Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2014 - Positiv organisk tillväxt och resultatutveckling, synergimålet uppnått

Helsingfors, Finland, 2014-10-29 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 29 Oktober 2014 KL. 7:00 CET

Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2014 - Positiv organisk tillväxt
och resultatutveckling, synergimålet uppnått

Centralt för tredje kvartalet 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 275,9 (245,1). Den högre
nettoomsättningen var ett resultat av organisk tillväxt och samgåendet mellan
Munksjö AB och Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes
2013.

- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 23,2 (11,0) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,4% (4,5%).

- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
9,5 (-0,2). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -0,3 (-1,9).

- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 9,2 (-2,1) och periodens resultat till
MEUR -3,4 (-7,3).

- Munksjö tecknade i september 2014 ett nytt finansieringsavtal för att öka
affärsverksamhetens flexibilitet och minska finansieringskostnaderna. Avtalet
ger cirka MEUR 5 lägre finansieringskostnader per år. I samband med
återbetalningen av den tidigare finansieringen i kvartalet kostnadsfördes en
tidigare kapitaliserad finansieringskostnad om MEUR 7,1, som inte påverkade
kassaflödet.

- De årliga underhålls- och semesterstoppen, under vilka planerade
underhållsarbeten genomfördes, skedde i samma utsträckning som under 2013 med
undantag för affärsområdet Graphics and Packaging, där stoppen under 2014 vid
affärsområdets två produktionsanläggningar var cirka en vecka längre.

Centralt för rapporteringsperioden januari-september 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 856,3 (607,6). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet som slutfördes 2013.

- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 76,6 (39,0) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,9% (6,4%).

- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
36,6 (13,1). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR-1,9 (-32,5).

- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 34,7 (-19,4) och periodens resultat till
MEUR 5,0 (-31,2). Periodens resultat påverkades av en tidigare kapitaliserad
finansieringskostnad om MEUR 7,1, som kostnadsfördes i samband med
återbetalningen av den tidigare finansieringen under det tredje kvartalet 2014.
Kostnaden påverkade inte kassaflödet.

- Resultatet per aktie uppgick till EUR 0,09 (-1,28).

- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden till
MEUR 240,8 (30 september 2013: 256,6; 31 december 2013: 229,3) vilket motsvarar
en skuldsättningsgrad på 57,2% (30 september 2013: 66,5%, 31 december 2013:
54,1%).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 24,5 (15,4).

NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec
MEUR 2014 2013 2014 2013 2013
Nettoomsättning 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3
EBITDA (just.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0
EBITDA-marginal, % (just.*) 8,4 4,5 8,9 6,4 6,4
EBITDA 22,9 9,1 74,7 6,5 5,9
EBITDA-marginal, % 8,3 3,7 8,7 1,1 0,7
Rörelseresultat (just.*) 9,5 -0,2 36,6 13,1 15,7
Rörelsemarginal, % (just.*) 3,4 -0,1 4,3 2,2 1,8
Rörelseresultat 9,2 -2,1 34,7 -19,4 -33,4
Rörelsemarginal, % 3,3 -0,9 4,1 -3,2 -3,9
Periodens resultat -3,4 -7,3 5,0 -31,2 -57,4
Resultat per aktie, EUR -0,07 -0,19 0,09 -1,28 -1,97
Räntebärande nettoskuld** 240,8 256,5 240,8 256,5 229,3

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Historiska siffror omräknade på grund av implementeringen av IFRS 11,
beskriven i noterna till helårsrapporten

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2013 om inte annat anges. Denna
delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och
engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den
svenska versionen gälla.

Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Under det tredje kvartalet nådde de årliga synergierna från samgåendet MEUR
25, det vill säga den övre nivån av det utlovade spannet på MEUR 20-25 och inga
fler engångskostnader för att uppnå synergierna förväntas påverka resultatet.

Projektgruppen som ansvarar för sammanställning och uppföljning av
integrationsarbetet och synergierna kommer att avsluta projektet vid årsskiftet
efter väl genomfört arbete. Därefter kommer det fortsatta arbetet med
utvecklingen och effektiviseringen av affärsverksamheten att vara en löpande
del av verksamheten.

De tidigare kommunicerade underhålls- och semesterstoppen har genomförts enligt
plan. Stoppen omfattade även en installering och uppstart av strategiska
investeringar i form av två filmpressar inom affärsområdet Graphics and
Packaging. Uppstarten har skett enligt tidtabell och vi har därmed fått bättre
förutsättningar att genom utveckling av produktsortimentet förstärka
konkurrenskraften.

Vår positiva lönsamhetsutveckling bidrog till att vi i september kunde avtala
om en ny långsiktig finansiering, som innebär en cirka 1,5 procentenheter lägre
årlig räntesats.

Osäkerhetsfaktorerna i och omkring den europeiska ekonomiska utvecklingen har
ökat, men marknadsläget för Munksjö är fortsatt stabilt, både avseende priser
och orderingång."

Framtidsutsikter

Marknadsläget och efterfrågan på Munksjös produkter förväntas vara stabila
under fjärde kvartalet 2014 efter ett tredje kvartal med säsongsmässigt lägre
volymer. Priserna i lokal valuta förväntas ligga på samma nivå som under tredje
kvartalet. Kassaflödet förväntas fortsatt förbättras under fjärde kvartalet.

De årliga synergierna för samgåendet uppgår i slutet av september till MEUR 25.
Ytterligare initiativ är påbörjade och planerade för att nå det finansiella
målet om 12 procents EBITDA-marginal över en affärscykel.

De säsongsmässiga stoppen i december förväntas ske i samma utsträckning som
under 2013.

En global marknadsledare inom specialpapper - samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstroms affärsområde Label and Processing

Munksjö Oyj är resultatet av samgåendet mellan svenska Munksjö AB och finska
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing. Verksamheten är uppdelad i
fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics
and Packaging. Affärsområdena utgör även Munksjös rapporteringssegment.

I tillägg till det finansiella resultatet för rapporteringsperioden, innehåller
delårsrapporten finansiell pro forma-information avseende samgåendet. Eftersom
samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Pro forma-informationen
presenteras endast i illustrativt syfte. Detaljerad information om hur pro
forma-informationen sammanställts finns i bokslutskommunikén som publicerades
den 13 februari 2014.

Synergier och integration

De årliga synergierna för samgåendet uppgick i slutet av tredje kvartalet 2014
till cirka MEUR 25, i linje med det tidigare kommunicerade målet om MEUR 20-25.
De årliga synergierna för samgåendet har uppnåtts inom inköp,
produktionseffektivitet, stordriftsfördelar samt genom effektivisering av
organisationen.

Resultatet för tredje kvartalet 2014 innehåller realiserade synergier om cirka
MEUR 6,0. Under tredje kvartalet 2014 uppnåddes synergierna främst inom
affärsområdet Graphics and Packaging.

Projektgruppen som ansvarat för sammanställningen och uppföljningen av
integrationsarbetet och synergierna kommer att avsluta sitt arbete redan vid
årsskiftet.

Engångskostnaderna för att uppnå synergierna beräknas inte överstiga de redan
kostnadsförda MEUR 11,5, som motsvararar den lägre nivån av det tidigare
kommunicerade spannet om MEUR 10-15.

Under tredje kvartalet 2014 uppstod inga engångskostnader för att uppnå
synergier. Engångskostnaderna belastade kassaflödet med MEUR 1,0 i tredje
kvartalet. Nedanstående tabell illustrerar den kvartalsvisa utvecklingen av
synergierna, engångskostnaderna samt engångskostnadernas kassaflödeseffekt.

MEUR Årliga synergier Realiserade Engångs-kost Engångskostnadernas
i slutet synergier nader kassaflödeseffekt
av i resultatet
rapporterings-pe
rioden
Q2-Q4/2 11,0 5,0 11,0 -4,0
013
Q1/2014 20,0 5,0 0,5 -1,5
Q2/2014 23,0 5,5 - -1,0
Q3/2014 25,0 6,0 - -1,0

Munksjökoncernen

jul-sep jan-sep jan-de FÖRVÄRVADE 27 27
c ENHETER maj-se maj-de
p c
MEUR 2014 2013 2014 2013 2013 MEUR 2013 2013
Rapporterat Rapporterat
1) 1)
Nettoomsätt 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Nettoomsätt 152,0 257,0
ning ning
EBITDA 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0 EBITDA 3,3 6,9
(just.*) (just.*)
EBITDA-marg 8,4 4,5 8,9 6,4 6,4 EBITDA-marg 2,2 2,7
inal, % inal, %
(just.*) (just.*)
EBITDA 22,9 9,1 74,7 6,5 5,9 EBITDA 0,1 -3,5
EBITDA-marg 8,3 3,7 8,7 1,1 0,7 EBITDA-marg 0,1 -1,4
inal, % inal, %
Rörelseresu 9,5 -0,2 36,6 13,1 15,7 Rörelseresu -3,0 -4,9
ltat ltat
(just.*) (just.*)
Rörelsemarg 3,4 -0,1 4,3 2,2 1,8 Rörelsemarg -2,0 -1,9
inal, % inal, %
(just.*) (just.*)
Rörelseresu 9,2 -2,1 34,7 -19,4 -33,4 Rörelseresu -6,2 -15,3
ltat ltat
Rörelsemarg 3,3 -0,9 4,1 -3,2 -3,9 Rörelsemarg -4,1 -6,0
inal, % inal, %
Periodens -3,4 -7,3 5,0 -31,2 -57,4 Leveransvol 132 223
resultat ym, ton 500 400
Investering 16,4 7,6 30,5 14,4 22,6
ar
Medeltal 2 766 2 594 2 767 2 073 2 216
anställda,
FTE
Pro forma 2)
Nettoomsätt 275,9 265,1 856,3 855,1 1
ning 120,3
EBITDA** 23,2 12,1 76,6 47,3 64,1
(just.*)
EBITDA**-ma 8,4 4,6 8,9 5,5 5,7
rginal, %
(just.*)
EBITDA** 22,9 9,8 74,7 41,3 42,3
EBITDA**-ma 8,3 3,7 8,7 4,8 3,8
rginal, %
Leveransvol 223 218 677 676 885
ym, ton 800 300 800 400 300

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar de stand-alone kostnadsbesparingar och synergieffekter som
uppnåtts efter den 27 maj 2013
1) Inklusive LP Europe från och med 27 maj 2013 och Coated Specialties från och
med 2 december 2013
2) Inklusive LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012.
Eftersom samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Från och med det första
kvartalet 2014 används den rapporterade siffran.

Rapporterat

Tredje kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 275,9 (245,1). Den högre nettoomsättningen
var ett resultat av organisk tillväxt och samgåendet som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 23,2 (11,0) med en justerad EBITDA-marginal på 8,4% (4,5%).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 9,5
(-0,2) med en justerad rörelsemarginal på 3,4% (-0,1%). Poster av
engångskaraktär uppgick till MEUR -0,3 (-1,9) och bestod av kostnader för
arbetet kring meddelandet om invändningar från Europeiska kommissionen. Mer
information om meddelandet om invändningar finns under rubriken Övrigt i denna
delårsrapport.

De årliga underhålls- och semesterstoppen, under vilka planerade
underhållsarbeten genomfördes, skedde i samma utsträckning som under 2013 med
undantag för affärsområdet Graphics and Packaging, där stoppen under 2014 vid
affärsområdets två produktionsanläggningar var cirka en vecka längre.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR 9,2 (-2,1) och periodens resultat till MEUR
-3,4 (-7,3).

Januari-september 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 856,3 (607,6). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 76,6 (39,0) med en justerad EBITDA-marginal på 8,9% (6,4%).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 36,6
(13,1) med en justerad rörelsemarginal på 4,3% (2,2%). Poster av
engångskaraktär uppgick till MEUR -1,9 (-32,5). Av dessa kostnader avsåg MEUR
1,4 kostnader för arbetet kring meddelandet om invändningar från Europeiska
kommissionen och MEUR 0,5 kostnader för aktiviteter för uppnående av synergier.
Mer information om meddelandet om invändningar finns under rubriken Övrigt i
denna delårsrapport.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR 34,7 (-19,4) och periodens resultat till
MEUR 5,0 (-31,2).

Rapporterat jämfört med pro forma

Tredje kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 275,9 (265,1).

Det justerade EBITDA-resultatet ökade och uppgick till MEUR 23,2 (12,1) med en
justerad EBITDA-marginal på 8,4% (4,6%). De årliga underhålls- och
semesterstoppen, under vilka planerade underhållsarbeten genomfördes, skedde i
samma utsträckning som under 2013 med undantag för affärsområdet Graphics and
Packaging, där stoppen under 2014 vid affärsområdets två
produktionsanläggningar var cirka en vecka längre.

Januari-september 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 856,3 (855,1).

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 76,6 (47,3) med en justerad EBITDA-marginal på 8,9% (5,5%).
Resultatet för första kvartalet 2013 innehöll en positiv resultateffekt om
cirka MEUR 3 som följd av upplösning av avsättningar för personalåtaganden.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 29 oktober 2014 kl. 10.00
CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14,
sjunde våningen, Helsingfors). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i
telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 948557
Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_1029_q3

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.

Bilagor:Munksjö Oyj_delårsrapport Q3 2014.pdf