Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2015-04-15 14:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.4.2015 klo. 14.20 CEST

Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilivuodelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2014 ei
makseta osinkoa.

Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että
pääoman palautuksen määrä on 0,25 euroa osaketta kohden.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä
17.4.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 24.4.2015.

Hallituksen ja nimitystoimikunnan palkkiot

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
palkkioita nostetaan. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa ja
jäsenille 40 000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen pysyvien
valiokuntien jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota lukuun ottamatta.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa ja
jäsenille 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona 6 000 euroa ja jäsenille 3 000 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että nimitystoimikunnan
puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja toimikunnan muiden jäsenten
vuosipalkkio on 3 000 euroa.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten
valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on kuusi. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Sebastian Bondestamin, Fredrik
Cappelenin, Alexander Ehrnroothin, Hannele Jakosuo-Janssonin, Elisabet Salander
Björklundin ja Peter Seligsonin. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi
uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. Yhtiökokous päätti edelleen, että
tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4
000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten
myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi
päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on
myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen
oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.munksjo.com viimeistään
29.4.2015 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti
yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja
varapuheenjohtajaksi Fredrik Cappelenin. Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää
hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus
valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander
Ehrnroothin ja Sebastian Bondestamin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Peter
Seligsonin (puheenjohtaja), Fredrik Cappelenin ja Hannele Jakosuo-Janssonin
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi.

Munksjö jatkaa omien osakkeiden hankintaa

Munksjö Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen tänään
antamaa omien osakkeiden hankkimiseen myöntämää valtuutusta. Kuten aiemmin on
tiedotettu, osakkeita hankitaan ensisijaisesti käytettäväksi yhtiön
osakeperusteisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muuhun varsinaisen
yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 30.4.2015 ja lopetetaan
viimeistään 3.10.2015. Omia osakkeita hankitaan korkeintaan 300 000 kappaletta,
joka vastaa noin 0,6 % osakkeista ja äänistä. Ennen omien osakkeiden hankintaa
Munksjö pitää hallussaan 225 000 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,4 %
osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakevälittäjänä omien osakkeiden hankinnassa
toimii Nordea Pankki Suomi Oyj.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia.
Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö
tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja
toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin
kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja
energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on
Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo
kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat
kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15
toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue
lisää osoitteessa www.munksjo.com.