Ahlstrom-Munksjö julkaisee vertailukelpoiset pro forma -taloudelliset tiedot ja antaa ohjeistuksen käyttökatteen kehitykselle vuonna 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.5.2017 klo 17.45 CEST  Ahlstrom-Munksjö Oyj julkaisee pro forma -taloudelliset tiedot vuosilta 2015 ja 2016, sekä vuoden 2016 kaikilta neljännekseltä ja vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä havainnollistaakseen vaikutusta, joka yhdistymisellä olisi ollut, jos se olisi toteutettu vuoden 2015 alussa. Pro forma -tiedot esitetään erikseen konsernitasolle sekä niille uusille liiketoiminta-alueille, jotka edustavat uuden yhtiön liiketoiminta-aluerakennetta.   Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj sulautuivat 1.4.2017. Näin syntyi yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön pro forma -liikevaihto on noin 2,15 miljardia euroa, ja sillä on noin 6 000 työntekijää sekä 41 tuotanto- ja konvertointilaitosta 14 maassa.     Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot esittämisperiaatteineen ja valittuine liitetietoineen ovat tämän tiedotteen liitteessä. Pro forma -tiedot esitetään vain havainnollistamistarkoituksessa, ja ne on koottu olettaen, että sulautuminen olisi tapahtunut 1.1.2015. Lisäksi tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat sulautumisen toteuttamisen yhteydessä tapahtuneiden tai ilmoitettujen uudelleenrahoitustapahtumien vaikutuksia. Pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvasta 35 miljoonan euron suuruisia odotettavissa olevia synergiaetuja, jotka syntyvät pääasiassa kiinteiden kustannusten vähentymisestä sekä ostotoiminnan ja tuotannon koordinoinnista. Yhtiö pyrkii myös löytämään uusia liiketoiminnan synergiaetuja, kuten aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämisen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen tarkoituksena kehittää sille yhdistetty tuote- ja palveluvalikoima.   Seuraavissa taulukoissa esitetyt konsernitason ja liiketoiminta-aluetason avainluvut ovat esitetty siten kuin Ahlstrom-Munksjö suunnittelee ne jatkossa raportoivansa. Ahlstrom-Munksjö julkaisee osavuosikatsauksensa ja vuosikertomuksensa yhdenmukaisesti 25.7.2017 julkistettavasta vuoden 2017 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta alkaen. Avainlukuja  Pro forma, milj. euroa 2016 2015 Q1/17 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Liikevaihto  2 147, 2 124, 566,9 535,9 561,0 523,5 527,5 9 6 Vertailukelpoinen 268,7 203,0 79,4 59,9 77,3 70,2 61,3 käyttökate (EBITDA)  Vertailukelpoinen 12,5 9,6 % 14,0 11,2 13,8 13,4 11,6 % käyttökateprosentti % % % % % (EBITDA), %  Käyttökate (EBITDA)  239,9 189,0 75,5 35,6 76,0 72,9 55,4 Vertailukelpoinen 168,7 99,1 54,5 34,1 52,5 44,7 37,4 -liiketulos ilman   hankintahinnan   kohdistamiseen liittyviä eriä (PPA)  Liiketulos  104,7 39,6 42,9 0,6 42,5 38,7 22,8 Kauden tulos  49,8 27,7 24,2 -10,4 23,7 23,0 13,5 Tulos/osake, euroa  0,51 0,29 0,25 -0,11 0,25 0,24 0,14 Osakekohtainen tulos ilman 0,71 0,29 0,25 0,08 0,25 0,24 0,14   sulautumiseen   liittyviä eriä, euroa  Liiketoiminnan rahavirta  232,1 124,7 42,9 -4,6 89,1 72,0 75,6 Investoinnit  77,7 65,9 16,4 14,8 15,4 16,7 30,8 Henkilöstömäärä 5 974 6 150 5 925 5 955 5 984 5 987 5 973 keskimäärin*  *Laskettu kokoaikaisiksi muutettuna Vertailukelpoisen pro forma -käyttökatteen (EBITDA), pro forma -liiketuloksen ilman hankintamenon kohdistamiseen liittyviä eriä (PPA) ja pro forma -osakekohtaisen tuloksen määritelmät löytyvät tämän tiedotteen lopusta. Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 Ahlstrom-Munksjö odottaa vertailukelpoisen käyttökatteensa (EBITDA)[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) vuonna 2017 olevan edellisvuotta korkeampi (pro forma 268,7 milj. euroa). Ahlstrom-Munksjön 26.4.2017 julkaisemat näkymät pysyvät muuten ennallaan. Uudet näkymät ovat kokonaisuudessaan seuraavat:  Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna useimmissa tuotesegmenteissä ja heijastavan kausivaihteluja. Lieventääkseen raaka-aineiden hinnankorotuksia tietyissä segmenteissä, varsinkin Decor- ja Release Paper Europe–tuotteissa, yhtiö toteuttaa hinnankorotuksia sitä mukaan kun asiakassopimuksia uusitaan. Hinnankorotusten vaikutus tulee näkymään vuoden toisen neljänneksen loppupuolella. Käyttökate (EBITDA): Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2017 olevan edellisvuotta korkeampi.   Seisokit: Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä sekä kausiluontoiset seisokit vuoden 2017 lopussa odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2016. Ruotsissa sijaitsevan Billingsforsin tehtaan kunnossapitoseisokki, joka tavallisesti toteutetaan vuoden kolmannella neljänneksellä, korvataan kuitenkin, vuorojärjestelmän muutoksesta johtuen, lyhyemmillä seisokeilla vuoden toisen ja neljännen neljänneksen aikana. Ruotsissa sijaitsevan Aspan selluntuotantolaitoksen seuraava kunnossapitoseisokki toteutuu vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestoinnit: Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan noin 70 milj. euroa vuonna 2017. Lisäksi Archesin tehtaan ja Madisonvillen strategisten investointien rahavirtavaikutuksen odotetaan olevan noin 10 milj. euroa ja 8 milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  Hankintalaskelman laatimisperiaatteista johtuvalla vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisulla odotetaan olevan noin 11 miljoonan euron negatiivinen vaikutus ja se kirjataan vuoden 2017 huhti-kesäkuun liiketulokseen.  Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:  ·  Käyttökatemarginaali (EBITDA) yli 14 % yli suhdannevaihtelujen   ·  Nettovelkaantumisaste alle 100 %  ·  Vakaa ja vuosittain kasvava osinko, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa  Päämarkkinat Ahlstrom-Munksjö tarjoaa laajan valikoiman kuitupohjaisia materiaaleja ja tuotteita, ja yhtiöllä on johtava asema maailmassa eri aloilla, kuten suodatuksessa, koristepapereissa, irrokepapereissa sekä kompostoituvissa elintarvike- ja juomapakkauksissa. Yhtiöllä on neljä erikseen raportoitavaa liiketoiminta-aluetta: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions ja Specialties. Sen tärkeimmät asiakassegmentit ovat autoteollisuus, rakentaminen ja sisustus, päivittäistavara-ala, energia-ala, painotuotteet, terveydenhuolto-ala ja diagnostiikka-ala. Vuonna 2016 Ahlstrom-Munksjön kokonaisliikevaihdosta noin 60 % tuli Euroopasta, 24 % Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja 16 % Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Tekninen osaaminen kuitupohjaisissa materiaaleissa, tehokas valmistus ja kyky palvella globaaleja asiakkaita paikallisesti muodostavat yhtiön kilpailuedun.   Yhtiö käyttää raaka-aineena pääasiallisesti uusiutuvia kuituja, kuten lehti- ja havupuumassaa, sekä erilaisia erikoismassoja, manillaa, viskoosia ja puuta. Muita prosessissa käytettyjä aineita ovat titaanioksidi sekä erilaiset kemikaalit, kuten metanoli, hartsit ja lateksi. Myös pienempiä määriä synteettisiä kuituja, kuten polyesteriä ja polypropeenia, käytetään. Yhtiön pääasiallisia energialähteitä ovat sähköverkosta saatava sähkö, maakaasu ja tuotantolaitoksilta saatava lämpö.  Liiketoiminta-alueet Ahlstrom-Munksjöllä on neljä liiketoiminta-aluetta. Rakenne tukee parhaiten yhtiön strategiaa ja on linjassa sen tavan kanssa, jolla Ahlstrom-Munksjö arvioi toimintaansa. Seuraavassa esitämme kunkin liiketoiminta-alueen liikevaihdon, myyntimäärät tonneissa, vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) sekä vertailukelpoisen käyttökateprosentin pro forma -lukuina vuosille 2015 ja 2016 sekä vuoden 2016 jokaiselle neljännekselle ja vuoden 2017 ensimmäiselle neljännekselle.  Decor Decor-liiketoiminta-alue on yksi markkinoiden johtavista puupohjaisille materiaaleille, kuten laminaateille, huonekaluille ja sisustuselementeille, tarkoitettujen paperipohjaisten päällysteiden valmistajista. Decor kehittää huipputekniikkaa edustavia innovatiivisia papereita laminaatteihin, painopohjapapereita ja esikyllästettyjä papereita.   Pro forma, milj. 2016  2015     Q1/17  Q1/16  Q2/16  Q3/16  Q4/16  euroa   Liikevaihto  364,6  372,6     95,4  93,2  97,8  84,9  88,7  Myyntivolyymi 182,8  183,4  48,6  46,0  49,0  43,1  44,7  (tuhatta tonnia)  Vertailukelpoinen 53,7  42,6     11,3  13,7  17,6  11,0  11,4  käyttökate (EBITDA)  Vertailukelpoinen 14,7%  11,4%     11,8%  14,7%  18,0%  13,0%  12,9%  käyttökateprosentti (EBITDA), %  Filtration and Performance Filtration and Performance -liiketoiminta-alue tuottaa moottorien suodatinmateriaaleja, teollisuuden ilmansuodatinmateriaaleja, lattiamateriaaleissa ja tuulivoimaloissa käytettävää lasikuitua, erikoiskuitukankaita auto-, rakennus-, tekstiili- ja hygieniateollisuuden käyttökohteisiin sekä tapettimateriaaleja.  Pro forma, milj. 2016  2015     Q1/17  Q1/16  Q2/16  Q3/16  Q4/16  euroa  Liikevaihto  617,2  595,3  169,0  151,9  159,2  156,5  149,5  Myyntivolyymi 195,0  179,6  52,4  46,9  50,6  50,0  47,6  (tuhatta tonnia)  Vertailukelpoinen 94,0  72,7  31,8  20,0  24,9  29,7  19,5  käyttökate (EBITDA)  Vertailukelpoinen 15,2%  12,2%  18,8%  13,2%  15,6%  19,0%  13,0%  käyttökateprosentti (EBITDA), %  Industrial Solutions Industrial Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa irrokepohjapapereita, hiomatuotteiden pohjapapereita, sähköteknisiä eristepapereita, erikoissellua, ohuita papereita, tasapainotuskalvoja sekä taide- ja painopapereita.  Pro forma, milj. 2016  2015     Q1/17  Q1/16  Q2/16  Q3/16  Q4/16  euroa  Liikevaihto  627,2  614,0  166,0  154,8  164,3  150,4  157,6  Myyntivolyymi 604,2  585,6  156,0  153,0  157,9  146,1  147,3  (tuhatta tonnia)  Vertailukelpoinen 93,1  68,8  28,4  19,0  23,5  21,9  28,7  käyttökate (EBITDA)  Vertailukelpoinen 14,8%  11,2%  17,1%  12,3%  14,3%  14,6%  18,2%  käyttökateprosentti (EBITDA), %    Specialties Specialties-liiketoiminta-alue tuottaa elintarvike- ja juomapakkauksia, laboratorio- ja biotiedediagnostiikkaa, vedenpuhdistusmateriaaleja, teippimateriaaleja ja terveydenhuollon materiaaleja. Lisäksi se valmistaa paistoöljyn ja maidon suodatusmateriaaleja, graafisia papereita muistilappuja ja kirjekuoria varten, metallipäällysteisiä etikettejä sekä painettuja ja päällystettyjä tuotteita.   Pro forma, milj. 2016  2015     Q1/17  Q1/16  Q2/16  Q3/16  Q4/16  euroa  Liikevaihto  577,7  584,4  145,9  147,3  149,5  141,2  139,8  Myyntivolyymi 245,1  241,3  59,7  62,9  64,7  58,2  59,3  (tuhatta tonnia)  Vertailukelpoinen 64,5  51,3  17,5  15,7  19,1  16,5  13,2  käyttökate (EBITDA)  Vertailukelpoinen 11,2%  8,8%  12,0%  10,7%  12,8%  11,7%  9,4%  käyttökateprosentti (EBITDA), %  Liiketoiminta-alueita koskevia pro forma -taloudellisia tietoja Seuraavissa taulukoissa on yhteenveto liiketoiminta-alueiden pro forma -taloudellisista tiedoista kaikilta esitetyiltä ajanjaksoilta. Neljännesvuosittain esitettävien avainmittarien lisäksi esitämme seuraavassa taloutta koskevia pro forma -lisätietoja liiketoiminta-alueidemme investoinneista ja poistoista vuosina 2015 ja 2016. Liikevaihto   2016 2015 Q1/17 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 liiketoiminta -alueittain,   milj. euroa  Decor 364,6 372,6 95,4  93,2  97,8  84,9  88,7  Filtration and 617,2 595,3 169,0 151,9 159,2 156,5 149,5 Performance Industrial Solutions 627,2 614,0 166,0 154,8 164,3 150,4 157,6 Specialties 577,7 584,4 145,9 147,3 149,5 141,2 139,8 Muut ja eliminoinnit1 -38,8 -41,6 -9,4 -11,3 -9,8 -9,4 -8,2 Liikevaihto yhteensä  2 147,9  2 124,6  566,9  535,9  561,0  523,5  527,5  Myyntivolyymi 2016 2015 Q1/17 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 liiketoiminta -alueittain   (tuhatta tonnia)  Decor 182,8 183,4 48,6 46 49 43,1 44,7 Filtration and 195,0 179,6 52,4 46,9 50,6 50,0 47,6 Performance Industrial Solutions 604,2 585,6 156,0 153,0 157,9 146,1 147,3 Specialties 245,1 241,3 59,7 62,9 64,7 58,2 59,3 Muut ja eliminoinnit1 -19,1 -19,5 -4,8 -5,4 -5,2 -4,2 -4,3 Kokonaismyyntimäärät  1 208,0  1 170,4  312,1 303,3 316,9 293,2 294,6 Vertailukelpoinen   2016 2015 Q1/17 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 käyttökate (EBITDA)   liiketoiminta -alueittain, milj. euroa  Decor 53,7 42,6 11,3 13,7 17,6 11 11,4 Filtration and 94,0 72,7 31,8 20,0 24,9 29,7 19,5 Performance Industrial Solutions 93,1 68,8 28,4 19,0 23,5 21,9 28,7 Specialties 64,5 51,3 17,5 15,7 19,1 16,5 13,2 Muut ja eliminoinnit1 -36,6 -32,4 -9,5 -8,5 -7,8 -8,9 -11,4 Vertailukelpoinen   268,7  203,0  79,4  59,9  77,3  70,2  61,3  käyttökate yhteensä    Vertailukelpoinen   FY2016 FY2015 Q1/17 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 käyttökateprosentti (EBITDA, %)   liiketoiminta -alueittain  Decor 14,7% 11,4% 11,8% 14,7% 18,0% 13,0% 12,9% Filtration and 15,2% 12,2% 18,8% 13,2% 15,6% 19,0% 13,0% Performance Industrial 14,8% 11,2% 17,1% 12,3% 14,3% 14,6% 18,2% Solutions Specialties 11,2% 8,8% 12,0% 10,7% 12,8% 11,7% 9,4% Muut ja N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A eliminoinnit1 Vertailukelpoinen   12,5%  9,6%  14,0%  11,2%  13,8%  13,4%  11,6%  käyttökateprosentti (EBITDA, %) yhteensä    Poistot, milj. euroa  2016  2015  Decor  7,4 8,0 Filtration and Performance  48,1 50,3 Industrial Solutions  37,7 37,9 Specialties  37,7 48,8 Muut ja eliminoinnit1  4,3 4,5 Poistot yhteensä  135,2  149,5    Investoinnit, milj. euroa  2016  2015  Decor  5,3 11,6 Filtration and Performance  19,4 14,8 Industrial Solutions  21,9 23,5 Specialties  16,2 11,6 Muut ja eliminoinnit1  14,8 4,4 Investoinnit yhteensä  77,7  65,9  1 Kohta ”Muut ja elimoinoinnit” sisältää lisäksi kohdentamattomien pääkonttorikustannusten eliminoinnit seuraavien toimintojen osalta: Toimitusjohtaja, konsernin taloushallinto, rahoitus, sijoittajasuhteet, strategia, lakiasiat, viestintä, konsernin tietohallinto ja henkilöhallinto. Pääkonttorikustannukset koostuvat pääosin palkoista, vuokrista ja palkkioista.   Taloudellinen vahvuus Ahlstrom-Munksjön vahva tase ja kyky kerryttää rahavirtaa tukevat sen strategista kasvua.   Sulautumisen tuloksena Ahlstrom-Munksjön pro forma -taseen loppusumma 31.3.2017 on 2 527,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset varat, 1 751,3 miljoonaa euroa, koostuvat pääosin aineellisista hyödykkeistä, joiden määrä on 882,3 miljoonaa euroa, 442,4 miljoonan euron liikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä, joiden määrä on 332,9 miljoonaa euroa. Olennaisimmat hankintalaskelman oikaisut pitkäaikaisiin varoihin koostuvat Ahlstromin aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käyvän arvon oikaisusta, joka on suuruudeltaan 138,5 miljoonaa euroa, taseeseen kirjausta aineettomista hyödykkeistä, joiden arvo on 279,7 miljoonaa euroa ja jotka sisältävät Ahlstromin tavaramerkin, asiakkuudet ja teknologian, sekä sulautumisessa syntyneestä liikearvosta, yhteensä 216,2 miljoonaa euroa.   Yhdistetyssä 31.3.2017 päivätyssä pro forma -taseessa oma pääoma on yhteensä 1 062,6 miljoonaa euroa. Oman pääoman kasvu, verrattuna Munksjön omaan pääomaan ennen sulautumista, johtuu pääasiassa uusien Ahlstrom-Munksjön osakkeiden liikkeeseen laskemisesta sulautumisvastikkeena Ahlstromin osakkaille. Oma pääomaa lisääntyi 632,6 miljoonan euroa osakeannin seurauksena.  Maaliskuun 31. päivänä 2017 Ahlstrom-Munkjsön korolliset pro forma nettovelat olivat 432,4 miljoonaa euroa ja pro forma velkaantumisaste 40,7 %.   Ahlstrom-Munksjölle järjestettiin sulautumisen jälkeen uutta rahoitusta. Siihen sisältyy eri valuuttojen ehtoisia luottojärjestelyjä ja valmiusluottojärjestely sekä tilapäisluottojärjestely. Ahlstromin alun perin liikkeeseen laskeman ja sulautumisessa Ahlstrom-Munksjölle siirtyneen 100 miljoonan euron vuonna 2019 erääntyvän vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ehtojen muutokset astuivat voimaan 1.4.2017. Lisäksi Ahlstrom-Munksjö lunasti Ahlstromin alun perin liikkeeseen laskeman 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen lainan 3.5.2017, koska sulautuminen muodosti myös lainan ehdoissa määritellyn yritysjärjestelyn. Toimenpiteiden odotetaan vähentävän Ahlstrom-Munksjön rahoituskustannuksia.  Taseen tärkeimmät pro forma -luvut,   milj. euroa  31.3.2017  Rahavarat  200,6 Nettovelka  432,4 Velkaantumisaste,   % (gearing)  40,7 % Oma   pääoma  1 062,6 Pro forma -perusteinen liiketoiminnan rahavirta Ahlstrom-Munksjön rahavirran kerryttämiskyvyn kuvaamiseksi liiketoiminnan rahavirrat esitetään seuraavassa pro forma -lukuna. Munksjön ja Ahlstromin rahavirtojen historiatietoja on oikaistu pro forma –rahavirtavaikutuksilla, jotka aiheutuvat transaktiomenoista, hankintamenon kohdistamiseen liittyvästä oikaisusta, Osnabrückin myyntiin liittyvistä rahavirroista, AM Real Estate S.r.l -yhtiötä koskevasta oikaisusta sekä uusien rahoitussopimusten vaikutuksesta. Lisätietoja esitysperiaatteista on tämän tiedotteen liitteessä.  Milj. euroa  2016  2015     Q1/17  Q1/16  Q2/16  Q3/16  Q4/16  Liiketoiminnan 232,1 124,7 42,9 -4,6 89,1 72,0 75,6 rahavirta  Vertailukelpoinen pro forma -käyttökate (EBITDA) ja pro forma -liiketulos ilman hankintamenon kohdistamiseen liittyviä eriä (PPA) Ahlstrom-Munksjö esittää käyttökatteen (EBITDA) ja liiketuloksen lisäksi vertailukelpoisen käyttökatteen, vertailukelpoisen liiketuloksen sekä vertailukelpoisen liiketuloksen ilman hankintahinnan kohdistamisesta aiheutuvia eriä kuvatakseen liiketoiminnan tuloksen muodostumista ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoiset tunnusluvut eivät sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia olennaisia eriä, kuten voitot ja tappiot omaisuuserien ja liiketoimintojen myynnistä, liiketoimintojen hankkimiseen liittyvät välittömät transaktiomenot, liiketoimintojen lopettamisesta ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat menot, hankintahinnan kohdistamisesta aiheutuvat kertaluonteiset erät kuten vaihto-omaisuuden käyvän arvon oikaisut sekä odottamattomista tai harvinaislaatuisista tapahtumista aiheutuviin ympäristövahinkoihin liittyvät korvaukset. Muita eriä ovat sakot (kuten arvonlisäverotarkastuksista aiheutuva seuraamukset) tai muut vastaavanlaiset maksut. Ahlstrom-Munksjö katsoo, että käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintahinnan kohdistamisesta aiheutuvia eriä sekä vertailukelpoinen liiketulos antavat IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernituloslaskelmassa esitettyjä tietoja täydentäviä merkityksellisiä lisätietoja Ahlstrom-Munksjön johdolle ja tilinpäätöksen lukijoille, sillä niiden ulkopuolelle jätetään tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, jotka heikentävät eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) antaman ohjeistuksen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen käyttökate ja vertailukelpoinen liiketulos eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia lukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS:n mukaisten lukujen sijaan. Yritykset eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä tiedotteessa esitetyt vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yritysten esittämien samalla tavoin nimettyjen lukujen kanssa. Pro forma -osakekohtainen tulos Laimentamaton pro forma -osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva pro forma -tulos ulkona olevan osakemäärän pro forma -perusteisella painotetulla keskiarvolla, jota on oikaistu sulautumisen vaikutuksilla. Laimennettu pro forma -osakekohtainen tulos lasketaan lisäämällä pro forma -osakemäärän painotettuun keskiarvoon historiallinen laimennusvaikutus. Sulautumisella ei kuitenkaan odoteta olevan laimentavaa vaikutusta, sillä Ahlstrom-Munksjöllä ei ollut laimentavia instrumentteja sulautumisajankohtana. Vertailukelpoisuuden lisäämiseksi Ahlstrom-Munksjö esittää myös pro forma -osakekohtaisen tuloksen, joka ei sisällä sellaisia sulautumiseen liittyviä eriä, joilla ei ole jatkuvaa vaikutusta yhdistyneen yhtiön tulokseen. Pro forma -oikaisut, jotka on eliminoitu laskettaessa pro forma -osakekohtaista tulosta ilman sulautumiseen liittyviä eriä, olivat vaihto-omaisuuden käypää arvoa koskeva oikaisu ja Osnabrückin myyntivoitto, kuolettamistappio ja uudelleenrahoitukseen liittyviä kuluja sekä transaktiomenot ja niihin liittyvä verovaikutus. Nämä sulautumiseen liittyvät erät sisältyvät vuoden 2016 pro forma -tuloslaskelmaan ja vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen pro forma -tuloslaskelmaan. LIITE: TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA –TALOUDELLISET TIEDOT ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.