Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2014: Operatiivinen tulos yli kaksinkertaistui vuonna 2014

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2015 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin vuoden 2014 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2014

Operatiivinen tulos yli kaksinkertaistui vuonna 2014

Jatkuvat toiminnot loka-joulukuu 2014 verrattuna loka-joulukuuhun 2013

 • Liikevaihto 247,0 miljoonaa euroa (243,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto / tappio ilman kertaluonteisia eriä -1,8 miljoonaa euroa (-2,5 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä -0,7 (-1,0).
 • Liikevoitto / tappio -4,3 miljoonaa euroa (-5,5 milj. euroa), sisältäen -2,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-3,0 milj. euroa).
 • Tulos / tappio ennen veroja 5,7 miljoonaa euroa (-11,1 milj. euroa), sisältäen myyntivoitot Suominen Oyj:n ja Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä.
 • Osakekohtainen tulos 0,09 euroa (-0,29 euroa).

Loka-joulukuu 2014 lyhyesti

 • Parantunut hinnoittelu ja tuotevalikoima sekä suotuisat valuuttakurssimuutokset tukivat liikevaihdon kasvua. Vertailukelpoinen liikevaihto kiintein valuuttakurssein oli muuttumaton.
 • Kannattavuutta rasitti alhainen kapasiteetin käyttöaste Building and Energy -liiketoiminta-alueella. Advanced Filtration, Transportation Filtration ja Food -liiketoiminta-alueet jatkoivat kannattavuuden parantamista.
 • Julkistettiin 1.1.2015 voimaan astunut uusi yksinkertaistettu rakenne ja organisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa päätöksentekoa sekä vahvistaa liiketoiminta-alueiden vastuita.

Jatkuvat toiminnot tammi-joulukuu 2014 verrattuna tammi-joulukuuhun 2013

 • Liikevaihto 1 001,1 miljoonaa euroa (1 014,8 milj. euroa), vertailukelpoinen liikevaihto kiintein valuuttakurssein kasvoi 1,4 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 28,6 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 2,9 (1,3).
 • Liikevoitto / tappio oli -3,7 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa), sisältäen -32,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-2,7 milj. euroa).
 • Tulos / tappio ennen veroja -9,4 miljoonaa euroa (-15,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,22 euroa (-0,46 euroa).

Näkymät vuodelle 2015

 • Ahlstrom odottaa vuoden 2015 liikevaihdon olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 % liikevaihdosta.

Ehdotus osingonjaoksi

 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta.

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Olemme yli kaksinkertaistaneet operatiivisen tuloksemme viime vuonna, pitkälti saavutettujen kustannussäästöjen, parantuneen hinnoittelun sekä Advanced Filtrationin, Transportation Filtrationin,  ja Foodin parantuneen tuloksen vuoksi. Taloudellinen suorituskykymme vuoden viimeisellä - tyypillisesti vuoden heikoimmalla -  vuosineljänneksellä oli edelleen epätyydyttävä, mutta nämä kolme liiketoiminta-aluetta paransivat tulostaan. Odotamme taloudellisen tuloksemme paranevan edelleen jatkossa.

"Kulujen sopeuttamisohjelmamme on päättymässä ja sen tavoitteet saavutetaan. Jatkamme kuitenkin edelleen tiukan kustannuskurin linjalla jatkossakin."

"Etenemme tiekarttamme mukaisesti kohti parempaa tulosta. Olen vakuuttunut siitä, että kaupallisen osaamisemme liittyvän ohjelman avulla pystymme parantamaan katteita, ja uudelleenarvioitu tuotekehityksemme tähtää siihen, että voimme huomioida asiakastarpeet entistä paremmin ja nopeammin. Lisäksi etsimme aktiivisesti kasvua valituilla alueilla. Organisaatiorakenteemme ja prosessiemme yksinkertaistaminen on edennyt hyvin, ja odotamme tämän pienentävän kustannuksiamme. Nämä hankkeet tuovat meille vähitellen lisää tehokkuutta ja hintakilpailukykyä vuoden 2015 aikana ja sen jälkeen."

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q4/2014 Q4/2013 Muutos, % Q1-Q4/2014 Q1-Q4/2013 Muutos, %
Liikevaihto 247,0 243,4 1,5 1 001,1 1 014,8 -1,3
Liikevoitto -4,3 -5,5 22,5 -3,7 10,7 N/A
Liikevoitto, % -1,7 -2,3   -0,4 1,1  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -1,8 -2,5 30,5 28,6 13,4 113,9
Liikevoitto, % -0,7 -1,0   2,9 1,3  
Tulos ennen veroja 5,7 -11,1 N/A -9,4 -15,4 39,1
Kauden tulos 5,6 -12,2 N/A -10,3 -18,9 45,6
Osakekohtainen tulos 0,09 -0,29 N/A -0,22 -0,46 N/A
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,6 -3,5   -0,5 0,9  
Liiketoiminnan nettorahavirta * 18,9 3,7 N/A 35,4 41,0 -13,5
Investoinnit 16,3 26,1 -37,5 45,4 76,1 -40,2
Henkilöstö kauden lopussa 3 401 3 536 -3,8 3 401 3 536 -3,8

*Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä vaihteli alueittain ja markkinoiden mukaan.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueen markkinoilla kasvu jatkui kaasuturbiinisovelluksissa ja muissa teollisuuden suodatinsovelluksissa etenkin Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Myös laboratoriosovellusten ja bioteknologian alan suodatinsovellusten markkinat kasvoivat, mutta korkeaa suodatustehoa vaativien ilmansuodatussovellusten kysyntä vaimeni jonkin verran.

Rakentamisen ja energiatuotannon markkinoilla lattiamateriaalien ja muiden rakennusalan materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa, mutta heikkeni edelleen Venäjällä. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat pysyivät heikkoina Euroopassa. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä heikkeni Euroopassa ja Venäjällä sekä jonkin verran Kiinassa.

Food-liiketoiminta-alueella juomateollisuuden ja elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden myynti pysyi tasaisena, varsinkin Pohjois-Amerikassa, mutta teippimateriaalien kysyntä aleni. Kertakäyttöisten kahvituotemateriaalien markkinoiden kasvu jatkui.    

Medical-liiketoiminta-alueella terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa sekä vahvistui Pohjois-Amerikassa ja myöskin Aasiassa, missä nousua tuki kertakäyttöisten tuotteiden kasvava suosio.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella hyvä kasvu jatkui kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinoilla Pohjois-Amerikassa, mutta kysyntä heikkeni hieman Aasiassa ja Euroopassa. Etelä-Amerikan markkinoilla näkyi edelleen myönteisiä merkkejä vuoden 2013 laskusuhdanteen jälkeen.

Lopetetut toiminnot

Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 10.2.2014 saakka, jolloin niiden myynti Suominen Oyj:lle vietiin päätökseen. Vertailuluvut sisältävät Label and Processing -liiketoiminnan operatiivisen tuloksen sekä aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivisen tuloksen. Operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut eivät sisällä poistoja. 

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-joulukuussa 2014 oli 7,5 miljoonaa euroa (75,9 milj. euroa). Luku sisältää Munksjö Oyj:n avustuksen Osnabrückin tuotantoalueen eriyttämiskuluista Euroopan komission vaatimusten täyttämiseksi. Vertailukauden luku sisältää noin 113,3 miljoonaa euroa jakautumisen vaikutuksia ja veroilla vähennetyn 42,3 miljoonan euron arvonalennuksen varojen käypään arvoon arvostamisesta sekä myyntikuluja.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tappio tammi-joulukuussa 2014 oli 2,7 miljoonaa euroa (57,0 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli -0,06 euroa (1,17 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -0,8 prosenttia (13,8 %).

Kulujen sopeuttamisohjelma

Vuonna 2013 toteutetun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom käynnisti kulujen pienentämiseen tähtäävän sopeuttamisohjelman, jotta kulurakenne vastaisi paremmin yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Yhtiön tavoitteena oli saavuttaa 39 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt jatkuvista toiminnoista. Säästötoimet kohdistuivat sekä myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kuluihin (SGA-kuluihin) että tuotannon kiinteisiin kuluihin. Lisäksi ohjelman avulla saatiin noin 11 miljoonan euron säästöt Munksjö Oyj:lle siirtyneistä kuluista, mikä nosti kokonaistavoitteen 50 miljoonaan euroon.

Katsauskauden aikana Ahlstrom toteutti suunnitellusti IT-toimintojen siirron Tech Mahindra Ltd:lle. Liikkeenluovutuksen yhteydessä noin 50 työntekijää maailmanlaajuisesti siirtyi Tech Mahindran palvelukseen. Lisäksi yhtiö päätti sulkea maalarinteippien pohjapaperien tuotantolinjan Kauttualla vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana.

Suurin osa kulujen sopeuttamisohjelman suunnitelluista toimista toteutettiin vuoden 2014 loppuun mennessä, ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuoden 2015 loppuun mennessä. Ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset olivat noin 400 työntekijää maailmanlaajuisesti. Ohjelman toteutus jatkuu suunnitelmien mukaisesti, ja jatkuvissa toiminnoissa oli saavutettu yhteensä noin 31 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden loppuun mennessä.

Jatkuvissa toiminnoissa saavutettiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä noin 5,0 miljoonan euron säästöt vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoiset SGA-kulut pienenivät edelleen vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä, mutta niihin vaikuttivat Vilnan palvelukeskuksen ja Shanghain tutkimuskeskuksen aloituskustannukset.

Ahlstrom kirjasi noin 15 miljoonan euron kertaluonteiset kulut ohjelmasta vuosien 2013-2014 aikana. Näistä noin 12 miljoonaa euroa kirjattiin vuodelle 2014.

Ehdotus voitonjaosta

Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta, laskettuna kolmen vuoden rullaavana keskiarvona. Kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa käytetään mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten pienentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2014 olevat jakokelpoiset varat olivat 405 671 194,25 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta edellä mainittujen osingonjakoperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiön voitonjakoon oikeuttavia osakkeita vaihdetaan 26.3.2015 saakka. Osinko maksetaan kaikille osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 30.3.2015. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2014 oli 46 670 608, minkä perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 14 001 182 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamille omille osakkeille. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.4.2015.

Tilinpäätöstiedotteessa 2013, joka julkaistiin 30.1.2014, hallitus indikoi että Ahlstrom jakaa osinkoa sekä käteisenä että Munksjö Oyj:n osakkeina. Hallitus on päättänyt jakaa osingon pelkästään käteisenä vuonna 2015.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 60 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Tulevaisuudennäkymät

Liikevaihdon vuonna 2015 odotetaan olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 % liikevaihdosta.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2015 (45,4 milj. euroa vuonna 2014).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalous voi kasvaa aiempaa hitaammin Euroopan ja Aasian alhaisempien odotusten vuoksi. Toisaalta viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat edelleen myönteisiä.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus ja volatiliteetin lisääntyminen Ahlstromin tärkeimmillä markkinoilla vaikeuttavat kehityksen ennustamista. Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuden vaihtelua. Euron heikentyminen lisää Yhdysvaltojen dollaria vastaan voi myös vaikuttaa kannattavuuteen.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Näiden raaka-aineiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nouseminen voi vaikuttaa yhtiön liikevoittoon riippuen siitä, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2013 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2014. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä torstaina 29.1.2015 klo 15.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden avulla osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2015_0129_q4/

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 1621 Suomessa tai +44 (0)20 3364 5381 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 950721.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Esitysmateriaali on saatavilla osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2014/ osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Tiistaina 28.4. 1.-28.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Keskiviikkona 28.10. 1-28.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiön 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 23 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi.