Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Huomautus: Tämä tiedote on julkaistu tänään Pörssitiedotteena. Teknisen ongelman takia tiedote ei saavuttanut kaikkia jakeluita ja siksi tämä tiedote on uudelleen lähetetty erillisenä ilmoituksena. Alkuperäinen tiedote on julkaistu tänään Pörssitiedote 6 Huhtikuuta klo 14.00 CEST Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2015 ei makseta osinkoa. Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,30 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii pääoman palautuksesta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille. Palautus maksetaan 19.4.2016. Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot säilyvät ennallaan, lukuun ottamatta hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota, jota korotetaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 80 000 euroa, varapuheenjohtajan 50 000 (aikaisemmin 40 000) euroa ja hallituksen muiden jäsenten 40 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa. Muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkio on 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden valiokunnan jäsenten 3 000 euroa. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa ja toimikunnan muiden jäsenten vuosipalkkio 3 000 euroa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää korotetaan seitsemäksi. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund ja Peter Seligson. Uusiksia jäseniksi valittiin Anna Ohlsson-Leijon ja Mats Lindstrand. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen henkilöiden CV:t ovat saatavilla internetosoitteessa www.munksjo.com. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksensä muuttamista lähinnä johtuen uuden suomalaisen hallinnointikoodin voimaanastumisesta 1.1.2016. Nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan lisäämällä (i) oikeus hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille tulla huomioiduksi nimitystoimikuntaa valittaessa, (ii) uusi tehtävä nimitystoimikunnalle suositella kenet tulisi valita hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetuista hallituksen jäsenistä, (iii) uusi tehtävä nimitystoimikunnalle määritellä monimuotoisuuden osalta noudattamansa periaatteet, (iv) oikeus nimitystoimikunnalle päättää mitä osaamista ja pätevyyttä hallituksen jäsenet kulloinkin tarvitsevat poistamalla työjärjestyksestä listan siitä osaamisesta ja pätevyydestä, jota hallituksen jäsenillä tulisi olla ja (v) nimitystoimikunnalle oikeus saada tietoja hallituksen jäsenten riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä. Tässä yhteydessä tehiinmyös joitakin lähinnä teknisluontoisia muutoksia. Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Sixten Nymanin. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivän pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.munksjo.com/yhtiokokous viimeistään 20.4.2016 alkaen. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Elisabet Salander Björklundin. Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Sebastian Bondestamin ja Anna Ohlsson- Leijonin tarkastusvaliokunnan jäseniksi ja Peter Seligsonin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Hannele Jakosuo-Janssonin palkitsemisvaliokunnan jäseniksi. Munksjö Oyj Lisätietoja: Anna Selberg, SVP Communications, puh, +46 70 323 10 32 Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 72 703 63 36 Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.