Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Helsingfors, Finland, 2015-04-15 14:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 15 april 2015 kl. 14:20 CEST

Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens
konstituerande möte

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman
fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend
för räkenskapsåret 2014 utdelas.

Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom
återbäring av kapital

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att 0,25 euro per
aktie utdelas till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt
fritt eget kapital på basis av den balansräkning per den 31 december 2014 som
fastställdes av bolagsstämman.

Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
betalningen den 17 april 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning
som förs av Euroclear Finland Ab. Kapitalåterbäringen betalas den 24 april
2015.

Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
ersättningen till styrelseledamöterna höjs. Styrelseordföranden erhåller ett
arvode om 80 000 euro per år och styrelseledamöterna ett arvode om 40 000 euro
per år.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsen förslag att ersättningen
till medlemmarna av styrelsens permanenta utskott förblir oförändrad med
undantag av revisionskommittéens ordförande. Revisionskommitténs ordförande
erhåller ett årligt arvode om 12 000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om
6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande erhåller ett årligt arvode om 6
000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om 3 000 euro.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsen förslag att valberedningens
ordförande erhåller ett årsarvode om 6 000 euro och de övriga medlemmarna ett
årsarvode om 3 000 euro.

Ersättning för resekostnader utgår i enlighet med bolagets resepolicy.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet
styrelseledamöter är sex. Bolagsstämman fastställde i enlighet med
valberedningens förslag att Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Alexander
Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter
Seligson omväljs. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års
ordinarie bolagsstämma.

Val av revisor och beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG
Oy Ab till revisor. KPMG har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till
huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde vidare att revisorns arvode
betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt
att motta egna aktier som pant

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt
mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt
följande villkor:

Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna
aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens
bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant
av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med
bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpsdagen gällande
börskurs.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller
bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än
i förhållande till aktieägarnas äganderätt.

Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4
000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att
besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.
Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det
förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv
eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade
incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar.
Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i
offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som
pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor
angående avyttring av egna aktier.

Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att
motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman
avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma
avslutas.

Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.munksjo.com senast den 29
april 2015.

Beslut av styrelsens konstituerande möte

Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valde
Munksjö Oyj:s styrelse Peter Seligson till ordförande och Fredrik Cappelen till
vice ordförande.

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisionskommittén och
ersättningskommittén. Styrelsen valde inom sig Elisabet Salander Björklund
(ordförande), Alexander Ehrnrooth och Sebastian Bondestam till medlemmar av
revisionskommittén och Peter Seligson (ordförande), Fredrik Cappelen och
Hannele Jakosuo-Jansson till medlemmar av ersättningskommittén.

Munksjö fortsätter återköpen av egna aktier

Styrelse har beslutat att använda bemyndigandet för återköp av egna aktier
givet av bolagsstämman idag. Som tidigare kommunicerat, kommer aktierna främst
att användas för att genomföra aktiebaserade incitamentsprogram eller för andra
ändamål i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande.

Återköpen av aktier inleds tidigast den 30 april 2015 och avlutas senast den 3
oktober 2015. Antalet återköpta aktier kommer inte att överstiga 300 000
aktier, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av antalet aktier och röster. Vid
tidpunkten för inledandet av återköpen hade Munksjö 225 000 egna aktier, vilket
motsvarar cirka 0,4 procent av antalet aktier och röster.

Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris
som råder vid tidpunkten för köpet. Nordea Bank Finland Abp kommer att
genomföra återköpen av aktier.

Munksjö Oyj

För mer information:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Intelligent pappersteknologi

Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter
utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar
kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv,
kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och
energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig
drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara
material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och
sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation
med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.