Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2016: Mycket starkt kvartalsutfall för omsättning, lönsamhet och kassaflöde

MUNKSJÖ OYJ, HALVÅRSRAPPORT, 27 JULI 2016 KL. 11.20 CEST Mycket starkt kvartalsutfall för omsättning, lönsamhet och kassaflöde Centralt för andra kvartalet 2016 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 302,9 (291,2). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 40,1 (25,0) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 13,2 % (8,6 %). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-2,4). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 26,7 (9,1) och periodens resultat till MEUR 16,9 (2,7). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,33 (0,05). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 36,8 (5,8) - Styrelsen godkände i juni ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, baserat på utvecklingen av aktievärdet. Centralt för rapporteringsperioden januari-juni 2016 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 590,9 (571,4). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 71,1 (51,5) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,0 % (9,0 %). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-2,4). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 43,0 (22,3) och periodens resultat till MEUR 23,2 (12,4). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,45 (0,24). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 40,4 (1,2). NYCKELTAL apr-jun jan-jun jan-de c MEUR 2016 2015 Förändring 2016 2015 Förändring 2015 , % , % Nettoomsättning 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 40,1 25,0 60% 71,1 51,5 38% 93,6 EBITDA-marginal, % 13,2 8,6 12,0 9,0 8,3 (just.*) EBITDA 40,1 22,6 77% 71,1 49,1 45% 86,3 EBITDA-marginal, % 13,2 7,8 12,0 8,6 7,6 Rörelseresultat 26,7 11,5 132% 43,0 24,7 74% 40,0 (just.*) Rörelsemarginal, % 8,8 3,9 7,3 4,3 3,5 (just.*) Rörelseresultat 26,7 9,1 193% 43,0 22,3 93% 32,7 Rörelsemarginal, % 8,8 3,1 7,3 3,9 2,9 Periodens resultat 16,9 2,7 n.m. 23,2 12,4 87% 22,8 Resultat per aktie, 0,33 0,05 n.m. 0,45 0,24 91% 0,44 EUR Räntebärande 222,6 260,8 -15% 222,6 260,8 -15% 227,4 nettoskuld * Justerat för jämförelsestörande poster (JSP) Förändring markerad med ”n.m.” indikerar att angivelsen av förändring i % inte är meningsfull Siffror inom parentes avser motsvarande period 2015 om inte annat anges. Denna finansiella rapport är oreviderad. Den publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Vårt resultat fortsatte att förbättras under det andra kvartalet och vi uppnådde det starkaste resultatet sedan den nuvarande Munksjökoncernen bildades 2013. Jag är glad över att kunna konstatera att vi tack vare egna åtgärder och genom att rikta in oss på värdeskapande lösningar för våra kunder har kunnat leverera enligt plan med tydliga resultat. Baserat på ett bra första kvartal och ett starkt andra kvartal ökade vår totala leveransvolym med fyra procent under första halvåret, då volymerna från specialpappersmassaverksamheten exkluderats. Alla fyra affärsområden uppvisade volymtillväxt, vilket också återspeglades positivt i deras respektive resultat. Det årliga underhållsstoppet 2016 vid den svenska massaproduktionsanläggningen kommer att ske under det tredje i stället för det andra kvartalet. Denna förändring gav en positiv effekt på de totala volymerna, omsättningen och resultatet jämfört med föregående år. Vi visade en stark utveckling av lönsamhet och kassaflöde under det första halvåret. Den totala lönsamhetsförbättringen uppgick till MEUR 20, varav cirka hälften kan härledas till åtgärder som vi vidtagit enligt vår plan för att uppnå lönsamhetsmålet på 12 procent i EBITDA-marginal i slutet av 2016. Resten av förbättringen berodde främst på gynnsamma kostnadsförhållanden. Jag nöjd över att kunna meddela att vi, som ett led i att ytterligare bidra till en ansvarsfull förvaltning av skog, gick med i organisationen Forest Stewardship Council (FSC®) under det andra kvartalet. Förnybar träfiber är basen i alla våra produkter och därför stöder vi aktivt ett ansvarsfullt skogsbruk.” Framtidsutsikter Efterfrågeutsikterna avseende Munksjös specialpappersprodukter för andra havlåret 2016 förväntas vara stabila jämfört med nuvarande goda nivå och spegla säsongsmönstret. De årliga underhålls- och semesterstoppen under tredje kvartalet, samt stoppen i slutet av 2016, förväntas följa säsongsmönstret och genomföras i ungefär samma omfattning som under 2015. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i Aspa, Sverige, kommer att genomföras under september 2016 och därigenom påverka det finansiella resultatet för tredje kvartalet. EBITDA-marginalen 2016 förväntas förbättras jämfört med 2015 drivet av den pågående planen för att förbättra lönsamheten. Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2016 förväntas uppgå till MEUR 35–40. Plan för att uppnå lönsamhetsmålet i slutet av 2016 Munksjös lönsamhetsmål är att uppnå en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016. De drivande faktorerna för att förbättra lönsamheten omfattar fortsatt operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet samt att nyttja positionen som marknads- och innovationsledande. De flesta planerade åtgärderna inom operativ effektivitet rör justering av kostnadsstrukturen. Av de genomförda åtgärder som påverkade det finansiella resultatet under perioden januari-juni 2016, hänförde sig de flesta till operativ effektivitet. Ytterligare information om åtgärder i lönsamhetsförbättringsplanen, och deras effekt på det finansiella resultatet, finns under rubriken Munksjökoncernen. EBITDA-målen för respektive affärsområde är; 15-16 procent för Decor, 12-13 procent för Release Liners, 15-16 procent för Industrial Applications och 9-10 procent för Graphics and Packaging. Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden - Gustav Adlercreutz, General Counsel och medlem av koncernledningen, kommer att gå i pension i februari 2017 och efterträds av Andreas Elving. Munksjökoncernen apr-jun jan-jun jan-de c MEUR 2016 2015 Förändring 2016 2015 Förändring 2015 , % , % Nettoomsättning 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 EBITDA (just.*) 40,1 25,0 60% 71,1 51,5 38% 93,6 EBITDA-marginal, % 13,2 8,6 12,0 9,0 8,3 (just.*) EBITDA 40,1 22,6 77% 71,1 49,1 45% 86,3 EBITDA-marginal, % 13,2 7,8 12,0 8,6 7,6 Rörelseresultat 26,7 11,5 132% 43,0 24,7 74% 40,0 (just.*) Rörelsemarginal, % 8,8 3,9 7,3 4,3 3,5 (just.*) Rörelseresultat 26,7 9,1 193% 43,0 22,3 93% 32,7 Rörelsemarginal, % 8,8 3,1 7,3 3,9 2,9 Periodens resultat 16,9 2,7 n.m. 23,2 12,4 87% 22,8 Investeringar 8,0 11,1 -28% 17,9 20,0 -11% 39,8 Medeltal anställda, 2 752 2 785 -1% 2 742 2 768 -1% 2 774 FTE * Justerat för jämförelsestörande poster Andra kvartalet 2016 - Koncernens totala leveransvolymer ökade och var högre än under motsvarande period föregående år för samtliga fyra affärsområden. Leveransvolymerna för specialpappersmassa under motsvarande period föregående år påverkades av underhållsstoppet i massaproduktionsanläggningen. - Nettoomsättningen ökade till MEUR 302,9 (291,2), då högre volymer mer än väl kompenserade för ett lägre genomsnittspris. - Det för jämförelsestörande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 40,1 (25,0) med en justerad EBITDA-marginal på 13,2 % (8,6 %). Den positiva resultateffekten av högre volymer och lägre rörliga kostnader, främst tack vare åtgärder som syftar till att förbättra den operativa effektiviteten, kompenserade mer än väl för den negativa resultateffekten av ett lägre genomsnittspris. - Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-2,4). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 26,7 (9,1) och periodens resultat till MEUR 16,9 (2,7). - Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR 0,1 (-1,3). Kursförlusterna på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 0,5 (1,3) och redovisas bland de finansiella posterna. Januari-juni 2016 - Koncernens totala leveransvolymer ökade. Alla fyra affärsområden visade en ökning av leveransvolymerna, och utvecklingen var särskilt positiv för affärsområdena Release Liners och Graphics and Packaging. Leveransvolymerna för specialpappersmassa under motsvarande period föregående år påverkades av underhållsstoppet i massaproduktionsanläggningen. - Nettoomsättningen ökade till MEUR 590,9 (571,4), då högre volymer kompenserade mer än väl för ett lägre genomsnittspris, huvudsakligen orsakat av ett lägre försäljningspris på långfibrig specialpappersmassa. - Det för jämförelsestörande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 71,1 (51,5) med en justerad EBITDA-marginal på 12,0 % (9,0 %). Högre leveransvolymer gav en positiv effekt på MEUR 10. Detta motverkades med MEUR 8 av det lägre genomsnittspriset. Lägre rörliga kostnader, främst tack vare åtgärder som syftar till att förbättra den operativa effektiviteten, ett lägre energipris och lägre råvarupriser hade en positiv resultateffekt på MEUR 23. Högre fasta kostnader hade en negativ resultateffekt på MEUR 5, främst orsakat av periodiseringar för incitamentsprogram samt ökad bemanning till följd av högre produktionsvolymer. - Av den totala lönsamhetsförbättringen, som uppgick till MEUR 20, var cirka hälften hänförliga till åtgärder enligt planen för att uppnå lönsamhetsmålet. - Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-2,4). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 43,0 (22,3) och periodens resultat till MEUR 23,2 (12,4). - Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR -0,0 (-3,6). Kursförluster på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 3,0 (vinst på 4,1) och redovisas bland de finansiella posterna Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 27 juli 2016 kl. 14.00 CEST (15.00 EEST) på Munksjös huvudkontor i Stockholm (WTC, Klarabergsviadukten 70, hiss D, våning 5). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3934 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2310 1618 Konferensens kod: 3858429 Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_0727_q2 För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.