Ahlstrom-Munksjö osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017: Vahvaa orgaanista kasvua

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 25.10.2017 KLO 07:30 CEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2017. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Tässä tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksessa luvut ja vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa. Vain heinä–syyskuun 2017 ja huhti–kesäkuun 2017 luvut on esitetty IFRS-standardien mukaisesti. Tilintarkastamattoman konsernitilinpäätöksen sisältävä liite on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

Heinä–syyskuu 2017 verrattuna heinä–syyskuuhun 2016

 • Liikevaihto oli 541,6 miljoonaa euroa (523,5 milj. euroa), kasvua 3,5 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 70,4 miljoonaa euroa (70,2 milj. euroa) eli 13,0 % (13,4 %) liikevaihdosta.
 • Käyttökate oli 63,3 miljoonaa euroa (72,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -7,0 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa)
 • Liiketulos oli 31,7 miljoonaa euroa (38,7 milj. euroa).
 • Nettotulos oli 17,5 miljoonaa euroa (23,0 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,24 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) oli 0,34 euroa (0,24 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 51,6 miljoonaa euroa (72,0 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2017 verrattuna tammi–syyskuuhun 2016

 • Liikevaihto oli 1 685,5 miljoonaa euroa (1 620,4 milj. euroa), kasvua 4,0 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,0 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 227,2 miljoonaa euroa (207,3 milj. euroa) eli 13,5 % (12,8 %) liikevaihdosta.
 • Käyttökate* oli 213,9 miljoonaa euroa (184,4 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -13,4 miljoonaa euroa (-22,9 milj. euroa)
 • Liiketulos* oli 117,9 miljoonaa euroa (81,8 milj. euroa).
 • Nettotulos* oli 69,2 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos* oli 0,71 euroa (0,37 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) oli 0,98 euroa (0,56 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 135,7 miljoonaa euroa (156,5 milj. euroa).

Merkittäviä tapahtumia

 • Syyskuussa 2017 osakkeenomistajille maksettiin pääomanpalautus, minkä suuruus oli 0,23 euroa osakkeelta ja yhteensä noin 22 miljoonaa euroa 

Raportointikauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

 • Uusi pitkänaikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä 

Avainlukuja

Milj. euroa Q3/2017 Q3/2016 Muutos, % 1–9/2017 1–9/2016 Muutos, % 2016
Liikevaihto 541,6 523,5 3,5 1 685,5 1 620,4 4,0 2 147,9
Vertailukelpoinen käyttökate 70,4 70,2 0,3 227,2 207,3 9,6 268,7
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 13,0 13,4 13,5 12,8 12,5
Käyttökate 63,3 72,9 -13,1 213,9* 184,4 15,9 239,9
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,0 2,7 -13,4* -22,9 -28,8
Liiketulos 31,7 38,7 -18,1 117,9* 81,8 44,2 104,7
Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) 46,7 44,7 4,4 154,9 131,3 18,0 168,7
Nettotulos 17,5 23,0 -23,8 69,2* 36,3 90,6 49,8
Osakekohtainen tulos, euroa 0,18 0,24 -23,9 0,71* 0,37 92,8 0,51
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA), euroa 0,34 0,24 40,0 0,98 0,56 74,3 0,71
Liiketoiminnan nettorahavirta 51,6 72,0 -28,4 135,7 156,5 -13,3 232,1
Investoinnit 17,8 16,7 6,2 49,5 46,9 5,6 77,7
Nettovelka** 404,2 N/A N/A 404,2 N/A N/A N/A
Velkaantumisaste, %** 39,3 N/A 39,3 N/A N/A
Henkilöstömäärä keskimäärin, kokoaikaisiksi muunnettuna 5 918 5 987 -1,1 5 905 5 975 -1,2 5 974

* Ei sisällä vaihto-omaisuuden käyvän arvon 11 miljoonan euron kirjausta koska se on kirjattu jo vuoden 2016 pro forma lukuihin. 
** Taseen pro forma –vertailulukuja ei saatavilla.

Raportoidut luvut tammi-syyskuulta 2017 sekä vastaavat vertailukauden luvut on esitetty ainoastaan liitteessä.

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja aiemman kauden korjauksia, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. 

Toimitusjohtajan kommentti, Jan Åström

”Ylsimme vahvaan, yli viiden prosentin orgaaniseen kasvuun kolmannella neljänneksellä ja liiketuloksemme pysyi vakaana, vaikka joihinkin keskeisiin raaka-aineisiimme liittyvien kustannusten nousu nopeutui. Tulostamme vahvistivat jälleen etenkin Filtration and Performance - ja Industrial Solutions -liiketoiminta-alueiden erinomaiset tulokset. Jatkamme työtämme hinnoittelun parissa vastataksemme kustannuspaineisiin, ja pyrimme ratkaisemaan toispuolisten päällystettyjen paperien liiketoiminnan haasteet.

Yhdistymisen jälkeinen integrointityö etenee entistä vauhdikkaammin ja katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Olemme nyt täysin vakuuttuneita, että voimme ylittää alkuperäisen 35 miljoonan euron tavoitteen. Arvioimme nyt saavuttavamme yli 40 miljoonan euron synergiaedut vuoden 2019 toiseen neljännekseen mennessä.

Uskon, että yhtiömme luo pitkällä aikavälillä todellista lisäarvoa asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Olemme omistautuneita kehittämään edelleen tuotteitamme ja ratkaisujamme saavuttaaksemme aiempaakin vahvemman markkina-aseman. Innovoimalla ja kehittämällä yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme laajentaa edelleen kuitujen kestävää käyttöä.”

Näkymät vuodelle 2017

Ahlstrom-Munksjö pitää ennallaan 25.7.2017 julkistamansa näkymät.

Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän näkymien vuodelle 2017 odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasollaan useimmilla tuotesegmenteillä ja heijastelevan tavanomaisia kausivaihteluja. Jatkamme hinnankorotuksia lieventääksemme raaka-ainekustannusten nousun vaikutusta loppuvuoden aikana.

Käyttökate: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2017 olevan edellisvuotta korkeampi (268,7 milj. euroa pro forma).

Seisokit: Vuoden viimeisen neljänneksen aikana tapahtuvien vuotuisten huolto- ja lomaseisokkien oletetaan olevan suunnilleen samanlaajuisia kuin vuonna 2016. Ruotsissa Billingsforsin tehtaalla normaalisti kolmannen vuosineljänneksen aikana tapahtuva huoltoseisokki korvataan kuitenkin toisen ja viimeisen neljänneksen aikana tapahtuvilla lyhyemmillä seisokeilla työvuoroja koskevien muutosten takia. Ruotsissa Aspan sellutehtaalla huoltoseisokki toteutettiin lokakuussa 2017.

Investoinnit: Nykyisillä käyttöomaisuusinvestoinneilla odotetaan vuonna 2017 olevan noin 80 miljoonan euron vaikutus rahavirtaan. Lisäksi Archesin ja Madisonvillen tehtaiden strategisilla investoinneilla odotetaan olevan noin 18 miljoonan euron vaikutus rahavirtaan vuonna 2018.

Sulautumisen täytäntöönpano

Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj sulautuivat yhteen 1.4.2017. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tuli Ahlstrom-Munksjö Oyj. Yhdistymisen myötä syntyi yksi maailman johtavista toimijoista innovatiivisissa ja kestävän kehityksen mukaisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön pro forma -liikevaihto on noin 2,15 mrd. euroa, ja sillä on noin 6 000 työntekijää ja 41 tuotanto- sekä jalostuslaitosta 14 maassa. Sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeeseen yhteensä 45 376 992 uutta Ahlstrom-Munksjön osaketta Ahlstromin osakkeenomistajille, jolloin osakkeiden kokonaismäärä nousi 96 438 573:een. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 3.4.2017.               

Ahlstromin ja Munksjön ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen 11.1.2017, ja sille saatiin Euroopan komission hyväksyntä 13.3.2017. Sulautumisen yhteydessä Ahlstrom ja Munksjö jakoivat noin 46 milj. euroa varoja eli 0,49 euroa Ahlstromin osaketta kohti ja 0,45 euroa Munksjön osaketta kohti.

Synergiaedut

Ahlstrom-Munksjö arvioi nyt vuotuisten synergiaetujen ylittävän 40 miljoonaa euroa (aiemmin 35 milj. euroa), mitkä toteutuvat vähitellen ja joiden vaikutuksen odotetaan näkyvän kokonaisuudessaan vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen. Säästöt koostuvat pääasiassa kiinteiden kustannusten laskusta, hankintojen koordinoinnista ja yhdistymisen jälkeisestä tuotannosta. Suunnitelma sisältää myös liiketoiminnan synergiaetuja, kuten aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämisen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen, jolle on tarkoituksena kehittää yhdistetty tuote- ja palveluvalikoima.

Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Yhdistymisen tuomista vuotuisista synergiasäästöistä valtaosa liittyy myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kulujen (SGA-kulujen) pienenemiseen ja loppuosa liittyy myytyjen tuotteiden hankintamenon pienenemiseen, toiminnan tehostumiseen ja suunniteltuihin liiketoimintasynergioihin. Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen taloudellinen tulos sisältää noin 3,5 miljoonaa euroa toteutuneita synergiaetuja.

Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat katsauskauden lopussa noin 10,9 miljoonaa euroa, josta 7 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Aiemmin ilmoitettu kokonaiskustannus, joka liittyy synergiaetujen saavuttamiseen kahden vuoden kuluessa sulautumisesta, on 30 miljoonaa euroa. Rahavirtavaikutus oli -5,7 miljoonaa euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. 

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Käyttökateprosentti yli 14 % suhdannesyklin aikana 
 • Nettovelkaantumisaste alle 100 % 
 • Vakaa ja vuosittain kasvava osinko, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa 

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Ahlstrom-Munksjön toimintaan kohdistuu markkinoista, yleisestä taloustilanteesta ja toimialakohtaisesta kehityksestä johtuvia riskejä sekä riskejä, jotka liittyvät yrityksen toimintaan, liiketoimintaympäristön muutoksiin, maailmantalouden kehitykseen tai lainsäädännön muutoksiin. Riskit voivat toteutuessaan olennaisesti vaikuttaa negatiivisesti Ahlstrom-Munksjön toimintaan, tulokseen sekä yrityksen taloudelliseen asemaan.

Ahlstrom-Munksjön toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, pääraaka-aineiden saatavuuteen ja kustannuksiin, rahoitusriskiin, liiketoimintaympäristön tekijöihin sekä yleiseen rahoitusmarkkinoiden tilaan.Titaanidioksidi on Decor-paperin tärkeä raaka-aine. Tällä hetkellä on olemassa, puutteellisen tarjonnan takia, tämän raaka-aineen saatavuuteen liittyvä riski. Ahlstrom-Munksjön pääasiallisia rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariski, maksuvalmiusriski ja luottoriski. Konserni on altistunut veroriskeille mahdollisten tulevien verolainsäädännön muutosten tai nykyisen verolainsäädännön soveltamispäätösten sekä käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai -vaatimusten myötä.

Ahlstrom-Munksjö toimii usesissa maissa, ja päivittäisessä liiketoiminnassa syntyy toisinaan kiistoja. Yhtiö on joskus osallisena oikeusmenettelyissä, riidoissa, vahingonkorvausvaatimuksissa ja muissa menettelyissä, joiden lopullista tulosta ei voi ennustaa. Ottaen kaikki kauden lopussa saatavilla olleet tiedot huomioon, niiden lopputulosten ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan merkittävästi yhtiön taloudelliseen asemaan.

Lisätietoja Ahlstrom-Munksjön riskienhallinnasta ja liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on julkaistu vuosikertomuksessa osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com. 

Lisätietoja

Jan Åström, toimitusjohtaja, +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46 250 1029
Anna Selberg, SVP, viestintä ja sijoittajasuhteet, +46 703 23 10 32

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Osavuosikatsauksen julkistamispäivänä 25.10.2017 järjestetään yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Helsingissä ravintola Savoyssa (Eteläesplanadi 14, 7. kerros) klo 11. Toimitusjohtaja Jan Åström ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell esittelevät katsauksen englanniksi.

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2017_1025_q3/

Puhelinnumero Suomessa: 09 7479 0404
Puhelinnumero Ruotsissa: +46 (0)8 5065 3942
Puhelinnumero Isossa-Britanniassa: +44 (0)330 336 9411
Puhelinnumero Yhdysvalloissa: +1 719 325 4746

Tunnus: 5895267

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä.

Taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätöstiedote 2017                                             13.2.2018


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.