Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2016: Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden kannattavuus nousi ennätystasolle

Ahlstrom Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 27.1.2017 klo 8.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen katsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi  

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2016

Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden kannattavuus nousi ennätystasolle

Loka-joulukuu 2016 verrattuna loka-joulukuuhun 2015

 • Liikevaihto 266,1 miljoonaa euroa (255,0 milj. euroa).Kasvua 4,9 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Oikaistu käyttökate oli 26,4 miljoonaa euroa (21,6 milj. euroa), mikä oli 9,9 % (8,5 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (-16,4 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 14,4 miljoonaa euroa (7,6 milj. euroa), mikä oli 5,4 % (3,0 %) liikevaihdosta
 • Tulos ennen veroja oli 4,8 miljoonaa euroa (-20,5 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,46 euroa)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 26,9 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa)

                  
Tammi-joulukuu 2016 verrattuna tammi-joulukuuhun 2015

 • Liikevaihto 1 085,9 miljoonaa euroa (1 074,7 milj. euroa).Kasvua 2,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Oikaistu käyttökate oli 130,9 miljoonaa euroa (104,8 milj. euroa), mikä oli 12,1 % (9,7 %) liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli 70,8 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa)
 • Oikaistu liikevoitto oli 80,6 miljoonaa euroa (47,5 milj. euroa), mikä oli 7,4 % (4,4 %) liikevaihdosta
 • Tulos ennen veroja oli 56,3 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa). Vertailukauden tulos ennen veroja sisälsi 20,3 miljoonan euron osakkeiden myyntivoiton.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,06 euroa)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 125,8 miljoonaa euroa (60,0 milj. euroa)

                  
Merkittäviä tapahtumia

 • Ahlstrom ilmoitti suunnitelmasta, jonka mukaisesti Ahlstrom ja Munksjö yhdistyvät luodakseen yhden johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Samassa yhteydessä Sakari Ahdekivi nimitettiin Ahlstromin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Hän seuraa tehtävässä Marco Leviä, joka jätti yhtiön marraskuussa yhdistymisilmoituksen seurauksena.
 • Ahlstromin ja Munksjön ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät yhdistymisen 11.1.2017. Yhdistymisen odotetaan toteutuvan vuoden 2017 toisen neljänneksen alussa.
 • Lisäksi Ahlstromin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen maksamaan 0,49 euron lisäosingon osaketta kohden vuosittaisen varojenjaon sijaan.

Sakari Ahdekivi, vt. toimitusjohtaja:

"Saavutimme vuonna 2016 ennätyksellisen kannattavuuden yhtiön nykyrakenteen aikana ja taseemme on merkittävästi aiempaa vahvempi. Vuoden jälkipuoliskolla osoitimme kykenevämme myös kasvamaan, toisin kuin viime vuosina, ja liikevaihtomme kasvoi jopa lähes viisi prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vahvan liikevaihdon kasvun lisäksi toimintamme tehostui ja hyödyimme alhaisemmista muuttuvista kustannuksista. Vuoden aikana suurin osa liiketoimintayksiköistämme paransi myyntiään ja liikevoittoaan.

Olemme nopeuttaneet strategiamme toteutusta. Katteemme ovat kasvaneet selvästi kaupallisen osaamisen kehittymisen, entistä virtaviivaisemman toimintamallin, kapasiteetin käyttöasteen ja uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen myötä. Tästä johtuen pääsimme lähelle vuoden 2018 kannattavuustavoitettamme, eli yli kahdeksan prosentin oikaistua liikevoittomarginaalia, jo vuonna 2016.

Suunniteltu yhdistyminen Munksjö Oyj:n kanssa on merkittävä strateginen virstanpylväs Ahlstromin lähihistoriassa. Sen myötä syntyy yksi johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistyminen luo merkittävää arvoa sidosryhmillemme tuomalla enemmän mahdollisuuksia kasvuun ja toiminnan tehostamiseen. Vahva tase ja rahavirta tukevat yhdistyneen yhtiön kasvua. Nyt keskitymme yhdistymiseen ja sen toteuttamiseen."

Tulevaisuuden näkymät

Suunnitellun yhdistymisen vuoksi Ahlstrom ei julkaise näkymiä vuodelle 2017. Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen odotetaan toteutuvan vuoden 2017 toisen neljänneksen alussa.

Avainlukuja

Milj. Euroa Q4/2016 Q4/2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, %
Liikevaihto 266,1 255,0 4,4 1 085,9 1 074,7 1,0
Käyttökate 20,0 14,8 34,6 121,1 96,4 25,6
  % liikevaihdosta 7,5 5,8   11,2 9,0  
Käyttökatteeseen sisältyvät oikaisuerät -6,4 -6,7   -9,8 -8,3  
Oikaistu käyttökate 26,4 21,6 22,3 130,9 104,8 25,0
  % liikevaihdosta 9,9 8,5   12,1 9,7  
Liikevoitto 8,0 -16,4   70,8 21,9 223,8
  % liikevaihdosta 3,0 -6,4   6,5 2,0  
Liikevoittoon sisältyvät oikaisuerät -6,4 -23,9   -9,8 -25,6  
Oikaistu liikevoitto 14,4 7,6 90,3 80,6 47,5 69,8
  % liikevaihdosta 5,4 3,0   7,4 4,4  
Voitto ennen veroja 4,8 -20,5   56,3 22,6 148,4
Kauden tulos 1,4 -20,2   34,9 8,6  
Osakekohtainen tulos -0,00 -0,46   0,61 0,06  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,5 -11,4   13,6 3,9  
Liiketoiminnan nettorahavirta 26,9 23,3 15,6 125,8 60,0 109,8
Investoinnit 20,0 13,7 46,1 37,9 27,3 39,0
Korolliset nettovelat 140,8 195,9 -28,1 140,8 195,9 -28,1
Velkaantumisaste, % 44,6 65,4   44,6 65,4  
Omavaraisuusaste, % 38,2 35,8   38,2 35,8  
Henkilöstö kauden lopussa 3 233 3 311 -2,4 3 233 3 311 -2,4


Ahlstrom on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet, jotka tulivat voimaan 3.7.2016. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita.
Ahlstrom teki muutoksia taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaan vuoden 2016 alussa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä korvautui oikaistulla liikevoitolla, ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä korvautui oikaistulla käyttökatteella.

Ahlstrom määrittelee vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavasti:

Oikaisuerät: uudelleenjärjestelykustannukset ja arvonalentumiset sekä myyntivoitot ja -tappiot
Käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset
Oikaistu käyttökate = käyttökate - oikaisuerät
Oikaistu liikevoitto = liikevoitto - oikaisuerät

Ahlstrom ja Munksjö yhdistyvät

Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj ilmoittivat 7.11.2016 suunnitelmasta yhdistää yhtiöt. Yhdistymisen myötä syntyy yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sidoryhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvistumisen ja toiminnan tehostumisen ansiosta. Yhdistyneen yhtiön kasvutavoitteita tukevat vahva tase ja rahavirta.

 • Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen toteutetaan absorptiosulautumisena, jossa Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Munksjön osakkeita.
 • Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,9738 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden, jolloin yhdistymisen toteuttamisen jälkeen Munksjön osakkeenomistajat omistavat yhdistyneestä yhtiöstä noin 52,8 prosenttia ja Ahlstromin osakkeenomistajat noin 47,2 prosenttia.
 • Ahlstrom ehdottaa noin 23 miljoonan euron varojenjakoa, eli 0,49 euron osakekohtaista lisäosinkoa yhdistymisen yhteydessä yhtiön tavallisen vuotuisen varojenjaon sijaan.
 • Ahlstromin ja Munksjön ylimääräiset yhtiökokoukset ovat hyväksyneet yhdistymisen, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2017 toisen neljänneksen alussa.

Yhdistyneen yhtiön tilintarkastamattomat pro forma -taloustiedot ja muita tietoja, kuten johtoryhmän kokoonpano, on esitetty 16.12.2016 julkaistussa sulautumisesitteessä.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät vaihtelevat alueittain. Yhdysvaltojen odotetaan kasvavan kehittyneistä talouksista nopeimmin, ja Euroopan talouden odotetaan kasvavan maltillisesti. Ison-Britannian päätös erota Euroopan unionista ja poliittisten mielipiteiden muutokset monissa maissa ovat lisänneet epävarmuutta. Kiinan talousrakenteen painopisteen odotettu siirtyminen investoinneista kulutukseen on herättänyt huolta, mutta se voi luoda myös mahdollisuuksia.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Kilpailun kiristyminen kilpailijoiden tuotantokapasiteetin kasvun, aggressiivisen hinnoittelun ja uusien teknologioiden myötä voi myös vaikuttaa kannattavuuteen. Yhtiön tuotteiden kysyntärakenteen muutokset voivat rajoittaa sen tuotantoresurssien joustavuutta ja aiheuttaa toisaalta ylikuormitusta ja toisaalta alikäyttöä.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Joidenkin konserniyhtiöiden tuloveroja joko arvioidaan parhaillaan verotarkastuksissa tai veroviranomainen on jo puuttunut verotukseen. Selvitykset ja erimielisyydet liittyvät pääasiassa siirtohinnoitteluun ja uudelleenjärjestelyihin. Näiden prosessien nykytila on arvioitu, mutta merkittäviä verovarauksia ei ole tehty.

Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj ovat ilmoittaneet suunnitelmasta sulauttaa yhtiöt vuonna 2017. Yhdistymisprosessi voi heikentää Ahlstromin keskittymistä liiketoimintaan ja aiheuttaa pätevän henkilöstön ja osaamisen menetystä.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2015 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2016. Katsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Sakari Ahdekivi, vt. toimitusjohtaja, puh. 010 888 4768
Juho Erkheikki, talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4731

Vt. toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi esittelee katsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä perjantaina 27.1.2017 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2017_0127_q4

Puhelinyhteydet:

Suomessa +358 (0)9 7479 0404
Ruotsissa +46 (0)8 5065 3942
Isossa-Britanniassa +44 (0)330 336 9411

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/Investors. Osallistumiskoodi on 9071340.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2016/.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja, joilla on arvoa arjessa. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2016 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiön 3 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi.