Heading

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.5.2017 klo. 16.25 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Ahlstrom-Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilivuodelta 2016 ei makseta osinkoa. Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön vuoden 2016 tilintäätöksen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,23 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan syyskuussa 2017 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 4.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 6.9.2017 ja maksupäivä viimeistään 13.9.2017.  Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (nimitystoimikunta) ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa. Strategiavaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden jäsenten 6 000 euroa, ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää on yhdeksän. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Pernilla Walfridsson valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen henkilöiden CV:t ovat saatavilla verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com. Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 8 000 000 yhtiön omaa osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 8 000 000 kappaletta yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta. Osakkeet voidaan luovuttaa muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä.   Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous viimeistään 30.5.2017 alkaen. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen   Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapauheenjohtajiksi Peter Seligsonin sekä Elisabet Salander Björklundin. Hallitus päätti perustaa kolme pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan, strategiavaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin, Harri-Pekka Kaukosen ja Pernilla Walfridssonin tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Strategiavaliokunnan jäseniä ovat Peter Seligsonin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Jan Inborr. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Hans Sohlström (puheenjohtaja), Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Ahlstrom-Munksjö Oyj Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.