Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Ennätyksellinen vuosineljänneksen liikevoitto ja myynnin vahva kasvu

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2016 klo 8.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi  

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016

Ennätyksellinen vuosineljänneksen liikevoitto ja myynnin vahva kasvu

Heinä-syyskuu 2016 verrattuna heinä-syyskuuhun 2015

 • Liikevaihto oli 273,2 miljoonaa euroa (266,9 milj. euroa).Kasvua 3,7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Oikaistu käyttökate oli 39,5 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa), mikä oli 14,4 % (9,5 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 28,9 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto oli 26,7 miljoonaa euroa (11,2 milj. euroa), mikä oli 9,8 % (4,2 %) liikevaihdosta. Tämä oli kahdestoista peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
 • Tulos ennen veroja oli 25,1 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa. Vertailukauden tulos ennen veroja sisälsi 3,2 miljoonan euron osakkeiden myyntivoiton).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,06 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 35,6 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa).

                  
Tammi-syyskuu 2016 verrattuna tammi-syyskuuhun 2015

 • Liikevaihto 819,8 miljoonaa euroa (819,8 milj. euroa).Kasvua 1,9 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Oikaistu käyttökate oli 104,5 miljoonaa euroa (83,2 milj. euroa), mikä oli 12,8 % (10,1 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 62,9 miljoonaa euroa (38,2 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto oli 66,2 miljoonaa euroa (39,9 milj. euroa), mikä oli 8,1 % (4,9 %) liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 51,4 miljoonaa euroa (43,2 milj. euroa. Vertailukauden tulos ennen veroja sisälsi 20,3 miljoonan euron osakkeiden myyntivoiton).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,52 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 98,9 miljoonaa euroa (36,7 milj. euroa).

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Heinä-syyskuu 2016 oli meille erinomainen vuosineljännes ja organisaatiomme teki vahvan tuloksen. Myynti kasvoi 3,7 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, ja kannattavuus nousi jälleen uuteen ennätykseen yhtiön nykyisen rakenteen aikana. Liikevoittomme parani jo kahdennentoista kerran peräkkäin verrattuna edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen. Kova työmme toimintojen tehostamiseksi ja entistä kilpailukykyisemmän kulurakenteen saavuttamiseksi tuottaa selvästi tulosta samalla kun hyödyimme edelleen muuttuvien kustannusten laskusta vuosineljänneksen aikana.

Olen iloinen vertailukelpoisen liikevaihtomme kasvusta kahdella viime neljänneksellä. Tämä korostui erityisesti lasikuitu-, tapetti-, suodatin- ja teippituotteissa sekä annoskahvimateriaaleissa, joissa teimme katsauskaudella läpimurron Pohjois-Amerikan markkinoilla. Kaikkien liiketoimintayksiköidemme liikevoitto kasvoi, ja niistä suurin osa kasvatti myös liikevaihtoaan. Lisäksi ilmoitimme investoinnista moottoreiden ja teollisuuden suodatinmateriaalien valmistukseen. Investointi laajentaa tuotevalikoimaamme, mikä on osoitus sitoutumisestamme yhtiön kasvuun ja kehitykseen.  

Strategiamme toteuttamisen hyödyt ovat selvästi nähtävissä ja tulemme jatkamaan sen toteuttamista täysipainoisesti. Tämä näkyy katteiden kasvuna kaupallisen osaamisen kehittymisen myötä, virtaviivaistettuna toimintamallina ja kapasiteetin käyttöasteen kasvuna viimeaikaisissa investoinneissamme sekä uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisenä. Etenemme kiihtyvää vauhtia kohti tavoitettamme: kahdeksan prosentin oikaistua liikevoittoprosenttia vuoteen 2018 mennessä. Lisäksi velkaantumisasteemme on jo selkeästi tavoitetasomme alapuolle johtuen erittäin vahvasta rahavirrasta tänä vuonna."

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom pitää ennallaan 13.9.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 060-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 6,5-7,5 % liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Avainlukuja

Milj. euroa Q3/2016 Q3/2015 Muutos, % Q1-Q3/2016 Q1-Q3/2015 Muutos, %
Liikevaihto 273,2 266,9 2,4 819,8 819,8 0,0
Käyttökate 41,6 24,2 71,9 101,2 81,6 24,0
  % liikevaihdosta 15,2 9,1   12,3 10,0  
Käyttökatteeseen sisältyvät oikaisuerät 2,2 -1,2   -3,4 -1,6  
Oikaistu käyttökate 39,5 25,5 55,0 104,5 83,2 25,6
  % liikevaihdosta 14,4 9,5   12,8 10,1  
Liikevoitto 28,9 9,9 192,8 62,9 38,2 64,4
  % liikevaihdosta 10,6 3,7   7,7 4,7  
Liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät 2,2 -1,3   -3,4 -1,7  
Oikaistu liikevoitto 26,7 11,2 139,3 66,2 39,9 65,9
  % liikevaihdosta 9,8 4,2   8,1 4,9  
Voitto ennen veroja 25,1 8,5 194,0 51,4 43,2 19,2
Kauden tulos 17,9 4,1   33,5 28,8 16,3
Osakekohtainen tulos 0,35 0,06   0,61 0,52  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 23,4 6,7   16,3 8,6  
Liiketoiminnan nettorahavirta 35,6 24,2 47,0 98,9 36,7 169,5
Investoinnit 6,0 5,5 9,0 18,0 13,6 31,8
Korolliset nettovelat 130,5 203,7 -36,0 130,5 203,7 -36,0
Velkaantumisaste, % 42,4 64,2   42,4 64,2  
Omavaraisuusaste, % 38,1 34,8   38,1 34,8  
Henkilöstö kauden lopussa 3 277 3 367 -2,7 3 277 3 367 -2,7


Ahlstrom on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita.
Ahlstrom teki muutoksia taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaan vuoden 2016 alussa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä korvautui oikaistulla liikevoitolla, ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä korvautui oikaistulla käyttökatteella.

Ahlstrom määrittelee vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavasti:

Oikaisuerät: uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalentumiset sekä myyntivoitot ja -tappiot
Käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Oikaistu käyttökate = käyttökate - oikaisuerät
Oikaistu liikevoitto = liikevoitto - oikaisuerät

Uudistettu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet

Ahlstromin uudistettu strategia ja uudet pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2018 asti julkistettiin tammikuussa 2016. Maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat tuotetarjontaamme ja luovat meille lukuisia mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja. Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden lanseerausprosessia.

Uuden tiekarttamme neljä teemaa perustuvat strategiamme painopisteisiin: kaupalliseen osaamiseen, uuteen virtaviivaistettuun toimintamalliin, orgaaniseen kasvuun tuotantokapasiteetin käyttöä tehostamalla ja kasvuun uusilla alueilla.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:

 • Liikevoittoprosentti: oikaistu liikevoittoprosentti yli 8 % vuoteen 2018 mennessä
 • Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
 • Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita eikä lopetettuja toimintoja.
Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom pitää ennallaan 13.9.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 060-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 6,5-7,5 % liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Kasvu Euroopan markkinoilla on edelleen hidasta, ja Ison-Britannian päätös erota EU:sta on lisännyt epävarmuutta. Lisäksi Kiinan talouden viimeaikainen hidastuminen on herättänyt huolta, vaikka maan talousrakenteen painopisteen odotettu siirtyminen investoinneista kulutukseen voi luoda myös mahdollisuuksia.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Kilpailun kiristyminen kilpailijoiden tuotantokapasiteetin kasvun, aggressiivisen hinnoittelun ja uusien teknologioiden myötä voi myös vaikuttaa kannattavuuteen. Yhtiön tuotteiden kysyntärakenteen muutokset voivat rajoittaa sen tuotantoresurssien joustavuutta ja aiheuttaa toisaalta ylikuormitusta ja toisaalta alikäyttöä.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Joidenkin konserniyhtiöiden tuloveroja joko arvioidaan parhaillaan verotarkastuksissa tai veroviranomainen on jo puuttunut verotukseen. Selvitykset ja erimielisyydet liittyvät pääasiassa siirtohinnoitteluun ja uudelleenjärjestelyihin. Näiden prosessien nykytila on arvioitu mutta merkittäviä verovarauksia ei ole tehty, koska prosessien tulosta ei voi arvioida luotettavasti.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2015 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2016. Katsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Juho Erkheikki, sijoittajasuhde- ja talousviestintäpäällikkö, puh. 010 888 4731

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2016 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä perjantaina 28.10.2016 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_1028_q3

Puhelinyhteydet:

Suomessa +358 (0)9 7479 0404
Ruotsissa +46 (0)8 5065 3942
Isossa-Britanniassa +44 (0)20 3043 2024

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/Investors. Osallistumiskoodi on 7688290.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2016/.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja, joilla on arvoa arjessa. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiön 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.