Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation samt utsikter för EBITDA-utvecklingen 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 15 maj 2017 kl. 17:45 CEST  Ahlstrom-Munksjö Oyj publicerar jämförbar finansiell proformainformation för helåren 2015 och 2016 samt för varje kvartal 2016 och första kvartalet 2017 för att åskådliggöra företagsfusionens finansiella inverkan som om fusionen hade slutförts i början av 2015. Proformainformationen redovisas separat för koncernen och de nya affärsområdena som representerar affärsområdesstrukturen i det nya bolaget.   Fusionen av Ahlstrom Oyj och Munksjö Oyj som slutfördes 1 april 2017, skapade en global ledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade lösningar, med en sammanlagd proformanettoomsättning om cirka 2,15 miljarder euro, omkring 6 000 anställda, samt 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder.     Den oreviderade finansiella proformainformationen, inklusive redovisningsprinciperna och valda noter, framgår av bilagan till detta meddelande. Proformainformationen presenteras endast i illustrativt syfte, och har sammanställts utifrån antagandet att fusionen av bolagen slutfördes 1 januari 2015. Den oreviderade finansiella proformainformationen avspeglar också effekterna av de omfinansieringstransaktioner som verkställdes eller meddelades när fusionens slutfördes. Proformainformationen avspeglar inte de förväntade synergifördelarna om 35 miljoner euro per år, som främst erhålls genom minskade fasta kostnader och samordning av inköp och produktion. Bolaget strävar också efter att identifiera ytterligare affärssynergier bland annat genom integrering av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging i det nya affärsområdet Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt produkt- och tjänsteutbud.   Nyckeltalen för koncernen och affärsområdena presenteras i tabellerna nedan i samma form som Ahlstrom-Munksjö kommer att rapportera dem framöver. Ahlstrom-Munksjö planerar att lämna delårs- och helårsrapporter från och med halvårsrapporten för januari-juni 2017 som publiceras 25 juli 2017.   Nyckeltal                          Proforma, 2016  2015     Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 miljoner euro  17  16  16  16  16  Nettoomsättning  2 147,9 2 124,6 566,9  535,9  561,0  523,5  527,5      Jämförbart 268,7  203,0  79,4  59,9  77,3  70,2  61,3  EBITDA  Jämförbar EBITDA 12,5 9,6 %  14,0 11,2 13,8 13,4 11,6 -marginal, %  %  %  %  %  %  %  EBITDA  239,9  189,0  75,5  35,6  76,0  72,9  55,4  Jämförbart 168,7  99,1  54,5  34,1  52,5  44,7  37,4  rörelseresultat utan inverkan av fördelning av   köpeskillingar  Rörelseresultat  104,7  39,6  42,9  0,6  42,5  38,7  22,8  Nettoresultat  49,8  27,7  24,2  -10,4  23,7  23,0  13,5  Resultat per 0,51  0,29  0,25  -0,11  0,25  0,24  0,14  aktie (EPS), euro  EPS exkl. 0,71  0,29  0,25  0,08  0,25  0,24  0,14  fusionsrelaterade poster, euro  Kassaflöde från 232,1 124,7 42,9 -4,6 89,1 72,0 75,6 den löpande verksamheten  Investeringar  77,7 65,9   16,4 14,8 15,4 16,7 30,8 Antal anställda i 5 974  6 150  5 925  5 955  5 984  5 987  5 973  medeltal (FTE)  Definitioner av proforma jämförbara EBITDA och jämförbara rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar samt proformaresultat per aktie beskrivs i slutet av detta meddelande.  Framtidsutsikter för 2017 Ahlstrom-Munksjö förväntar sig en ökning av jämförbart EBITDA[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) för 2017 jämfört med året innan (proforma 268,7 miljoner euro). Inga andra ändringar har gjorts av de framtidsutsikter som publicerades 26 april 2017. De fullständiga framtidsutsikterna presenteras här:  Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prisökningar implementeras i takt med att kundkontrakt går ut för att balansera ökade råmaterialpriser i vissa segment, särskilt inom Decor och den europeiska releasepappersverksamheten. Prisökningarna kommer att slå igenom mot slutet av andra kvartalet.   EBITDA: Jämförbart EBITDA för 2017 förväntas öka jämfört med året innan.   Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalen liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2017 förväntas genomföras i ungefär samma utsträckning som under 2016. Dock kommer det underhållsstopp i Billingsfors som vanligen genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare stopp under andra och fjärde kvartalet på grund av förändrade skift. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i svenska Aspa kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2017.  Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i materiella anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka 70 miljoner euro. Utöver detta förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska investeringarna i bruken i Arches och i Madisonville uppgå till cirka 10 miljoner euro respektive 8 miljoner euro.   Poster som påverkar jämförelsestörande  Värderingen av varulagret till verkligt värde vid redovisning av förvärvet förväntas ha en negativ inverkan på cirka 11 miljoner euro på rörelseresultat för april–juni 2017.  Långsiktiga finansiella mål Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:  ·  EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en affärscykel.  ·  Nettoskuldsättningsgrad under 100 procent.  ·  En stabil och årligen växande dividend (utdelning), med utbetalning två gånger om året.  Huvudmarknader Ahlstrom-Munksjö har ett brett utbud av fiberbaserade lösningar och är en global ledare inom bland annat filtermaterial, dekorpapper, releasepapper samt komposterbara förpackningar för livsmedel och drycker. Bolaget har följande fyra affärsområden som rapporterar separat: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions och Specialties. De viktigaste kundsegmenten är olika industrier, främst fordon, bygg och inredning, snabbrörliga konsumtionsvaror, energi, tryckteknik, läkemedel och diagnostik. År 2016 härstammade 60 procent av Ahlstrom-Munksjös totala nettoomsättning från Europa, 24 procent från Nord- och Sydamerika och 16 procent från Asien och Stillahavsområdet. Bolagets konkurrensfördel bygger på expertkunskap inom fiberbaserad teknik, en effektiv produktionsplattform och förmåga att ge globala kunder lokal service.   Bolaget använder företrädesvis förnybar fiberråvara, inklusive löv- och barrmassa samt specialmassa som manillahampa och viskos, samt trä. Till övriga insatsmaterial hör titandioxid, kemikalier som metanol, hartser och latex. Även syntetiska fibrer, som polyester och polypropylen, används i en mindre omfattning. Bolagets viktigaste energikällor är el från kraftnätet, naturgas och ångkraft från bruken.  Affärsområden Ahlstrom-Munksjö har fyra affärsområden som på bästa sätt stödjer det sammanslagna bolagets strategi och är förenliga med hur Ahlstrom-Munksjö värderar sin operativa förmåga. Nedan presenteras för varje affärsområde nettoomsättning, antal sålda ton, jämförbart EBITDA och jämförbar EBITDA-marginal på proformabasis för helåret 2015 och 2016 samt för varje kvartal 2016 och första kvartalet 2017.  Decor Affärsområdet Decor är en ledande tillverkare av pappersbaserade ytbeläggningar för trämaterial, som laminatgolv, möbler och inredningar. Decor utvecklar tekniskt framstående och innovativa papper för hög- och lågtryckslaminat, tryckbaspapper och förimpregnerat papper.   Proforma, miljoner 2016  2015     Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 euro   17  16  16  16  16  Nettoomsättning  364,6  372,6  95,4  93,2  97,8  84,9  88,7  Försäljningsvolym, 182,8  183,4  48,6  46,0  49,0  43,1  44,7  tusen ton  Jämförbart EBITDA  53,7  42,6  11,3  13,7  17,6  11,0  11,4  Jämförbar EBITDA 14,7%  11,4%  11,8%  14,7%  18,0%  13,0%  12,9%  -marginal, %  Filtration and Performance Affärsområdet Filtration and Performance tillverkar filtermaterial för motoroljor, bränsle och luft samt material för industriella luftfilter, glasfiber för golvbeläggningar och vindkraftverk, industriella fiberduksmaterial för tillämpning i fordon, byggnad, textiler och hygien samt tapeter.  Proforma, miljoner 2016  2015     Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 euro  17  16  16  16  16  Nettoomsättning  617,2  595,3  169,0  151,9  159,2  156,5  149,5  Försäljningsvolym, 195,0  179,6  52,4  46,9  50,6  50,0  47,6  tusen ton  Jämförbart EBITDA  94,0  72,7  31,8  20,0  24,9  29,7  19,5  Jämförbar EBITDA 15,2%  12,2%  18,8%  13,2%  15,6%  19,0%  13,0%  -marginal, %  Industrial Solutions Affärsområdet Industrial Solutions tillverkar releasepapper, slipbaspapper, elektrotekniskt isoleringspapper, specialmassa, tunnpapper, balansfolie samt konstnärs- och tryckpapper.  Proforma, miljoner 2016  2015     Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 euro  17  16  16  16  16  Nettoomsättning  627,2  614,0  166,0  154,8  164,3  150,4  157,6  Försäljningsvolym, 604,2  585,6  156,0  153,0  157,9  146,1  147,3  tusen ton  Jämförbart EBITDA  93,1  68,8  28,4  19,0  23,5  21,9  28,7  Jämförbar EBITDA 14,8%  11,2%  17,1%  12,3%  14,3%  14,6%  18,2%  -marginal, %    Specialties Affärsområdet Specialties tillverkar material för livsmedels- och dryckesförpackningar, laboratorier och bioteknisk diagnostisering samt vattenfiltrering, tejpprodukter och medicinska textilier. Affärsområdet tillverkar också material för filtrering av varm matolja och mjölk, tryckpapper för klisterlappar och kuvert, metalletiketter samt tryckta och bestrukna produkter.   Proforma, miljoner 2016  2015     Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 euro  17  16  16  16  16  Nettoomsättning  577,7  584,4  145,9  147,3  149,5  141,2  139,8  Försäljningsvolym, 245,1  241,3  59,7  62,9  64,7  58,2  59,3  tusen ton  Jämförbart EBITDA  64,5  51,3  17,5  15,7  19,1  16,5  13,2  Jämförbar EBITDA 11,2%  8,8%  12,0%  10,7%  12,8%  11,7%  9,4%  -marginal, %  Utvald finansiell proformainformation för affärsområden I tabellen nedan sammanfattas den finansiella proformainformationen för affärsområdena för de aktuella perioderna. Utöver resultatmåtten per kvartal redovisas ytterligare nyckeltal proforma för affärsområdena nedan gällande investeringar samt nedskrivningar och avskrivningar för räkenskapsåren 2015 och 2016.  Nettoomsättning per   affärsområde, miljoner euro  2016  2015     Kv1 17  Kv1 16  Kv2 16  Kv3 16  Kv4 16  Decor  364,6 372,6 95,4  93,2  97,8  84,9  88,7  Filtration and Performance  617,2 595,3 169,0 151,9 159,2 156,5 149,5 Industrial Solutions  627,2 614,0 166,0 154,8 164,3 150,4 157,6 Specialties  577,7 584,4 145,9 147,3 149,5 141,2 139,8 Övrigt och elimineringar1  -38,8 -41,6 -9,4 -11,3 -9,8 -9,4 -8,2 Summa nettoomsättning  2 147,9  2 124,6  566,9  535,9  561,0  523,5  527,5  Försäljningsvolym per   affärsområde, tusen ton  2016  2015     Kv1 17  Kv1 16  Kv2 16  Kv3 16  Kv4 16  Decor  182,8 183,4 48,6 46,0 49,0 43,1 44,7 Filtration and Performance  195,0 179,6 52,4 46,9 50,6 50,0 47,6 Industrial Solutions  604,2 585,6 156,0 153,0 157,9 146,1 147,3 Specialties  245,1 241,3 59,7 62,9 64,7 58,2 59,3 Övrigt och elimineringar1  -19,1 -19,5 -4,8 -5,4 -5,2 -4,2 -4,3 Summa försäljningsvolym  1 208,0  1 170,4  312,1 303,3 316,9 293,2 294,6 Jämförbart EBITDA per   affärsområde, miljoner euro  2016  2015     Kv1 17  Kv1 16  Kv2 16  Kv3 16  Kv4 16  Decor  53,7 42,6 11,3 13,7 17,6 11,0 11,4 Filtration and Performance  94,0 72,7 31,8 20,0 24,9 29,7 19,5 Industrial Solutions  93,1 68,8 28,4 19,0 23,5 21,9 28,7 Specialties  64,5 51,3 17,5 15,7 19,1 16,5 13,2 Övrigt och elimineringar1  -36,6 -32,4 -9,5 -8,5 -7,8 -8,9 -11,4 Summa jämförbart EBITDA  268,7  203,0  79,4  59,9  77,3  70,2  61,3  Jämförbar EBITDA-marginal   per affärsområde, %  2016  2015     Kv1 17  Kv1 16  Kv2 16  Kv3 16  Kv4 16  Decor  14,7% 11,4% 11,8% 14,7% 18,0% 13,0% 12,9% Filtration and Performance  15,2% 12,2% 18,8% 13,2% 15,6% 19,0% 13,0% Industrial Solutions  14,8% 11,2% 17,1% 12,3% 14,3% 14,6% 18,2% Specialties  11,2% 8,8% 12,0% 10,7% 12,8% 11,7% 9,4% Övrigt och elimineringar1  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Summa jämförbar   EBITDA-marginal, %  12,5%  9,6%  14,0%  11,2%  13,8%  13,4%  11,6%  Avskrivningar av materiella och   immateriella anläggningstillgångar, miljoner euro  2016  2015  Decor  7,4 8,0 Filtration and Performance  48,1 50,3 Industrial Solutions  37,7 37,9 Specialties  37,7 48,8 Övrigt och elimineringar1  4,3 4,5 Summa nedskrivningar och   avskrivningar  135,2  149,5    Investeringar, miljoner euro  2016  2015  Decor  5,3 11,6 Filtration and Performance  19,4 14,8 Industrial Solutions  21,9 23,5 Specialties  16,2 11,6 Övrigt och elimineringar1  14,8 4,4 Summa investeringar  77,7  65,9  1 Övrigt omfattar eliminering av icke-fördelade kostnader för följande huvudkontorsfunktioner: CEO, koncernekonomi, Treasury, investerarrelationer, strategi, Legal, kommunikation, koncernens IT-funktion och HR. Dessa kostnader utgörs främst av löner, hyror och arvoden.   Finansiell styrka Ahlstrom-Munksjös strategiska tillväxt stöds av en solid balansräkning och ett starkt kassaflöde.   Genom sammanslagningen uppgår Ahlstrom-Munksjös tillgångar på proformabasis till 2 527,9 miljoner euro per 31 mars 2017. Anläggningstillgångarna på 1 751,3 miljoner euro består främst av materiella anläggningstillgångar på 882,3 miljoner euro, goodwill på 442,4 miljoner euro och övriga immateriella anläggningstillgångar på 332,9 miljoner euro. Den mest väsentliga justeringen avseende värdering till verkligt värde av anläggningstillgångar via fördelning av köpeskillingen är 138,5 miljoner euro för Ahlstroms materiella anläggningstillgångar, ytterligare immateriella tillgångar till värdet 279,7 miljoner euro bestående av Ahlstroms varumärke, kundrelationer och teknologi samt goodwill som uppstår genom fusionen till ett totalt belopp på 216,2 miljoner euro.   Summa eget kapital är 1 062,6 miljoner euro i den sammanslagna proformabalansräkningen per 31 mars 2017, vilket förklaras huvudsakligen av ökning i Munksjös fristående eget kapital med 632,6 miljoner euro till följd av emissionen av nya aktier i Ahlstrom-Munksjö som fusionsvederlag till tidigare aktieägare i Ahlstrom.   Ahlstrom-Munksjös räntebärande nettoskuld på proformabasis uppgick till 432,4 miljoner euro och gearing på proformabasis var 40,7 % per 31 mars 2017.   Ny finansiering har säkerställts för Ahlstrom-Munksjö efter fusionen. Den omfattar tidsbundna lån i flera valutor, en rörelsekredit och en bryggfacilitet. Ändringarna i villkoren för den prioriterade icke-efterställda inlösningsbara fastränteobligationen på 100 miljoner euro som förfaller 2019, ursprungligen emitterade av Ahlstrom och överförda till Ahlstrom-Munksjö vid fusionen, trädde i kraft 1 april 2017. Den 3 maj 2017 löste Ahlstrom-Munksjö dessutom in hybridobligationerna på 100 miljoner euro, ursprungligen emitterade av Ahlstrom, eftersom fusionen utgjorde en omstrukturering av företaget på det sätt som fastställs i obligationsprogrammets villkor. Åtgärderna förväntas minska Ahlstrom-Munksjös finansiella kostnader.  Nyckeltal från   31 mars 2017  proformabalansräkningen, miljoner euro  Likvida   medel                       200,6 Nettoskuld  432,4 Gearing,   %  40,7 % Summa   eget kapital                     1 062,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten på proformabasis För att illustrera Ahlstrom-Munksjös förmåga att generera kassaflöden ges nedan en proformaredogörelse för kassaflödena från den löpande verksamheten. Kassaflödeshistoriken för Munksjö och Ahlstrom har justerats enligt kassaflödesinverkan av transaktionskostnader, fördelning av köpeskillingen, kassaflöden från försäljningen av Osnabrück, AM Real Estate S.r.l. och effekterna av de nya finansieringsavtalen. Mer detaljerad information finns i bilagan till detta meddelande.  Miljoner euro  2016  2015     Kv1 Kv1 Kv2 16  Kv3 16  Kv4 16  17  16  Kassaflöde från den   232,1 124,7 42,9 -4,6 89,1 72,0 75,6 löpande verksamheten  Jämförbara EBITDA och jämförbara rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar på proformabasis Ahlstrom-Munksjö redovisar jämförbara EBITDA och jämförbara rörelseresultat och jämförbara rörelseresultatet utan inverkan av fördelning av köpeskillingar som komplement till EBITDA och rörelseresultat för att återspegla den bakomliggande verksamhetens resultat och öka jämförbarheten mellan perioderna. För att resultatmåtten ska bli jämförbara ingår inte poster som påverkar jämförbarheten och som är utanför företagets löpande verksamhet, såsom vinster och förluster vid avyttringar av tillgångar och företag, direkta transaktionskostnader i samband med företagsförvärv, kostnader för att avveckla och omstrukturera verksamhet, engångsposter som uppstår till följd av fördelning av köpeskillingar såsom justeringar av verkligt värde på lagervaror och ersättningar för miljöskador som uppstår till följd av oväntade eller sällsynta händelser. Andra sådana poster är böter (efter till exempel momsskatterevisioner) och liknande lagstadgade betalningar. Ahlstrom-Munksjö anser att måtten EBITDA, jämförbara EBITDA, jämförbara rörelseresultatet utan inverkan av fördelning av köpeskillingar och jämförbara rörelseresultat är användbara komplement till de finansiella mått som presenteras i koncernredovisningen i enlighet med IFRS för Ahlstrom-Munksjös ledning och de som läser dess finansiella rapporter, eftersom poster som ligger utanför företagets löpande verksamhet har tagits bort för att öka jämförbarheten mellan perioderna. EBITDA, jämförbara EBITDA, jämförbara rörelseresultat och jämförbara rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar är inte redovisningsmått som definieras eller specificeras i IFRS i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) definitioner av alternativa nyckeltal. Därför betraktas de inte som IFRS-mått och bör inte användas ensamma eller som ersättning för IFRS-mått. Eftersom olika företag inte beräknar alternativa resultatmått på samma sätt är det möjligt att de alternativa mått som presenteras i detta dokument inte är jämförbara med andra bolags mått som bär liknande beteckningar.  Proformaresultat per aktie Proformaresultatet per aktie före utspädning beräknas genom att det proformanettoresultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras med det viktade genomsnittliga utestående antalet aktier på proformabasis justerat för fusionen. Proformaresultatet per aktie efter utspädning beräknas genom att den historiska utspädningseffekten adderas till det beräknade viktade genomsnittliga antalet aktier på proformabasis. Fusionen antas inte ändå ha någon utspädningseffekt på proformainformationen, eftersom Ahlstrom-Munksjö inte hade några utestående instrument som kunde ge upphov till utspädningseffekt på fusionsdagen. För att öka jämförbarheten presenterar Ahlstrom-Munksjö också proformaresultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster som inte har någon bestående effekt på det sammanslagna företagets resultat. Dessa proformajusteringar som har eliminerats vid beräkningen av proformaresultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster var justeringar av verkligt värde på lagervaror, vinst vid försäljningen av Osnabrück, utsläckningsförlust och kostnader relaterade till finansieringsavtal, transaktionskostnader samt de därmed sammanhängande skatteeffekterna. Dessa fusionsrelaterade poster ingår i proformaresultaträkningarna för 2016 och första kvartalet 2016. BILAGA: OREVIDERAD FINANSIELL PROFORMAINFORMATION ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Justerat för poster som påverkar jämförbarheten För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.