Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013: Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun, synergiat toteutuvat suunniteltua nopeammin

Helsinki, Suomi, 2014-02-13 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
13.2.2014 KLO. 13.15 CET

Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013: Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin
loppuun, synergiat toteutuvat suunniteltua nopeammin

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä 2013

- Yhdistymisen toinen ja viimeinen vaihe saatettiin loppuun marras-joulukuun
vaihteessa.
- Liikevaihto oli korkeampi liiketoimintojen yhdistymisen seurauksena ja oli
255,7 (159,1) milj. euroa.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 16,0 (8,8) milj. euroa.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 2,6 (1,9) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa synergiaetujen toteuttamiseksi
tehtyihin toimenpiteisiin, mukaan lukien Graphics and Packaging
-liiketoiminta-alueen toimenpideohjelma, sekä korkeampiin ympäristövarauksiin,
ja olivat -16,6 (-2,2) milj. euroa.
- Liiketulos oli -14,0 (-0,3) milj. euroa ja kauden tulos -26,2 (-4,6) milj.
euroa.
- Osakekohtainen tulos oli -0,6 (-0,4) euroa.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2013

- Yhdistyminen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan
ja Brasilian toimintojen kanssa toteutettiin kahdessa vaiheessa touko- ja
joulukuussa.
- Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä 7. kesäkuuta.
- Liikevaihto oli korkeampi pääasiassa liiketoimintojen yhdistymisen
seurauksena ja oli 863,3 (607,1) milj. euroa.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 55,0 (42,3) milj. euroa.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 15,7 (16,9) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen
yhdistämiskustannuksiin ja olivat -49,1 (-9,4) milj. euroa.
- Liiketulos oli -33,4 (7,5) milj. euroa ja kauden tulos -57,4 (-10,4) milj.
euroa.
- Osakekohtainen tulos oli -2,0 (-0,9) euroa.
- Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 230,4 (30.9.2013: 257,5,
31.12.2012: 217,3) milj. euroa, mikä vastaa 54,4 %:n (30.9.2013: 66,8 %,
31.12.2012: 108,9 %) velkaantumisastetta. Korollinen nettovelka on vähentynyt
37,8 milj. eurolla verrattuna toiseen vuosineljännekseen.
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2013 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman
palautuksen määrä on 0,1 euroa osaketta kohden.

AVAINLUVUT loka-joulu tammi-joulu
milj. euroa 2013 2012 2013 2012
Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1
Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3 5,6 6,4 7,0
Käyttökate -0,6 6,6 5,9 32,8
Käyttökateprosentti, % -0,2 4,2 0,7 5,4
Liiketulos (oik.*) 2,6 1,9 15,7 16,9
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 1,0 1,2 1,8 2,8
Liiketulos -14,0 -0,3 -33,4 7,5
Liiketulosprosentti, % -5,5 -0,2 -3,9 1,2
Kauden tulos -26,2 -4,6 -57,4 -10,4
Tulos/osake, EUR -0,6 -0,4 -2,0 -0,9
Korollinen nettovelka 230,4 217,3 230,4 217,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Munksjön toimitusjohtaja Jan Åström:

"Munksjö saattoi joulukuun lopussa loppuun Munksjö AB:n ja Ahlstrom Oyj:n Label
and Processing
-erikoispaperiliiketoiminnan yhdistymisen, kun Ahlstromin Sao Paulon lähellä
sijaitseva erikoispaperitehdas Jacareissa, Brasiliassa, tuli osaksi konsernia.
Uusi konserni toimi lopullisessa muodossaan vuoden 2013 viimeisen kuukauden
aikana.

Munksjön liiketoiminta kehittyy edelleen myönteisesti ja erityisesti voidaan
mainita Decor- ja Industrial Applications -liiketoiminta-alueet. Decor
-liiketoiminta-alueen vuosittainen toimitusmäärä kasvoi 5 prosenttia ja
Industrial Applications -liiketoiminta-alueen 7 prosenttia viime vuoteen
verrattuna, samaan aikaan kuin hintakehitys on ollut vakaata. Vuoden aikana
alensimme käyttöpääomaamme ja liiketoimintojen yhdistymisen tuloksena yhtiön
pääomarakenne on selvästi parempi.

Vuonna 2014 Munksjö keskittyy jäljellä olevien synergioiden toteuttamiseen ja
integraatiotyön loppuunsaattamiseen. Työ synergioiden toteuttamiseksi jatkuu
samalla tehokkuudella. Vuoden lopussa vuosittainen synergiataso oli 11 milj.
euroa ja vuoden 2013 tulos sisältää 5 milj. euroa realisoituneita synergioita.
Vuosittaisen synergiatason, 20-25 milj. euroa, odotetaan olevan saavutettu jo
vuoden 2014 aikana, joten tulemme saavuttamaan lopullisen synergiatason
alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin. Vuosittaiset synergiat tulevat näin
ollen realisoitumaan jo vuoden 2015 aikana."

Graphics and Packaging liiketoiminta-alueen kannattavuuden merkittävään
parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma etenee suunnitelman mukaisesti.
Strateginen muutos, jonka tavoitteena on korvata tuotevalikoimassa olevat
matalakatteiset tuotteet, alkoi tuottaa tuloksia neljännen neljänneksen aikana.
Neuvottelut henkilövähennyksistä ammattijärjestöjen kanssa ovat käynnissä, ja
niiden odotetaan päättyvän vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Munksjö on aloittanut ensimmäisen toimintavuotensa lopullisessa muodossaan ja
organisaatio keskittyy nyt saavuttamaan asetetut synergia- ja
kannattavuustavoitteet."

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2014 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana Munksjön tuotteiden kysynnän
odotetaan yleisesti pysyvän vakaana, joskin joidenkin tuotealueiden kysynnässä
on havaittavissa parannusta. Hintojen odotetaan vuoden 2014 alussa pysyvän
vuoden 2013 neljännen vuosineljänneksen tasolla.

Synergiaetujen odotetaan saavutettavan suunniteltua aikaisemmin ja aiemmin
tiedotetun vuosittaisen synergiatason, 20-25, milj. euron, odotetaan
saavutettavan jo vuoden 2014 aikana. Synergioiden vuosittaisen kokonaistason
odotetaan realisoituvan jo vuonna 2015.

Tuotantolaitos Ruotsin Aspassa tulee pidentämään kunnossapitotöiden aikaväliään
kahdestatoista kahdeksaantoista kuukauteen, minkä seurauksena Aspan
kunnossapitotyöt tullaan toteuttamaan jo huhtikuussa 2014. Vuosittaiset
lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt suoritetaan, tullaan
muilta osin toteuttamaan samassa laajuudessa kuin vuonna 2013.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut

Liiketoimintojen yhdistymisen lasketaan edelleen tuovan vuositasolla 20-25
milj. euron synergiaedut, jotka liittyvät hankintoihin, tuotannon
tehostamiseen, mittakaavaetuihin sekä organisaation virtaviivaistamiseen.
Integraatiotyö aloitettiin toukokuussa, jolloin yhdistymisen ensimmäinen vaihe
toteutettiin, ja jatkuu suunnitelman mukaisesti. Neljännen vuosineljänneksen
loppuun mennessä saavutettu synergiataso vastaa noin 11 milj. euron
vuosittaista synergiatasoa. Saavutetut synergiat ovat pääasiassa liittyneet
hankintoihin ja organisaation virtaviivaistamiseen. Vuonna 2014 saavutettavien
synergioiden, mukaan lukien käynnistetty Graphics and Packaging
liiketoiminta-alueen toimenpideohjelma, odotetaan myös pääasiassa liittyvän
näihin synergia-alueisiin.

Vuoden 2013 tulos sisältää toteutuneita synergioita 5 milj. euroa.

Edellä mainitun lopullisen vuosittaisen synergiatason odotetaan saavutettavan
jo vuoden 2014 aikana ja aiemmin tiedotetun suunnitelman, 60 prosentin
vuosittaisen synergiatason saavuttaminen ensimmäisten 12 kuukauden aikana,
odotetaan toteutuvan nopeammin.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat
arviolta 10-15 milj. euroa, ja suurin osa näistä, noin 11 milj. euroa,
kirjattiin vuoden 2013 tulokseen. Näiden kustannusten kassavirtavaikutus vuonna
2013 oli noin 4 milj. euroa ja loppuosan odotetaan kirjautuvan kassavirtaan
vuoden 2014 aikana.

Vuosittaisten kustannussäästöjen (stand-alone cost savings) on arvioitu olevan
noin 11 milj. euroa, ja ne olivat seurausta erikoispaperiliiketoiminnan
toimimisesta erillään Ahlstromin muusta liiketoiminnasta. Vuosittaiset
kustannussäästöt ovat näin ollen aiemmin tiedotetun arvion, 10-15 milj. euron,
mukaiset.

Munksjö-konserni

loka-joulu tammi-joulu HANKITUT loka-j 27.
TOIMINNOT oulu touko-j
oulu
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 milj. euroa 2013 2013
Raportoitu 1) Raportoitu
1)
Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Liikevaihto 105,0 257,0
Käyttökate 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökate 3,6 6,9
(oik.*) (oik.*)
Käyttökatepro 6,3 5,6 6,4 7,0 Käyttökatepr 3,4 2,7
sentti, % osentti, %
(oik.*) (oik.*)
Käyttökate -0,6 6,6 5,9 32,8 Käyttökate -3,6 -3,5
Käyttökatepro -0,2 4,2 0,7 5,4 Käyttökatepr -3,4 -1,4
sentti, % osentti, %
Liiketulos 2,6 1,9 15,7 16,9 Liiketulos -1,9 -4,9
(oik.*) (oik.*)
Liiketulospro 1,0 1,2 1,8 2,8 Liiketulospr -1,8 -1,9
sentti, % osentti, %
(oik*) (oik.*)
Liiketulos -14,0 -0,3 -33,4 7,5 Liiketulos -9,1 -15,3
Liiketulospro -5,5 -0,2 -3,9 1,2 Liiketulospr -8,7 -6,0
sentti, % osentti, %
Kauden tulos -26,2 -4,6 -57,4 -10,4 Toimitukset 90 914 223 414
(tonnia)
Käyttöomaisuu 8,2 5,4 22,6 14,8
sinvestoinnit
Henkilöstömää 2 641 1 669 2 216 1 679
rä, FTE
Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot) 2)
Liikevaihto 265,2 288,5 1 120,3 1 154,6
Käyttökate** 16,8 23,3 64,1 76,6
(oik.*)
Käyttökatepro 6,3 8,1 5,7 6,6
sentti**, %
(oik.*)
Käyttökate** 1,0 21,1 42,3 39,8
Käyttökatepro 0,4 7,3 3,8 3,4
sentti**, %
Toimitukset, 208 875 222 439 885 232 897 371
tonnia

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Sisältää ne synergiasäästöt ja kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka
on saavutettu 27.5.2013 jälkeen. Lisätietoja liitetiedoissa kohdassa
Liiketoimintojen yhdistäminen.
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated
Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013.
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012.

Raportoitu

Neljäs neljännes 2013

Liikevaihto oli korkeampi edellisvuoteen verrattuna pääasiassa seurauksena
liiketoimintojen yhdistymisestä ja oli 255,7 (159,1) milj. euroa. Hankitut
toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 105,0 milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli korkeampi ja oli 16,0 (8,8)
milj. euroa. Oikaistu käyttökateprosentti oli 6,3 % (5,6 %). Kertaluonteisilla
erillä oikaistu liiketulos oli 2,6 (1,9) milj. euroa ja oikaistu
liiketulosprosentti 1,0 % (1,2 %). Kertaluonteiset erät olivat -16,6 (-2,2)
milj. euroa ja liittyivät pääasiassa synergiaetujen saavuttamiseksi tehtyihin
toimenpiteisiin, mukaan lukien Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen
toimenpideohjelma, sekä korkeampiin ympäristövarauksiin.

Liiketulos oli -14,0 (-0,3) milj. euroa ja tilikauden tulos -26,2 (-4,6) milj.
euroa.

Tammi-joulukuu 2013

Liikevaihto oli korkeampi edellisvuoteen verrattuna pääasiassa seurauksena
liiketoimintojen yhdistymisestä ja oli 863,3 (607,1) milj. euroa. Hankitut
toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 257,0 milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli korkeampi ja oli 55,0 (42,3)
milj. euroa. Oikaistu käyttökateprosentti oli 6,4 % (7,0 %). Kertaluonteisilla
erillä oikaistu liiketulos oli 15,7 (16,9) milj. euroa ja oikaistu
liiketulosprosentti
oli 1,8 % (2,8 %). Kertaluonteiset erät olivat -49,1 (-9,4) milj. euroa ja
liittyivät pääasiassa liiketoimintojen yhdistämiskustannuksiin. Kertaluonteiset
erät raportointijaksolta tammikuu-joulukuu 2013 on esitetty alla olevassa
taulukossa.

milj.euroa

Liiketoimintojen yhdistämiskustannukset
-13,4
Kustannus liitttyen vastuusitoumukseen
-13,5
Varaston uudelleenarvostus käypään arvoon
-2,4
Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kustannukset
-11,0
Korkeammat ympäristövaraukset
-6,3
Muut erät
-2,5
Yhteensä
-49,1

Liiketoimintojen yhdistämiskustannukset koostuvat pääosin taloudellisten ja
juridisten neuvonantajien palkkioista sekä markkinatutkimuksista ja vastaavista
järjestelyn arvioinnissa käytetyistä toimista.

Munksjö sitoutui vastaamaan tietyistä kustannuksista, jotka liittyvät
EU-komission kilpailuviranomaisen vaatimukseen joidenkin Saksan Osnabrückissa
sijaitsevien toimintojen myynnistä. Kertaluonteiset erät sisältävät 13,5 milj.
euron kustannuksen liittyen tähän sitoumukseen. Kustannus kirjattiin
kokonaisuudessaan vuoden 2013 toisen neljänneksen tulokseen. Vastaava vaikutus
vuoden 2013 rahavirtaan oli 2,5 milj. euroa.

Varaston uudelleenarvostus käypään arvoon tarkoittaa hankintahetkellä tehtyä
kassavaikutuksetonta varaston ylöskirjausta.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kustannukset liittyvät aiemmin
tiedotettujen synergioiden saavuttamiseen, Graphics and Packaging
-liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelyohjelma mukaan lukien.
Ympäristövaraukset Italiassa ja Yhdysvalloissa suljetuista tuotantolaitoksista
ovat kasvaneet olosuhteiden muutosten seurauksena. Korkeammat
ympäristövaraukset liittyvät Italiassa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien
suljettujen tehtaiden korotettuihin ympäristövarauksiin.

Muut kertaluonteiset erät sisältävät muun muassa pienempiä
uudelleenjärjestelykustannuksia, joiden ei ole katsottu kuuluvan Graphics and
Packaging -liiketoiminta-alueen toimenpideohjelmaan.

Liiketulos oli -33,4 (7,5) milj. euroa ja tilikauden tulos -57,4 (-10,5) milj.
euroa.

Pro forma II

Neljäs neljännes 2013

Pro forma II -liikevaihto laski ollen 265,2 (288,5) milj. euroa. Brasilian
realin arvo on heikentynyt merkittävästi suhteessa euroon vuoteen 2012
verrattuna, mikä vaikuttaa Brasilian liiketoimintojen euromääräiseen
liikevaihtoon ja tulokseen. Brasilian liiketoiminta kuuluu Release Liners
-liiketoiminta-alueeseen.

Oikaistu pro forma II -käyttökate laski ollen 16,8 (23,3) milj. euroa ja
oikaistu pro forma II -käyttökateprosentti oli 6,3 % (8,1 %). Neljännen
vuosineljänneksen 2012 tulokseen sisältyy noin 8 milj. euron positiivinen
tuloserä, muun muassa jaksotettujen henkilöstökulujen ja tuotantokulujen
purkamisen seurauksena.

Tammi-joulukuu 2013

Pro forma II -liikevaihto pieneni ollen 1 120,3 (1 154,6) milj. euroa.
Industrial Applications -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi, kun taas
Decor -liiketoiminta-alueen liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla.
Release
Liners -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski vuoteen 2012 verrattuna.
Brasilian realin arvo on heikentynyt merkittävästi suhteessa euroon vuoteen
2012 verrattuna, mikä vaikuttaa liiketoiminta-alueen Brasilian liiketoimintojen
euromääräiseen liikevaihtoon sekä tulokseen. Graphics and Packaging
-liiketoiminta-alueen liikevaihto laski edellisvuotisesta.

Decor- ja Industrial Applications -liiketoiminta-alueiden oikaistut
käyttökateprosentit olivat edellisvuotisia korkeammat, Release Liners- ja
Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueiden puolestaan alhaisemmat. Hieman
matalammat raaka-aineiden hinnat vuonna 2013 vaikuttivat kannattavuuteen
positiivisesti, mutta aiempaa epäsuotuisampi tuotejakauma pienensi vaikutusta.
Lomaseisokit toteutettiin kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien
mukaisessa laajuudessa, mutta niiden negatiivinen tulosvaikutus oli hieman
suurempi kuin edellisvuonna.

Oikaistu pro forma II -käyttökate pieneni ollen 64,1 (76,6) milj. euroa.
Oikaistu pro forma II -käyttökateprosentti oli 5,7 % (6,6 %). Neljännen
vuosineljänneksen 2012 tulokseen sisältyy noin 8 milj. euron positiivinen
tuloserä muun muassa jaksotettujen henkilöstökulujen ja tuotantokulujen
purkamisen seurauksena. Ensimmäisen vuosineljänneksen 2013 tulokseen sisältyy
noin 3 milj. euron positiivinen tuloserä muun muassa jaksotettujen
henkilöstökulujen purkamisen seurauksena.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkistamispäivänä 13.2.2014 klo. 16.00 Suomen aikaa
yhtiön pääkonttorilla Tukholmassa, osoitteessa Klarabergsviadukten 70, hissi D,
5. kerros. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus
on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 940958
Suora linkki internetlähetykseen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0213_q4/#/stream

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015

Liitteet:Munksjö Oyj_Tilinpäätöstiedote_2013.pdf