Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2017: Stark organisk tillväxt

AHLSTROM-MUNKSJÖ DELÅRSRAPPORT, 25 OKTOBER 2017, kl. 07:30 CEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delårsrapport januari-september 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

I denna delårsrapport för 2017 presenteras siffrorna för januari-september 2017 samt alla jämförelsetal på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om den hade slutförts i början av 2015. Endast siffrorna för perioden juli-september 2017 och april–juni 2017 redovisas enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Bilagan inklusive den oreviderade koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS.

Juli–september 2017 jämfört med juli–september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 541,6 (MEUR 523,5), vilket motsvarade en ökning på 3,5%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 5,7% vid oförändrade valutakurser.
 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 70,4 (MEUR 70,2), vilket motsvarar 13,0% (13,4%) av nettoomsättningen
 • EBITDA uppgick till MEUR 63,3 (MEUR 72,9) och inkluderar jämförelsestörande poster om MEUR -7,0 (MEUR 2,7)
 • Rörelseresultat MEUR 31,7 (MEUR 38,7)
 • Nettoresultat MEUR 17,5 (MEUR 23,0)
 • Resultat per aktie 0,18 euro (0,24 euro)
 • Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster 0,34 euro (0,24 euro)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 51,6 (MEUR 72,0)

Januari–september 2017 jämfört med januari–september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 685,5 (MEUR 1 620,4), vilket motsvarade en ökning på 4,0%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 4,0% vid oförändrade valutakurser.
 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 227,2 (MEUR 207,3), vilket motsvarar 13,5% (12,8%) av nettoomsättningen
 • EBITDA* uppgick till MEUR 213,9 (MEUR 184,4) och inkluderar jämförelsestörande poster om MEUR -13,4 (MEUR -22,9)
 • Rörelseresultat* MEUR 117,9 (MEUR 81,8)
 • Nettoresultat* MEUR 69,2 (MEUR 36,3)
 • Resultat per aktie* 0,71 euro (0,37 euro)
 • Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster 0,98 euro (0,56 euro).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 135,7 (MEUR 156,5)

Viktiga händelser

 • Avkastning på eget kapital om EUR 0,23 per aktie eller totalt cirka MEUR 22 betalades till aktieägarna i september 2017

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram har fastställts

Nyckeltal

MEUR KV3 2017 KV3 2016 Förändr, % jan-sep 2017 jan-sep 2016 Förändr, % 2016
Nettoomsättning 541,6 523,5 3,5 1 685,5 1 620,4 4,0 2 147,9
Jämförbar EBITDA 70,4 70,2 0,3 227,2 207,3 9,6 268,7
Jämförbar EBITDA-marginal, % 13,0 13,4 13,5 12,8 12,5
EBITDA 63,3 72,9 -13,1 213,9* 184,4 15,9 239,9
Jämförelsestörande poster inkluderade i EBITDA -7,0 2,7 -13,4* -22,9 -28,8
Rörelseresultat 31,7 38,7 -18,1 117,9* 81,8 44,2 104,7
Jämförbart rörelseresultat exkl. poster avseende rörelseförvärv (materiella anläggningstillgångar) 46,7 44,7 4,4 154,9 131,3 18,0 168,7
Nettoresultat 17,5 23,0 -23,8 69,2* 36,3 90,6 49,8
Resultat per aktie, EUR 0,18 0,24 -23,9 0,71* 0,37 92,8 0,51
Jämförbart resultat per aktie exklusive poster avseende rörelseförvärv (materiella anläggningstillgångar) 0,34 0,24 40,0 0,98 0,56 74,3 0,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,6 72,0 -28,4 135,7 156,5 -13,3 232,1
Investeringar 17,8 16,7 6,2 49,5 46,9 5,6 77,7
Nettoskuld** 404,2 N/A N/A 404,2 N/A N/A N/A
Skuldsättningsgrad, %** 39,3 N/A 39,3 N/A N/A
Medelantal anställda, FTE 5 918 5 987 -1,1 5 905 5 975 -1,2 5 974

*Värdering till verkligt värde av lagerjusteringar om MEUR 11 exkluderas, då detta redan ingår i proforma-siffrorna för 2016.
** Inga jämförelsesiffror för balansräkningen på proforma-basis finns tillgängliga.

De faktiska siffrorna för januari–september 2017 och för motsvarande jämförelseperioder presenteras endast i bilagan. 

Ahlstrom-Munksjö har antagit ESMA:s (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror.

Vd-kommentar, Jan Åström

”Vi nådde en stark organisk tillväxt på över 5 procent för kvartalet och kunde bibehålla vårt operativa resultat trots högre kostnader för några av våra viktigaste råvaror. Utvecklingen beror återigen på utmärkta resultat inom affärsområdena Filtration and Performance samt Industrial Solutions. Vi kommer att fortsätta arbetet med prishöjningar för att motverka de ökade externa kostnaderna och hantera utmaningarna inom bestruket enkelsidigt papper.   

Integrationsarbetet efter samgåendet har accelererat och i slutet av kvartalet uppnådde vi cirka MEUR 17 i synergieffekter på årsbasis. Vi är övertygade om att vi nu kommer att kunna leverera över det ursprungliga målet på MEUR 35 och uppskattar att årliga synergieffekter på över MEUR 40 kan nås under andra kvartalet 2019.

Jag är säker på att vi skapar långsiktigt värde för våra kunder och intressenter. Vi är dedikerade till att vidareutveckla våra produkter och lösningar för att uppnå en ännu starkare position på marknaden. Genom att samarbeta med våra kunder inom innovation och utveckling kommer vi kunna fortsätta att bredda användningen av fibrer på ett hållbart sätt.”  

Utsikter för 2017

Ahlstrom-Munksjö upprepar utsikterna som publicerades den 25 juli 2017.

Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prishöjningar kommer fortsätta att implementeras för att motverka kostnadsinflationen för råvaror och dessa kommer att få effekt under resten av året.

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2017 väntas bli högre än under föregående år (proforma MEUR 268,7).

Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under fjärde kvartalet förväntas genomföras i ungefär samma omfattning som under 2016. Dock kommer det underhållsstopp i svenska Billingsfors som vanligen genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare stopp under andra och fjärde kvartalen på grund av förändrade skift. 2017 års underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i Aspa i Sverige genomfördes under oktober 2017.

Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka MEUR 80. Utöver detta förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska investeringarna i Arches och Madisonville uppgå till cirka MEUR 18 i 2017. 

Samgåendet slutfört

Den 1 april 2017 gick Ahlstrom Corporation samman med Munksjö Oyj och namnet på det sammanslagna bolaget ändrades till Ahlstrom-Munksjö Oyj. Samgåendet har skapat en global marknadsledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade material med en sammanlagd nettoomsättning proforma om cirka 2,15 miljarder euro, cirka 6 000 anställda och 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Sammanlagt 45 376 992 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö emitterades som vederlag för samgåendet till Ahlstroms aktieägare, vilket ger totalt 96 438 573 aktier. Handeln i de nya aktierna inleddes den 3 april 2017.                

Godkännande från de extra bolagsstämmorna i Ahlstrom och Munksjö samt  Europeiska kommissionen erhölls den 11 januari 2017 respektive den 13 mars 2017. I samband med samgåendet delade Ahlstrom och Munksjö ut medel uppgående till ett totalbelopp om cirka MEUR 46, vilket motsvarar 0,49 euro per aktie i Ahlstrom och 0,45 euro per aktie i Munksjö.

Synergieffekter

Ahlstrom-Munksjö uppskattar att årliga synergieffekter över MEUR 40 (tidigare MEUR 35) gradvis ska realiseras och vara helt synliga från andra kvartalet 2019. Besparingarna består i huvudsak av lägre fasta kostnader samt samordning av inköp och produktion efter samgåendet. Planen inkluderar även ytterligare synergier, såsom integreringen av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging med det nya affärsområdet Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt produkt- och tjänsteerbjudande.

I slutet av rapportperioden uppgick årstakten för synergieffekterna till cirka MEUR 17. Av de årliga synergierna till följd av samgåendet avser den största delen lägre försäljnings- och adinistrationskostnader och andra allmänna kostnader och återstoden avser minskade kostnader för sålda varor, förbättrad operativ effektivitet och intäktssynergier. Det finansiella resultatet för tredje kvartalet 2017 inkluderar realiserade synergieffekter motsvarande cirka MEUR 3,5.

Engångskostnader för att uppnå synergierna uppgick till MEUR 10,9 i slutet av rapportperioden, varav MEUR 7,0 bokfördes i det tredje kvartalet 2017. Den tidigare kommunicerade totala kostnaden för att uppnå synergierna uppgår till MEUR 30 inom två år efter samgåendet. Kassaflödeseffekten uppgick till MEUR -5,7 i det tredje kvartalet 2017.

Finansiella mål

Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

 • EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en konjunkturcykel 
 • Nettoskuldsättningsgrad under 100 procent 
 • En stabil och årligen ökande utdelning, som ska betalas ut två gånger per år 

Kortsiktiga risker

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker som föranleds av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om de realiseras kan riskerna ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet och dess resultat samt på företagets ekonomiska ställning.

De största riskerna och osäkerhetsfaktorerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna för och tillgången av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. För närvarande finns det en risk i samband med tillgången på titandioxid, ett viktigt råmaterial för dekorpapper, på grund av brist på utbud. Ahlstrom-Munksjös huvudsakliga finansieringsrisker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående och framtida skatterevisioner.

Ahlstrom-Munksjö har verksamhet i många länder och ibland kan tvister inte undvikas i den dagliga verksamheten. Bolaget är emellanåt involverad i rättsliga ärenden, ersättningskrav och andra förfaranden. Resultatet av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillänglig till dagens datum, förväntas resultatet inte påverka bolagets finansiella ställning i någon väsentlig grad.

Mer information om risker och osäkerhetsfaktorer relaterade till Ahlstrom-Munksjös affärsverksamhet och bolagets riskhantering finns tillgänglig på www.ahlstrom-munksjo.com.

Övrig information

Jan Åström, VD och Koncernchef, +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, +46 10 250 1029
Anna Selberg, SVP, Communications & Investor Relations, +46 703 23 10 32

Webb- och telefonkonferens

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens anordnas på publiceringsdagen den 25 oktober 2017 kl. 10:00 CEST (11:00 EEST) på restaurang Savoy i Helsingfors (Eteläesplanadi 14). Resultatet presenteras av Jan Åström, VD och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, CFO. Konferensen hålls på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till den kombinerade webb- och telefonkonferensen:
http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2017_1025_q3/

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0404
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3942
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9411
Telefonnummer i USA: +1 719 325 4746

Konferenskod: 5895267

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

Nästa finansiella rapport

 • Helårsrapport 2017                           13 februari 2018

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.