Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2013: Samgåendet slutfördes och synergierna realiseras tidigare än planerat

Helsingfors, Finland, 2014-02-13 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
13 FEBRUARI 2014 KL. 13.15 CET

Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2013: Samgåendet slutfördes och synergierna
realiseras tidigare än planerat

Centralt för det fjärde kvartalet 2013

- I månadsskiftet november-december slutfördes den andra och sista fasen av
samgåendet.
- Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet var högre och uppgick till MEUR
255,7 (159,1) främst som ett resultat av samgåendet.
- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 16,0 (8,8).
- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
2,6 (1,9). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -16,6 (-2,2) och var
huvudsakligen kostnader för aktiviteter för uppnåendet av synergier, inklusive
åtgärdsprogrammet för affärsområdet Graphics and Packaging, samt ökade
miljöreserveringar.
- Rörelseresultatet uppgick till MEUR -14,0 (-0,3) och periodens resultat till
MEUR -26,2 (-4,6).
- Resultatet per aktie uppgick till EUR -0,6 (-0,4).

Centralt för rapporteringsperioden januari-december 2013

- Samgåendet med Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Europa och
Brasilien slutfördes i två olika faser, i maj respektive december.
- Handeln med Munksjö Oyj:s aktier på Helsingforsbörsen inleddes den 7 juni.
- Nettoomsättningen var högre och uppgick till MEUR 863,3 (607,1) främst som
ett resultat av samgåendet.
- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 55,0 (42,3).
- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
15,7 (16,9). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -49,1 (-9,4) och var
huvudsakligen kostnader relaterade till samgåendet.
- Rörelseresultatet uppgick till MEUR -33,4 (7,5) och periodens resultat till
MEUR -57,4 (-10,4).
- Resultatet per aktie uppgick till EUR -2,0 (-0,9).
- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden till
MEUR 230,4 (30 sep 2013: 257,5, 31 dec 2012: 217,3) vilket motsvarar en
skuldsättningsgrad på 54,4% (30 sep 2013: 66,8%, 31 dec 2012: 108,9%).
Nettoskulden har minskat med MEUR 37,8 sedan slutet av det andra kvartalet.
- Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,1 euro per aktie delas ut till
aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital
på basis av den balansräkning (per den 31 december 2013) som fastställs av
bolagsstämman.

NYCKELTAL okt-dec jan-dec
MEUR 2013 2012 2013 2012
Nettoomsättning 255,7 159,1 863,3 607,1
EBITDA (just*) 16,0 8,8 55,0 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 6,3 5,6 6,4 7,0
EBITDA -0,6 6,6 5,9 32,8
EBITDA-marginal, % -0,2 4,2 0,7 5,4
Rörelseresultat (just*) 2,6 1,9 15,7 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) 1,0 1,2 1,8 2,8
Rörelseresultat -14,0 -0,3 -33,4 7,5
Rörelsemarginal, % -5,5 -0,2 -3,9 1,2
Periodens resultat -26,2 -4,6 -57,4 -10,4
Resultat per aktie, EUR -0,6 -0,4 -2,0 -0,9
Räntebärande nettoskuld 230,4 217,3 230,4 217,3

* justerat för poster av engångskaraktär

Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Munksjö slutförde i december samgåendet mellan Munksjö AB och Ahlstrom Abp:s
specialpappersdivision Label and Processing genom att Ahlstroms
specialpappersbruk i Jacarei utanför Sao Paulo i Brasilien blev en del av
Munksjökoncernen. Den nya kompletta koncernen var i sin helhet verksam under
den sista månaden 2013.

Munksjös affärer fortsätter att utvecklas positivt. Speciellt kan nämnas
affärsområdena Decor och Industrial Applications, där volymtillväxten var 5
respektive 7 procent på helårsbasis samtidigt som priserna varit stabila. Under
året fortsatte koncernen att frigöra rörelsekapital och samgåendet medförde en
klart förbättrad kapitalstruktur.

Under 2014 ligger Munksjös fokus på realiseringen av resterande synergier och
avslutandet av integrationen. Synergiarbetet fortgår med oförminskad kraft. Vid
årsskiftet uppgick den årliga synerginivån till MEUR 11. De realiserade
synergierna för 2013 blev MEUR 5. Synergierna om MEUR 20-25 kommer att uppnås
tidigare än förväntat, då den årliga nivån väntas vara inom det kommunicerade
spannet redan under 2014, och i sin helhet väntas realiseras redan under 2015.

Programmet för att väsentligt förbättra lönsamheten för affärsområdet Graphics
and Packaging löper enligt plan. Den strategiska förändringen som innebär att
ersätta produkter med lågt bidrag i produktportföljen, började ge effekt i det
fjärde kvartalet. Förhandlingar pågår rörande personalneddragningar med de
berörda fackliga organisationerna och ambitionen är att avsluta dem under det
första kvartalet 2014.

Munksjös första år som komplett bolag har inletts och organisationen har nu
siktet inställt på att leverera på de uppsatta synergi- och lönsamhetsmålen."

Framtidsutsikter

Under det första halvåret 2014 förväntas efterfrågan på Munksjös produkter
generellt sett vara stabil, men en viss förbättring för några produktområden
kan skönjas. Priserna förväntas ligga på samma nivå i början av 2014 som under
det fjärde kvartalet 2013.

Synergierna om MEUR 20-25 kommer att uppnås tidigare än förväntat, då den
årliga nivån väntas vara inom det kommunicerade spannet redan under 2014, och i
sin helhet förväntas realiseras redan under 2015.

Produktionsanläggningen i Aspa kommer att förlänga intervallen mellan
underhållsstoppen från tolv till arton månader. Detta innebär att Aspas
underhållsstopp kommer att genomföras redan i början av april 2014. I övrigt
kommer de årliga semesterstoppen, under vilka planenliga underhållsarbeten
utförs, att genomföras i samma utsträckning som under 2013.

Synergier och integration

De årliga synergierna för samgåendet avser inköp, produktionseffektivitet,
stordriftsfördelar samt effektivisering av organisationen och beräknas fortsatt
uppgå till MEUR 20-25.

Integrationsarbetet inleddes i maj då samgåendets första fas slutfördes och
fortlöper enligt plan. Till och med slutet av det fjärde kvartalet uppnåddes en
årlig synerginivå på MEUR 11. Synergierna har främst uppnåtts inom inköp och
genom effektivisering av organisationen. Det är även inom dessa områden som
synergierna, inklusive den påbörjade omstruktureringen av affärsområdet
Graphics and Packaging, förväntas öka under 2014.

Resultatet för 2013 innehåller realiserade synergier om MEUR 5.

En årlig synerginivå inom det kommunicerade spannet beräknas uppnås redan under
2014. Den tidigare kommunicerade nivån på 60 procent inom tolv månader
förväntas överträffas.

Engångskostnaderna för att uppnå synergierna beräknas uppgå till MEUR 10-15 och
huvuddelen av dessa, cirka MEUR 11, belastade resultatet för 2013. Av dessa
kostnader har MEUR 4 belastat kassaflödet för 2013, medan resten av kostnaderna
förväntas belasta kassaflödet under 2014.

Kostnadsbesparingar till följd av att specialpappersverksamheten skiljdes från
Ahlstroms övriga verksamhet (stand-alone cost savings) har på årsbasis
beräknats uppgå till MEUR 11, vilket ligger inom den tidigare kommunicerade
nivån på MEUR 10-15.

Munksjökoncernen

okt-dec jan-dec FÖRVÄRVADE okt-de 27
ENHETER c maj-dec
MEUR 2013 2012 2013 2012 MEUR 2013 2013
Rapporterat Rapporterat
1) 1)
Nettoomsättni 255,7 159,1 863,3 607,1 Nettoomsättn 105,0 257,0
ng ing
EBITDA 16,0 8,8 55,0 42,3 EBITDA 3,6 6,9
(just*) (just*)
EBITDA-margin 6,3 5,6 6,4 7,0 EBITDA-margi 3,4 2,7
al, % (just*) nal, %
(just*)
EBITDA -0,6 6,6 5,9 32,8 EBITDA -3,6 -3,5
EBITDA-margin -0,2 4,2 0,7 5,4 EBITDA-margi -3,4 -1,4
al, % nal, %
Rörelseresult 2,6 1,9 15,7 16,9 Rörelseresul -1,9 -4,9
at (just*) tat (just*)
Rörelsemargin 1,0 1,2 1,8 2,8 Rörelsemargi -1,8 -1,9
al, % (just*) nal, %
(just*)
Rörelseresult -14,0 -0,3 -33,4 7,5 Rörelseresul -9,1 -15,3
at tat
Rörelsemargin -5,5 -0,2 -3,9 1,2 Rörelsemargi -8,7 -6,0
al, % nal, %
Periodens -26,2 -4,6 -57,4 -10,4 Leveransvoly 90 914 223 414
resultat m, ton
Investeringar 8,2 5,4 22,6 14,8
Medeltal 2 641 1 669 2 216 1 679
anställda,
FTE
Pro forma II (inklusive LP Europe och Coated Specialties) 2)
Nettoomsättni 265,2 288,5 1 120,3 1 154,6
ng
EBITDA** 16,8 23,3 64,1 76,6
(just*)
EBITDA**-marg 6,3 8,1 5,7 6,6
inal, %
(just*)
EBITDA** 1,0 21,1 42,3 39,8
EBITDA**-marg 0,4 7,3 3,8 3,4
inal, %
Leveransvolym 208 875 222 439 885 232 897 371
, ton

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar de stand-alone kostnadsbesparingar och synergieffekter som
uppnåtts efter den 27 maj 2013. Tilläggsinformation under rubriken pro
forma-information i noterna till delårsrapporten.
1) Inklusive LP Europe från och med 27 maj 2013 och Coated Specialties från och
med 2 december 2013.
2) Inklusive LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012.

Rapporterat

Fjärde kvartalet 2013

Nettoomsättningen var högre och uppgick till MEUR 255,7 (159,1) främst som ett
resultat av samgåendet. Den förvärvade verksamheten tillförde MEUR 105,0 i
omsättning.

Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet var högre och uppgick till
MEUR 16,0 (8,8) med en justerad EBITDA-marginal på 6,3% (5,6%). Justerat för
engångsposter uppgick rörelseresultatet till MEUR 2,6 (1,9) med en justerad
rörelsemarginal på 1,0% (1,2%). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR
-16,6 (-2,2) och var huvudsakligen kostnader för aktiviteter för uppnåendet av
synergier inklusive åtgärdsprogrammet för affärsområdet Graphics and Packaging
samt ökade miljöreserveringar.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR -14,0 (-0,3) och periodens resultat till
MEUR -26,2 (-4,6).

Januari-december 2013

Nettoomsättningen var högre och uppgick till MEUR 863,3 (607,1) främst som ett
resultat av samgåendet. Den förvärvade verksamheten tillförde MEUR 257,0 i
omsättning.

Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet var högre och uppgick till
MEUR 55,0 (42,3) med en justerad EBITDA-marginal på 6,4% (7,0%). Justerat för
engångsposter uppgick rörelseresultatet till MEUR 15,7 (16,9) med en justerad
rörelsemarginal på 1,8% (2,8%). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR
-49,1 (-9,4) och var främst kostnader relaterade till samgåendet. I tabellen
nedan redogörs för poster av engångskaraktär för perioden januari-december
2013.

MEUR

Transaktionskostnader
-13,4
Ansvarsförbindelse i samband med avyttringen -13,5
Varulagrets verkliga värde
-2,4
Kostnader för aktiviteter för att uppnå synergier
-11,0
Miljöreserveringar
-6,3
Övriga kostnader
-2,5
Totalt
-49,1

Transaktionskostnaderna består till största delen av kostnaden för finansiella
och juridiska rådgivare samt marknadsstudier och liknande som använts i
bedömningen av transaktionen. Ansvarsförbindelse i samband med avyttringen
innebär att Munksjö förband sig att stå för vissa kostnader i samband med den
av Europeiska kommissionens konkurrensmyndighet krävda avyttringen av viss
verksamhet i Osnabrück i Tyskland. Detta åtagande ingår i poster av
engångskaraktär med MEUR 13,5.

Kostnaden belastade i sin helhet resultatet i det andra kvartalet 2013. Den
motsvarande belastningen på kassaflödet under 2013 var MEUR 2,5. Varulagrets
verkliga värde är den icke kassapåverkande uppskrivningen av lagret som skedde
vid förvärvstidpunkten. Kostnader för aktiviteter för att uppnå synergier och
integration är kostnader för att uppnå den kommunicerade synerginivån inklusive
omstruktureringsprogrammet för Graphics and Packaging. Miljöreserveringarna för
de stängda bruken i Italien och USA har ökats. Övriga kostnader av
engångskaraktär innefattar bland annat mindre omstruktureringskostnader som
inte ansetts vara en del av synergiprogrammet.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR -33,4 (7,5) och periodens resultat till
MEUR -57,4 (-10,5).

Pro forma II

Fjärde kvartalet 2013

Pro forma II-omsättningen minskade och uppgick till MEUR 265,2 (288,5). Den
brasilianska realen har försvagats markant mot euron jämfört med 2012, vilket
påverkar den brasilianska verksamhetens omsättning och resultat mätt i euro.
Den brasilianska verksamheten ingår i affärsområdet Release Liners.

Det justerade pro forma II EBITDA-resultatet minskade och uppgick till MEUR
16,8 (23,3) med en justerad pro forma II EBITDA-marginal på 6,3% (8,1%).
Resultatet för det fjärde kvartalet 2012 innehöll en positiv resultateffekt om
cirka MEUR 8, bland annat som följd av en upplösning av avsättningar för
personalåtaganden och produktionskostnader.

Januari-december 2013

Pro forma II-omsättningen minskade och uppgick till MEUR 1 120,3 (1 154,6).
Affärsområdet Industrial Applications nettoomsättning var högre, medan
nettoomsättningen för affärsområdet Decor låg på samma nivå som föregående år.
Nettoomsättningen för affärsområdet Release Liners var lägre än under 2012. Den
brasilianska realen har försvagats markant mot euron jämfört med 2012, vilket
påverkar omsättning och resultat mätt i euro för den brasilianska verksamheten.
Nettoomsättningen för affärsområdet Graphics and Packaging var lägre än under
2012.

Affärsområdena Decor och Industrial Applications levererade högre justerade
EBITDA-marginaler jämför med föregående år, medan motsvarande marginaler för
affärsområdena Release Liners och Graphics and Packaging var lägre. Något lägre
råvarupriser under 2013 hade en positiv effekt, men den reducerades av en
mindre gynnsam produktmix. Omfattningen av semesterstoppen i det tredje
kvartalet var planenlig, men den negativa resultateffekten blev något högre än
föregående år.

Det justerade pro forma II EBITDA-resultatet var lägre och uppgick till MEUR
64,1 (76,6) med en justerad pro forma II EBITDA-marginal på 5,7% (6,6%).
Resultatet för det fjärde kvartalet 2012 innehöll en positiv resultateffekt om
cirka MEUR 8, bland annat som följd av en upplösning av avsättningar för
personalåtaganden och produktionskostnader. Resultatet för det första kvartalet
2013 innehöll en positiv resultateffekt om cirka MEUR 3, bland annat som följd
av en upplösning av avsättningar för personalåtaganden.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 13 februari 2014 kl. 15.00
CET (16.00 EET) på bolagets huvudkontor i Stockholm (Klarabergsviadukten 70,
hiss D, femte våningen). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbplats senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen
ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Konferensens kod: 940958
Direkt länk till webbkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2014_0213_q4/#/stream

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015

Bilagor:Munksjö Oyj_Bokslutskommunike_2013.pdf