Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 - Positiivinen orgaaninen kasvu ja tuloskehitys, synergiatavoite saavutettu

Helsinki, Suomi, 2014-10-29 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 29.10.2014 klo. 7.00 CET

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014 - Positiivinen orgaaninen
kasvu ja tuloskehitys, synergiatavoite saavutettu

Keskeistä kolmannelta neljännekseltä 2014

- Liikevaihto oli 275,9 (245,1) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta
orgaanisesta kasvusta ja vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja
Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen
yhdistämisestä.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 23,2 (11,0) milj. euroa,
joka vastaa 8,4 % (4,5 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 9,5 (-0,2) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -0,3 (-1,9) milj. euroa.

- Liiketulos oli 9,2 (-2,1) milj. euroa ja kauden tulos -3,4 (-7,3) milj. euroa.

- Munksjö allekirjoitti syyskuussa 2014 uuden rahoitussopimuksen operatiivisen
joustavuuden lisäämiseksi ja rahoituskustannusten alentamiseksi. Sopimuksen
myötä rahoituskustannukset alenevat vuositasolla noin 5 milj. euroa. Aiemman
rahoituksen takaisinmaksun yhteydessä vuosineljänneksen aikana kirjattiin
kuluksi aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron rahoituskustannus, joka ei
vaikuttanut kassavirtaan.

- Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut
kunnossapitotyöt tehtiin, toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna 2013,
poikkeuksena liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden
tuotantolaitoksen seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta
pidempään.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2014

- Liikevaihto oli 856,3 (607,6) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen
yhdistämisestä.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 76,6 (39,0) milj. euroa,
joka vastaa 8,9 % (6,4 %) oikaistua käyttökateprosenttia.

- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 36,6 (13,1) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -1,9 (-32,5) milj. euroa.

- Liiketulos oli 34,7 (-19,4) milj. euroa ja kauden tulos 5,0 (-31,2) milj.
euroa. Kauden tulokseen vaikutti aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron
rahoituskustannus, joka kirjattiin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä
kuluksi aiemman rahoituksen takaisinmaksun yhteydessä. Kirjauksella ei ollut
kassavirtavaikutusta.

- Osakekohtainen tulos oli 0,09 (-1,28) euroa.

- Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 240,8 (30.9.2013: 256,6;
31.12.2013: 229,3) milj. euroa, mikä vastaa 57,2 %:n (30.9.2013: 66,5 %,
31.12.2013: 54,1 %) velkaantumisastetta.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 24,5 (15,4) milj. euroa.

AVAINLUVUT heinä-syys tammi-syys tammi-joulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2013
Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3
Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 8,4 4,5 8,9 6,4 6,4
Käyttökate 22,9 9,1 74,7 6,5 5,9
Käyttökateprosentti, % 8,3 3,7 8,7 1,1 0,7
Liiketulos (oik.*) 9,5 -0,2 36,6 13,1 15,7
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 3,4 -0,1 4,3 2,2 1,8
Liiketulos 9,2 -2,1 34,7 -19,4 -33,4
Liiketulosprosentti, % 3,3 -0,9 4,1 -3,2 -3,9
Kauden tulos -3,4 -7,3 5,0 -31,2 -57,4
Tulos/osake, EUR -0,07 -0,19 0,09 -1,28 -1,97
Korollinen nettovelka** 240,8 256,5 240,8 256,5 229,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Vertailukausien historialliset tiedot on oikaistu uuden standardin IFRS 11
mukaisesti, lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2013 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

"Kolmannella vuosineljänneksellä saavutetut synergiat vastasivat 25 milj. euron
vuosittaista tasoa ja olivat aiemmin tiedotetun tavoitteen, 20-25 milj. euron,
ylemmällä tasolla. Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvillä kertaluonteisilla
kustannuksilla ei enää odoteta olevan tulosvaikutusta.

Integraatiotyön ja synergiaetujen seurannasta vastannut projektiryhmä päättää
työnsä vuodenvaihteessa hyvin tehdyn työn jälkeen. Tämän jälkeen liiketoiminnan
kehittämis- ja tehostamistyötä jatketaan osana normaalia liiketoimintaa.

Aiemmin ilmoitetut kunnossapito- ja lomaseisokit on toteutettu suunnitelman
mukaisesti. Seisokkien aikana asennettiin ja käynnistettiin myös kaksi
kalvonpainokonetta Graphics and Packaging liiketoiminta-alueen strategisina
investointeina. Käynnistys on sujunut aikataulun mukaisesti, ja edellytyksemme
vahvistaa tuotevalikoiman kehittämisen avulla kilpailukykyämme paranivat.

Kannattavuuden positiivisen kehityksen myötä pystyimme syyskuussa solmimaan
uuden pitkäaikaisen rahoituksen noin 1,5 prosenttiyksikköä alemmalla
vuosikorolla.

Euroopan taloudelliseen kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät ovat
lisääntyneet, mutta Munksjön markkina-asema on edelleen vakaa niin hintojen
kuin tilauskannankin osalta."

Tulevaisuuden näkymät

Munksjön tuotteiden markkinatilanteen ja kysynnän odotetaan pysyvän vakaina
vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä toimitusmääriltään
kausiluonteisesti hiljaisemman kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Hintojen
odotetaan pysyvän paikallisissa valuutoissa mitattuina samalla tasolla kuin
kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirran odotetaan edelleen paranevan
neljännellä vuosineljänneksellä.

Vuosittaiset liiketoimintojen yhdistymisen tuomat synergiaedut olivat syyskuun
lopussa 25 milj. euroa. Lisätoimia tulostavoitteen, 12 %:in käyttökateprosentti
liiketoimintasyklin aikana, saavuttamiseksi on sekä käynnistetty että
suunnitteilla.

Joulukuun lomaseisokkien odotetaan toteutuvan samassa laajuudessa kuin vuonna
2013.

Uusi globaali erikoispaperiyhtiö - Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and
Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyminen

Munksjö Oyj syntyi ruotsalaisen Munksjö AB:n ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyessä. Toiminta jakautuu
neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners, Industrial Applications
sekä Graphics and Packaging. Liiketoiminta-alueet muodostavat myös Munksjön
raportointisegmentit.

Katsauskauden taloudellisen tuloksen lisäksi katsaukseen on sisällytetty
yhdistymistä koskevat taloudelliset pro forma -luvut havainnollistamaan
yhdistymisen vaikutusta. Koska yhdistyminen saatettiin päätökseen vuonna 2013,
pro forma -luvut on laadittu vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen asti.
Yksityiskohtaisempia tietoja siitä, miten pro forma -luvut on laadittu, on
saatavilla 13.2.2014 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut ja integraatiotyö

Vuosittaiset liiketoimintojen yhdistymisen tuomat synergiaedut olivat vuoden
2014 kolmannen vuosineljänneksen lopussa noin 25 milj. euroa ja aiemmin
tiedotetun tavoitetason, 20-25 milj. euron, mukaiset. Saavutetut synergiaedut
liittyvät hankintoihin, tuotannon tehostamiseen, mittakaavaetuihin sekä
organisaation virtaviivaistamiseen.

Vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen tulos sisältää toteutuneita synergioita
noin 6,0 milj. euroa. Vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana saavutetut
synergiat toteutuivat pääasiassa Graphics and Packaging
-liiketoiminta-alueella.

Integraatiotyön seurannasta sekä synergiaeduista vastannut projektiryhmä
päättää työnsä jo vuodenvaihteessa.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten ei
odoteta ylittävän jo kuluiksi kirjattuja yhteensä 11,5 milj. euroa ja jäävän
näin aiemman arvion, 10-15 milj. euron, alemmalle tasolle.

Vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ei kirjattu synergiaetujen
toteuttamiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia. Kertaluonteiset
kustannukset rasittivat kolmannella vuosineljänneksellä kassavirtaa 1,0 milj.
euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu synergiaetujen, niiden toteuttamiseen
liittyvien kertaluonteisten kustannusten sekä kustannusten
kassavirtavaikutuksen kehitystä neljännesvuosittain.

milj. Vuosittaiset Toteutuneet Kertaluontei Kertaluonteisten
euroa synergiaedut synergiat set kustannusten vaikutus
katsauskauden tuloksessa kustannukset kassavirtaan
lopussa
Q2-Q4/ 11,0 5,0 11,0 -4,0
2013
Q1/201 20,0 5,0 0,5 -1,5
4
Q2/201 23,0 5,5 - -1,0
4
Q3/201 25,0 6,0 - -1,0
4

Munksjö-konserni

heinä-syys tammi-syys tammi- HANKITUT 27.tou 27.
joulu TOIMINNOT ko-syy touko
s -joulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 2013 milj. euroa 2013 2013
Raportoitu Raportoitu
1) 1)
Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Liikevaihto 152,0 257,0
Käyttökate 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0 Käyttökate 3,3 6,9
(oik.*) (oik.*)
Käyttökatep 8,4 4,5 8,9 6,4 6,4 Käyttökatep 2,2 2,7
rosentti, % rosentti, %
(oik.*) (oik.*)
Käyttökate 22,9 9,1 74,7 6,5 5,9 Käyttökate 0,1 -3,5
Käyttökatep 8,3 3,7 8,7 1,1 0,7 Käyttökatep 0,1 -1,4
rosentti, % rosentti, %
Liiketulos 9,5 -0,2 36,6 13,1 15,7 Liiketulos -3,0 -4,9
(oik.*) (oik.*)
Liiketulosp 3,4 -0,1 4,3 2,2 1,8 Liiketulosp -2,0 -1,9
rosentti, % rosentti, %
(oik*) (oik.*)
Liiketulos 9,2 -2,1 34,7 -19,4 -33,4 Liiketulos -6,2 -15,3
Liiketulosp 3,3 -0,9 4,1 -3,2 -3,9 Liiketulosp -4,1 -6,0
rosentti, % rosentti, %
Kauden -3,4 -7,3 5,0 -31,2 -57,4 Toimitukset 132 223
tulos (tonnia) 500 400
Käyttöomais 16,4 7,6 30,5 14,4 22,6
uusinvestoi
nnit
Henkilöstö 2 766 2 594 2 767 2 073 2 216
keskimääri
n, FTE
Pro forma 2)
Liikevaihto 275,9 265,1 856,3 855,1 1
120,3
Käyttökate* 23,2 12,1 76,6 47,3 64,1
* (oik.*)
Käyttökatep 8,4 4,6 8,9 5,5 5,7
rosentti**,
% (oik.*)
Käyttökate* 22,9 9,8 74,7 41,3 42,3
*
Käyttökatep 8,3 3,7 8,7 4,8 3,8
rosentti**,
%
Toimitukset 223 218 677 676 885
, tonnia 800 300 800 400 300

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Sisältää ne synergiasäästöt ja kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka
on saavutettu 27.5.2013 jälkeen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated
Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012.
Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro
forma-tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljännen vuosineljännekseen
saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat
raportoituja lukuja.

Raportoitu

Kolmas neljännes 2014

Liikevaihto oli 275,9 (245,1) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta
orgaanisesta kasvusta ja vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen
yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 23,2 (11,0) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,4 % (4,5 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 9,5 (-0,2) milj. euroa ja
oikaistu liikevoittoprosentti 3,4 % (-0,1 %). Kertaluonteiset erät olivat -0,3
(-1,9) milj. euroa ja olivat Euroopan komission väitetiedoksiannosta
aiheutuneita kustannuksia. Lisätietoja väitetiedoksiannosta on tämän
osavuosikatsauksen osiossa Muut asiat.

Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut
kunnossapitotyöt suoritettiin, toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna
2013 poikkeuksena liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden
tuotantolaitoksen seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta
pidempään.

Liiketulos oli 9,2 (-2,1) milj. euroa ja katsauskauden tulos -3,4 (-7,3) milj.
euroa.

Tammi-syyskuu 2014

Liikevaihto oli 856,3 (607,6) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta liiketoimintojen
yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 76,6 (39,0) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,9 %
(6,4 %).

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 36,6 (13,1) milj. euroa ja
oikaistu liiketulosprosentti 4,3 % (2,2 %). Kertaluonteiset erät olivat -1,9
(-32,5) milj. euroa. Näistä kustannuksista 1,4 milj. euroa liittyi Euroopan
komission väitetiedoksiantoon ja 0,5 milj. euroa synergiaetujen toteuttamiseksi
tehtyihin toimenpiteisiin. Lisätietoja väitetiedoksiannosta on tämän
osavuosikatsauksen osiossa Muut asiat.

Liiketulos oli 34,7 (-19,4) milj. euroa ja kauden tulos 5,0 (-31,2) milj. euroa.

Raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen vertailu

Kolmas neljännes 2014

Liikevaihto oli 275,9 (265,1) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 23,2 (12,1) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,4 % (4,6 %). Vuosittaiset kunnossapito- ja
lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt suoritettiin,
toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna 2013 poikkeuksena
liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden tuotantolaitoksen
seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta pidempään.

Tammi-syyskuu 2014

Liikevaihto oli 856,3 (855,1) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 76,6 (47,3) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 8,9 % (5,5 %). Vuoden 2013 ensimmäisen
neljänneksen tulokseen sisältyi noin 3 milj. euron positiivinen tuloserä, joka
oli seurausta jaksotettujen henkilöstökulujen purkamisesta.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkistamispäivänä 29.10.2014 klo. 11.00 EET (10.00 CET)
ravintola Savoyssä, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7.
kerros, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström.
Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 948557
Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_1029_q3

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö, joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.

Liitteet:Munksjö Oyj_osavuosikatsaus Q3 2014.pdf