Ahlstrom Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.1.2017 klo 11.35

Ahlstrom Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n ("Ahlstrom") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 11.1.2017.

Yhdistymiseen liittyvät päätökset

a) Sulautumisesta päättäminen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Ahlstromin ja Munksjö Oyj:n ("Munksjö") liiketoimintojen yhdistämisen osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella sulautumissuunnitelman mukaisesti niin, että Ahlstrom sulautuu Munksjöhön sekä päätti samalla hyväksyä sulautumissuunnitelman. Yhdistymisen toteuttaminen edellyttää vielä muun muassa yhdistymisen hyväksymistä Munksjön ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sulautumisen täytäntöönpano on suunniteltu rekisteröitävät vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen alussa.

Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,9738 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden, eli sulautumisvastiketta annetaan Ahlstromin osakkeenomistajille suhteessa heidän nykyiseen osakeomistukseensa suhteessa 0,9738:1. Mikäli Ahlstromin osakkeenomistajan sulautumisvastikkeena saamien osakkeiden lukumäärä olisi murtoluku, murto-osat pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun. Murto-osaiset oikeudet Munksjön uusiin osakkeisiin yhdistetään ja myydään osakemarkkinoilla ja myyntitulot jaetaan keskinäisten osakeomistusten mukaisessa suhteessa niille Ahlstromin osakkeenomistajille, joilla on oikeus saada murto-osaisia oikeuksia. Munksjö vastaa murto-osaisten oikeuksien myyntiin ja jakamiseen liittyvistä kuluista.

b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään Ahlstromin tilikauden 2015 tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella yhdellä tai useammalla päätöksellä yhteensä enintään 0,49 euron lisäosingon maksusta yhtiön ulkona olevaa osaketta kohden (vastaten yhteensä enintään noin 22.832.949 euroa sen jälkeen, kun yhtiön omistamat omat osakkeet on jätetty ottamatta huomioon) Ahlstromin osakkeenomistajille ennen yhdistymisen toteuttamista. Lisäosinko maksetaan ennen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Valtuutus on voimassa Ahlstromin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdellä tai useammalla päätöksellä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siinä tarkoituksessa, että yhtiö voi luovuttaa omia osakkeitaan yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelman 2014-2018 mukaisesti.

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 230.000 osaketta. Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista. Valtuutus on voimassa kuusi (6) kuukautta ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä lähtien, mutta päättyy kuitenkin viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen, mikäli sellainen pidetään, päättyessä. Tämä valtuutus ei korvaa hallitukselle annettuja aiempia valtuutuksia.

Helsinki 11.1.2017

Ahlstrom Oyj

Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Munksjön uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Munksjön uusia osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Munksjön uudet osakkeet tullaan tarjoamaan Yhdysvalloissa Rule 802 -säännökseen sisältyvän Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.

Munksjö ja Ahlstrom ovat suomalaisia yhtiöitä. Sulautumisen ja tähän liittyvien osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin sovelletaan Suomen tiedonantovelvollisuuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista.

Ahlstromin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla sulautumista koskien voi olla vaikeaa, koska Munksjö ja Ahlstrom ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja kaikki Munksjön ja Ahlstromin johtajista ja hallituksen jäsenistä asuvat Yhdysvaltain ulkopuolella. Ahlstromin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Munksjötä tai Ahlstromia tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta suomalaisessa tuomioistuimessa. Munksjön, Ahlstromin ja näiden lähipiiriin kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.