Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015: Vahva kassavirta neljännellä neljänneksellä. Vuoden tulokseen vaikuttivat korkeammat raaka-aineiden hinnat.

MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2016 klo. 7.30 CET Vahva kassavirta neljännellä neljänneksellä. Vuoden tulokseen vaikuttivat korkeammat raaka-aineiden hinnat. Keskeistä neljänneltä neljännekseltä 2015 - Liikevaihto oli 290,0 (281,0) milj. euroa. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 22,1 (28,4) milj. euroa, joka vastaa 7,6 % (10,1 %) oikaistua käyttökateprosenttia. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 8,5 (14,4) milj. euroa. Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia eriä. - Liiketulos oli 8,5 (10,7) milj. euroa ja kauden tulos 7,2 (2,7) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,05) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 44,5 (33,3) milj. euroa. Keskeistä katsauskaudelta tammi–joulukuu 2015 - Liikevaihto oli 1 130,7 (1 137,3) milj. euroa. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 93,6 (105,0) milj. euroa, joka vastaa 8,3 % (9,2 %) oikaistua käyttökateprosenttia. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 40,0 (51,0) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -7,3 (-5,6) milj. euroa. - Liiketulos oli 32,7 (45,4) milj. euroa ja kauden tulos 22,8 (7,7) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,14) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 55,5 (57,8) milj. euroa. - Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,30 (0,25) euroa osaketta kohden. AVAINLUVUT loka–joulu tammi–joulu milj. euroa 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 Käyttökate 22,1 24,7 86,3 99,4 Käyttökateprosentti, % 7,6 8,8 7,6 8,7 Liiketulos (oik.*) 8,5 14,4 40,0 51,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 2,9 5,1 3,5 4,5 Liiketulos 8,5 10,7 32,7 45,4 Liiketulosprosentti, % 2,9 3,8 2,9 4,0 Kauden tulos 7,2 2,7 22,8 7,7 Tulos/osake, EUR 0,14 0,05 0,44 0,14 Korollinen nettovelka 227,4 225,6 227,4 225,6 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2014 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Katsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota. Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti ”Munksjön toimitusmäärien kehitys oli vakaata suurimmassa osassa tuotesegmenttejämme vuonna 2015, vaikka maailmanlaajuinen makrotalouden epävakaus vaikutti toimintaamme etenkin Brasiliassa. Päämarkkinamme ovat edelleen Euroopassa, mutta toiminnan laajentaminen valikoiduille maantieteellisille alueille vauhditti Decor -liiketoiminta-alueemme toimitusmäärien kasvua edellisvuoteen verrattuna, ja liiketoiminta-alueen toimitukset olivat ennätyksellisen korkeat vuoden neljännellä neljänneksellä. Lyhytkuituisen ja pitkäkuituisen sellun hintaero kutistui ennätyksellisen pieneksi vuoden 2015 aikana. Olemme kuroneet kannattavuuskuilua umpeen hinnankorotuksilla kahdella suurimmalla liiketoiminta-alueellamme. Hinnankorotuksilla oli odotettu täysimääräinen vaikutus neljännen neljänneksen alusta alkaen, mutta ne eivät ole vielä vuositasolla kumonneet raaka-ainekustannusten nousun negatiivista tulosvaikutusta. Kuromme kuilun umpeen Release Liners -liiketoiminta-alueen Euroopan paperiliiketoiminnassa jäljellä olevien toimitusmäärien osalta vuoden 2016 alussa, kun jo sovitut hintaehdot astuvat voimaan. Pidimme neljännellä neljänneksellä tavallista pidempiä seisokkeja varastojen pienentämiseksi etenkin Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueella ja Brasilian paperiliiketoiminnassa palauttaaksemme varastomme tavoitetasollemme vuoden lopulla. Seisokeilla oli noin 3 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus neljännellä neljänneksellä. Liiketoiminnan rahavirta pysyi vakaana vuositasolla. Vuoden 2015 tuloksemme vahvisti näkemystäni, että strategiamme edistää kannattavaa kasvua ja pystymme tulevaisuudessa myös vahvistamaan johtavia asemiamme lisäarvoa luovien ratkaisujemme avulla. Odotuksemme pitkän aikavälin vuosittaisesta markkinakasvusta pysyvät ennallaan 2–4 prosentissa ja maailmanlaajuiset megatrendit tukevat tuoteratkaisujemme loppukäyttösovellusten kysyntää. Vuonna 2016 jatkamme työtämme kannattavuustavoitteemme saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on 12 prosentin käyttökateprosentti vuoden lopulla.” Tulevaisuuden näkymät Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2016 vakaana ja heijastavan kausivaihteluja. Vuoden 2015 toisella ja kolmannella neljänneksellä ilmoitetuilla hinnankorotuksilla on ollut täysi vaikutus vuoden 2015 neljännen neljänneksen alusta alkaen. Release Liners -liiketoiminta-alueen Euroopan paperiliiketoiminnassa jäljellä olleiden korotusten vaikutus alkaa näkyä täysipainoisesti vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Kertaluonteisilla erillä oikaistun käyttökatteen odotetaan vuoden 2016 osalta parantuvan edellisvuoteen verrattuna, käynnissä olevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän suunnitelman seurauksena. Suunnitelma perustuu operatiivisen tehokkuuden parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelun laatuun sekä johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien toisella ja kolmannella neljänneksellä sekä kausiluonteisten seisokkien vuoden 2016 lopussa odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa sijaitsevan Aspan selluntuotantolaitoksen seuraava kunnossapitoseisokki toteutuu vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestointien vaikutus rahavirtaan odotetaan vuonna 2016 olevan 35–40 miljoonaa euroa. Munksjö-konserni loka–joulu tammi–joulu milj. euroa 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130.7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 Käyttökate 22,1 24,7 86,3 99,4 Käyttökateprosentti, % 7,6 8,8 7,6 8,7 Liiketulos (oik.*) 8,5 14,4 40,0 51,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 2,9 5,1 3,5 4,5 Liiketulos 8,5 10,7 32,7 45,4 Liiketulosprosentti, % 2,9 3,8 2,9 4,0 Kauden tulos 7,2 2,7 22,8 7,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit 8,9 4,6 39,8 35,1 Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 749 2 757 2 774 2 765 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Neljäs neljännes 2015 Liikevaihto oli 290,0 (281,0) milj. euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 22,1 (28,4) milj. euroon ja oikaistu käyttökateprosentti oli 7,6 % (10,1 %). Valuuttasuojauksesta raportointikaudella aiheutuneet 0,2 (1,8) milj. euron tappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 8,5 (14,4) milj. euroa. Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia eriä. Kausiluonteiset seisokit vuoden 2015 lopussa olivat konsernitasolla hieman pidempiä kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, koska Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen ja Release Liners -liiketoiminta-alueen Brasilian paperiliiketoimintayksikön seisokit olivat pidempiä. Pidennettyjen seisokkien tarkoituksena oli pienentää varastotasoja vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä ja ne pienensivät käyttökatetta noin 3 milj. eurolla. Liiketulos oli 8,5 (10,7) milj. euroa ja kauden tulos oli 7,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Tammi–joulukuu 2015 Liikevaihto oli 1 130,7 (1 137,3) milj. euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 93,6 (105,0) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 8,3 % (9,2 %). Korkeamman raaka-aineiden kustannustason seurauksena käyttökate aleni 26 milj. euroa. Myyntihintojen nousulla oli 14 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus, mutta se kumosi vain osittain raaka-ainekustannusten nousun negatiivisen vaikutuksen. Myyntihintoihin vaikuttivat hinnankorotukset, myönteinen valuuttakurssikehitys, erilainen tuotejakauma ja pitkäkuituisen sellun (NBSK) myyntihinnan lasku. Valuuttasuojauksesta raportointikaudella aiheutuneet 4,9 (3,6) milj. euron tappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 40,0 (51,0) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -7,3 (-5,6) milj. euroa ja liittyivät Release Liners -liiketoiminta-alueen Italiassa sijaitsevan tuotantolaitoksen toimenpidesuunnitelmaan, muihin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin, muihin kustannusrakenteen uudistamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin sekä ympäristövarauksiin. Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit toteutettiin toisella ja kolmannella neljänneksellä samassa laajuudessa kuin vuonna 2014. Kausiluonteiset seisokit vuoden 2015 lopussa olivat konsernitasolla hieman pidempiä kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla, koska Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen ja Release Liners -liiketoiminta-alueen Brasilian paperiliiketoimintayksikön seisokit olivat pidempiä. Liiketulos oli 32,7 (45,4) milj. euroa ja kauden tulos oli 22,8 (7,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos nousi 0,44 (0,14) euroon. Valuuttasuojauksesta raportointikaudella aiheutuneen 4,9 (3,6) milj. euron tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 9,5 (0,9 milj. euron tappio) milj. euron rahoituseriin kirjattujen kurssivoittojen positiivinen tulosvaikutus. Puhelinkonferenssi ja internetlähetys Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 11.2.2016 klo. 11.00 EET (10.00 CET) ravintola Savoyssa (osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki). Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot Puh. nro: +358 (0)9 6937 9543 Tilaisuuden tunnus: 8871412 Linkki internetlähetykseen Lisätietoja Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.