Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2014 - Positiv lönsamhetsutveckling

Helsingfors, Finland, 2014-05-08 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 8 maj 2014 kl. 7:30 CEST

Centralt för det första kvartalet 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 287,9 (154,5). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes 2013.

- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 27,4 (11,5) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,5% (7,5%).

- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
13,7 (5,0). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -1,0 (-3,0) och bestod
av kostnader för aktiviteter för uppnående av synergier och av kostnader för
arbetet kring meddelandet om invändningar från Europeiska kommissionen.

- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 12,7 (2,0) och periodens resultat till
MEUR 4,3 (-1,9).

- Resultatet per aktie uppgick till EUR 0,08 (-0,15).

- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden till
MEUR 237,6 (31 dec 2013: 229,3, 31 mars 2013: 218,3) vilket motsvarar en
skuldsättningsgrad på 55,3% (31 dec 2013: 54,1%, 31 mars 2013: 109,2%).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR -2,6 (3,5).

NYCKELTAL jan-mars jan-dec
MEUR 2014 2013 2013
Nettoomsättning 287,9 154,5 863,3
EBITDA (just.*) 27,4 11,5 55,0
EBITDA-marginal, % (just.*) 9,5 7,5 6,4
EBITDA 26,4 8,5 5,9
EBITDA-marginal, % 9,2 5,5 0,7
Rörelseresultat (just.*) 13,7 5,0 15,7
Rörelsemarginal, % (just.*) 4,8 3,2 1,8
Rörelseresultat 12,7 2,0 -33,4
Rörelsemarginal, % 4,4 1,3 -3,9
Periodens resultat 4,3 -1,9 -57,4
Resultat per aktie, EUR 0,08 -0,15 -1,97
Räntebärande nettoskuld** 237,6 218,3 229,3

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Historiska siffror omräknade på grund av implementeringen av IFRS 11,
beskriven i noterna till delårsrapporten

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2013 om inte annat anges. Denna
delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och
engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den
svenska versionen gälla.

Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Munksjö har nu lagt sitt första kvartal som nyformat specialpappersbolag bakom
sig. Samgåendet mellan Munksjö AB och Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and
Processing slutfördes i samband med att den brasilianska verksamheten blev en
del av koncernen och av affärsområdet Release Liners i slutet av 2013.
Organisationen har både levererat en god lönsamhetsutveckling samt redan
uppnått den nedre nivån av det uppsatta synergimålet.

Det första kvartalet 2014 uppvisar stabila priser. Inom affärsområdena Decor
och Industrial Applications är volymtillväxten god jämfört med motsvarande
period föregående år. Dessa två affärsområden gör nu bättre resultat med
justerade EBITDA-marginaler runt 14-15 procent. Inom affärsområdena Release
Liners och Graphics and Packaging ser vi resultatet av vår ökade
lönsamhetsfokus då båda affärsområdena uppvisar förbättrade resultat jämfört
med föregående kvartal.

Jag är stolt över vår organisation som levererar ett resultat som återigen tar
oss ett steg närmare vårt lönsamhetsmål om en EBITDA-marginal på 12 procent
över en affärscykel."

Framtidsutsikter

Efterfrågan på Munksjös produkter förväntas förbli stabil under det andra
kvartalet 2014 efter ett relativt starkt första kvartal. Priserna i lokal
valuta förväntas ligga på samma nivå som under det första kvartalet.

Som tidigare kommunicerats, kommer synergierna om MEUR 20-25 att uppnås
tidigare än förväntat, då alla synergiaktiviteter förväntas vara genomförda
under 2014 och synergierna realiserade under 2015.

Den tidigare kommunicerade förändringen av intervallet från tolv till arton
månader mellan underhållsstoppen vid produktionsanläggningen för massa i Aspa
innebär att den negativa resultateffekten i affärsområdet Release Liners i år
uppkommer i det andra kvartalet istället för fjärde kvartalet. Resultateffekten
förväntas vara cirka MEUR -4.

Planerade kortare underhållsstopp genomfördes under påsken. I övrigt kommer de
årliga semesterstoppen, under vilka planenliga underhållsarbeten utförs, att
genomföras i samma utsträckning som under 2013.

En global marknadsledare inom specialpapper tar form - samgåendet mellan
Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

Munksjö Oyj är resultatet av samgåendet mellan svenska Munksjö AB och finska
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing. Verksamheten är uppdelad i
fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics
and Packaging. Affärsområdena utgör även Munksjös rapporteringssegment.

I tillägg till det finansiella resultatet för rapporteringsperioden, innehåller
delårsrapporten finansiell pro forma-information avseende samgåendet. Eftersom
samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Pro forma-informationen
presenteras endast i illustrativt syfte. Detaljerad information om hur pro
forma-informationen sammanställts finns i bokslutskommunikén som publicerades
den 13 februari 2014.

Synergier och integration

Som tidigare kommunicerats, avser de årliga synergierna för samgåendet inköp,
produktionseffektivitet, stordriftsfördelar samt effektivisering av
organisationen och beräknas fortsatt uppgå till MEUR 20-25. Resultatet för
första kvartalet 2014 innehåller realiserade synergier om cirka MEUR 5. Vid
utgången av första kvartalet hade en årlig synerginivå om cirka MEUR 20
uppnåtts.

Synergierna har främst uppnåtts inom inköp och genom effektivisering av
organisationen. Det är inom området för effektivisering av organisationen,
inklusive omstruktureringen av affärsområdet Graphics and Packaging, som
synergierna förväntas öka under fortsättningen av 2014.

Engångskostnaderna för att uppnå synergierna beräknas fortsatt uppgå till MEUR
10-15. I tillägg till de cirka MEUR 11 som belastade resultatet för 2013 har
MEUR 0,5 kostnader tillkommit under första kvartalet 2014. Kassaflödet har i
det första kvartalet 2014 belastats med cirka MEUR 1,5 i tillägg till de MEUR 4
som belastade kassaflödet 2013. Resten av engångskostnaderna förväntas belasta
kassaflödet under resterande del av 2014.

Munksjökoncernen

jan-mars jan-dec FÖRVÄRVADE ENHETER 27
maj-de
c
MEUR 2014 2013 2013 MEUR 2013
Rapporterat 1) Rapporterat 1)
Nettoomsättning 287,9 154,5 863,3 Nettoomsättning 257,0
EBITDA (just.*) 27,4 11,5 55,0 EBITDA (just.*) 6,9
EBITDA-marginal, % 9,5 7,5 6,4 EBITDA-marginal, % 2,7
(just.*) (just.*)
EBITDA 26,4 8,5 5,9 EBITDA -3,5
EBITDA-marginal, % 9,2 5,5 0,7 EBITDA-marginal, % -1,4
Rörelseresultat 13,7 5,0 15,7 Rörelseresultat -4,9
(just.*) (just.*)
Rörelsemarginal, % 4,8 3,2 1,8 Rörelsemarginal, % -1,9
(just.*) (just.*)
Rörelseresultat 12,7 2,0 -33,4 Rörelseresultat -15,3
Rörelsemarginal, % 4,4 1,3 -3,9 Rörelsemarginal, % -6,0
Periodens resultat 4,3 -1,9 -57,4 Leveransvolym, ton 223 400
Investeringar 5,5 2,2 22,6
Medeltal anställda, 2 770 1 658 2 216
FTE
Pro forma 2)
Nettoomsättning 287,9 290,4 1 120,3
EBITDA** (just.*) 27,4 18,9 64,1
EBITDA**-marginal, % 9,5 6,5 5,7
(just.*)
EBITDA** 26,4 18,2 42,3
EBITDA**-marginal, % 9,2 6,3 3,8
Leveransvolym, ton 225 600 227 000 885 300

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar de stand-alone kostnadsbesparingar och synergieffekter som
uppnåtts efter den 27 maj 2013
1) Inklusive LP Europe från och med 27 maj 2013 och Coated Specialties från och
med 2 december 2013
2) Inklusive LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012.
Eftersom samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Från och med det första
kvartalet 2014 används den rapporterade siffran.

Rapporterat

Första kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 287,9 (154,5). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 27,4 (11,5) med en justerad EBITDA-marginal på 9,5% (7,5%).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 13,7
(5,0) med en justerad rörelsemarginal på 4,8% (3,2%). Poster av engångskaraktär
uppgick till MEUR -1,0 (-3,0). Av dessa kostnader avsåg MEUR 0,5 kostnader för
uppnående av synergier och MEUR 0,5 kostnader för arbetet kring meddelandet om
invändningar från Europeiska kommissionen.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR 12,7 (2,0) och periodens resultat till MEUR
4,3 (-1,9).

Rapporterat jämfört med pro forma

Första kvartalet 2014

Den rapporterade omsättningen var något lägre än pro forma-omsättningen och
uppgick till MEUR 287,9 (290,4).

Det justerade EBITDA-resultatet ökade och uppgick till MEUR 27,4 (18,9) med en
justerad EBITDA-marginal på 9,5% (6,5%). Resultatet för det första kvartalet
2013 innehöll en positiv resultateffekt om cirka MEUR 3 som följd av upplösning
av avsättningar för personalåtaganden.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00 CEST
(11.00 EEST) på restaurang Palace i Helsingfors (Södra kajen 10, våning 10, rum
Conference hall). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström, verkställande
direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds
direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma
webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in
5-10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 943089
Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0508_q1

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.

Bilagor:Munksjö Oyj_Delårsrapport Q1 2014.pdf