Ahlstrom-Munksjö Oyj: Munksjön ja Ahlstromin sulautuminen on rekisteröity ja hallitus on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Japanissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa "Tärkeitä tietoja". AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.4.2017 klo. 07.00 CEST         Helsinki, Suomi Ahlstrom-Munksjö Oyj: Munksjön ja Ahlstromin sulautuminen on rekisteröity ja hallitus on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat Ahlstrom Oyj:n sulautumisen Munksjö Oyj:hin täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.4.2017. Yhdistyneen yhtiön nimi on muuttunut Ahlstrom-Munksjö Oyj:ksi (”Ahlstrom-Munksjö”) sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena. Kaupankäynti Ahlstromin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annetuilla uusilla Ahlstrom-Munksjön osakkeilla alkaa tänään Nasdaq Helsingin (kaupankäyntitunnus: AM1) ja Nasdaq Tukholman (kaupankäyntitunnus: AM1S) pörsseissä. Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjön hallituksen puheenjohtaja, kommentoi: ”Sulautumisen täytäntöönpanon myötä Ahlstrom-Munksjö keskittyy entisestään kehittämään alustaansa kannattavalle kasvulle. Kuitupohjaisten materiaalien ala, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen mukaisille lopputuotteille, on kiinnostava ja sen odotetaan tehostavan tulevaa kilpailukykyämme ja luovan entistä suurempaa arvoa osakkeenomistajillemme ja asiakkaillemme. Olen vakuuttunut siitä, että yhtiön kumulatiiviset kokemukset aiemmista liiketoimintojen yhdistämisistä ja integraatioprosesseista luovat parhaat edellytykset sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuloksenteolle.” Jan Åström, Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja, kommentoi: ”Kuukausien valmistelun jälkeen voimme viimein alkaa toimia yhtenä yhtiönä. Tuomalla yhteen kokemuksemme, taitomme ja innovaatiokykymme voimme tuottaa lisää arvoa kaikille asiakkaille ja sidosryhmille. Olen vakuuttunut siitä, että keskittymällä kasvattamaan tehokkuutta ja alentamaan kustannuksia samalla laatujohtajuutemme säilyttäen meidän on mahdollista saavuttaa julkistettu tavoitteemme 35 miljoonan euron vuotuisista synergioista sekä lisätä kasvumahdollisuuksia. Minulla on kunnia johtaa lahjakkaista työntekijöistä koostuvaa yhdistettyä ryhmäämme, ja odotan innolla tulevaisuuttamme Ahlstrom-Munksjönä.” Ahlstrom-Munksjön hallitukseen kuuluvat sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Jan Inborr, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Mats Lindstrand, Anna Ohlsson-Leijon, Elisabet Salander Björklund, Peter Seligson ja Hans Sohlström. Hallitus on valinnut hallituksen puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja hallituksen varapuheenjohtajiksi Peter Seligsonin ja Elisabet Salander Björklundin. Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström toimii myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Hallitus on lisäksi nimittänyt Peter Seligsonin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiseksi asiantuntijajäseneksi. Sulautumisen täytäntöönpanon ja Ahlstromin osakkeenomistajille sulautumisvastikkeena annettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Ahlstrom-Munksjön osakepääoma on 85 000 000 euroa ja osakkeiden kokonaislukumäärä 96 438 573 kappaletta. Lisäksi alun perin Ahlstrom Oyj:n liikkeeseen laskemien ja Ahlstrom-Munksjölle sulautumisen yhteydessä siirtyneiden 100 000 000 euron senior-ehtoisten vakuudettomien kiinteäkorkoisten vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000108501, kaupankäyntitunnus: AMJ041219) ehtojen muutosten täytäntöönpanopäivä tapahtui sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena 1.4.2017. Sulautuminen muodostaa myös alun perin Ahlstrom Oyj:n liikkeeseen laskeman ja Ahlstrom-Munksjölle sulautumisen yhteydessä siirtyneen 100 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000068911) (hybridilaina) ehdoissa määritellyn uudelleenjärjestelytapahtuman (corporate restructuring event). Ahlstrom-Munksjö on tänään päättänyt lunastaa hybridilainan sen ehtojen mukaisesti. Sulautumiseen liittyen järjestetty uusi rahoitus koostuu aiemmin tiedotetun mukaisesti myös monivaluuttaisista määräaikaislainoista ja valmiusluotosta, joiden pääjärjestäjinä toimivat Nordea ja SEB, sekä bridge-rahoituksesta. Myös määräaikaislainoja ja valmiusluottoa koskeva syndikointi on aiemmin tiedotetun mukaisesti saatu päätökseen. Ahlstrom-Munksjö Oyj Lisätietoja: Anna Selberg, EVP Communications, puh. +46 703 23 10 32 Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83   TÄRKEITÄ TIETOJA   Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia. Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Ahlstrom-Munksjö tai Ahlstrom Oyj (”Ahlstrom”) tai mikään näiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Ahlstrom-Munksjöstä ja tämän arvopapereista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa Ahlstrom-Munksjön uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Ahlstrom-Munksjön uusia osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Ahlstrom-Munksjön uusia osakkeita on tarjottu Yhdysvalloissa Rule 802 -säännökseen sisältyvän Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla. Ahlstrom-Munksjö ja Ahlstrom ovat suomalaisia yhtiöitä. Sulautumisen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Ahlstrom-Munksjön ja Ahlstromin julkistamat taloudelliset tiedot on laadittu Suomen kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ahlstromin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumista koskien voi olla vaikeaa, koska Ahlstrom-Munksjö ja Ahlstrom ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja kaikki Munksjön ja Ahlstromin johtajista ja hallituksen jäsenistä asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella. Ahlstromin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Ahlstrom-Munksjötä tai Ahlstromia tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Ahlstrom-Munksjön, Ahlstromin ja näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

 

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.