Kallelse till Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2015-02-12 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 12 februari 2015 kl. 9:00 CET

Kallelse till Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen
den 15 april 2015 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahuset, sal A, Mannerheimvägen 13
e, Helsingfors (dörr M1 från Mannerheimvägen och dörr K1 från
Karamzinsstranden). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman
och utdelning av röstsedlar inleds kl. 12.00 (EET). Vi önskar att deltagarna i
stämman anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45 (EET).

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2014

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Enligt balansräkningen per den 31 december 2014 har bolaget inga utdelningsbara
vinstmedel. Styrelsen föreslår därför att ingen dividend (utdelning) för
räkenskapsåret 2014 ska delas ut.

9. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom
återbäring av kapital

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,25 euro per aktie utdelas till
aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital
på basis av den balansräkning per den 31 december 2014 som fastställts av
bolagsstämman.

Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
betalningen den 17 april 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning
som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att kapitalåterbäringen
betalas den 24 april 2015.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens årsarvoden höjs. Årsarvodet för
styrelsens ordförande föreslås bli 80 000 euro och 40 000 euro för de övriga
styrelsemedlemmarna.

Styrelsekommittéernas årsarvoden föreslås förbli oförändrade med undantag av
revisionskommittéens ordförande. Årsarvodet för revisionskommittéens ordförande
föreslås höjas till 12 000 euro. Årsarvodet för de övriga kommittémedlemmarna
är 6 000 euro. Årsarvodet för ersättningskommittéens ordförande är 6 000 euro
och 3 000 euro för de övriga kommittémedlemmarna.

Valberedningens ordförande föreslås erhålla ett årsarvode om 6 000 euro och de
övriga medlemmarna ett årsarvode om 3 000 euro.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är sex.

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Alexander
Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter
Seligson omväljs. Caspar Callerström, som har varit styrelseledamot sedan 2014,
har meddelat att han inte längre står till förfogande då den nya styrelsen
väljs.

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie
bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna är oberoende av såväl bolaget som
dess betydande aktieägare förutom Peter Seligson, som vid tidpunkten för denna
kallelse inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V.
i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han är styrelsemedlem, och Alexander
Ehrnrooth, som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i
vars moderbolag Virala Oy Ab han är verkställande direktör och styrelsemedlem.

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet. De föreslagna
styrelsemedlemmarna har meddelat att de, ifall de väljs, ämnar välja Peter
Seligson till styrelseordförande och Fredrik Cappelen till styrelsens vice
ordförande. De föreslagna personernas CV:n finns till påseende på
www.munksjo.com.

14. Beslut om revisorns arvode

Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att revisorns
arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

15. Val av revisor

Enligt revisionsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att till revisor
återväljs KPMG Oy Ab, som har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till
huvudansvarig revisor.

16. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier
samt att motta egna aktier som pant

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna
aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor:

Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna
aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens
bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant
av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med
bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpsdagen gällande
börskurs.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller
bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än
i förhållande till aktieägarnas äganderätt.

Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4
000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att
besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.
Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det
förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv
eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade
incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar.
Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i
offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som
pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor
angående avyttring av egna aktier.

Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att
motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman
avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma
avslutas.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen och valberedningen vilka förslag hänför sig till
föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på
Munksjö Oyj:s internetsidor www.munksjo.com/bolagsstamma. Munksjö Oyj:s
årsredovisning, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse finns tillgänglig på ovannämnda internetsidor senast den 24
mars 2015. Styrelsens och valberedningens förslag samt bokslutshandlingarna
finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av
denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.
Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovannämnda internetsidor senast
från och med den 29 april 2015.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag den 1 april 2015 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 9 april
2015 kl. 16.00 (EET).

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- på bolagets internetsidor www.munksjo.com/bolagsstamma

­- per e-post yhtiokokous@munksjo.com,

­- per brev till adressen Munksjö Oyj, Bolagsstämma, Kaserngatan 46-48, 00130
Helsingfors, eller

­- per telefon under kontorstid till numret 010 234 5004

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Munksjö Oyj
används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens
utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på de ovannämnda
internetsidorna.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin
egendomsförvaltare begära anvisningar gällande aktieägarens införande i
aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman.

Om ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att vara registrerad i
aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag den 1 april 2015 kan
aktieägaren i enlighet med sin egendomsförvaltares anvisningar begära att
aktieägaren senast den 9 april 2015 kl. 10.00 (EET) tillfälligt införs i
bolagets aktieägarförteckning för deltagandet i bolagsstämman. Ägare till
förvaltarregistrerade aktier anses ha anmält sig till bolagsstämman ifall
aktieägaren tillfälligt har införts i bolagets aktieägarförteckning enligt vad
som sagts ovan. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på de
ovannämnda internetsidorna.

4. Deltagande i stämman för ägare vars aktier är registrerade hos Euroclear
Sweden AB

Ägare till aktier som är registrerade hos Euroclear Sweden AB måste för att
uppfylla kraven för att äga rätt att delta i stämman iaktta följande:

(i) aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda
aktieägarregistret onsdagen den 1 april 2015, och

(ii) aktieägaren måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfällig registrering i
den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran ska ske
på särskild blankett som återfinns på bolagets hemsida
www.munksjo.com/bolagsstamma. Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB
tillhanda senast onsdagen den 1 april 2015.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB
förda aktieägarregistret måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt
omregistrera sina aktier i eget namn i registret. Aktieägare som önskar sådan
tillfällig omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före onsdagen den 1 april 2015 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren
att tillfälligt införas i aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear
Sweden AB.

5. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna stämmokallelse den 12 februari 2015 uppgick det totala
antalet aktier i Munksjö Oyj till 51 061 581 aktier, vilka berättigar till
sammanlagt 51 061 581 röster.

Efter bolagsstämman serveras kaffe.

Helsingfors, den 12 februari 2015

MUNKSJÖ OYJ

Styrelsen