Ahlstrom-Munksjö Oyj: Fusionen mellan Munksjö och Ahlstrom har registrerats och styrelsen har valt ordförande och vice ordföranden

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika, Japan eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag. För ytterligare information, se "Viktig information" nedan. AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 3 april 2017 kl. 07.00 CEST Helsingfors, Finland Ahlstrom-Munksjö Oyj: Fusionen mellan Munksjö och Ahlstrom har registrerats och styrelsen har valt ordförande och vice ordföranden Verkställandet av fusionen varvid Ahlstrom Abp fusionerades med Munksjö Oyj registrerades i det finska handelsregistret den 1 april 2017. Till följd av verkställandet av fusionen har det sammanslagna bolagets namn ändrat till Ahlstrom-Munksjö Oyj (“Ahlstrom-Munksjö”). Handeln med de nya aktierna i Ahlstrom-Munksjö som emitterades till Ahlstroms aktieägare som fusionsvederlag inleds idag på Nasdaq Helsingfors (handelssymbol: AM1) och Nasdaq Stockholms (handelssymbol: AM1S) börsar. Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjös styrelseordförande, säger: ”Nu när fusionen har verkställts kan Ahlstrom-Munksjö ägna kraft åt att vidareutveckla sin plattform för lönsam tillväxt. Sektorn för fiberbaserade material, som möjliggör innovativa lösningar för hållbara slutprodukter är spännande och förväntas förbättra vår framtida konkurrenskraft och medföra ytterligare värde för våra aktieägare och kunder. Jag är övertygad om att bolagets kombinerade erfarenheter från tidigare verksamhetssammanslagningar och integrationsprocesser skapar de bästa förutsättningarna för både kortsiktig och långsiktig resultatutveckling.” Jan Åström, Ahlstrom-Munksjös vd och koncernchef, tillägger: ”Efter månader av förberedelser kan vi äntligen börja agera som ett bolag. Genom att slå samman vår erfarenhet, vårt kunnande och vår innovationskapacitet kan vi tillföra ytterligare värde för alla kunder och intressenter. Jag är övertygad om att vi genom att fokusera på ökad effektivitet och sänkta kostnader utan att samtidigt kompromissa med vårt kvalitetsledarskap kan uppnå den kommunicerade målsättningen om årliga kostnadssynergier på 35 miljoner euro samt även öka tillväxtmöjligheterna. Det är en ära att få leda vårt sammanslagna team av kompetenta medarbetare och jag ser fram emot vår framtid som Ahlstrom-Munksjö.” Efter verkställandet av fusionen består Ahlstrom-Munksjös styrelse av Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Jan Inborr, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen, Mats Lindstrand, Anna Ohlsson-Leijon, Elisabet Salander Björklund, Peter Seligson och Hans Sohlström. Styrelsen har valt Hans Sohlström till styrelseordförande samt Peter Seligson och Elisabet Salander Björklund till styrelsens vice ordföranden. Enligt arbetsordningen för Ahlstrom-Munksjös valberedning kommer styrelseordförande Hans Sohlström också att fungera som sakkunnig medlem i valberedningen. Därtill har styrelsen utsett Peter Seligson att fungera som valberedningens andra sakkunniga medlem. Efter registrerandet av verkställandet av fusionen och de nya aktierna som emitterades till Ahlstroms aktieägare som fusionsvederlag uppgår Ahlstrom-Munksjös aktiekapital till 85 000 000 euro och det totala antalet aktier till 96 438 573 stycken. Vidare utgör verkställandet av fusionen den 1 april 2017 ikraftträdandedagen för ändringarna till villkoren av den prioriterade icke-säkerställda återbetalningsbara obligationen med fast ränta på 100 000 000 euro som faller till betalning år 2019 (ISIN: FI4000108501, handelssymbol: AMJ041219) som ursprungligen emitterats av Ahlstrom Abp och som i samband med fusionen övergått till Ahlstrom-Munksjö. Fusionen utgör också en omstruktureringshändelse (corporate restructuring event) såsom definierats i villkoren för hybridlånet på 100 miljoner euro (ISIN: FI4000068911) (capital notes) som ursprungligen emitterats av Ahlstrom Abp och som i samband med fusionen övergått till Ahlstrom-Munksjö. Ahlstrom-Munksjö har idag beslutat lösa in hybridlånet i enlighet med dess villkor. Som tidigare meddelats består den nya finansieringen som arrangerats i samband med fusionen också av tidsbundna lån i flera valutor och en rörelsekredit med Nordea och SEB som huvudarrangörer och underwriters samt en bryggfacilitet. Syndikeringen för de tidsbundna lånen och rörelsekrediten har som tidigare publicerats också slutförts. Ahlstrom-Munksjö Oyj För ytterligare information, vänligen kontakta Anna Selberg, EVP Communications, tel. +46 703 23 10 32 Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83 VIKTIG INFORMATION Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva om och bör iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Kanada, Australien, Hongkong, Sydafrika eller Japan. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i dessa jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att distribueras eller användas av sådana personer eller entiteter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång till eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller skulle förutsätta registrering eller licensiering i ifrågavarande jurisdiktion. Detta meddelande bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon investeringsverksamhet. Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund till eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Varken Ahlstrom-Munksjö eller Ahlstrom Abp (”Ahlstrom”), deras respektive dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Ahlstrom-Munksjö och dess värdepapper, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna. Information till aktieägare i USA De nya aktierna i Ahlstrom-Munksjö har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska värdepapperslagen från 1933, genom tillägg (”Amerikanska Värdepapperslagen”), eller någon av de tillämpliga delstatliga eller övriga värdepapperslagarna i USA. De nya aktierna i Ahlstrom-Munksjö får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA (såsom definierad i ”Regulation S” i den Amerikanska Värdepapperslagen), ifall de inte registreras enligt den Amerikanska Värdepapperslagen eller i enlighet med ett undantag till den Amerikanska Värdepapperslagens registreringskrav och i överensstämmelse med tillämpliga delstatliga värdepapperslagar i USA. De nya aktierna i Ahlstrom-Munksjö har erbjudits i USA med stöd av undantaget från registreringskraven i regel 802 i Amerikanska Värdepapperslagen. Ahlstrom-Munksjö och Ahlstrom är finska bolag. Informationen som ges i samband med fusionen och de relaterade aktieägaromröstningarna faller under de finska reglerna om offentliggörande av information, som skiljer sig från de motsvarande reglerna i USA. Den finansiella information som publicerats av Ahlstrom-Munksjö och Ahlstrom har framställts i enlighet med finska redovisningsprinciper, som inte nödvändigtvis är jämförbara med amerikanska bolags bokslut eller finansiella information. Det kan vara förenat med svårigheter för Ahlstroms aktieägare att göra gällande sina rättigheter eller möjliga yrkanden som kan uppstå enligt amerikanska federala värdepapperslagar avseende fusionen, eftersom Ahlstrom-Munksjö och Ahlstrom har sina säten utanför USA och samtliga deras ledare och styrelsemedlemmar har sin hemvist utanför USA. Det är möjligt att Ahlstroms aktieägare inte kan stämma Ahlstrom-Munksjö, Ahlstrom eller deras ledare eller styrelsemedlemmar vid en i Finland belägen domstol för överträdelser av amerikanska värdepapperslagar. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga Ahlstrom-Munksjö, Ahlstrom eller deras närstående att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.