Ahlstromin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Vuosineljänneksen operatiivinen kannattavuus ja rahavirta ennätyksellisellä tasolla

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.8.2016 klo 8.30 

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-kesäkuun 2016 puolivuosikatsauksesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi  

Ahlstromin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Vuosineljänneksen operatiivinen kannattavuus ja rahavirta ennätyksellisellä tasolla

Huhti-kesäkuu 2016 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2015

 • Liikevaihto 279,4 miljoonaa euroa (281,1 milj. euroa).Kasvua 2,8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna.
 • Oikaistu käyttökate 37,1 miljoonaa euroa (31,5 milj. euroa), eli 13,3 % (11,2 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto 23,3 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto 24,5 miljoonaa euroa (16,8 milj. euroa), eli 8,8 % (6,0 %) liikevaihdosta. Yyhdestoista peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
 • Tulos ennen veroja 19,6 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa. Vertailuluku sis. 11,1 miljoonan euron myyntivoiton osakemyynnistä.)
 • Osakekohtainen tulos 0,22 euroa (0,29 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 54,9 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). 

Tammi-kesäkuu 2016 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2015

 • Liikevaihto 546,6 miljoonaa euroa (552,9 milj. euroa).Kasvua 1,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna.
 • Liikevoitto 34,0 miljoonaa euroa (28,4 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto 39,5 miljoonaa euroa (28,8 milj. euroa), eli 7,2 % (5,2 %) liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja 26,4 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa. Vertailuluku sis. 17,1 miljoonan euron myyntivoiton osakemyynneistä.)
 • Osakekohtainen tulos 0,27 euroa (0,46 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 63,3 miljoonaa euroa (12,5 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

 • 20.7.: Ahlstrom nosti vuoden 2106 näkymiään kannattavuuden osalta
 • 27.7.: Yhtiö vetäytyi Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä

             
Toimitusjohtaja Marco Levi

"Huhti-kesäkuu 2016 oli meille erittäin vahva vuosineljännes, jolloin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,8 % ja saavutimme kaikkien aikojen parhaan kannattavuuden yhtiön nykyrakenteella. Tämä johtui alhaisemmista muuttuvista kustannuksista, mutta myös huomattavasti paremmasta operatiivisesta tehokkuudesta ja kilpailukykyisemmästä kulurakenteesta. Tämän lisäksi vuosineljänneksen rahavirta oli erityisen hyvä parantuneen kannattavuuden ja aktiivisen käyttöpääoman hallinnan myötä.

Toteutamme strategiaamme onnistuneesti ja panostamme kaupallisen osaamisen parantamiseen ja uuteen virtaviivaistettuun toimintamalliin. Lisäksi pyrimme edelleen kasvattamaan marginaaleja ja laskemaan kuluja. Olemme myös kasvaneet lisäämällä kapasiteetin käyttöastetta viimeisimmissä investointikohteissa ja olemme löytäneet uusia kasvualueita muun muassa annoskahvimateriaaleista ja vedensuodatuksesta. Nämä seikat on huomioitu vuoden 2016 päivitetyssä tulosohjauksessa ja vahvistavat uskoamme saavuttaa yli 8 % oikaistu liikevoittomarginaalitavoite vuoteen 2018 mennessä.

Kiinteillä valuuttakursseilla mitattuna vuosineljänneksen myynnin kasvu oli erittäin rohkaiseva, ja suurin osa liiketoimintayksiköistämme kasvattivat voittojaan. Filtration & Performance -liiketoiminta-alueen suodatin-, tapetti- ja julisteliiketoiminnot pystyivät joko nostamaan liikevaihtoaan tai -voittoaan haastellisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta kehityksen ollessa vakaata teollisissa kuitukankaissa. Specialties-liiketoiminta-alueen kaikki neljä liiketoimintayksikköä - Food, Advanced Liquid Technologies, Tape ja Medical - nostivat jokainen tulostaan.

Olen myös tyytyväinen, että osana Ahlstromin liiketoimintaportfoliota jatkava Building & Wind -liiketoimintayksikkö on parantanut tuloksentekokykyään merkittävästi. Nyt jatkamamme yksikön liiketoimintaa ja sen kehittämistä kuten ennenkin."

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom pitää ennallaan 27.7.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 040-1 140 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 5,4-6,4 % liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Avainlukuja

Milj. euroa Q2/2016 Q2/2015 Muutos, % Q1-Q2/2016 Q1-Q2/2015 Muutos, %
Liikevaihto 279,4 281,1 -0,6 546,6 552,9 -1,1
Käyttökate (EBITDA) 36,0 30,4 18,2 59,5 57,4 3,7
  % liikevaihdosta 12,9 10,8   10,9 10,4  
Käyttökatteeseen sisältyvät oikaisuerät -1,1 -1,1   -5,5 -0,3  
Oikaistu käyttökate 37,1 31,5 17,8 65,1 57,7 12,7
  % liikevaihdosta 13,3 11,2   11,9 10,4  
Liikevoitto 23,3 15,7 48,6 34,0 28,4 19,8
  % liikevaihdosta 8,4 5,6   6,2 5,1  
Liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät -1,1 -1,1   -5,5 -0,4  
Oikaistu liikevoitto 24,5 16,8 46,0 39,5 28,8 37,4
  % liikevaihdosta 8,8 6,0   7,2 5,2  
Voitto/tappio ennen veroja 19,6 20,8 -5,5 26,4 34,6 -23,9
Tilikauden voitto 12,0 15,8 -23,9 15,5 24,6 -37,0
Osakekohtainen tulos 0,22 0,29   0,27 0,46  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 18,1 10,0   13,2 9,3  
Liiketoiminnan nettorahavirta 54,9 14,0   63,3 12,5  
Investoinnit 7,3 5,1 43,9 11,9 8,1 47,5
Korolliset nettovelat 160,2 233,8 -31,5 160,2 233,8 -31,5
Velkaantumisaste, % 55,4 69,3   55,4 69,3  
Omavaraisuusaste, % 34,9 35,9   34,9 35,9  
Henkilöstö kauden lopussa 3 328 3 413 -2,5 3 328 3 413 -2,5


Ahlstrom on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita.
Ahlstrom teki muutoksia taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaan vuoden 2016 alussa. "Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä" korvattiin "oikaistulla liikevoitolla", ja "käyttökate ilman kertaluonteisia eriä" korvattiin "oikaistulla käyttökatteella".

Ahlstrom määrittelee vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavasti:

Oikaisuerät: uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalentumiset sekä myyntivoitot ja -tappiot
Käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Oikaistu käyttökate = käyttökate - oikaisuerät
Oikaistu liikevoitto = liikevoitto - oikaisuerät

Uudistettu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet

Ahlstromin uudistettu strategia ja uudet pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2018 asti julkistettiin tammikuussa 2016. Maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat tuotetarjontaamme ja luovat meille lukuisia mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja kahdella liiketoiminta-alueella: Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden lanseerausta.

Uuden tiekarttamme neljässä teemassa yhdistyvät strategiamme painopisteet: kaupallinen osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla.

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen

 • Liikevoittoprosentti: oikaistu liikevoittoprosentti yli 8 % vuoteen 2018 mennessä
 • Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
 • Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita eikä lopetettuja toimintoja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä vetäytyminen

Ahlstrom ja Owens Corning ilmoittivat 27.7.2016 vetäytyvänsä  Ahlstromin Building & Wind -liiketoimintayksikön myynnistä Owens Corningille johtuen haasteista viranomaishyväksynnän saamiselle Saksassa.

Ahlstrom jatkaa Building & Wind -liiketoimintayksikön operatiivista toimintaa ja kehittämistä kuten ennenkin. Yksikkö raportoidaan osana Filtration & Performance -segmenttiä. Myynti julkistettiin 21.1.2016. Saksan kilpailuviranomaiset käynnistivät 8.4.2016 suunnitellun järjestelyn toisen vaiheen selvityksen.

Nostetut ja päivitetyt näkymät

Ahlstrom nosti 20.7.2016 arviotaan vuoden 2016 oikaistusta liikevoittomarginaalista johtuen operatiivisen toiminnan jatkuneesta parantumisesta sekä alhaisemmista muuttuvista kuluista. Arvio liikevaihdosta pidettiin ennallaan.

Näkymät päivitettiin 27.7.2016 sisältämään Building & Wind -liiketoimintayksikön. Näkymät esiteään alla olevassa osiossa.

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom pitää ennallaan 27.7.2016 julkistamansa näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 040-1 140 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 5,4-6,4 % liikevaihdosta.

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia eikä myyntivoittoja tai myyntitappioita.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Kasvu Euroopan markkinoilla on edelleen hidasta, ja Ison-Britannian päätös erota EU:sta on lisännyt epävarmuutta. Lisäksi Kiinan talouden viimeaikainen hidastuminen on herättänyt huolta, vaikka maan talousrakenteen painopisteen odotettu siirtyminen investoinneista kulutukseen voi luoda myös mahdollisuuksia.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Kilpailun kiristyminen kilpailijoiden tuotantokapasiteetin kasvun, aggressiivisen hinnoittelun ja uusien teknologioiden myötä voi myös vaikuttaa kannattavuuteen. Yhtiön tuotteiden kysyntärakenteen muutokset voivat rajoittaa sen tuotantoresurssien joustavuutta ja aiheuttaa toisaalta ylikuormitusta ja toisaalta alikäyttöä.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Joidenkin konserniyhtiöiden tuloveroja joko arvioidaan parhaillaan verotarkastuksissa tai veroviranomainen on jo puuttunut verotukseen. Selvitykset ja erimielisyydet liittyvät pääasiassa siirtohinnoitteluun ja uudelleenjärjestelyihin. Näiden prosessien nykytila on arvioitu mutta merkittäviä verovarauksia ei ole tehty, koska prosessien tulosta ei voi arvioida luotettavasti.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi ja vuoden 2015 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2016. Katsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Juho Erkheikki, talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4731

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2016 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä keskiviikkona 3.8.2016 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_0803_q2

Puhelinyhteydet:

Suomessa +358 (0)9 2310 1618
Ruotsissa +46 (0)8 5065 3935
Isossa-Britanniassa +44 (0)20 3427 1922

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/Investors. Osallistumiskoodi on 6434508.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2016/.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016 perjantai 28.10. 29.9. -27.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja, joilla on arvoa arjessa. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.