Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2014 - Fortsatt positiv lönsamhetstrend

Helsingfors, Finland, 2014-07-23 12:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 23 JULI 2014 KL. 12:55 CEST

Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2014 - Fortsatt positiv lönsamhetstrend

Centralt för andra kvartalet 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 292,5 (208,0). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes 2013.

- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 26,0 (16,5) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,9% (7,9%).

- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
13,4 (8,3). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -0,6 (-27,6).

- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 12,8 (-19,3) och periodens resultat till
MEUR 4,1 (-22,0).

Centralt för rapporteringsperioden januari-juni 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 580,4 (362,5). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes 2013.

- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 53,4 (28,0) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (7,7%).

- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
27,1 (13,3). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -1,6 (-30,6).

- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 25,5 (-17,3) och periodens resultat till
MEUR 8,4 (-23,9).

- Resultatet per aktie uppgick till EUR 0,16 (-1,38).

- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden till
MEUR 241,5 (30 juni 2013: 268,2; 31 dec 2013: 229,3) vilket motsvarar en
skuldsättningsgrad på 56,5% (30 juni 2013: 68,9%, 31 dec 2013: 54,1%).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 8,3 (5,2).

NYCKELTAL apr-jun jan-jun jan-dec
MEUR 2014 2013 2014 2013 2013
Nettoomsättning 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3
EBITDA (just.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0
EBITDA-marginal, % (just.*) 8,9 7,9 9,2 7,7 6,4
EBITDA 25,4 -11,1 51,8 -2,6 5,9
EBITDA-marginal, % 8,7 -5,3 8,9 -0,7 0,7
Rörelseresultat (just.*) 13,4 8,3 27,1 13,3 15,7
Rörelsemarginal, % (just.*) 4,6 4,0 4,7 3,7 1,8
Rörelseresultat 12,8 -19,3 25,5 -17,3 -33,4
Rörelsemarginal, % 4,4 -9,3 4,4 -4,8 -3,9
Periodens resultat 4,1 -22,0 8,4 -23,9 -57,4
Resultat per aktie, EUR 0,07 -0,98 0,16 -1,38 -1,97
Räntebärande nettoskuld** 241,5 268,2 241,5 268,2 229,3

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Historiska siffror omräknade på grund av implementeringen av IFRS 11,
beskriven i noterna till delårsrapporten

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2013 om inte annat anges. Denna
delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och
engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den
svenska versionen gälla.

Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Arbetet med att ta fram de utlovade synergierna från samgåendet mellan Munksjö
AB och Ahlstrom Abp:s specialpappersdivision går nu in i slutskedet. Av de
utlovade synergierna om MEUR 20-25 på årsbasis har vi i slutet av andra
kvartalet nått en årstakt på cirka MEUR 23. För andra halvåret tillkommer
ytterligare synergier vilket medför att de totala synergierna på årsbasis
kommer att nå upp till cirka MEUR 25 mot slutet av året. Projektgruppen som
ansvarar för sammanställning och uppföljning av integrationsarbetet och
synergierna kommer att avsluta sitt arbete redan vid årsskiftet efter ett väl
genomfört projekt. Det är med stor tillfredsställelse och stolthet som jag kan
konstatera att arbetet har gått snabbare än ursprungligen planerat samt att vi
kan presentera ett resultat som ligger väl i linje med våra förväntningar.

Affärsmässigt har kvartalet överlag präglats av stabila priser samt en jämn
orderingång. Jag vill framhålla ett par affärsområden. För det första Graphics
and Packaging som fortsatt sin resa mot högre resultatmarginaler. Resultatet
motsvarar väl den uppgjorda planen och en överenskommelse har nu träffats med
fackföreningarna om personalneddragningar. Effekten av dessa kommer att
realiseras under det fjärde kvartalet. Målsättningen under resten av året för
Graphics and Packaging är att nå en justerad EBITDA-marginal överstigande fem
procent i månader utan planerade stopp. För det andra Industrial Applications
som har fortsatt att höja sin lönsamhet ännu ett kvartal.

Under årets första hälft har kassaflödet belastats med cirka MEUR 14 av
tidigare gjorda reserveringar och engångskostnader. Vi har dessutom ökat vårt
rörelsekapital, främst varulagret, för att säkerställa servicenivån under de
planerade semesterstoppen. Sammantaget gör detta att vi förväntar oss klart
förbättrat kassaflöde under årets andra hälft.

Återigen en stor eloge till våra medarbetare som fortsatt att leverera på eller
över våra tufft satta mål!"

Framtidsutsikter

Efterfrågan på Munksjös produkter förväntas förbli stabil under tredje
kvartalet 2014 efter ett relativt starkt första halvår. Priserna i lokal valuta
förväntas ligga på samma nivå som under andra kvartalet. Ett förbättrat
kassaflöde förväntas under det andra halvåret 2014.

De årliga synergierna för samgåendet beräknas uppgå till den övre nivån av det
tidigare kommunicerade målet, MEUR 20-25. Ytterligare initiativ är påbörjade
och planerade för att nå det finansiella målet om 12 procents EBITDA-marginal
över en affärscykel.

De årliga semesterstoppen, under vilka planerade underhållsarbeten utförs,
kommer att ske i samma utsträckning som under 2013 med undantag för
affärsområdet Graphics and Packaging. Stoppen vid affärsområdets två
produktionsanläggningar blir cirka en vecka längre på grund av uppgraderingar
av pappersmaskiner.

En global marknadsledare inom specialpapper tar form - samgåendet mellan
Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

Munksjö Oyj är resultatet av samgåendet mellan svenska Munksjö AB och finska
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing. Verksamheten är uppdelad i
fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics
and Packaging. Affärsområdena utgör även Munksjös rapporteringssegment.

I tillägg till det finansiella resultatet för rapporteringsperioden, innehåller
delårsrapporten finansiell pro forma-information avseende samgåendet. Eftersom
samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Pro forma-informationen
presenteras endast i illustrativt syfte. Detaljerad information om hur pro
forma-informationen sammanställts finns i bokslutskommunikén som publicerades
den 13 februari 2014.

Synergier och integration

De årliga synergierna för samgåendet beräknas uppgå till den övre nivån av det
tidigare kommunicerade målet på MEUR 20-25. Resultatet för andra kvartalet 2014
innehåller realiserade synergier om cirka MEUR 5,5. Vid utgången av andra
kvartalet hade en årlig synerginivå om cirka MEUR 23 uppnåtts.

Synergierna har främst uppnåtts inom inköp och genom effektivisering av
organisationen. Återstående synergier förväntas uppnås inom affärsområdet
Graphics and Packaging.

Engångskostnaderna för att uppnå synergierna beräknas fortsatt att uppgå till
MEUR 10-15. I tillägg till de cirka MEUR 11 som belastade resultatet för 2013
tillkom kostnader om MEUR 0,5 under första kvartalet 2014. Under andra
kvartalet 2014 uppstod inga engångskostnader för att uppnå synergier.
Engångskostnaderna belastade kassaflödet med MEUR 4,0 under 2013, med MEUR 1,5
i första kvartalet 2014 och med MEUR 1,0 i andra kvartalet.

Munksjökoncernen

apr-jun jan-jun jan-dec FÖRVÄRVA 27 27
DE maj-j maj-de
ENHETER un c
MEUR 2014 2013 2014 2013 2013 MEUR 2013 2013
Rapporte Rapporte
rat 1) rat 1)
Nettooms 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Nettooms 46,9 257,0
ättning ättning
EBITDA 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0 EBITDA 2,3 6,9
(just.* (just.*
) )
EBITDA-m 8,9 7,9 9,2 7,7 6,4 EBITDA-m 4,9 2,7
arginal, arginal,
% %
(just.* (just.*
) )
EBITDA 25,4 -11,1 51,8 -2,6 5,9 EBITDA 0,1 -3,5
EBITDA-m 8,7 -5,3 8,9 -0,7 0,7 EBITDA-m 0,2 -1,4
arginal, arginal,
% %
Rörelser 13,4 8,3 27,1 13,3 15,7 Rörelser 0,6 -4,9
esultat esultat
(just.* (just.*
) )
Rörelsem 4,6 4,0 4,7 3,7 1,8 Rörelsem 1,3 -1,9
arginal, arginal,
% %
(just.* (just.*
) )
Rörelser 12,8 -19,3 25,5 -17,3 -33,4 Rörelser -1,5 -15,3
esultat esultat
Rörelsem 4,4 -9,3 4,4 -4,8 -3,9 Rörelsem -3,2 -6,0
arginal, arginal,
% %
Perioden 4,1 -22,0 8,4 -23,9 -57,4 Leverans 41 000 223 400
s volym,
resulta ton
t
Invester 8,6 4,6 14,1 6,8 22,6
ingar
Medeltal 2 770 1 970 2 770 1 814 2 216
anställ
da, FTE
Pro forma 2)
Nettooms 292,5 299,6 580,4 590,0 1 120,3
ättning
EBITDA** 26,0 16,3 53,4 35,2 64,1
(just.*
)
EBITDA** 8,9 5,4 9,2 6,0 5,7
-margina
l, %
(just.*
)
EBITDA** 25,4 13,3 51,8 31,5 42,3
EBITDA** 8,7 4,4 8,9 5,3 3,8
-margina
l, %
Leverans 228 400 231 100 454 000 458 100 885 300
volym,
ton

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar de stand-alone kostnadsbesparingar och synergieffekter som
uppnåtts efter den 27 maj 2013
1) Inklusive LP Europe från och med 27 maj 2013 och Coated Specialties från och
med 2 december 2013
2) Inklusive LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012.
Eftersom samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Från och med det första
kvartalet 2014 används den rapporterade siffran.

Rapporterat

Andra kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 292,5 (208,0). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 26,0 (16,5) med en justerad EBITDA-marginal på 8,9% (7,9%).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 13,4
(8,3) med en justerad rörelsemarginal på 4,5% (4,0%). Poster av engångskaraktär
uppgick till MEUR -0.6 (-27,6) och var kostnader för arbetet kring meddelandet
om invändningar från Europeiska kommissionen.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR 12,8 (-19,3) och periodens resultat till
MEUR 4,1 (-22,0).

Januari-juni 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 580,4 (362,5). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 53,4 (28,0) med en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (7,7%).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 27,1
(13,3) med en justerad rörelsemarginal på 4,7% (3,7%). Poster av
engångskaraktär uppgick till MEUR -1,6 (-30,6). Av dessa kostnader avsåg MEUR
1,1 kostnader för arbetet kring meddelandet om invändningar från Europeiska
kommissionen och MEUR 0,5 kostnader för aktiviteter för uppnående av synergier.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR 25,5 (-17,3) och periodens resultat till
MEUR 8,4 (-23,9).

Rapporterat jämfört med pro forma

Andra kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 292,5 (299,6).

Det justerade EBITDA-resultatet ökade och uppgick till MEUR 26,0 (16,3) med en
justerad EBITDA-marginal på 8,9% (5,4%).

Januari-juni 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 580,4 (590,0).

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 53,4 (35,2) med en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (6,0%).
Resultatet för första kvartalet 2013 innehöll en positiv resultateffekt om
cirka MEUR 3 som följd av upplösning av avsättningar för personalåtaganden.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 23 juli 2014 kl. 15.00
CEST (16.00 EEST) på Munksjös huvudkontor i Stockholm (Klarabergsviadukten 70,
hiss D, femte våningen). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i
telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 945742
Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0723_q2/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com

Bilagor:Munksjö Oyj_delårsrapport januari-juni 2014.pdf