Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014: Vahva tulos ja loppuun saatettu integraatioprojekti

Helsinki, Suomi, 2015-02-12 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2015 klo. 7.00 CET

Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014: Vahva tulos ja loppuun saatettu
integraatioprojekti

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä 2014

- Liikevaihto oli 281,0 (255,7) milj. euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta
orgaanisesta kasvusta ja vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja
Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen
yhdistämisestä.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 28,4 (16,0) milj. euroa,
joka vastaa 10,1 % (6,3 %) oikaistua käyttökateprosenttia.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 14,4 (2,6) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -3,7 (-16,6) milj. euroa. Suurin osa
kertaluonteisista kustannuksista liittyi neljänneksen aikana tiedotettuun
myyntiorganisaation uudistamiseen.
- Liiketulos oli 10,7 (-14,0) milj. euroa ja kauden tulos 2,7 (-26,2) milj.
euroa.
- Kaupankäynti Munksjön osakkeella alkoi Nasdaq Tukholmassa 8.12.2014.
Rinnakkaislistauksen odotetaan helpottavan nykyisten ja tulevien
osakkeenomistajien kaupankäyntiä yhtiön osakkeella.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2014

- Liikevaihto oli 1 137,3 (863,3) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu
oli pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja
Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen liiketoimintojen
yhdistämisestä.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 105,0 (55,0) milj. euroa,
joka vastaa 9,2 % (6,4 %) oikaistua käyttökateprosenttia.
- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 51,0 (15,7) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät olivat -5,6 (-49,1) milj. euroa.
- Liiketulos oli 45,4 (-33,4) milj. euroa ja kauden tulos 7,7 (-57,4) milj.
euroa. Kauden tulokseen vaikutti aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron
rahoituskustannus, joka kirjattiin vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä
kuluksi aiemman rahoituksen takaisinmaksun yhteydessä. Kirjauksella ei ollut
kassavirtavaikutusta.
- Osakekohtainen tulos oli 0,14 (-1,97) euroa.
- Korollinen nettovelka katsauskauden lopussa oli 225,6 (31.12.2013: 229,3)
milj. euroa, mikä vastaa 54,5 %:n (31.12.2013: 54,1 %) velkaantumisastetta.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 57,8 (45,7) milj. euroa.
- Integraatiotyöstä ja sen seurannasta sekä synergiaeduista vastannut
projektiryhmä sai työnsä päätökseen joulukuussa 2014, vuoden verran
aikataulusta edellä.
- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varojen jakamisesta sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman
palautuksen määrä on 0,25 euroa osaketta kohden.

AVAINLUVUT loka-joulu tammi-joulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013
Liikevaihto 281,0 255,7 1 137,3 863,3
Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1 6,3 9,2 6,4
Käyttökate 24,7 -0,6 99,4 5,9
Käyttökateprosentti, % 8,8 -0,2 8,7 0,7
Liiketulos (oik.*) 14,4 2,6 51,0 15,7
Liiketulosprosentti, % (oik.*) 5,1 1,0 4,5 1,8
Liiketulos 10,7 -14,0 45,4 -33,4
Liiketulosprosentti, % 3,8 -5,5 4,0 -3,9
Kauden tulos 2,7 -26,2 7,7 -57,4
Tulos/osake, EUR 0,05 -0,61 0,14 -1,97
Korollinen nettovelka** 225,6 229,3 225,6 229,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Vertailukausien historialliset tiedot on oikaistu uuden standardin IFRS 11
mukaisesti, lisätietoja osavuosikatsauksen liitetiedoissa

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2013 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

"Vuoden 2014 aikana Munksjön toiminnan painopiste on siirtynyt
integraatiotyöstä ja liiketoiminnan uudelleenjärjestämisestä integraation
loppuun saattamiseen, kassavirran kasvattamiseen ja kannattavuuden
parantamiseen. Toimitusmäärien kehitys oli vuonna 2014 positiivista ja eri
tuotesegmenttien keskimääräisen kasvuodotusten mukaista kolmessa, yhteensä
neljästä, liike-toiminta -alueessa. Toimitusmäärät kehittyivät positiivisesti
vuonna 2014 ja olivat noin 2 prosenttia edellisvuoden vertailukelpoisia
toimitusmääriä korkeammat. Liiketoiminta-alueilla Decor, Release Liners ja
Industrial Applications yhteenlasketut toimitusmäärät olivat noin 3 prosenttia
edellisvuotta korkeammat. Liiketoiminta-alueella Graphics and Packaging teemme
paraikaa toimenpiteitä muuttaaksemme tuotejakaumaa vahvistamaan
liiketoiminta-alueen kilpailukykyä, ja nämä toimenpiteet ovat myös vaikuttaneet
liiketoiminta-alueen toimitusmäärien kehitykseen. Tuloskehitys on ollut
positiivinen ja odotusten mukainen.

Koska valuutta-altistuksemme nettovaikutus on suhteellisen alhainen, viime ajan
valuuttakurssien heilahteluilla ei ole ollut merkittävää tulosvaikutusta.

Vuoden aikana jatkettiin työtä ja toimenpiteitä, jotka liittyvät
kannattavuustavoitteeseemme 12 prosentin käyttökatteesta vuoden 2016 lopussa.
Kaikki neljä liiketoiminta-aluetta esittivät omat käyttökatetavoitteensa ja
niihin liittyvät hankkeet vuoden neljännellä neljänneksellä. Panostuksiin ja
toimenpiteisiin kuuluvat mm. jatkuva orgaaninen kasvu, markkinaosuuksien
vahvistaminen nykyisissä tuotesegmenteissä, asemien vakiinnuttaminen kasvavilla
markkinoilla, lisätoimenpiteet kustannusrakenteen uudistamiseksi sekä
toimenpiteet, joilla pyritään tehostamaan tuotantoa ja lisäämään teknisten
palvelujen tarjontaa.

Olen erittäin iloinen nähdessäni Munksjön jälleen listattuna Tukholman
pörssissä. Vuoropuhelu sekä institutionaalisten että yksityisten sijoittajien
kanssa on Ruotsissa edelleen vilkasta, odotankin nyt pääseväni näyttämään myös
ruotsalaiselle osakkeenomistajille, mitä älykäs paperiteknologia pitää
sisällään.

Toimintojen yhdistämisestä ja integraation seurannasta sekä synergiaeduista
vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen vuodenvaihteessa, vuoden verran
aikataulusta edellä. Yhdistymisen seurauksena saavutetut vuosittaiset
synergiaedut olivat 26 milj. euroa, eli ylittivät aiemmin tiedotetun 20-25
milj. euron tavoitetason.

Vuosi 2015 on alkanut vakaassa markkinatilanteessa sekä tilauskannan että
hintojen osalta. Tehokas organisaatiomme, vahva tuotetarjontamme sekä läheiset
asiakassuhteemme luovat hyvät edellytykset pitkäaikaiselle menestykselle"

Tulevaisuuden näkymät

Näkymät erikoispaperien kysynnälle vuodelle 2015 ovat vakaat.

Munksjön tuotteiden markkinatilanteen ja kysynnän odotetaan pysyvän vakaina
vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toimitusmääriltään kausiluonteisesti
hieman hiljaisemman neljännen neljänneksen 2014 jälkeen. Hintojen odotetaan
pysyvän paikallisissa valuutoissa mitattuina samalla tasolla kuin kolmannella
vuosineljänneksellä. Kassavirran odotetaan edelleen paranevan neljännellä
vuosineljänneksellä.

Toisella ja kolmannella neljänneksellä 2015 toteutettavien vuosittaisten
kunnossapito- ja lomaseisokkien sekä joulukuun 2015 lopussa toteutettavien
sesonkiluonteisten seisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa
laajuudessa kuin vuonna 2014.

Liiketoiminta-alueet jatkavat vuonna 2015 toimenpiteitä saavuttaakseen
liiketoiminta-aluekohtaiset kannattavuustavoitteensa vuoden 2016 lopulla.

Synergiaeduista vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen joulukuussa 2014
ja saavutetulla 26 milj. euron synergiatasolla odotetaan olevan täysimittainen
tulosvaikutus vuoden 2015 tulokseen.

Uuden, syyskuussa 2014 allekirjoitetun rahoitussopimuksen odotetaan alentavan
rahoituskustannuksia vuonna 2015. Sopimuksen allekirjoitusajankohdan
velkaantumisasteen ja taloudellisten tunnuslukujen perusteella laskettuna,
sopimuksen vaikutus vuositasolla vastaa noin 5 milj. euroa alempia
rahoituskustannuksia. Vuonna 2014 kirjattiin kuluksi vuonna 2014 aiemmin
pääomitettu 7,1 milj. euron rahoituskustannus. Vastaavaa kustannusta ei odoteta
vuodelle 2015.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut ja integraatiotyö

Vuosittaiset liiketoimintojen yhdistymisen tuomat synergiaedut olivat vuoden
2014 lopussa 26 milj. euroa ja ylittivät aiemmin tiedotetun 20-25 milj. euron
tavoitetason. Noin 50 prosenttia yhdistymisen tuomista synergiaeduista
saavutettiin hankinnassa, noin 40 prosenttia organisaatiota virtaviivaistamalla
ja loput mittakaavaetujen ja tuotannon tehostamisen kautta.

Vuoden 2014 neljännen vuosineljänneksen tulos sisältää noin 6,5 milj. euroa
toteutuneita synergioita. Koko vuoden 2014 tulos sisältää toteutuneita
synergiaetuja noin 23 milj. euroa. Integraatiotyöstä ja sen seurannasta sekä
synergiaeduista vastannut projektiryhmä sai työnsä päätökseen joulukuussa 2014,
vuoden verran aikataulusta edellä.

Integraatiotyön ja synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset
kustannukset olivat odotettua alhaisemmat, ja vuoden 2014 neljännellä
neljänneksellä kirjattiin 1,5 milj. euron kertaluontoinen tuloerä. Siten
kertaluonteisten kustannukset jäivät 10,0 milj. euroon ja vastasivat siten
aiemmin ilmoitetun tason, 10-15 milj. euron, alempaa tasoa. Kertaluonteiset
kustannukset rasittivat vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä kassavirtaa -0,5
milj. eurolla.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu synergiaetujen, niiden toteuttamiseen
liittyvien kertaluonteisten kustannusten sekä kustannusten
kassavirtavaikutuksen kehitystä neljännesvuosittain.

milj. Vuosittaiset Toteutuneet Kertaluonteiset Kertaluonteisten
euroa synergiaedut synergiat kustannukset kustannusten vaikutus
katsauskauden tuloksessa neljännesvuosit kassavirtaan
lopussa neljännesvuositt tain neljännesvuosittain
ain
Q2-Q4/ 11,0 5,0 11,0 -4,0
2013
Q1/201 20,0 5,0 0,5 -1,5
4
Q2/201 23,0 5,5 - -1,0
4
Q3/201 25,0 6,0 - -1,0
4
Q4/201 26,0 6,5 -1,5 -0,5
4

Munksjö-konserni

loka-joulu tammi-joulu HANKITUT loka-j 27.
TOIMINNOT oulu touko-j
oulu
milj. euroa 2014 2013 2014 2013 milj. euroa 2013 2013
Raportoitu 1) Raportoitu
1)
Liikevaihto 281,0 255,7 1 137,3 863,3 Liikevaihto 105,0 257,0
Käyttökate 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökate 3,6 6,9
(oik.*) (oik.*)
Käyttökatepro 10,1 6,3 9,2 6,4 Käyttökatepr 3,4 2,7
sentti, % osentti, %
(oik.*) (oik.*)
Käyttökate 24,7 -0,6 99,4 5,9 Käyttökate -3,6 -3,5
Käyttökatepro 8,8 -0,2 8,7 0,7 Käyttökatepr -3,4 -1,4
sentti, % osentti, %
Liiketulos 14,4 2,6 51,0 15,7 Liiketulos -1,9 -4,9
(oik.*) (oik.*)
Liiketulospro 5,1 1,0 4,5 1,8 Liiketulospr -1,8 -1,9
sentti, % osentti, %
(oik*) (oik.*)
Liiketulos 10,7 -14,0 45,4 -33,4 Liiketulos -9,1 -15,3
Liiketulospro 3,8 -5,5 4,0 -3,9 Liiketulospr -8,7 -6,0
sentti, % osentti, %
Kauden tulos 2,7 -26,2 7,7 -57,4 Toimitukset 90 900 223 400
(tonnia)
Käyttöomaisuu 4,6 8,2 35,1 22,6
sinvestoinnit
Henkilöstö 2 757 2 641 2 765 2 216
keskimäärin,
FTE
Pro forma 2)
Liikevaihto 281,0 265,2 1 137,3 1 120,3
Käyttökate** 28,4 16,8 105,0 64,1
(oik.*)
Käyttökatepro 10,1 6,3 9,2 5,7
sentti**, %
(oik.*)
Käyttökate** 24,7 1,0 99,4 42,3
Käyttökatepro 8,8 0,4 8,7 3,8
sentti**, %
Toimitukset, 221 600 208 900 899 400 885 300
tonnia

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä** Sisältää ne synergiasäästöt ja
kustannussäästöt itsenäisenä yhtiönä, jotka on saavutettu 27.5.2013 jälkeen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013 ja Coated
Specialties-liiketoiminnan alkaen 2.12.2013
2) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012.
Liiketoimintojen yhdistyminen saatettiin loppuun vuonna 2013 ja pro
forma-tiedot on näin ollen laadittu vuoden 2013 neljännen vuosineljännekseen
saakka. Vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä lähtien luvut ovat
raportoituja lukuja.

Raportoitu

Neljäs neljännes 2014

Liikevaihto oli 281,0 (255,7) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu johtui
orgaanisesta kasvusta ja vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja
Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 28,4 (16,0) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 10,1 % (6,3 %). Kertaluonteiset erät olivat
-3,7 (-16,6) milj. euroa. Näistä 1,0 milj. euroa oli kertaluonteinen kustannus
aiempiin liiketoimintojen yhdistämisiin liittyen, pääasiassa (vuoden 2013
aikana toteutuneen) liiketoimintojen yhdistymisen yhteydessä annettuun
vastuusitoumukseen liittyen tiettyjen Osnabrückissä Saksassa sijaitsevien
toimintojen myyntiin, 2,7 milj. euroa oli kertaluonteinen kustannus vuoden 2014
neljännellä neljänneksellä tiedotettuun myyntiorganisaation uudistamiseen ja
1,5 milj. euroa oli kertaluonteinen kustannus muihin uudelleenjärjestelytoimiin
liittyen. Eriin kuuluu myös 1,5 milj. euron kertaluonteinen tulo, joka liittyy
integraatiotyön ja synergiaetujen toteuttamiseen liittyvien kertaluonteisten
kustannusten odotettua alhaisempaan tasoon.

Joulukuun lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on
esitetty liiketoiminta-alueittain.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 14,4 (2,6) milj. euroa ja
oikaistu liiketulosprosentti 5,1 % (1,0 %). Liiketulos oli 10,7 (-14,0) milj.
euroa ja kauden tulos 2,7 (-26,2) milj. euroa.

Tammi-joulukuu 2014

Liikevaihto oli 1 137,3 (863,3) milj. euroa. Liikevaihdon merkittävä kasvu oli
pääasiassa seurausta vuonna 2013 loppuun saatetusta Munksjö AB:n ja Ahlstrom
Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistämisestä.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 105,0 (55,0) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (6,4 %). Positiivinen tuloskehitys
johtuu pääasiassa synergiaeduista, toimitusmäärien kasvusta ja entistä
alhaisemmasta kustannuspohjasta.

Kertaluonteiset erät olivat -5,6 (-49,1) milj. euroa. Näistä kustannuksista 1,4
milj. euroa liittyi Euroopan komission väitetiedoksiantoon ja 1,0 milj. euroa
aiempiin liiketoimintojen yhdistämisiin, pääasiassa (vuoden 2013 aikana
toteutuneen) liiketoimintojen yhdistymisen yhteydessä annettuun
vastuusitoumukseen liittyen tiettyjen Osnabrückissä Saksassa sijaitsevien
toimintojen myyntiin ja 3,2 milj. euroa muihin
uudelleenjärjestelykustannuksiin. Näistä uudelleenjärjestelykustannuksista 2,7
milj. euroa liittyi vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä tiedotettuun
myyntiorganisaation uudistamiseen.

Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä toteutetut vuosittaiset
kunnossapito- ja lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt
suoritettiin, toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna 2013 poikkeuksena
liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden tuotantolaitoksen
seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta pidempään. Joulukuun
lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on esitetty
liiketoiminta-alueittain.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 51,0 (15,7) milj. euroa ja
oikaistu liiketulosprosentti 4,5 % (1,8 %). Liiketulos oli 45,4 (-33,4) milj.
euroa ja kauden tulos 7,7 (-57,4) milj. euroa. Kauden tulokseen vaikutti
aiemmin pääomitettu 7,1 milj. euron rahoituskustannus, joka kirjattiin vuoden
2014 kolmannella neljänneksellä kuluksi aiemman rahoituksen takaisinmaksun
yhteydessä.

Raportoitujen lukujen ja pro forma -lukujen vertailu

Neljäs neljännes 2014

Liikevaihto oli 281,0 (265,2) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 28,4 (16,8) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 10,1 % (6,3 %).

Joulukuun lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on
esitetty liiketoiminta-alueittain.

Tammi-joulukuu 2014

Liikevaihto oli 1 137,3 (1 120,3) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate nousi 105,0 (64,1) milj. euroon.
Oikaistu käyttökateprosentti oli 9,2 % (5,7 %).

Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä toteutetut vuosittaiset
kunnossapito- ja lomaseisokit, joiden aikana suunnitellut kunnossapitotyöt
suoritettiin, toteutettiin samassa laajuudessa kuin vuonna 2013 poikkeuksena
liiketoiminta-alue Graphics and Packaging, jossa kahden tuotantolaitoksen
seisokit kestivät vuonna 2014 noin viikon edellisvuotta pidempään. Joulukuun
lopussa toteutettujen sesonkiluonteisten seisokkien laajuus on esitetty
liiketoiminta-alueittain.

Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyi noin 3 milj. euron
positiivinen tuloerä, joka oli seurausta jaksotettujen henkilöstökulujen
purkamisesta.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään julkaisupäivänä 12.2.2015 klo. 11.00 EET (10.00 CET)
ravintola Savoyssä, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7.
kerros, Helsinki. Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan
Åström.

Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä
tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata
samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään
soittamaan puhelin-konferenssiin noin 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 950741
Linkki internetlähetykseen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0212_q4/

Lisätietoja

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015

Liitteet:Munksjö Oyj_Tilinpäätöstiedote 2014.pdf