Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2015: Starkt kassaflöde under fjärde kvartalet. Lönsamheten för helåret påverkad av högre råvarupriser.

MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 11 februari 2016 kl. 07.30 CET Starkt kassaflöde under fjärde kvartalet. Lönsamheten för helåret påverkad av högre råvarupriser. Centralt för fjärde kvartalet 2015 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 290,0 (281,0). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 22,1 (28,4) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 7,6% (10,1%). - Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 8,5 (14,4). Det fanns inga poster av engångskaraktär i rapporteringsperioden. - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 8,5 (10,7) och periodens resultat till MEUR 7,2 (2,7). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,14 (0,05). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 44,5 (33,3). Centralt för rapporteringsperioden januari-december 2015 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 130,7 (1 137,3). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 93,6 (105,0) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,3% (9,2%). - Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 40,0 (51,0). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -7,3 (-5,6). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 32,7 (45,4) och periodens resultat till MEUR 22,8 (7,7). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,44 (0,14). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 55,5 (57,8). - Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,30 (0,25) euro per aktie delas ut till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital. NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA 22,1 24,7 86,3 99,4 EBITDA-marginal, % 7,6 8,8 7,6 8,7 Rörelseresultat (just.*) 8,5 14,4 40,0 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,9 5,1 3,5 4,5 Rörelseresultat 8,5 10,7 32,7 45,4 Rörelsemarginal, % 2,9 3,8 2,9 4,0 Periodens resultat 7,2 2,7 22,8 7,7 Resultat per aktie, EUR 0,14 0,05 0,44 0,14 Räntebärande nettoskuld 227,4 225,6 227,4 225,6 * Justerat för poster av engångskaraktär Siffror inom parentes avser motsvarande period 2014 om inte annat anges. Denna finansiella rapport är oreviderad. Den publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Munksjös resultat 2015 visade på en stabil volymutveckling i flertalet av våra produktsegment under ett år med global makroekonomisk osäkerhet, vilket i synnerhet påverkade vår verksamhet i Brasilien. Våra huvudmarknader ligger även fortsatt i Europa, men tillväxten inom affärsområdet Decor drevs, jämfört med 2014, huvudsakligen av vår selektiva geografiska expansion och affärsområdet nådde rekordhöga leveransvolymer under fjärde kvartalet. Under 2015 nådde prisskillnaden mellan kort- respektive långfibrig massa historiskt låga nivåer. Vi har vidtagit åtgärder för att överbrygga lönsamhetsgapet som uppkommit av den minskade skillnaden genom att implementera prisökningar i våra två största affärsområden. De implementerade prisökningarna fick en förväntad full effekt från början av det fjärde kvartalet, men på årsbasis kompenserar de ännu inte för den totala effekten av de ökade råvarukostnaderna. Vi kommer att överbrygga gapet för återstående volymer inom affärsområdet Release Liners europeiska pappersverksamhet under första kvartalet 2016, då redan förhandlade villkor träder i kraft. I fjärde kvartalet genomförde vi längre driftstopp, i synnerhet inom affärsområdet Graphics and Packaging samt inom pappersverksamheten i Brasilien för att nå målnivån för lagernivåerna i slutet av året. Driftstoppen ledde till en negativ resultateffekt om cirka MEUR 3 under kvartalet. Det årliga kassaflödet från den löpande verksamheten förblev stabilt. Vårt resultat under 2015 har stärkt min syn på att vår strategi möjliggör en hållbar tillväxt och att vi också framöver kan stärka våra ledande marknadspositioner tack vare våra värdeskapande lösningar. Vår långsiktiga förväntan på marknadstillväxten är fortsatt 2–4 procent årligen, eftersom efterfrågan på flera av de slutliga tillämpningarna av våra produktlösningar understöds av globala megatrender. Under 2016 fortsätter vi våra satsningar och åtgärder för att uppnå lönsamhetsmålet om en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av året.” Framtidsutsikter Efterfrågeutsikterna avseende Munksjös specialpappersprodukter är oförändrade och förväntas under 2016 vara stabila och spegla säsongsmönstret. Prisökningarna som kommunicerades under andra och tredje kvartalet 2015 har nått full effekt från början av det fjärde kvartalet 2015, och de återstående prisökningarna inom Release Liners europeiska pappersverksamhet kommer att nå full effekt från det första kvartalet 2016. Den justerade EBITDA-marginalen 2016 förväntas förbättras jämfört med 2015 drivet av den pågående planen för att förbättra lönsamheten och som omfattar ökad operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet samt att nyttja positionen som marknads- och innovationsledande. De årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalen liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2016 förväntas genomföras i ungefär samma omfattning som 2015. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i Aspa, Sverige, kommer att genomföras under det tredje kvartalet 2016. Kassaflödeseffekten på investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2016 förväntas uppgå till MEUR 35–40. Munksjökoncernen okt-dec jan-dec MEUR 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA 22,1 24,7 86,3 99,4 EBITDA-marginal, % 7,6 8,8 7,6 8,7 Rörelseresultat (just.*) 8,5 14,4 40,0 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,9 5,1 3,5 4,5 Rörelseresultat 8,5 10,7 32,7 45,4 Rörelsemarginal, % 2,9 3,8 2,9 4,0 Periodens resultat 7,2 2,7 22,8 7,7 Investeringar 8,9 4,6 39,8 35,1 Medeltal anställda, FTE 2 749 2 757 2 774 2 765 * Justerat för poster av engångskaraktär Fjärde kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till MEUR 290,0 (281,0). Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 22,1 (28,4) med en justerad EBITDA-marginal på 7,6% (10,1%). Valutasäkringsförluster om MEUR 0,2 (1,8) bokades i segmentet Övrigt. Det för engångsposter justerade rörelseresultatet uppgick till MEUR 8,5 (14,4). Det fanns inga engångsposter under rapporteringsperioden. De säsongsmässiga stoppen i slutet av 2015 var något längre på koncernnivå jämfört med motsvarande period föregående år eftersom man hade längre driftstopp i affärsområdet Graphics and Packaging samt i affärsområdet Release Liners pappersbruket i Brasilien. De förlängda driftstoppen utfördes i enlighet med planen för att minska lagernivåerna under det fjärde kvartalet 2015 och resulterade i en minskad EBITDA på cirka MEUR 3. Rörelseresultatet uppgick till MEUR 8,5 (10,7) och periodens resultat till MEUR 7,2 (2,7). Januari-december 2015 Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 130,7 (1 137,3). Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 93,6 (105,0) med en justerad EBITDA-marginal på 8,3% (9,2%). En högre råvarukostnadsnivå påverkade EBITDA negativt med MEUR 26. Den negativa effekten kompenserades endast delvis av en positiv effekt om MEUR 14 som en följd av högre försäljningspriser. Försäljningspriserna påverkades av de genomförda prishöjningarna, en mer fördelaktig valutautveckling, en förändrad produktmix och lägre försäljningspriser på långfibrig massa (NBSK). Valutasäkringsförluster om MEUR 4,9 (3,6) bokades i segmentet Övrigt under rapporteringsperioden. Det för engångsposter justerade rörelseresultatet uppgick till MEUR 40,0 (51,0). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -7,3 (-5,6) och var hänförliga till omstruktureringsaktiviteter vid Release Liners produktionsanläggning i Italien, andra åtgärder för att justera kostnadsbasen, övriga omorganisationsaktiviteter samt avsättningar för miljörelaterade kostnader. De planerade årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalen utfördes i samma grad som 2014. De säsongsmässiga stoppen i slutet av 2015 var något längre på koncernnivå jämfört med motsvarande period föregående år eftersom stoppen var längre inom Graphics and Packaging samt Release Liners pappersbruk i Brasilien. Rörelseresultatet uppgick till MEUR 32,7 (45,4) och periodens resultat till MEUR 22,8 (7,7). Resultat per aktie ökade till EUR 0,44 (0,14). Valutasäkringsförlusten om MEUR 4,9 (3,6), redovisat i EBITDA, kompenserades mer än väl av valutakursvinster på finansiella tillgångar och skulder om MEUR 9,5 (förluster om 0,9), redovisat i finansnettot. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 11 februari 2016 kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Dubletti (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6539 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 6937 9543 Konferensens kod: 8871412 Länk till webbkonferensen För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.