Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016: Kannattavuuden parantuminen jatkui huolimatta vaimeammasta kysynnästä joillain keskeisillä markkinoilla

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28. huhtikuu 2016 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-maalikuun 2016 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi  

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

Kannattavuuden parantuminen jatkui huolimatta vaimeammasta kysynnästä joillain keskeisillä markkinoilla

Jatkuvat toiminnot tammi-maaliskuu 2016 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2015

  • Liikevaihto 243,7 miljoonaa euroa (251,5 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 2,5 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
  • Liikevoitto 8,7 miljoonaa euroa (11,0 milj. euroa)
  • Oikaistu liikevoitto 12,9 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa), eli 5,3 % (4,1 %) liikevaihdosta. Tämä oli kymmenes peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
  • Tulos ennen veroja 4,8 miljoonaa euroa (12,1 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,13 euroa).
  • Liiketoiminnan nettorahavirta 8,4 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012.

Marco Levi, toimitusjohtaja    

"Tammi-maaliskuussa useimmat liiketoimintamme paransivat katteittaan, ja kannattavuutemme parani kymmenentenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alentuneiden energia- ja raaka-ainekustannusten lisäksi hinnoittelu, tuotevalikoimamme optimointi ja alempi kustannusrakenne vaikuttivat suotuisasti kannattavuuteemme.

Filtration & Performance -segmentin Wallcover & Poster -liiketoiminnan myynti ja katteet parantuivat samalla kun Industrial Nonwoves -yksikkö jatkoi vakaata edistymistään. Specialties-segmentissä Advanced Liquid Technologies-, Tape- ja Medical -liikoitoiminnot paransivat kannattavuuttaan. Vaimea kysyntä joillain markkinoillamme, kuten suodatin- ja teippimateriaaleissa sekä terveydenhuollon kankaissa, vaikutti kuitenkin liikevaihtomme kehitykseen.

Olen myös tyytyväinen siihen, että saavutimme ensimmäisen kerran neljään vuoteen positiivisen liiketoiminnan rahavirran tammi-maaliskuussa. Trendinomaisesti parantuva taloudellinen suorituksemme antaa meille luottamusta tulevaisuudesta, ja etenemme kohti tavoitettamme saavuttaa yli 8 prosentin oikaistu liikevoittomarginaali vuoteen 2018 mennessä. Toteutamme vuoden vaihteessa julkistettua uudistettua strategiaamme, lisäksi uusi toimintamallimme saa jalasijaa ja sen avulla saavutamme lisäsäästöjä."  

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom pitää ennallaan 29.1.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon jatkuvista toiminnoista olevan 950-1 050 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 4,2-5,2 % liikevaihdosta.

Näkymissä ei ole otettu huomioon Business & Wind -liiketoimintayksikköä, joka on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa vuoden 2016 alusta alkaen. Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Avainlukuja

Milj. euroa Q1/2016 Q1/2015 Muutos, % 2015
Liikevaihto 243,7 251,5 -3,1 991,6
Oikaistu käyttökate* 25,0 23,4 6,8 94,6
  % liikevaihdosta 10,3 9,3   9,5
Liikevoitto 8,7 11,0 -20,5 16,6
  % liikevaihdosta 3,6 4,4   1,7
Oikaistu liikevoitto* 12,9 10,3 25,3 41,6
  % liikevaihdosta 5,3 4,1   4,2
Voitto ennen veroja 4,8 12,1 -60,5 17,1
Kauden tulos 1,9 7,2 -73,2 3,4
Tulos/osake, euroa 0,01 0,13   -0,05
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,9 7,2   3,0
Liiketoiminnan nettorahavirta** 8,4 -1,5   60,0
Investoinnit 4,2 2,9 45,7 26,0
Korolliset nettovelat** 194,9 254,0 -23,3 195,9
Velkaantumisaste, %** 66,5 74,0   65,4
Omavaraisuusaste, %** 34,9 34,3   35,8
Henkilöstö kauden lopussa 3 019 3 108 -2,9 3 043

Käyttökate = tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalennuksia
* Ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai myyntitappioita.
** Sisältää lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot

Ahlstrom ilmoitti 21.1.2016 myyvänsä lasikuituliiketoimintansa Owens Corningille. Myynnin seurauksena Building & Wind -liiketoimintayksikkö raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa, kunnes kauppa on saatu päätökseen.

Saksan kilpailuviranomaiset ovat käynnistäneet toisen vaiheen selvityksen suunnitellusta myynnistä. Viranomaiset jatkoivat määräaikaa voidakseen tutkia suunnitellun yrityskaupan vaikutuksia riittävästi. Ahlstromin ja Owens Corningin tavoitteena on edelleen saada kauppa päätökseen vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. On kuitenkin mahdollista, että yrityskauppa toteutuu vasta vuoden 2016 toisella puoliskolla.

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-maaliskuussa 2016 oli 1,6 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa).

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä liikevaihto tammi-maaliskuussa 2016 oli 267,2 miljoonaa euroa (271,8 milj. euroa). Kauden tulos oli 3,5 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,04 euroa (0,17). Osakekohtainen tulos  sisältää oman pääoman ehtoisen lainan koron verojen jälkeen.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,0 prosenttia (8,1 %), ja oman pääoman tuotto (ROE) 4,7 prosenttia (10,7 %).

Uudistettu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet

Ahlstromin uudistettu strategia ja uudet pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2018 asti julkaistiin vuosineljänneksen aikana. Maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat tuotetarjontaamme ja luovat meille lukuisia mahdollisuuksia. Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja.

Osana strategian toteutusta yhtiön liiketoimintarakennetta yksinkertaistettiin ja se koostuu nyt kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden lanseerausprosessia.

Uuden tiekarttamme neljä teemaa kokoavat strategiamme painopisteet: kaupallinen osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteeetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:

  • Liikevoittomarginaali: oikaistu liikevoittomarginaali yli 8 % vuoteen 2018 mennessä
  • Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
  • Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita tai lopetettuja toimintoja.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Euroopan markkinat kärsivät edelleen hitaasta kasvusta ja Britannian kansanäänestyksen tulos jäsenyydestä Euroopan Unionissa lisää epävarmuutta. Kiinan talouden viimeaikainen hidastuminen on herättänyt huolta, vaikka maan talousrakenteen painopisteen odotettu siirtyminen investoinneista kulutukseen voi luoda myös mahdollisuuksia.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Kilpailun kiristyminen kilpailijoiden tuotantokapasiteetin kasvun, aggressiivisen hinnoittelun ja uusien teknologioiden myötä voi myös vaikuttaa kannattavuuteen. Yhtiön tuotteiden kysyntärakenteen muutokset voivat rajoittaa sen tuotantoresurssien joustavuutta ja aiheuttaa toisaalta ylikuormitusta ja toisaalta alikäyttöä.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Näiden raaka-aineiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nouseminen voi vaikuttaa yhtiön liikevoittoon riippuen siitä, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään riskiä.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2015 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2016. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Juho Erkheikki, talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4731

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä torstaina 28.4.2016 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_0428_q1

Puhelinyhteydet:

Suomessa +358 (0)9 2310 1621
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6539
Isossa-Britanniassa +44 (0)20 3427 1915

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/Investors. Osallistumiskoodi on 9954843.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2016/.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 keskiviikko 3.8. 1.7.-2.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016 perjantai 28.10. 1.-27.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja, joilla on arvoa arjessa. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.