Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Liikevaihdon, kannattavuuden ja kassavirran osalta erittäin vahva vuosineljännes

MUNKSJÖ OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS, 27.7.2016 klo. 11.20 CEST Liikevaihdon, kannattavuuden ja kassavirran osalta erittäin vahva vuosineljännes Keskeistä toiselta neljännekseltä 2016 - Liikevaihto oli 302,9 (291,2) milj. euroa. - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 40,1 (25,0) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 13,2 (8,6). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-2,4) milj. euroa. - Liiketulos oli 26,7 (9,1) milj. euroa ja kauden tulos 16,9 (2,7) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,05) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 36,8 (5,8) milj. euroa. - Hallitus hyväksyi kesäkuussa osakkeen arvonkehitykseen perustuvan pitkän aikavälin kannustinohjelman johdolle ja muille avainhenkilöille. Keskeistä katsauskaudelta tammi–kesäkuu 2016 - Liikevaihto oli 590,9 (571,4) milj. euroa. - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 71,1 (51,5) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,0 (9,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-2,4) milj. euroa. - Liiketulos oli 43,0 (22,3) milj. euroa ja kauden tulos 23,2 (12,4) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,24) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 40,4 (1,2) milj. euroa. AVAINLUVUT huhti–kesä tammi–kesä tammi–j oulu milj. euroa 2016 2015 Muutos 2016 2015 Muutos 2015 , % , % Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 40,1 25,0 60% 71,1 51,5 38% 93,6 Käyttökateprosentti, % 13,2 8,6 12,0 9,0 8,3 (oik.*) Käyttökate 40,1 22,6 77% 71,1 49,1 45% 86,3 Käyttökateprosentti, % 13,2 7,8 12,0 8,6 7,6 Liiketulos (oik.*) 26,7 11,5 132% 43,0 24,7 74% 40,0 Liiketulosprosentti, % 8,8 3,9 7,3 4,3 3,5 (oik.*) Liiketulos 26,7 9,1 193% 43,0 22,3 93% 32,7 Liiketulosprosentti, % 8,8 3,1 7,3 3,9 2,9 Kauden tulos 16,9 2,7 - 23,2 12,4 87% 22,8 Tulos/osake, EUR 0,33 0,05 - 0,45 0,24 91% 0,44 Korollinen nettovelka 222,6 260,8 -15% 222,6 260,8 -15% 227,4 * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Mikäli muutosprosentin esittäminen ei ole olennaista, se on talukoissa merkitty ”-” Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2015 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Katsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota. Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti “Suorituskykymme parani edelleen toisella neljänneksellä, ja teimme vahvimman tuloksemme sitten nykyisen Munksjö-konsernin perustamisen vuonna 2013. Olen iloinen siitä, että olemme pystyneet omien toimiemme kautta sekä keskittymällä ratkaisuihin, jotka tuottavat asiakkaillemme lisäarvoa saavuttamaan selkeitä tuloksia. Hyvän ensimmäisen neljänneksen ja vahvan toisen neljänneksen ansiosta kokonaistoimitusmäärämme kasvoivat neljä prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla, pois lukien erikoissellutoimintamme. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla neljällä liiketoiminta-alueellamme, ja tämä näkyi myös myönteisesti niiden tuloksissa. Ruotsin selluntuotantolaitoksen kunnossapitoseisokki toteutetaan tänä vuonna kolmannella neljänneksellä toisen neljänneksen sijaan, mikä vaikutti positiivisesti kokonaisvolyymeihin, liikevaihtoon ja tulokseen. Kannattavuutemme ja rahavirtamme kehittyivät erinomaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kannattavuuden kokonaisparannus oli 20 milj. euroa. Siitä noin puolet liittyi toimenpideohjelmaan, jonka tavoitteena on saavuttaa kannattavuustavoitteemme, 12 prosentin käyttökate, vuoden 2016 lopulla. Loppuosa liittyi pääasiassa suotuisiin kustannusolosuhteisiin. Olen myös tyytyväinen siihen, että edistääksemme vastuullista metsien hoitoa liityimme Forest Stewardship Council (FSC®) -järjestöön toisella neljänneksellä. Uusiutuva puukuitu on kaikkien tuotteidemme perusta, ja siksi vastuullinen metsänhoito on meille tärkeää.” Tulevaisuuden näkymät Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan vuoden 2016 viimeisien kuuden kuukauden aikana pysyvän vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna ja heijastavan kausivaihteluja. Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien kolmannella neljänneksellä sekä kausiluonteisten seisokkien vuoden 2016 lopussa odotetaan toteutuvan kausiaikataulun mukaisesti ja suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa sijaitsevan Aspan selluntuotantolaitoksen seuraava kunnossapitoseisokki toteutuu syyskuussa 2016 ja vaikuttaa siten kolmannen neljänneksen tulokseen. Käyttökatteen odotetaan vuoden 2016 osalta parantuvan edellisvuoteen verrattuna käynnissä olevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän suunnitelman seurauksena. Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan 35–40 miljoonaa euroa vuonna 2016. Suunnitelma kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla Munksjön tavoitteena on saavuttaa 12 prosentin käyttökate vuoden 2016 lopulla. Kannattavuuden parantaminen perustuu operatiivisen tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen laatuun sekä johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Suurin osa toimenpiteistä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi sisältää kustannustason mukautustoimia. Suurin osa kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien tulosvaikutuksesta tammi–kesäkuussa 2016 liittyivät operatiiviseen tehokkuuteen. Lisätietoja suunnitelmaan liittyvien toimien tulosvaikutuksesta kohdassa Munksjö-konserni. Liiketoiminta-aluekohtaiset kannattavuustavoitteet ovat 15–16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Decor, 12–13 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Release Liners, 15–16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Industrial Applications ja 9–10 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Graphics and Packaging. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat - Lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen Gustav Adlercreutz jää eläkkeelle helmikuussa 2017, seuraajaksi valittu Andreas Elving. Munksjö-konserni huhti–kesä tammi–kesä tammi–jo ulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, 2016 2015 Muutos, 2015 % % Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 40,1 25,0 60% 71,1 51,5 38% 93,6 Käyttökateprosentti, % 13,2 8,6 12,0 9,0 8,3 (oik.*) Käyttökate 40,1 22,6 77% 71,1 49,1 45% 86,3 Käyttökateprosentti, % 13,2 7,8 12,0 8,6 7,6 Liiketulos (oik.*) 26,7 11,5 132% 43,0 24,7 74% 40,0 Liiketulosprosentti, % 8,8 3,9 7,3 4,3 3,5 (oik.*) Liiketulos 26,7 9,1 193% 43,0 22,3 93% 32,7 Liiketulosprosentti, % 8,8 3,1 7,3 3,9 2,9 Kauden tulos 16,9 2,7 - 23,2 12,4 87% 22,8 Käyttöomaisuusinvestoi 8,0 11,1 -28% 17,9 20,0 -11% 39,8 nnit Henkilöstö 2 752 2 785 -1% 2 742 2 768 -1% 2 774 keskimäärin, FTE * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Toinen neljännes 2016 - Konsernin toimitusmäärät kasvoivat ja olivat kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella suurempia kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Selluntuotantolaitoksen kunnossapitoseisokki vaikutti erikoissellun toimitusmääriin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. - Liikevaihto nousi 302,9 (291,2) milj. euroon, kun toimitusmäärien kasvu kumosi ja ylitti alemman keskihinnan vaikutuksen. - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 40,1 (25,0) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 13,2 (8,6). Toimitusmäärien kasvu ja muuttuvien kustannusten lasku kumosivat ja ylittivät keskihinnan laskun negatiivisen tulosvaikutuksen. Muuttuvat kustannukset pienenivät pääasiassa operatiivisten tehostamistoimien seurauksena. - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-2,4) milj. euroa. - Liiketulos oli 26,7 (9,1) milj. euroa, ja kauden tulos oli 16,9 (2,7) milj. euroa. - Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli 0,1 (-1,3) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 0,5 (1,3) milj. euroa. Tammi–kesäkuu 2016 - Konsernin toimitusmäärät kasvoivat kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella. Toimitusmäärät kehittyivät vahvasti etenkin Release Liners- ja Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueilla. Selluntuotantolaitoksen kunnossapito-seisokki vaikutti erikoissellun toimitusmääriin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. - Liikevaihto nousi 590,9 (571,4) milj. euroon, kun toimitusmäärien kasvu kumosi ja ylitti alemman keskihinnan vaikutuksen. Keskihinta laski pääasiassa pitkäkuituisen erikoissellun myyntihinnan laskun seurauksena. - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 71,1 (51,5) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,0 (9,0). Toimitusmäärien kasvulla oli 10 milj. euron positiivinen vaikutus, mutta keskihinnan laskulla oli 8 milj. euron negatiivinen vaikutus. Pääasiassa operatiivisten tehostamistoimien myötä pienentyneillä muuttuvilla kustannuksilla sekä energian ja raaka-aineiden hintojen laskulla oli 23 milj. euron positiivinen tulosvaikutus. Kiinteiden kustannusten kasvulla oli 5 milj. euron negatiivinen tulosvaikutus, joka oli pääasiassa seurausta kannustinohjelmiin liittyvistä varauksista sekä korkeampien tuotantomäärien aiheuttamasta korkeammasta miehityksestä. - Kannattavuuden kokonaisparannus oli 20 milj. euroa. Siitä noin puolet liittyi kannattavuustavoitteen saavuttamiseen tähtäävään toimenpideohjelmaan. - Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-2,4) milj. euroa. - Liiketulos oli 43,0 (22,3) milj. euroa, ja kauden tulos oli 23,2 (12,4) milj. euroa. - Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -0,0 (-3,6) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 3,0 (4,1 milj. euron voitto) milj. euroa. Puhelinkonferenssi ja internetlähetys Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys järjestetään julkaisupäivänä 27.7.2016 klo. 15.00 EEST (14.00 CEST) Munksjön pääkonttorissa Tukholmassa (WTC, Klarabergsviadukten 70, hissi D, 5. kerros). Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot Puh. nro: +358 (0)9 2310 1618 Tilaisuuden tunnus: 3858429 Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_0727_q2 Lisätietoja Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.