Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 klo 16.55

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.4.2016.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0,31 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2016 ja maksupäivä 14.4.2016. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan Inborr (s.1948) valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jan Johansson (s. 1954), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963), Hans Sohlström (s. 1964) ja Riitta Viitala (s. 1959). Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi
Jäsenet  42 000 euroa / vuosi

Lisäksi hallituksen ulkomailla asuville jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Markku Katajiston vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapuheenjohtajaksi Jan Inborrin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain valiokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Johannes Gullichsen. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi valittiin Hans Sohlström (puheenjohtaja), Jan Inborr, Jan Johansson ja Riitta Viitala.

Helsinki 5.4.2016

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.