Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 - Positiivinen tuloskehitys

Helsinki, Suomi, 2014-05-08 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 8.5.2014 klo. 7.30 CEST

Keskeistä ensimmäiseltä neljännekseltä 2014

- Liikevaihto oli 287,9 (154,5) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom
Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 27,4 (11,5) milj. euroa,
joka vastaa 9,5 % (7,5 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,7 (5,0) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -1,0 (-3,0) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa
synergiaetujen toteuttamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin sekä Euroopan
komissiolta vastaanotetun väitetiedoksiantoon liittyviin toimiin.

- Liiketulos oli 12,7 (2,0) milj. euroa ja kauden tulos 4,3 (-1,9) milj. euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,08 (-0,15) euroa.

- Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 237,6 (31.12.2013: 229,3,
31.3.2013: 218,3) milj. euroa, mikä vastaa 55,3 %:n (31.12.2013: 54,1 %;
31.3.2013: 109,2 %) velkaantumisastetta.

- Liiketoiminnan rahavirta oli -2,6 (3,5) milj. euroa.

AVAINLUVUT tammi-maalis tammi-
joulu
milj. euroa 2014 2013 2013
Liikevaihto 287,9 154,5 863,3
Käyttökate (oik.*) 27,4 11,5 55,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 9,5 7,5 6,4
Käyttökate 26,4 8,5 5,9
Käyttökateprosentti, % 9,2 5,5 0,7
Liiketulos (oik.*) 13,7 5,0 15,7
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 4,8 3,2 1,8
Liiketulos 12,7 2,0 -33,4
Liiketulosprosentti, % 4,4 1,3 -3,9
Kauden tulos 4,3 -1,9 -57,4
Tulos/osake, EUR 0,08 -0,15 -1,97
Korollinen nettovelka** 237,6 218,3 229,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Vertailukausien historialliset tiedot on oikaistu uuden standardin IFRS 11
mukaisesti, lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2013 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

"Munksjön ensimmäinen vuosineljännes hiljattain muodostuneena
erikoispaperiyhtiönä on nyt takanapäin. Yhdistyminen Ahlstrom Oyj:n Label and
Processing -liiketoiminta-alueen kanssa saatiin päätökseen, kun Brasilian
toiminnot siirtyivät osaksi konsernia ja Release Liners -liiketoiminta-aluetta
vuoden 2013 lopulla. Organisaatio on onnistunut hyvin kannattavuuden
parantamisessa ja on samanaikaisesti jo nyt onnistunut saavuttamaan
synergiaeduille asetetun tavoitteen alemman tason.

Hinnat pysyivät vakaina vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Decor- ja
Industrial Applications -liiketoiminta-alueilla toimitusmäärien kasvu
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli hyvä. Molemmat
liiketoiminta-alueet tekevät nyt parempaa tulosta ja niiden oikaistut
käyttökatteet olivat noin 14-15 prosenttia. Release Liners- ja Graphics and
Packaging -liiketoiminta-alueilla keskittyminen kannattavuuden parantamiseen ja
siihen liittyviin toimiin tuottaa nyt tulosta, ja molempien
liiketoiminta-alueiden tulos on parantunut edeltäviin vuosineljänneksiin
verrattuna.

Olen ylpeä organisaatiostamme, jonka saavuttama tulos vie meidät jälleen
askeleen lähemmäs kannattavuustavoitettamme 12 prosentin käyttökatteesta
liiketoimintasyklin aikana."

Tulevaisuuden näkymät

Munksjön tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2014 toisen
vuosineljänneksen aikana suhteellisen vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen
jälkeen. Hintojen odotetaan pysyvän ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla
paikallisissa valuutoissa mitattuina.

Kuten aiemmin on tiedotettu, synergiaedut tullaan saavuttamaan suunniteltua
aikaisemmin. Synergioihin liittyvien toimien odotetaan tulevan toteutuneiksi
vuoden 2014 aikana ja niiden odotetaan realisoituvan vuoden 2015 aikana.

Sellun tuotantolaitos Ruotsin Aspassa tulee aiemmin tiedotetun mukaisesti
pidentämään kunnossapitotöiden aikaväliään kahdestatoista kahdeksaantoista
kuukauteen, minkä seurauksena kunnossapitotöiden negatiivinen tulosvaikutus
siirtyy neljännestä vuosineljänneksestä toiseen vuosineljännekseen vuonna 2014.
Kunnossapitotöiden tulosvaikutuksen odotetaan olevan noin -4 milj. euroa.

Pääsiäisenä toteutettiin suunniteltuja lyhyempiä kunnossapitotöitä. Muilta osin
vuosittaiset lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt
suoritetaan, tullaan toteuttamaan samassa laajuudessa kuin vuonna 2013.

Uuden globaalin erikoispaperiyhtiön syntyminen - Munksjö AB:n ja Ahlstromin
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyminen

Munksjö Oyj syntyi ruotsalaisen Munksjö AB:n ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyessä. Toiminta jakautuu
neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners, Industrial Applications
sekä Graphics and Packaging. Liiketoiminta-alueet muodostavat myös Munksjön
raportointisegmentit.

Katsauskauden taloudellisen tuloksen lisäksi katsaukseen on sisällytetty
yhdistymistä koskevat taloudelliset pro forma -luvut havainnollistamaan
yhdistymisen vaikutusta. Koska yhdistyminen saatettiin päätökseen vuonna 2013,
pro forma -luvut on laadittu vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen asti.
Yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten pro forma -luvut on laadittu, on
saatavilla 13.2.2014 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut ja integraatiotyö

Liiketoimintojen yhdistymisen lasketaan edelleen tuovan vuositasolla 20-25
milj. euron synergiaedut, jotka liittyvät hankintoihin, tuotannon
tehostamiseen, mittakaavaetuihin sekä organisaation virtaviivaistamiseen.
Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos sisältää toteutuneita
synergioita noin 5 milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä
saavutettu synergiataso vastaa noin 20 milj. euron vuosittaista synergiatasoa.

Saavutetut synergiat ovat pääasiassa liittyneet hankintoihin ja organisaation
virtaviivaistamiseen. Loppujen, vuonna 2014 saavutettavien synergioiden,
odotetaan liittyvän organisaatioon virtaviivaistamiseen, mukaan lukien Graphics
and Packaging -liiketoiminta-alueen toimenpideohjelma.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat
edelleen arviolta 10-15 milj. euroa. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen
tulokseen kirjattiin noin 0,5 milj. euroa synergiaetujen toteuttamiseen
liittyviä kertaluonteisia kustannuksia vuoden 2013 tulokseen kirjattujen noin
11 milj. euron kustannusten lisäksi. Kustannusten kassavirtavaikutus vuoden
2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana oli 1,5 milj. euroa kun kustannusten
kassavirtavaikutus vuonna 2013 oli 4 milj. euroa. Kustannusten loppuosan
odotetaan kirjautuvan kassavirtaan loppuvuoden 2014 aikana.

Munksjö-konserni

tammi-maalis tammi-j HANKITUT TOIMINNOT 27.
oulu touko-jou
lu
milj. euroa 2014 2013 2013 milj. euroa 2013
Raportoitu 1) Raportoitu 1)
Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Liikevaihto 257,0
Käyttökate (oik.*) 27,4 11,5 55,0 Käyttökate (oik.*) 6,9
Käyttökateprosentti, 9,5 7,5 6,4 Käyttökateprosentti 2,7
% (oik.*) , % (oik.*)
Käyttökate 26,4 8,5 5,9 Käyttökate -3,5
Käyttökateprosentti, 9,2 5,5 0,7 Käyttökateprosentti -1,4
% , %
Liiketulos (oik.*) 13,7 5,0 15,7 Liiketulos (oik.*) -4,9
Liiketulosprosentti, 4,8 3,2 1,8 Liiketulosprosentti -1,9
% (oik*) , % (oik.*)
Liiketulos 12,7 2,0 -33,4 Liiketulos -15,3
Liiketulosprosentti, 4,4 1,3 -3,9 Liiketulosprosentti -6,0
% , %
Kauden tulos 4,3 -1,9 -57,4 Toimitukset 223 400
(tonnia)
Käyttöomaisuusinvest 5,5 2,2 22,6
oinnit
Henkilöstömäärä, FTE 2 770 1 658 2 216
Pro forma 2)
Liikevaihto 287,9 290,4 1 120,3
Käyttökate** (oik.*) 27,4 18,9 64,1
Käyttökateprosentti* 9,5 6,5 5,7
*, % (oik.*)
Käyttökate** 26,4 18,2 42,3
Käyttökateprosentti* 9,2 6,3 3,8
*, %
Toimitukset, tonnia 225 600 227 000 885 300

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Sisältää ne synergiasäästöt ja kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka
on saavutettu 27.5.2013 jälkeen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated
Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012.
Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro
forma-tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljännen vuosineljännekseen
saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat
raportoituja lukuja.

Raportoitu

Ensimmäinen neljännes 2014

Liikevaihto oli 287,9 (154,5) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen
yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli korkeampi ja oli 27,4 (11,5)
milj. euroa. Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,5 % (7,5 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,7 (5,0) milj. euroa ja
oikaistu liiketulosprosentti 4,8 % (3,2 %). Kertaluonteiset erät olivat -1,0
(-3,0) milj. euroa. Kertaluonteisista kustannuksista 0,5 milj. euroa liittyi
synergiaetujen toteuttamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin ja 0,5 milj. euroa
Euroopan komission väitetiedoksiantoon liittyviin toimiin.

Liiketulos oli 12,7 (2,0) milj. euroa ja katsauskauden tulos 4,3 (-1,9) milj.
euroa.

Raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen vertailu

Ensimmäinen neljännes 2014

Raportoitu liikevaihto oli hieman pro forma -liikevaihtoa pienempi, 287,9
(290,4) milj. euroa.

Oikaistu käyttökate oli korkeampi ja oli 27,4 (18,9) milj. euroa ja oikaistu
käyttökateprosentti oli 9,5 % (6,5 %). Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen
tulos sisälsi noin 3 milj. euron positiivisen tuloserän jaksotettujen
henkilöstökulujen purkamisen seurauksena.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkistamispäivänä 8.5.2014 klo. 11.00 EEST (10.00 CEST)
ravintola Palacessa Helsingissä, osoitteessa Eteläranta 10 (10. kerros, huone
Konferenssisali). Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström.
Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot
Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 943089
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0508_q1

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää
osoitteessa www.munksjo.com.

Liitteet:Munksjö Oyj_Osavuosikatsaus Q1 2014.pdf