Munksjön johdolle ja muille avainhenkilöille uusi osakkeen arvonkehitykseen perustuva pitkän aikavälin kannustinohjelma

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.6.2016 klo. 15.20 CEST Munksjön johdolle ja muille avainhenkilöille uusi osakkeen arvonkehitykseen perustuva pitkän aikavälin kannustinohjelma Munksjö Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden, osakkeen arvonkehitykseen perustuvan pitkän aikavälin kannustinohjelman Munksjön johdolle ja muille avainhenkilöille. Ohjelman tavoitteena on yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä varmistaa johdon tavoitteiden yhdenmukaistaminen osakkeenomistajien tavoitteiden kanssa tarjoamalla johdolle osakkeen pitkän aikavälin arvonkehitykseen perustuva kannustin. Kolmen vuoden pituisen ansaintajakson (2016–2018) perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2019, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelmaan sovellettava suorituskriteeri on Munksjön osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) kolmen vuoden pituisella ansaintajaksolla. Sen lisäksi, että palkkion maksaminen ohjelmasta on ehdollinen yllä mainitulle suorituskriteerille asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle, palkkion maksaminen on ehdollinen hallituksen erikseen asettaman käyttökatteen (EBITDA) vähimmäismäärän saavuttamiselle. Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan joko käteispalkkioina tai Munksjön osakkeina siten kuin hallitus päättää. Mikäli ohjelmalle asetettu suoritustavoite saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäismäärä vastaa arvoltaan noin 580 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvien verojen vähentämistä). Kannustinohjelma sisältää osallistujakohtaisen enimmäispalkkiorajan. Ohjelman nojalla maksettavan palkkion enimmäismäärä (bruttomäärä) on määrä, joka vastaa 200 prosenttia osallistujan vuosipalkasta. Yllä mainitun, pitkän aikavälin palkkioihin sovellettavan enimmäisrajan lisäksi yhtiö soveltaa kaiken yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrään soveltuvaa enimmäisrajaa. Tämän enimmäisrajan mukaan kaiken yhtiössä yksittäisenä vuonna maksettavan muuttuvan palkitsemisen määrä (pois lukien mahdolliset projektibonukset) ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta yhtiön käyttökatteesta siten kuin hallitus määrittää. Munksjö soveltaa osakeomistusperiaatetta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee kerryttää yhtiössä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa vähintään johtoryhmän jäsenen vuosipalkkaa. Tämän omistustason saavuttamisen tukemiseksi johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia ohjelmasta saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä). Mikäli palkkio maksetaan käteispalkkiona, vähintään 50 prosenttia nettopalkkiosta tulisi käyttää osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Nämä kaksi vaihtoehtoa ovat voimassa kunnes henkilön osakeomistus Munksjössä vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää. Hallitus Munksjö Oyj Lisätietoja: Anna Selberg, SVP Communications, puh. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, puh. +46 10 250 1026 Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.