
oikaistu liiketulosprosentti 4,5 % (4,0 %). Kertaluonteiset erät olivat -0,6
(-27,6) milj. euroa ja liittyivät Euroopan komission väitetiedoksiannosta
aiheutuneisiin kustannuksiin.

Liiketulos oli 12,8 (-19,3) milj. euroa ja katsauskauden tulos 4,1 (-22,0)
milj. euroa.

Tammi-kesäkuu 2014

Liikevaihto oli 580,4 (362,5) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen
yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 53,4 (28,0) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (7,7 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 27,1 (13,3) milj. euroa ja
oikaistu liiketulosprosentti 4,7 % (3,7 %). Kertaluonteiset erät olivat -1,6
(-30,6) milj. euroa. Näistä kustannuksista 1,1 milj. euroa liittyivät Euroopan
komission väitetiedoksiantoon ja 0,5 milj. euroa synergiaetujen toteuttamiseksi
tehtyihin toimenpiteisiin.

Liiketulos oli 25,5 (-17,3) milj. euroa ja kauden tulos 8,4 (-23,9) milj. euroa.

Raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen vertailu

Toinen neljännes 2014

Liikevaihto oli 292,5 (299,6) milj. euroa.

Oikaistu käyttökate nousi 26,0 (16,3) milj. euroon. Oikaistu
käyttökateprosentti oli 8,9 % (5,4 %).

Tammi-kesäkuu 2014

Liikevaihto oli 580,4 (590,0) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 53,4 (35,2) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (6,0 %). Vuoden 2013 ensimmäisen
neljänneksen tulokseen sisältyi noin 3 milj. euron positiivinen tuloserä, joka
oli seurausta jaksotettujen henkilöstökulujen purkamisesta.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkistamispäivänä 23.7.2014 klo. 16.00 EEST (15.00
CEST) Munksjön pääkonttorilla Tukholmassa, osoitteessa Klarabergsviadukten 70,
hissi D, 5. kerros. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström.
Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 945742
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0723_q2

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö, joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Liitteet:Munksjö Oyj_osavuosikatsaus_tammi_kesäkuu 2014.pdf