Kutsu Munksjö Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Finland, 2015-02-12 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2015 klo. 9.00 CET

Kutsu Munksjö Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja
Karamzininrannan puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.
Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiöllä ei 31.12.2014 taseen mukaan ole jakokelpoisia voittovaroja, joten
hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2014 ei makseta osinkoa.

9. Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautuksena

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 31.12.2014 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman
palautuksen määrä on 0,25 euroa osaketta kohden.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
17.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että palautus maksetaan 24.4.2015.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioita nostetaan.
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 80 000 euroa ja hallituksen
muiden jäsenten 40 000 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkion ehdotetaan nousevan 12 000
euroon. Muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkio on 6 000 euroa.
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden
valiokunnan jäsenten 3 000 euroa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkioksi ehdotetaan 6 000 euroa ja
toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkioksi 3 000 euroa.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Sebastian
Bondestam, Fredrik Cappelen, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson,
Elisabet Salander Björklund ja Peter Seligson. Vuodesta 2014 lähtien
hallituksen jäsenenä toiminut Caspar Callerström on ilmoittanut, ettei hän ole
enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Peter Seligson, joka ei tämän kutsun
päivämääränä ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AC Invest
Five B.V:stä, jonka emoyhtiössä Ahlström Capital Oy:ssä hän on hallituksen
jäsen, ja Alexander Ehrnrooth joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä
osakkeenomistajasta Viknum AB:stä, jonka emohtiössä Virala Oy Ab:ssä hän on
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen
jäseniksi uudelleen valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että
mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Peter Seligsonin hallituksen
puheenjohtajaksi ja Fredrik Cappelenin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla internetosoitteessa
www.munksjo.com.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4
000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten
myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on
myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen
oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Munksjö
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.munksjo.com/yhtiokokous. Munksjö Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 24.3.2015. Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
29.4.2015 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 9.4.2015 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön internetsivujen kautta www.munksjo.com/yhtiokokous

- sähköpostitse: yhtiokokous@munksjo.com,

- kirjeitse osoitteeseen Munksjö Oyj, Yhtiökokous, Kasarmikatu 46-48, 00130
Helsinki, tai

- puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 234 5004

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Munksjö Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2015, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 9.4.2014 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä
mainituilla internetsivuilla.

4. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistuminen
yhtiökokoukseen

Täyttääkseen yhtiökokoukseen osallistumiselle asetetut vaatimukset, Euroclear
Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee huomioida, että

(i) osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään
osakkeenomistajarekisteriin viimeistään keskiviikkona 1.4.2015; ja

(ii) osakkeenomistajan tulee pyytää Euroclear Sweden AB:ltä tilapäistä
rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pyyntö
tulee tehdä lomakkeella, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.munksjo.com/yhtiokokous. Ilmoituksen tulee olla perillä Euroclear Sweden
AB:ssä viimeistään keskiviikkona 1.4.2015.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröity Euroclear Sweden
AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin, tulee kohdan (i) vaatimukset
täyttääkseen tilapäisesti uudelleenrekisteröidä osakkeensa omalla nimellään
osakkeenomistajarekisteriin. Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä tilapäisen
rekisteröinnin tulee ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin
ennen keskiviikkoa 1.4.2015 ja pyytää, että omaisuudenhoitaja ilmoittaa
osakkeenomistajan lisättäväksi väliaikaisesti Euroclear Sweden AB:n pitämään
osakkeenomistajarekisteriin.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Munksjö Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 12.2.2015 on 51 061
581 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 51 061 581 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Helsingissä 12.2.2015

MUNKSJÖ OYJ

Hallitus